Majatek trwaly i obrotowy - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Majatek trwaly i obrotowy - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz

PDF (279 KB)
7 strona
643Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu rachunkowości: majatek trwaly i obrotowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Majątek trwały i obrotowy w

przedsiębiorstwie

2

Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek

trwały i obrotowy ( aktywa ). O zaliczeniu poszczególnych składników do którejś z tych

grup decyduje rodzaj majątku, jego wartość lub okres użytkowania oraz rola jaką spełnia

w działalności danego przedsiębiorstwa.

MAJĄTEK TRWAŁY

Charakteryzuje się przeważnie długim okresem użytkowania i znaczną wartością.

W jego skład wchodzi:

1. Rzeczowy majątek trwały

2. Finansowy majątek trwały

3. Wartości niematerialne i prawne

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

ŚRODKI TRWAŁE -zużywają się stopniowo zachowując przy tym swoją naturalną postać. Zalicza się do nich grunty, budynki, środki transportu, urządzenia

techniczne i inne środki długotrwałego użytkowania ( powyżej 1 roku ). Do środków

trwałych zalicza się także obce środki trwałe używane przez dane przedsiębiorstwo.

Jeżeli jednostka korzysta z tych środków ma prawo do dokonywania odpisów

amortyzacyjnych ( umorzeniowych ). Polegają one na zmniejszaniu wartości

3

początkowej środka trwałego o wysokość odpisów amortyzacyjnych

( umorzeniowych )

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE - oznacza koszty bezpośrednio związane z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub

ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe wraz z inwestycjami rozpoczętymi stanowią rzeczowy majątek trwały

przedsiębiorstwa.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY -należą do niego:

UDZIAŁY mogą być wnoszone do spółek w formie pieniężnej lub rzeczowej1.

Wartość udziałów ustala się poprzez ich wycenę na dzień wniesienia do spółki.

AKCJE – papiery wartościowe świadczące o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, dający mu prawo do dywidendy2

DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE -zaliczamy do nich te które zostały uznane

za lokaty i których termin spłaty przypada co najmniej po upływie roku od daty,

na jaka sporządzone jest sprawozdanie finansowe

UDZIELONE DŁUGOTERMINOWE POŻYCZKI – kwoty należne, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok

INNE FUNDUSZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - są to nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o okresie użytkowania dłuższym niż rok.

Wartości niematerialne i prawne można podzielić na grupy:

NABYTE PRAWA MAJĄTKOWE – zalicza się do nich prawo użytkowania wieczystego gruntu, w tym również nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną. Poza tym do

praw tych można zaliczyć także prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków,

patentów wzorów itp.

1 W postaci aportu 2 dystrybucja środków na rzecz udziałowców, dokonywana przez firmę. Na ogół dywidendy wypłacane są w postaci pieniężnej, ale mogą także występować jako dodatkowe udziały ( akcje )

4

NABYTE PROGRAMY KOMPUTEROWE – o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Mogą być one wykorzystane na własne potrzeby lub też oddane

innej jednostce3

WARTOŚĆ FIRMY – stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki ( lub jego części ) a niższą od niej wartością rynkową składników majątkowych

danej jednostki ( lub jej części ). W przypadku gdy wartość firmy jest niższa

od wartości rynkowej składników majątkowych jej wartość stanowi cenę jej nabycia

KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH – koszty związane z badaniami lub w innymi sposobami uzyskiwania wiedzy, których wynik może być wykorzystany do produkcji

nowych lub ulepszonych, określonych produktów lub technologii. Koszty te mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli:

- produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty

prac rozwojowych wiarygodnie określone

- techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona

i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję

o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, - koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami

ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

3 Na podstawie umowy najmu

5

MAJĄTEK OBROTOWY

Zgodnie z uproszczoną definicją majątek obrotowy jest to majątek którego składniki tracą

swoją postać naturalną w stosunkowo krótkim czasie. Składniki te biorą bezpośredni

udział w działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże

znajdują się w ciągłym ruchu i przechodząc przez kolejne fazy działalności przyjmują

coraz inną postać

W skład majątku obrotowego wchodzą:

1. Środku pieniężne

2. Papiery wartościowe

3. Zapasy

- materiały

- towary

- produkty pracy

4. Należności

ŚRODKI PIENIĘŻNE -obejmują gotówkę i bony pieniężne w kasie, pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych, weksle i czeki obce.

PAPIERY WARTOŚCIOWE ( krótkoterminowe ) –zalicza się do nich: - udziały i akcje obcych przedsiębiorstw przeznaczone do odsprzedaży

6

- obligacje innych jednostek gospodarczych i obligacje państwowe

- czeki i weksle obce płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich

wystawienia

- zakupione akcje i udziały własne do zbycia

ZAPASY

MATERIAŁY -zużywają się całkowicie w procesie produkcyjnym, często tracą przy tym swoją postać naturalną. Cała ich wartość przechodzi na wytwarzane produkty.

W skład materiałów mogą wchodzić:

- przeznaczone do zużycia surowce

- materiały podstawowe i pomocnicze

- półfabrykaty obcej produkcji

- opakowania itp.

TOWARY - są to rzeczowe składniki majątku nabyte przez jednostkę w celu sprzedaży

PRODUKTY PRACY - obejmują: produkty gotowe -składniki majątku które przeszły przez wszystkie fazy produkcyjne i zostały przeznaczone do sprzedaży,

produkcję nie zakończoną - należy do nich produkcja w toku, półfabrykaty oraz roboty i usługi przed ich zakończeniem

NALEŻNOŚCI - są to kwoty pieniężne należne jednostce od osób trzecich ( nabywców, odbiorców usług itp. ). Należności występują przeważnie w momencie sprzedaży

nie ma miejsca natychmiastowe dokonanie zapłaty za towary lub usługi.

7

Szymon Dunajski

Kl Le b

Semestr II

Praca kontrolna z zasad rachunkowości

Temat: „Omów majątek trwały i obrotowy w

przedsiębiorstwie”

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument