Logistyka, dystrybucja - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Logistyka, dystrybucja - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (47 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki opisujące logistykę i dystrybucję.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Logistyka – Dystrybucja

Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od: - rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców, - przewidywania wysokości popytu, - krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży, - szybkiego realizowania zamówień klientów, - doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji. We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów ( nawet najlepszej jakości ) nie będzie nigdy źródłem sukcesu, towar musi odbyć drogę do nabywcy. Wyróżniamy drogi odległości: - przestrzenna dany produkt przy użyciu różnych środków transportu trafia do miejsca w którym jest zapotrzebowanie czyli klient, który zamierza go kupić. - czasowa wynika z faktu istnienia różnic między czasem wytworzenia a czasem nabycia przez konsumenta. - asortymentowa umożliwia klientowi wybór danego produktu pochodzących od różnych producentów. - ilościowy wymiar odległości wytwarzany produkt jest masowo, który jest odsprzedawany do handlowców hurtowych Ci z kolei odsprzedają sprzedawcom detalicznym, którzy zaspakajają potrzeby nabywców w ilościach zgodnych z oczekiwaniami. Funkcje dystrybucji: - koordynacyjne są to funkcje zmierzające do zrównania podaży z popytem, czyli łączy oczekiwania nabywców i sprzedawców. Nabywca ma możliwość zakupu potrzebnego towaru a producent realizować cele swojej działalności.Przy tej funkcji wyróżniamy : czynności zbierania i przekazywania producentom informacji o popycie zawieranie transakcji kupna sprzedaży - organizacyjne bezpośredni związek z producentem czyli: transport

magazynowanie przerób handlowy przekształcanie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy stworzenie odpowiednich warunków, w których odbywa się sprzedażRodzaje dystrybucji: 1) strategia dystrybucji intensywnej 2) strategia dystrybucji selektywnej 3) strategia dystrybucji wyłącznejad.

1) polega na oferowaniu produktu jak w największej liczbie punktów sprzedaży. Ma to zastosowanie w przypadku produktów często kupowanych przez klientów (np. nabiał, pieczywo, warzywa itp.) ad. 2) dany produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie miejsc tzn. do takiego produktu muszą być stworzone odpowiednie warunki np. lokalowe sprzedaż mebliad. 3) strategia ta ma miejsce wówczas gdy dany towar jest sprzedawany w danym regionie tylko przez jednego sprzedawcę ma wyłączność na dany towar i jest nabywany rzadko ( np. samochody ). W procesie dystrybucji produktów wykorzystuje się dwa podstawowe instrumenty: 1) kanały dystrybucji 2) logistyka Kanał dystrybucji wg. Sterna i El-Ansary ego Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji, współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub konsumenta .Podział kanałów dystrybucji: I Liczba podmiotów uczestniczących w pokonywaniu przez produkt drogi od producenta do konsumenta 1) bezpośredni producent sprzedaje wytworzony przez siebie produkt ostatecznemu nabywcy np. rolnik oferujący swoje plony na targowisku. 2) pośredni ma miejsce gdy w drodze produktu pomiędzy producentem a konsumentem uczestniczą pośrednicy. Pośrednikiem może być punkt skupu, hurtownik i sprzedawca.W ramach kanałów pośrednich wyróżniamy: kanał krótki producent sprzedawca detaliczny konsument kanał długiproducent punkt skupu hurtownik sprzedawca detaliczny konsument II Liczba podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach dystrybucji produktów 1) szerokie na poszczególnych etapach dystrybucji określonego produktu występuje duża liczba podmiotów np. owoce cytrusowe jest dużo hurtowni i sprzedawców detalicznych 2) wąskie na poszczególnych etapach dystrybucji produktu występuje niewielka liczba podmiotów np. dystrybucja wyrobów jubilerskich III Charakter powiązań 1) konwencjonalne niski stopień współpracy uczestników, zachowują pełną niezależność, za każdym razem negocjują warunki np. dystrybucja dóbr inwestycyjnych, nieruchomości administrowane jeden z uczestników dominuje nad pozostałymi i narzuca im swoją wolę, posiada przewagę ekonomiczną i jest niejako administratorem kanału dystrybucji

kontraktowe oparta na zasadach partnerstwa podmioty gospodarcze reprezentują podobną pozycję na rynku korporacyjne wszystkie szczeble są podporządkowane jednemu kierownictwu, producent przejmuje prawo własności przedsiębiorstw np. poprzez zakup akcji 2) zintegrowane pionowo współpraca pomiędzy uczestnikami jest wykorzystywana w wielu transakcjach Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości: - zorganizowanie nowego kanału dystrybucji - adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji - modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji Logistyka nauka i sztuka praktycznego działania zajmująca się procesami sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów oraz związanej z nimi informacjami z otoczenia do firmy, wewnątrz firmy i z firmy do otoczenia: całość działań dotyczących przepływu materiałów i wyrobów łącznie z systemami informacyjnymi i systemami sterowania. Logistyka rozpoczyna się od zakupu towarów, surowców, usług, informacji i metod instrumentów działania łącznie z poradnictwem. Do zbioru czynności logistycznych można zaliczyć: - prognozowanie zaopatrzenia -magazynowanie i zarządzanie zapasami - zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły - pakowanie i konfekcjonowanie - transport - gospodarkę opakowaniami i odpadami produkcyjnymi - gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji związanych z tymi czynnościami Wyróżniamy logistykę: - marketingową kształtowanie, koordynacja i kontrola działalności dostawców, zorganizowanie procesów produkcji, obiegu produktów od dostawców do nabywców - dystrybucji przepływ odpowiednich produktów do właściwego miejsca, we właściwym czasie po jak najniższym koszcie. Źródła: Tadeusz Sztucki, Encyklopedia marketingu ( AWP Placet ) Józef Penc, Leksykon biznesu ( AWP Placet ) Jacek Musiałkiewicz Marketing Philip Kotler Marketing

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument