Pytania dyplomowe z kierunku ekonomii I i II stopnia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Pytania dyplomowe z kierunku ekonomii I i II stopnia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (225 KB)
2 strony
809Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z dziedziny ekonomii: zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla profilowanych specjalności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Studia I stopnia

Studia I stopnia Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla profilowanych specjalności

na studiach I stopnia

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie logistyczne

1. Omów pojęcie i klasyfikację transportu. 2. Scharakteryzuj elementy systemu transportowego. 3. Scharakteryzuj i dokonaj podziału infrastruktury transportu. 4. Omów pojęcie i klasyfikację korytarzy transportowych. 5. Scharakteryzuj korytarze transportowe przebiegające przez Polskę. 6. Wyjaśnij metodę analizy opłacalności ekonomicznej i finansowej przedsięwzięć

inwestycyjnych w transporcie. 7. Scharakteryzuj dokumenty przewozowe. 8. Omów decyzje make or buy w transporcie. 9. Wyjaśnij sposoby ustalania cen w transporcie. 10. Przedstaw definicję i rodzaje jednostek ładunkowych (podatność transportowa ładunków).

11. Omów pojęcie logistyki i jej podstawowe zadania. 12. Wyjaśnij pojęcie oraz koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw. 13. Wyjaśnij znaczenie zapasów w logistyce. 14. Omów infrastrukturę procesów logistycznych (podział). 15. Przedstaw pojęcie oraz rodzaje centrów logistycznych. 16. Scharakteryzuj źródła i przekrój kosztów logistycznych. 17. Wyjaśnij istotę struktur wirtualnych – ich specyfikę oraz zalety i wady. 18. Omów istotę, rodzaje i cele benchmarkingu. 19. Scharakteryzuj outsourcing oraz omów jego zalety i wady. 20. Wyjaśnij istotę i podstawowe cechy e-biznesu. 21. Scharakteryzuj koncepcję zarządzania wiedzą w organizacji. 22. Scharakteryzuj metodę Business Process Reengineering. 23. Przedstaw zasady wykonania diagramu Pareto-Lorenza. 24. Omów sfery zastosowań logistyki w przedsiębiorstwie. 25. Scharakteryzuj problemy logistyczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 26. Wskaż cechy nowoczesnych magazynów i zasady ich użytkowania. 27. Omów strategie obsługi klienta w logistyce. 28. Przedstaw możliwości ochrony środowiska przed skutkami eksploatacji transportu

towarowego. 29. Przedstaw wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu towarowego. 30. Wyjaśnij zasady organizacji procesu dystrybucji (na przykładzie dystrybucji

inicjowanej przez producenta).

docsity.com

Studia II stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla profilowanych specjalności na studiach II stopnia

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie logistyczne

1. Wymień przesłanki globalizacji logistyki oraz tendencje zmian w logistyce globalnej. 2. Scharakteryzuj łańcuch dostaw oraz przejawy cech zarządzania logistycznego

w łańcuchu dostaw. 3. Omów wybraną metodę konfiguracji sieci logistycznych. 4. Scharakteryzuj analizę ABC/XYZ jako narzędzie doboru strategii zaopatrzenia. 5. Omów sterowanie procesami produkcji i dystrybucji w eurologistyce. 6. Omów strategię efektywnej obsługi konsumenta ECR. 7. Przedstaw wpływ procesów logistycznych na środowisko naturalne. 8. Wymień kategorie odpadów powstających w procesach logistycznych. 9. Scharakteryzuj gospodarkę odpadami opakowaniowymi i metody ich odzysku

(recyklingu). 10. Omów problem ochrony środowiska naturalnego przed skutkami funkcjonowania

transportu towarowego, magazynów i eksploatacji maszyn. 11. Przedstaw podstawowe zasady zarządzania jakością wg. norm ISO 9000. 12. Scharakteryzuj korzyści z zastosowania rozwiązań ukierunkowanych na jakość

w logistyce. 13. Scharakteryzuj główne założenia koncepcji Total Quality Management. 14. Wyjaśnij istotę i omów rodzaje audytów jakości. 15. Przedstaw klasyfikację kosztów jakości. 16. Omów cechy nowoczesnych magazynów i zasady zarządzania nimi. 17. Dokonaj klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwach. 18. Wymień metody racjonalizacji zarządzania zapasami. 19. Scharakteryzuj podstawowe obszary funkcjonalne logistyki. 20. Wyjaśnij i scharakteryzuj pojęcie procesu transportowego. 21. Scharakteryzuj zintegrowane jednostki ładunkowe w transporcie kombinowanym. 22. Scharakteryzuj szynowo-drogowy transport kombinowany. 23. Scharakteryzuj transport intermodalny, multimodalny oraz transport bimodalny. 24. Wyjaśnij i scharakteryzuj pojęcie infrastruktury procesów logistycznych. 25. Omów przesłanki budowy i modernizacji terminali transportu kombinowanego. 26. Wyjaśnij pojęcie centrów logistycznych oraz omów przesłanki ich organizowania. 27. Przedstaw klasyfikację usług logistycznych. 28. Scharakteryzuj outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. 29. Scharakteryzuj zakres działania operatora logistycznego (pakiet usług logistycznych). 30. Przedstaw metody oceny dostawców usług logistycznych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument