Struktura przeplywów pienieżnych banku - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Struktura przeplywów pienieżnych banku - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (267 KB)
7 strona
952Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: struktura przeplywów pienieżnych banku. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

W metodzie bezpośredniej wykazuje się odrębnie poszczególne źródła wpływów i kierunki wydatków środków pieniężnych. Przepływy pieniężne określa się oddzielnie dla działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy

1. Odsetki. 2. Prowizje. 3. Inne wpływy operacyjne.

II. Wydatki 1. Odsetki. 2. Prowizje. 3. Wynagrodzenia. 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia. 5. Inne koszty działania banku. 6. Podatki i opłaty o charakterze publiczno prawnym. 7. Inne wydatki operacyjne.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I+II

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /lokacyjnych/ 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /lokacyjnych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I + II

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej /I-II/ D. Przepływy pieniężne netto, razem /A.III±B.III±C.III/ E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu /F±D/, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

W metodzie pośredniej za punkt wyjścia do określenia przepływów przyjmuje się wynik finansowy banku (zysk lub stratę). W dalszej kolejności przeprowadza się korekty wyniku finansowego o wielkości pieniężne lub niepieniężne powodujące zmiany stanu środków banku.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem

1. Amortyzacja 2. Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach /dywidendy/ 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego 9. Zmiana stanu należności z tyt. zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /w tym handlowych/ 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego 13. Zmiana stanu zobowiązań z tyt. sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 15. Zmiana stanu innych zobowiązań 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 18. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I+II

Do tak sporządzonego sprawozdania z przepływów należy dołączyć dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące następujący zakres informacji: objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli różni się on od struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu. Jeżeli rachunek sporządzany jest metodą bezpośrednią, należy przedstawić kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyliczone metodą pośrednią. Należy wyjaśnić przyczyny, jeżeli istnieją różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji bilansu oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument