Co nazywamy zasobami - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Co nazywamy zasobami - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (163 KB)
3 strony
602Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: co nazywamy zasobami;kapitały.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Co nazywamy zasobami?

Zasobem przedsiębiorstwa jest każdy znajdujący się w jego dyspozycji

czynnik wytwórczy, który może być wykorzystany w procesie produkcji i

wymiany. Są różne czynniki wytwórcze - ziemia, kapitał, praca itp. W sumie sprowadzamy te czynniki do trzech:

1. praca, 2. kapitał rzeczowy i finansowy,

3. czynnik niematerialny, do którego zalicza się wiedzę

pracowników, ich lojalność wobec właścicieli czy menedżerów.

Są różne kombinacje tych czynników. Stosowany jest podział zasobów na:

1. ludzkie, 2. naturalne,

3. kapitałowe.

Zasoby ludzkie to pracownicy wraz z ich umiejętnościami i

doświadczeniem. Zasoby naturalne – dobra dane przez naturę, na wytworzenie, których nie

ma wpływ człowiek.

Zasoby kapitałowe – wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych

będące wynikiem pracy człowieka. Rzeczowe składniki:

1. środki pracy – maszyny, urządzenia, narzędzia wszystkich

generacji (ogólnie wszystko co człowiek stwarza między sobą a

przedmiotem pracy w celu oddziaływania na ten przedmiot) 2. przedmioty pracy, to: surowce, materiały, półfabrykaty, na które

człowiek oddziaływuje i które służą do produkowania danego

dobra.

Do zasobów kapitałowych zalicza się też walory finansowe, środki pieniężne występujące w postaci

1. gotówki,

2. kredytu,

3. papierów wartościowych. Z punktu widzenia okresu zużycia się różnych rodzajów środków produkcji kapitał dzieli się na:

I. obrotowy –zużywa się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym i

którego cechy fizyko – chemiczne przechodzą na gotowy wyrób.

II. trwały – zużywa się stopniowo w ciągu kilku lub wielu lat i którego

cechy fizyko- chemiczne nie przechodzą na gotowy wyrób.

Te cechy kapitału i jego podział ma swoje odzwierciedlenie w pojęciu

ruchu okrężnego kapitału.

Ruch okrężny kapitału:

Faza 1: Zaopatrzenie Określona suma pieniędzy jest przeznaczona na zakup towarów, którymi

są środki pracy i przedmioty pracy oraz praca człowieka.

P- kapitał (pieniądze),

docsity.com

T- zakup środków pracy i przedmiotów pracy oraz pracy człowieka.

Faza 2: Produkcja.

W wyniku tej produkcji uzyskuje się towary o wartości T’ wyższej niż

wyłożona suma pieniędzy. Faza 3: Zbyt - wyroby i usługi P’.

T’ > T

P’ > P wartość wzrosła Kapitał przynosi większą wartość niż posiada.

P’ – towary zostały sprzedane za określoną sumę pieniędzy.

Ruch okrężny kapitału to przekształcenie się środków z jednej formy w inną oraz przechodzenie przez stadia zaopatrzenia, produkcji i zbytu.

Ruch okrężny wyraża rzeczywiste procesy przedsiębiorstwa w określonym

czasie a częstotliwość tego ruchu ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki

finansowej przedsiębiorstwa. Środki przechodząc przez fazę zaopatrzenia, produkcji i zbytu:

- znajdują się w nieustannym ruchu,

- przyjmują postacie, formę: pieniężną, produkcyjną i materialną.

Ten ustawiczny ruch środków, które przechodzą ze sfery cyrkulacji do

sfery produkcji i z powrotem do sfery cyrkulacji określa się mianem ruchu okrężnego środków, a przejście określonej partii majątku przez wszystkie

fazy nazwane jest cyklem obrotowym. W ruchu okrężnym środków przedsiębiorstwa produkcyjnego można wyodrębnić fazy:

1. Przedsiębiorstwo wydaje środki pieniężne na zakup przedmiotów pracy. W tej fazie środki pieniężne przeobrażają się w towar. Towar ten tworzy zapasy materiałów do produkcji.

2. Przedmioty pracy znajdują się w postaci produkcji nie zakończonej i

nakładów na opanowanie nowej produkcji. Po zakończeniu tej fazy

(produkcyjnej – Pr) produkcja nie zakończona przekształca się w wyroby gotowe.

W ruchu okrężnym następuje reprodukcja środków trwałych, która

realizuje się w następujący sposób:

schemat 1 1. pierwsze stadium – zużycie materialne, czyli produkcyjne

wykorzystanie środków trwałych,

2. drugie stadium –amortyzacja, czyli tworzenie rezerw pieniężnych,

3. trzecie stadium –odtworzenie, czyli przemieszczenie wartości środków trwałych w nowe środki pracy.

schemat 2

1. stadium pierwsze -inwestowanie – przemiana pieniężnej formy

wartości majątku trwałego w produkcję

2. stadium drugie –zużycie – przemiana produkcyjnej wartości majątku trwałego w towarową w trakcie produkcji

3. stadium trzecie –sprzedaż – przemiana towarowej formy wartości

majątku trwałego w pieniężną (P’).

docsity.com

W innym podejściu, ujęciu kapitału przez kapitał rozumie się źródło

finansowania składników majątkowych, które są zgromadzone w

przedsiębiorstwie. Z takim pojęciem kapitału jest związany charakter

podmiotu własności.

Można, więc podzielić kapitał na:

1. własny,

2. obcy. Z tym podziałem wiążą się takie zagadnienia jak:

1. źródło tworzenia i pozyskiwania kapitału,

2. struktura kapitału,

3. wartość przedsiębiorstwa.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument