Socjologia - Notatki - Socjologia ogólna, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw
Kasia_aisaK
Kasia_aisaK4 marca 2013

Socjologia - Notatki - Socjologia ogólna, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw

PDF (663 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają definicje pojęć z zakresu socjologii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Socjologia

8.10.2007 r.

WYKŁAD PIERWSZY: Zajęcia organizacyjne Informacje ogólne Przedmiot trwa jeden semestr i kończy się egzaminem. Część materiałów zostanie podana w postaci lektur, natomiast kolejna partia zostanie opublikowana na stronie internetowej. Omawiane zagadnienia Na zajęciach omawiane będą wybrane, najistotniejsze dla zawodu dziennikarza zagadnienia tyczące się socjologii: - socjologia jako nauka – usytuowanie jej wśród nauk społecznych; - problematyka charakterystyczna dla socjologii jako nauki – jakiego typu problemy są badane i jak są ujmowane; - metodologiczne problemy socjologii jako nauki – skala mierzenia zjawisk i stosowane metody oraz techniki; - podstawowe pojęcia – kultura i natura, klasa i warstwa społeczna, naród, instytucja, organizacja, migracje(pionowe i poziome) – ruchliwość społeczna; - metodologiczne podstawy badań społecznych (etapy badania; narzędzia badań; rodzaje pytań); - próby badawcze (rodzaje prób badawczych; przeprowadzanie eksperymentu; wielkość populacji i wielkość próby, a wielkość błędu; obliczanie danych – marginesy; korelacje; crosstabulacje; opracowanie wyników) – student pozna metodologię i będzie miał szanse zastosować ją w praktyce (eksperyment) na przykładzie przedstawionym przez wykładowcę; - społeczeństwo informacyjne (pojęcie informacyjności, szanse i zagrożenia); Egzamin Zostanie przeprowadzony egzamin pisemny, będzie wyglądał jak klasówka w szkole. Każdy otrzyma obustronnie zadrukowaną kartkę A4. Taki test będzie złożony z 10 pytań, wśród których znajdą się także kwestie do szerszego omówienia. Sprawdzian będzie trwał 2 godziny, przed samym egzaminem zostaną dokładnie omówione pytania. Wyniki zostają przedstawione w USOSie. Zostanie także podany termin poprawkowy. Ocena, którą student otrzyma za pierwszym podejściem zostanie wpisana do indeksu. Istnieje także możliwość zdania poprawki. Wykładowca zwrócił uwagę na to, aby obserwować rynek reklamy oraz kampanię wyborczą (jesienne wybory parlamentarne – 2007 r.).

8.10.2007 r.

WYKŁAD DRUGI: Socjologia jako nauka Pojęcie socjologia jest szczególne. Jego składowe stanowią dwa pojęcia, socjo (z łac.) – nawiązuje do społeczeństwa (społeczny) i logia (z grec.) – nauka. Socjologia to dziedzina, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie była uznawana za naukę. Za czasów Anglosasów obszary wiedzy i zastosowań dzielono na trzy kategorie: - nauka - w przypadku dziedzin, w których wykształciły się metody i procedury badawcze (fizyka, chemia, biologia); - wiedza - zbiór, w którym umiejscawiano socjologię, wiedzę traktowano jako niepewną, była fragmentaryczna - przez co nie została uznana za naukę; - folklor i tradycje – coś jeszcze mniej pewnego (legendy i wierzenia). Dziś o socjologii mówi się jako dyscyplinie naukowej, ma wyodrębnione: przedmiot i metody badania. Jej przedmiotem jest społeczeństwo od strony struktur i procesów jakie w nim zachodzą. Socjologia stosuje charakterystyczne metody w swych badaniach. Istnieje wiele możliwości jej wykorzystania , najistotniejsze są media i reklama, np. badanie opinii publicznej (najbardziej rozwinięte w USA),

docsity.com

Z uwagi na koszta wprowadzenia reklamy do mediów, socjologia pomaga określić jej grupę docelową oraz pozostałe czynniki, które będą miały pośredni lub bezpośredni wpływ na jej cenę w dobrze odbieranych mediach. Są to np. elektroniczne pomiary odbioru telewizji i radia, czyli telemetria oraz audiometria. Telemetria funkcjonuje od lat 70. w takich państwach jak: Szwajcaria, Niemcy, Japonia lub Stany Zjednoczone. W każdym rozwiniętym kraju znajduje się firma telemetryczna, która takie badania wykonuje. Wiele krajów ma konkurujące systemy. Natomiast audiometria istnieje od niedawna, nie uzyskała większej popularności, aczkolwiek cała metodologia jest istotna. Dziedziny pokrewne socjologii: - filozofia – refleksje na temat społeczeństwa; - ekonomia – pomocna socjologii; - psychologia – fenomen myślenia zbiorowego; - psychologia społeczna – nauka pośrednia, pomiędzy socjologią, a psychologią; - antropologia; - etnografia; - historia; - statystyka; - logika i ogólna metodologia nauki; - prakseologia (nauka o sprawnym działaniu) – socjotechnika (prawidłowości, które dają podstawy do formułowania zaleceń odnośnie skuteczności podejmowanych działań); - socjometria – badanie relacji pomiędzy różnymi ludźmi w określonych grupach; - dziedziny praktyczne, np. marketing (wymiana między dwoma stronami – uzupełnianie potrzeb konsumenta w zamian za środki pieniężne).

15.10.2007 r.

WYKŁAD TRZECI: Socjologia jako nauka – ciąg dalszy Socjologia zajmuje się masą różnych zagadnień: - integracja i konflikty; - migracje (poziome i pionowe) – mobilność społeczna. Migracje poziome – przestrzenne przemieszczenia ludności pomiędzy różnymi regionami (ze wsi do miast i na odwrót) lub z krajów biedniejszych do bogatszych. Migracje pionowe –przemieszczania w strukturze społecznej (awanse i degradacje). - problemy związane ze stosowaniem prawa; - dynamika masowych zjawisk zdrowotnych (np. epidemie) i profilaktyka (alkoholizm, narkomania, AIDS, rak, choroby społeczne – gruźlica, choroby serca i inne); -patologie i problemy społeczne (np. przestępczość. Samobójstwa, bezpieczeństwo drogowe); - statystyka; - badanie środków masowego przekazu (np. telemetria i audiometria); Działy socjologii: - socjologia miasta; - socjologia wsi; - socjologia religii; - socjologia pracy; - socjologia stosunków etnicznych; - socjologia sportu; - socjologia sztuki. Socjalizacja polega na tym, że człowiek uczy się: jak się zachowywać, co uważać za dobre, złe, piękne itd. Proces ten może być sterowany. Istnieje dynamika różnych zjawisk, gdzie pewne rzeczy są społecznie definiowane i mogą być zmieniane lub nie.

docsity.com

22.10.2007 r.

WYKŁAD CZWARTY: Skale w socjologii

Socjologia różni się od nauk ścisłych. Jej wyniki nie są tak precyzyjne jak w przypadku fizyki czy chemii, aby zrozumieć istotę tego problemu należy sięgnąć do specyficznego tematu, jakim są skale pozwalające mierzyć różne zjawiska, przedmioty, procesy itd. Najprostsza metoda, stosowana wtedy, gdy nie udało się znaleźć lepszej polega na zebranie wielu ocen subiektywnych, aby na tej podstawie zobiektywizować wynik mierzenia. Metrologia – nauka zajmująca się mierzeniem różnych zjawisk. Socjologia różni się tym od np. fizyki, że w jej przypadku mamy możliwość zastosowania tylko stosunkowo słabych skal. Istnieją cztery skale o różnej mocy, za pomocą których możemy mierzyć zjawiska: - skala nominalna – najsłabsza skala, która jest raczej narzędziem klasyfikacji aniżeli mierzenia intensywności jakiejś cechy. Dzięki niej możemy nazwać pewne zjawiska, wiemy, że jedno nie jest drugim, lecz nie sposób tego zmierzyć. Adekwatnym przykładem mogą być religie. Nie sposób określić stopnia religijności danego wyznania, można jedynie stwierdzić, że wyznania są różne. Stosowane znaki - działania: =, ≠. - skala porządkowa – określa, że zjawiska A jest większe od B, a to ostatnie od C. Skala porządkowa nie pozwala na precyzję – stwierdzić o ile A jest większe od B, a B od C. Jako przykład może posłużyć tutaj sposób mierzenia twardości materiałów. Kiedyś pocierano o siebie kamienie i ten, na którym pojawiała się rysa, uznawany był za bardziej miękki. Można było ustalić, który jest twardszy, lecz nie dało się uszeregować ich w żaden sposób. Stosowane znaki - działania: = , ≠, <, >. - skala interwałowa – najistotniejsze dla niej są przerwy. Mówi nam, że A jest większe od B, ale nie stwierdza dokładnie ile razy. Dla zobrazowania przykładem może być porównanie dwóch temperatur w skali Celsjusza, np. wczoraj – 6°C i dzisiaj - 3°C. Temperatura wczoraj była większa od tej z dnia dzisiejszego o 3°C. Nie sposób jednak stwierdzić o ile razy temperatura pierwsza jest większa od drugiej, gdyż skala jest długa i nie sposób określić, od którego momentu dana cecha zaczyna być liczona – własność się kończy lub zaczyna. Stosowane znaki - działania: +, -. - skala ilorazowa (proporcjonalna) – skala najmocniejsza. Stosowana jest w przypadku obiektów, które możemy policzyć, np. wielkość danego społeczeństwa (na podstawie kalkulacji ilości jego członków), określić frekwencję wyborczą. Stosowane znaki - działania: +, -, = , ≠, <, >, *, ÷. Istotne problemy socjologii można mierzyć dosyć słabymi skalami. Większość z nich skalą porządkową, natomiast zastępczo stosowana jest skala quasi (niby, prawie) interwałowa. Na przykład w przypadku jazdy figurowej na łyżwach - odrzuca się dwie skrajne noty, maksymalną i minimalną, a z reszty wyciąga się średnią arytmetyczną. Jednak nie jest to najlepsza metoda, najlepiej to wyjaśnić na kolejnym przykładzie. W szkole mamy dwie klasy – A i B. W klasie A połowa uczniów ma piątki, a druga połowa dwójki, w klasie B – same trójki. Średnia arytmetyczna dla obu klas będzie taka sama, natomiast stan faktyczny zupełnie inny. W pierwszym przypadku istnieje większy rozrzut ocen, natomiast w drugim mierzone obiekty są bliżej siebie – spolaryzowane. Prawo wielkich liczb: im więcej pomiarów zrobimy, tym odchylające się od średniego wyniku miary będą mniej liczne niż te, odchylające się od rzeczywistego. Statystyka może „tworzyć” zjawiska niewystępujące np. człowiek i koń mają statystycznie po 3 nogi, choć żaden z nich tyle nie ma. Dlatego najlepiej dobierać miarę, która lepiej charakteryzuje dane zjawisko. Postawa w socjologii odgrywa istotną rolę. Istnieją pewne zjawiska, do których odnoszą się różne postawy np. wobec lustracji, komunizmu, aborcji itd. Jednakże istnieją stanowiska mniej lub bardziej stanowcze. Dlatego często tworzy się skalę testową, która pomaga precyzyjniej określić daną postawę na osi liczbowej. Cyfry opisują miarę danego zjawiska/poglądu. Podobna metoda, do określania postawy to przeprowadzanie badań opinii publicznej, a następnie konstruowanie na tej podstawie skali.

docsity.com

Wśród ludzi istnieje przeświadczenie, że najlepszym sposobem oceniania zjawisk jest ich mierzenie, co w rezultacie pozwala uzyskać precyzyjną informację o nich. Pierwszymi dziedzinami, które zaczęły mierzyć zjawiska były handel i przemysł. W XIX w. głoszono, że badania opinii publicznej są niemoralne. W połowie XIX w. takie badania ludzkich poglądów, myśli nazywano moralną statystyką.

29.10.2007 r.

WYKŁAD PIĄTY: Pojęcie - kultura

Kultura jest to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. Kultura to wszystko to, co stworzył człowiek. I tak na przykład jakiś budynek będzie elementem kultury. Wytwór kultury będzie park. Jeżeli będzie to miejsce, w którym znajdują się pielęgnowane przez człowieka rośliny to będzie to też element kultury. W przypadku, gdy ludzie nadają miejscu, w którym znajduje się dziko rosnąca zieleń, jakieś symboliczne znaczenie, to jest ono także elementem kultury. Kultura niematerialna i materialna W tym sensie elementem kultury jest wszystko np. maszynka do golenia, zeszyt, pies, koń, książka, film, rzeźba, obraz, materiały multimedialne. W ścisłym sensie dziełem niematerialnym są publikacje książkowe, jest bez znaczenia na jakim nośniku się znajdują. Takie dzieła mogą być zapisane w zeszycie, zostać wydrukowane, czy zapisane w postaci elektronicznej. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpiły pewne zmiany. Jeszcze kilka wieków temu dzieła takie, jak freski, obrazy, rzeźby (np. „Ostatnia wieczerza”) były jednostkowe. Wielokrotnie konieczne było poddanie ich renowacji, a wtedy odnawiający je specjaliści często wprowadzali pewne zmiany (według własnego uznania). W dzisiejszych czasach technika pozwala na dokładne sfotografowanie takiego obiektu w związku z czym można przeprowadzić jego renowację i nie zmieniać wyglądu pierwowzoru. Informacja o pierwotnej postaci takiego wytworu zostaje zapisana na jakimś nośniku i przechodzimy z postaci materialnej do niematerialnej. Dzieła można też bezproblemowo odtworzyć wykorzystując (alternatywny) nośnik, na którym zostały zapisane (np. dokonanie przedruku zniszczonej książki). Wartości i uznawane sposoby postępowania Człowiek uznaje pewien zespół wartości, zgodnie, z którym stara się postępować. Najczęściej dla określonej epoki występują pewne charakterystyczne wartości. Kultura krępuje człowieka i narzuca mu, w określonych miejscach i okolicznościach, pewne sposoby działań. Bezwzględna swoboda zachowań ludzkich nie istnieje. Żyjemy w społeczeństwa, w którym swoboda jednego człowieka musi być ograniczana, wtedy, gdy zagraża swobodzie drugiego. Wartości i uznane sposoby zachowań są elementami kultury i regulują postępowanie człowieka. Element zobiektywizowany, przyjęty w dowolnych zbiorowościach Element zobiektywizowany to taki, który funkcjonuje w świadomości wielu ludzi. Jako przykład można tutaj wymienić słowa z języka polskiego i rosyjskiego. Występują pojęcia identyczna fonetycznie oraz znaczeniowo, jednak zdarzają się także słowa brzmiące identycznie, ale o różnych znaczeniach, takie frazy są przykładem zobiektywizowanego elementu kultury charakterystycznego, występującego w określonej zbiorowości. Przekazywanie elementów kultury Elementy kultury są rozwijane, przekazywane w czasie i przestrzeni. W czasie elementy kultury są przekazywane w jedną stronę. Ludzie korzystają z dorobku kulturowego swoich przodków. Nie wszystko zostaje uznane za element kultury, coś staje się nim, wtedy, gdy zostanie przyjęte i zaakceptowane przez społeczeństwo. Zdarzają się też elementy, które zostaną „zapomniane”, a potem „powrócą” po jakimś czasie lub zostaną trwale usunięte.

docsity.com

29.10.2007 r.

WYKŁAD PIĄTY: Kulturowy i kulturalny

Człowiek żyje w środowisku, w którym otoczony jest wytworami i elementami kultury.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument