Zasady dostępu obywateli Polski do włoskiego rynku pracy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Zasady dostępu obywateli Polski do włoskiego rynku pracy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (116 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące zasady dostępu obywateli Polski do włoskiego rynku pracy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Zasady dostępu obywateli Polski do włoskiego rynku pracy

1. Zasady dostępu obywateli Polski do włoskiego rynku pracy

W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej aż do 2006 roku obowiązywał we W łoszech tzw. kontyngent, czyli ograniczona liczba

osób, która mogła uzyskać zezwolen ie na pracę i legalnie pracować we Włoszech. Z dniem 31 lipca 2006 r. władze włoskie

otworzyły rynek pracy dla obywateli polskich, wobec czego w celu podjęcia zatrudnienia n ie jest już wymagane zezwolen ie z

urzędu pracy. Istnieje natomiast obowiązek meldunkowy (obowiązek ten dopełnia osoba, która udzieliła gościny zgłaszając w ciągu

48 godzin miejscowej policji fakt pobytu cudzoziemca pod wskazanym adresem). Osoby przebywające w celu innym n iż

turystyczny powinny w ciągu 8 dni od daty wjazdu zgłosić się w najbliższym komisariacie policji i złożyć wniosek o wydanie karty

pobytu (carta di soggiorno) obywatela UE, jeśli ich pobyt we Włoszech przekroczy 90 dni. Osoby te, dokonując wpisu do rejestru

osób zameldowanych muszą przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą p rawo do przebywania we Włoszech.

Do wniosku o wpis należy dołączyć:

1) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

2) podatkowy numer identyfikacji;

3) deklarację potwierdzającą miejsce zamieszkan ia;

4) dokumentację potwierdzającą posiadanie zatrudnienia (umowa o pracę, zaświadczenia o zarobkach, odpis wpisu do Izby

Handlowej, itd.);

5) 2 znaczki skarbowe o wartości 14,62 euro.

Karta pobytu jest wydawana na okres 5 lat lub odpowiednio do celu pobytu (dla studentów na okres jednego roku). Pozwolenie na

pobyt stały można uzyskać po 5 latach pobytu na podstawie karty pobytu obywatela UE.

2. Sposoby poszukiwania pracy we Włoszech

Publiczne służby zatrudnienia

Odpowiednikiem polskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy jest MLPS – Ministero del Lavoro e delle Po lit iche Socia li. –

www.welfare.gov.it.

Role urzędów pracy we Włoszech pełnia Centri per l`Impiego. Adresy poszczególnych urzędów pracy można znaleźć na stronie

internetowej Związku Włoskich Prowincji – UPITEL (Unione delle Province d`Itali) www.upinet.it

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

Poszukując pracy, można także korzystać z bazy ofert p racy EURES, umieszczonej na stronach Europejskich Służb Zatrudnien ia

(http://www.europa.eu.int/eures) lub kontaktując się bezpośrednio z doradca EURES, w Polsce lub we W łoszech.

Polscy doradcy EURES umiejscowien i są w Wojewódzkich Urzędach Pracy, a ich listę można znaleźć na stronie polskiego Serwisu

EURES –

http://www.praca.gov.pl/eures/index.php?strona=doradcy_eures.

We Włoszech doradcy EURES są pracownikami urzędów pracy, organizacji pracodawców,

członkami związków zawodowych i innych organizacji działających na rzecz zatrudnienia.

Na stronie serwisu EURES

http://europa.eu.int/eures/main.jsp?catId=2598&level=3&acro=eures&lang=pl&parentId=3

znajduje się wyszukiwarka doradców EURES z ws zystkich krajów UE/EOG, wraz z ich pełnymi danymi adresowymi.

Osoby poszukujące pracy na terenie EU/EOG mogą też zostawić swoje dane w bazie CV EURES.

Zarejestrowani w n iej pracodawcy mogą przeszukiwać bazę pod katem swoich wymagań

i kontaktować się bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy

Korzystając z usług i ofert pracy prezentowanych przez agencje pośrednictwa pracy za granica, należy zawsze sprawdzić, czy dana

jednostka znajduje się na liście licencjonowanych agencji, t j. takich, które posiadają upoważn ienie Ministra do wysyłania obywateli

polskich do pracy za gran ica. Spis licencjonowanych polskich agencji pośrednictwa pracy za granica znajduje się na stronie:

www.kraz.praca.gov.pl lub w wojewódzkich urzędach pracy.

Włoskie agencje, prowadzące legalne rekrutacje na terenie Polski, musza posiadać oddział na

terenie naszego kraju – licencjonowany przez MPIPS.

Legalność agencji na terenie Włoch możemy sprawdzić na stronie włoskiego ministerstwa pracy – http://www.welfare.gov.it/

Prasa

Znaczna liczba ofert pracy zamieszczana jest na łamach dzienników i innych gazet, a większość – także na ich stronach

internetowych. Najpopularniejszymi we Włoszech są:

„Corriere Della Sera” (http://www.corriere.it) ,

„La Republica” (http://www.repubblica.it) ,

„La Stampa” (www.lastampa.it),

„ Italia Oggi” (www.italiaoggi.it).

Osoby z wysokimi kwalifikacjami powinny śledzić ogłoszenia zamieszczane na łamach

ekonomicznego dziennika „Il Sole/24 Ore” (http://www.ilsole24ore.com) .

Oferty pracy skierowane do osób niewykwalifikowanych publikowane są przez tygodnik

„Secondamano” (http://www.secondamano.it/lavoro&corsi).

Inne s posoby poszukiwania pracy

Najpopularniejsze włoskie portale internetowe dotyczące poszukiwania pracy :

http://www.jobpilot.it, http://www.jobonline.it, http://www.stepstone.it, http://www.bancalavoro.it – o ferty pracy dla agentów i

sprzedawców,

http://www.cambiolavoro.com – ogłoszenia i oferty dla osób, które chcą zmienić prace,

http://www.disabili.it – portal dla osób niepełnosprawnych,

http://www.handimpresa.it – bank ofert d la osób niepełnosprawnych,

http://www.kataweb.it/lavoro – ogłoszenia pochodzące z gazety „La Republica”,

http://www.studenti.it – strona dla studentów, z ofertami i informacjami dotyczącymi pracy i nauki,

http://www.sintexselezione.it – ogłoszenia z regionu Lombardii (dostępna również w wersji

angielskojęzycznej),

http://www.leccolavoro.it – ogłoszen ia z reg ionu Lecco,

http://www.bancalavoro.it – portal internetowy z informacjami dotyczącymi rynku pracy,

http://www.cliccalavoro.it, http://www.interinaleitalia.it – portal z ofertami pracy tymczasowej,

http://www.tomware.it/webs/sisifo.nsf – system informacyjny SISIFO dotyczący pracy sezonowej,

http://www.stepstone.it

Informacje na temat staży i innych możliwości aktywności na rynku pracy:

http://www.europa.eu.int/comm/stages – strona KE,

Ubieganie się o pracę – wymagane dokumenty, rozmowa k walifikacyjna

CV – Curriculum Vitae Przygotowanie CV we Włoszech nie podlega żadnym sztywnym regułom. Generaln ie chodzi

o to, aby dokument był napisany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na konkretne stanowisko.

Warto jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących formy CV: dokument

powinien być napisany odręcznie, na białym papierze formatu A4, a jego długość nie powinna

przekraczać 2 stron.

List motywacyjny List motywacyjny powinien być również napisany odręcznie, na białym papierze fo rmatu A4 i n iepowin ien przekraczać 1 strony.

Do listu we Włoszech nie dołącza się żadnych innych dokumentów, kopii (lub oryginałów) dyplomów czy referencji. Powinny one

być przedstawione pracodawcy podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Formularze aplikacy jne Wypełnienie tego typu dokumentów wymagane jest zwykle w przypadku rekrutacji w dużych

przedsiębiorstwach lub konkursach na stanowiska adminis tracyjne. Zwykle można je znaleźć na stronach internetowych i po

wypełnieniu odesłać e-mailem, faxem lub poczta. Formularz zawiera takie same informacje jak CV, ale są one umieszczone w

określonym porządku.

Rozmowa kwalifikacyjna Klasyczna rozmowa kwalifikacy jna jest najczęściej stosowana przez włoskich pracodawców

metoda selekcji kandydatów do pracy. W jej trakcie p racodawca nie może poruszać kwestii

wyznania relig ijnego kandydata, sympatii czy przynależności politycznych, stanu cywilnego.

Staże i praktyki zawodowe Praktyki/staże zawodowe są obecnie jedna z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia

zawodowego i doskonalenia kwalifikacji, a dla firm/pracodawców jednym ze sposobów poznania kandydatów do pracy.

3. Warunki pracy

Rodzaje umów o prace Generaln ie, umowa o prace we Włoszech jest zwykle podpisywana na czas nieokreślony, ale w szczególnych przypadkach,

spowodowanych np. czynnikami technicznymi czy organizacyjnymi, możliwe jest zawarcie również umowy terminowej, która trwa

nie dłużej niż trzy lata. Przedłużyć ją można tylko raz. Występują też umowy na czas próbny. Jeśli dotyczą pracowników

fizycznych, trwa on do pół roku, a do trzech miesięcy dla pracowników b iurowych. W tym czasie każda ze stron może

wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny.

Do podpisania umowy o pracę zawsze jest potrzebny numer identyfikacji podatkowej, który otrzymuje się w urzędzie skarbowym

właściwym terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania we W łoszech.

Czas pracy

We Włoszech maksymalny czas pracy nie może przekraczać limitów określonych przez prawo i umowy zbiorowe.

Tygodniowy czas pracy we Włoszech, z wyjątkiem niektórych, konkretnie wskazanych sektorów nie może przekroczyć 48 godzin,

łączn ie

z godzinami nadliczbowymi (40 godz. pracy/tydzień + maksymalnie 8 nadgodzin). Rocznie dopuszcza się 250 nadgodzin.

Każdy pracownik ma prawo do ciąg łej, 11-godzinnej przerwy na odpoczynek pomiędzy kolejnym dniem pracy, a raz na tydzień do

24-godzinnej przerwy, zwykle obejmującej n iedziele.

Pracownikowi należy się przerwa jeżeli czas pracy przekracza 6 godzin.

Urlop wypoczynkowy Każdy pracownik ma prawo do czterech tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku i p rawo do urlopu chorobowego,

ale o niezdolności do pracy musi poinformować swojego przedsiębiorcę już w p ierwszym dniu nieobecności. Kobiecie przysługuje

pięć miesięcy urlopu macierzyńskiego. Ojciec może go dostać tylko wtedy, gdy matka dziecka jest poważnie chora lub zmarła.

Wynagrodzenie za prace Wynagrodzenie minimalne jest ustalone w układach zb iorowych pracy, a w praktyce jego wysokość zależy od określonej branży.

Niezmienne jest jedynie to, że za pracę w dni świąteczne otrzymuje się podwójną stawkę wynagrodzenia.

Praca w nadgodzinach jest wynagradzana dodatkowo. Przykładowo d la branży mechanicznej:

- pierwsze dwie nadgodziny + 25%, następne + 35%

- przy pracy zmianowej w świętą + 55%

- przy pracy zmianowej w nocy w święta + 75%

Przykładowe stawki wynagrodzenia za prace:

dyrektor fabryki – 5004 euro/miesiąc,

specjalista ds. administracji – 1118 euro/miesiąc,

główny księgowy – 1866 euro/miesiąc,

analityk informatyk – 2144 euro/miesiąc,

redaktor naczelny gazety – 2263 euro/miesiąc,

pracownik działu admin istracji w wydawnictwie – 10 euro/godzinę,

tłumacz przysięgły polsko-włoski, pracujący na zlecen ie sądu – ok. 30 euro/strona tekstu, lekarz na stypendium specjalizacy jnym –

ok. 900 euro/miesiąc,

lekarz konsultant – ok. 1500 euro/miesiąc,

telemarketer – ok. 10 euro/godzinę,

kelner w pubie – 6–7 euro/godzinę,

monter basenów ogrodowych – ok. 900 euro/miesiąc,

pomoc domowa – ok. 600 euro + wyżywien ie i mieszkanie,

robotnik na budowie – od 50 do 100 euro/dzień,

studentka opiekująca się dzieckiem – ok. 180 euro/tydzień (ok. 20 godzin tygodniowo).

4. Ogólne zasady dostępu do systemu opieki zdrowotnej dla Polaków

Ubezpieczen ie zdrowotne we W łoszech jest obowiązkowe dla wszystkich. Składka na n ie wynosi 5% dochodów.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń medycznych w

krajach UE/EOG. Dotychczasowy papierowy formularz E 111 przestał obowiązywać, zastąpiony przez p lastikową Europejską

Kartę Ubezpieczen ia Zdrowotnego (EKUZ) .

Europejska Karta Ubezp ieczenia Zdrowotnego nie jest jednak dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się

EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

EKUZ zawiera następujące informacje:

· Imię/ imiona,

· Nazwisko

· Datę urodzenia

· PESEL

· Numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę,

· Numer identyfikacyjny Karty

· Data ważności Karty.

Informacje te, to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym,

zawierającą ten sam zestaw danych. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby

ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Rozliczenie podatku dochodowego

Podstawowa zasada polskiego prawa podatkowego mówi, że każdy podatnik rozlicza się z fiskusem tam, gdzie mieszka. Polaków

zamieszkałych na stałe we W łoszech obowiązuje tzw. metoda wyłączen ia z progresja, zgodnie z która dochód uzyskany za granica

jest w Polsce zwolniony z podatku.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument