Benchmarking - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Benchmarking - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (333 KB)
6 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: benchmarking; porównanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Pytanie 33

BENCHMARKING: Porównanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów. Należy przeprowadzić analizę grup strategicznych, dzięki której dowiemy się które firmy są układem odniesienia do oceny naszej pozycji na rynku i czy pozostaną nim w przyszłości Benchmarking daje migawkowy obraz tego co robią inni w danym okresie. Nie daje więc

pełnego obrazu a jedynie nasuwa sugestie.ma pomóc ustalić piorytety i wskazać wyraźny kierunek. Stałe śledzenie różnych czynników składowych wydajności na pewno przynosi poprawę. Założenie: Każde przedsiębiorstwo ma słabe strony, a więc trzeba stan ten usprawnić (2 sposoby):  Proces usprawnień, innowacyjności, ale on może mieć również błędy i może się tak

stać, że koszt jest nieadekwatny do usprawnień

 Naśladownictwo ( równanie do najlepszych), powielanie istniejących wzorców Benchmarking wg. Martyniaka: ? Uczenie się od najlepszych przez porównanie się z najlepszymi ? Poszukiwanie najefektowniejszych metod dla danej działalności, pozwalających

osiągnąć przewagę konkurencyjną ? Porównanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych

konkurentów

? Ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży

? Poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia

Problemy: Jest on bardzo trudną techniką ze względu na:

 Trudno zlokalizować dobrych benchmarków  Trudności z tworzeniem zespołów badawczych, analizy procesów i komunikacji  Trudności z konwersją wiedzy oraz jej transferem do swojej firmy (ze stanu wydaje

mi się do stanu faktycznego—upraszczamy rzeczywistość)

 Trudności ze znalezieniem obszaru poszukiwań  Jakie parametry chcemy polepszyć Benchmarking koncentruje się na zagadnieniach dotyczących jakości lub produktywności Rodzaje benchmarkingu: 1. Porównanie się do najgroźniejszego konkurenta (strategiczny) Porównanie do organizacji podobnej z naszego otoczenia np., bezpośredni konkurenci. Wybór wzorcowego konkurenta nie jest sprawą prostą. Konkurent powinien spełniać co najmniej część podanych warunków marketingowych i organizacyjnych  Warunki marketingowe - udział w rynku - strategia rynkowa –agresywna i obliczona na zwiększanie udziału w rynku - zyski - produkty/usługi – wysoka jakość, częste modyfikacje  warunki organizacyjne

- struktura kosztów - technologia produkcji/świadczenia usług

docsity.com

- logistyka - system naboru i selekcji personelu Firma spełniająca część z tych warunków jest drogowskazem strategicznym dla słabszych konkurentów ponieważ a) analizując siły i słabości firmy, można przyjąć jako układ odniesienia dla takiej analizy

–konkurenta, ten konkurent jest jakby wiyją firmy jaką chcielibyśmy zbudować w najbliższej przyszłości.

b) Jest łatwo zaprojektować na tej podstawie programy działania, które pozwolą nam zmniejszyć dzielący nas dystans

c) analizując uwarunkowania sukcesów i porażek naszego konkurenta, możemy się sporo nauczyć i uprościć proces budowania własnej strategii. Następnie redukując dzielący nas dystans od niego, i rozumiejąc aspekty unikalności rynkowej, na której

konkurent opiera swoją przewagę, musimy zdecydować, czy próbujemy zająć jego pozycję w grupie strategicznej, czy traktujemy tę naukę jako etap przejścia do innej grupy lub stworzenia własnej na podstawie unikalnej kocepcji strategicznej.

Słabość: skoncentrowana uwaga tylko na liderze naszej grupy strategicznej Ten rodzaj b wymusza :  zdefiniowanie konkurentów,  zbierania i przetwarzania informacji o efektywności głównych procesów u

konkurentów (b trudno jest uzyskać takie informacje)  do kreatywnego i etycznego zbierania informacji u dostawców, odbiorców,

konsultantów itp.  Konieczność zapewnienia wysokiego stopienia porównywalności Zalety  Pozyskanie istotnych informacji, np., jakie są mocne i słbe strony organizacji,

zarówno w opinii własnej oraz klientów  Porównywalność produktów lub/i procesów >>> duży poziom fachowości

pozyskanych informacji  Względnie wysoka akceptacja ze strony załogi  Możliwość określenia swej pozycji wśród konkurencji Wady  Trudności w pozyskiwaniu danych  Niebezpieczeństwo kopiowania wąskich praktyk branżowych

 Ryzyko pojawienia się tendencji do koncentrowania uwagi na czynnikach związanych ze współzawodnictwem

1. Benchmarking maketingowy równoczesna analiza wszystkich konkurentów w grupie

strategicznej oraz liderów pozostałych grup strategicznych, jest jednak bardziej czasochłonne, kosztowne i trudniejsze w interpretacji

Np. Chrysler procedura konstruowania nowych aut:  pytali klientów o atrybuty „samochodu marzeń” stwierdzenie podstawowego atrybutu skojarzeniowego z samochodem, np. elegancja

–Mercedes)skopiowanie rozwiązań głównych benchmarków oraz kreatywne roziwązanie dla tych

artybutów, które nie mają bezpośredniego odniesienia

1. Procesowy (funkcjonalny) - odnoszący się do firm spoza branży Konfrontowanie własnych wyrobów, usług itp. z ich odpowiednikami w najlepszych przedsiębiorstwach bez względu na charakter prowadzonej działalności. Celem jest rozpoznanie wzoru idealnego postępowania bez względu na miejsce, w którym on występuje. Porównanie to pozwala w pełni wykorzystać możliwości benchmarkingu Np., porównanie standardu obsługi klienta linii lotniczej z obsługą uznawanej za wzór doskonałości w banku, lub obsługa w Mc Donald’s- szybka z obsługą w banku, np. PEKAO S.A.

docsity.com

Zalety  Względnie wysoka możliwość znalezienia radykalnej innowacji, podobnej w swej

istocie do reeingering’u lub zmiany kultury organizacyjnej  Zwiększenie udziału załogi w poszukiwaniu nowych idei (pomysłów)  Porównanie to może rzucić nowe światło na rozpatrywane zagadnienie>>>>

zdobycie nowej wiedzy  Poszukiwanie wzorów doskonałości bez konieczności uwzględnienia ograniczeń

związanych z miejscem oraz dziedziną działalności Wady  Stosunkowo trudne wdrożenie  Problem porównywalności  Czasochłonna analiza

Wymaga zaoferowania czegoś w zamian, np. swojego procesu Czynniki powodujące, że przedsiębiorstwo osiąga znakomite wyniki:

 Zogniskowanie uwagi na efektywność działania  Świadomość ponoszonych kosztów  Ścisłe więzi z klientami  Ścisłe więzi z dostawcami  Równoczesna koncentracja uwagi na zagadnieniach jakości i produktywności  Wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki  Skoncentrowanie uwagi na podstawowej działalności gospodarczej Narzędzia: a) Jak definiować obszary w których chcemy dokonywać usprawnień b) Jak definiować obszary w których chcemy dokonywać porównań  poprzez łańcuch

wartości PORTERA ale mamy problem z odzwierciedleniem struktury funkcjonalnej w łańcuchu wartości; łatwo można zgubić powiązania między działami, ponieważ w str funkcjonalnej tych powiązań nie widać; łańcuch wartości jest dużym uproszczeniem można jednak z tego wybrnąć poprzez systemowe, horyzontalne spojrzenie na organizację  podejście procesowe. Interesuje nas proces przebiegający między

poszczególnymi działami. A więc zaczynamy od mapy powiązań. Rysujemy organizację: a) główne czynniki składowe: dział finansów, produkcji itp. b) Nanosimy podmioty z którymi firma dokonuje wymiany + klienci

Na podstawie mapy relacji otrzymujemy powiązania wewn organizacji oraz między org a otoczeniem. Przy przenoszeniu procesu w detalach ważne, by to nie kłóciło się z naszą kulturą organizacyjną.

Etapy benchmarkingu (wg Obłója) 1) należy określić, jaki proces lub funkcje chce skopiować, aby ukierunkować

poszukiwanie rozwiązań 2) znaleźć światowego lub krajowego lidera tzn firma która ma dany proces lub funkcję

najlepiej opanowaną, bez względu w jakiej branży działają 3) zespół fachowców z firmy musi starannie zbadać rozwiązania stosowane przez lidera

w analizowanym obszarze, budując swoiste „studium przypadku” danego rozwiązania po to, by wdrożyć w swojej firmie

Etapy procesu porównania się z najlepszymi:(wg Martyniaka)

1. Wyznaczenie obiektu benchmarkingu Etap ten polrga na

docsity.com

 Wyznaczeniu przedmiotu analizy  Określeniu czynników sukcesu i barier rozwoju firmy >>> wzrost efektywności

procesów a w rezultacie do większego zadowolenia klienta  Powołaniu zespołu badawczego >>> członkowie grupy powinni mieć odpowiednią

wiedzę, autorytet oraz wolę przeprowadzenia zmiany oraz dobrze jest, gdy w niej jest przedstawiciel zarządu

 1. Analiza wewnętrzna Szczegółowa charakterystyka obiektu benchmarkingowego, która daje podstawę do formułowania wniosków o modyfikacji przedmiotu badania. Charakterystyka ta ułatwia poszukiwanie odpowiedniego partnera i formułowanie odpowiednich pytań do niego

2. Wyznaczanie partnera Takiego, który mógłby być wzorcem, punktem odniesienia. Porównanie do tej firmy uwypukli różnice występujące między nami a innymi firmami i pozwoli udzielić odpowiedzi na pytania postawione w pkt.2 3. Analiza parnera Najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt. Analizę można też osiągnąć na podstawie wywiadów, kwestionariuszy, konferencji z samym partnerem itp.. Inne źródła informacji: gazety zakładowe, periodyki, publikacje różnych stowarzyszeń, klubów itp. >>>>te źródła dają jednak informacje bardziej ogólne 4. Ocena wyników (pozyskanych informacji) Z punktu widzenia wiarygodności i porównywalności. Pozwala to na wyrobienie poglądu na to, jakie warunki trzeba spełnić aby osiągnąć określone wyniki.

5. Planowanie i realizacja zmian oraz doskonalenie

Ważne jest, by dostrzec i zrozumieć odchylenia występujące między procesami zachodzącymi w firmie partnera a w przedsiębiorstwie analizowanym >>> formułowanie założeń i warunków, by proces ten przebiegał tak jak u partnera ( lecz nie zawsze da się je określić np., dotyczace sfer kultury, morale- inna mentalność pracowników)

Należy wyznaczyć też osoby odpowiedzialne za cały ten proces ( ważna jest motywacja

pracowników) Bariery benchmarkingu

Neofici (nowe przedsiębiorstwa) stosujący techniki liderów źle wychodzą, bo a) wymagają dużych nakładów kapitału organizacyjnego i społecznego b) rekomendacja, by nowicjusze stosowały najprostsze wersje, dobre firmy by

naśladowały liderów a firmy globalne liderów globalnych

Traktowanie benchmarkingu jako proces poszukiwania idealnego rozwiązania.benchmarking jest procesem innowacyjnym, a nie poszukiwaniem idealnego rozwiązania.

Trudności w poszukiwaniu partnera—nie ma idealnego wskażnika by wybrać najlepszego partnera i określić najlepszy proces. Nie zawsze przedsiębiorstwa z pierwszych stron gazet są najlepsze, ponieważ często szybko spadają na dalsze miejsca, lub schodzą z rynku, np.,: Chux

(pieluszki jednorazowe) , Howard Johnson – teraz McDonald

Przedsiębiorstwa często ograniczają się do poszukiwania partnera w obrębie kraju Informacje >>> istotne informacje firma osiąga poprzez bezpośredni kontakt, ale

możemy być traktowani jako konkurent >>> mogą ograniczyć inf. W pewnych dziedzinach, np.,postęp, koszty, ceny itp.

Porównywanie za pomocą parametrów, które odkrywają tylko cząstkę prawdy o partnerze

Małe gwarancje, że partner trafił na etyczne przedsiębiorstwo

docsity.com

Obawa, że małe zmiany mogą wywołać duży skok ilościowy, który spowoduje wzrost kosztów, zaangażuje wiele środków, ale nie ma pewności, że odniesie sukces

Zbyt wiele firm pozostaje wewnątrz, patrząc na własne minione rezultaty

Benchmarking Wydziału Zarządzania z innymi szkołami biznesu (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Al. Jerozolimskie 202 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ul. Jagiellońska Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Szkoła Główna Handlowa)

1. Jednym z pierwszych kroków realizowanym w każdym projekcie benchmarkingowym jest oszacowanie gotowości organizacji do zmian i otwartości na nowatorskie rozwiązania. Wydział Zarządzania opiera się na skostniałych zasadach sprzed wielu lat i trudno jest stwierdzić jakąkolwiek chęć do zmian, zwłaszcza że wiąże się to oczywiście z kosztami. Skoro jednak mam przeprowadzić proces benchmarkingu naszego Wydziału, skupię się na tych ważnych obszarach działalności, które gdyby zostały zmienione i udoskonalone, przyniosłyby korzyści i studentom i wykładowcom. 2. Drugim krokiem jest wyselekcjonowanie tych procesów czy dziedzin, w stosunku do których ma być przeprowadzony benchmarking: oferowane etapy i kierunki kształceniamarketingjakość i sposób oferowania usług, kontaktów ze studentami itd.

3. Po wybraniu procesu, który ma zostać poddany doskonaleniu, rozpocząć należy tworzenie zespołów benchmarkingowych , w których znajdą się wszyscy bezpośrednio zainteresowani, i którzy będą mogli przystąpić do zbierania potrzebnych danych i wyznaczenia „najlepszych praktyk” czyli wprowadzenie: oferowane etapy i kierunki kształcenia Wydział Zarządzania oferuje 5- letnie studia magisterskie na jednym kierunku (zarządzanie gospodarcze). Za przykładem innych szkół biznesu mógłby wprowadzić system trzyletni (licencjacki) plus dwuletni (magisterski). Wg. Prof. Koźmińskiego studia

licencjackie dają młodym ludziom podstawy wykształcenia w dziedzinie zarządzania, uczą ich podstawowych umiejętności, stwarzają im po zakończeniu tych studiów albo możliwość jakiejś praktyki np. praktyki przedsiębiorczej, albo też możliwość działania w większej firmie na niższych stanowiskach. Ci ludzie po pewnym czasie mogą studiować na poziomie magisterskim. Proponuję wprowadzenie kierunków studiowania: a) zarządzanie i marketing, a w tym specjalizacje

- zarządzanie - marketing - zarządzanie finansami - public relations - zarządzanie w administracji - zarządzanie w ekoturystyce b) finanse i bankowość

c) stosunki międzynarodowe - marketing polityczny - handel zagraniczny Może też zostać wprowadzony tzw. action learning - uczenie w działaniu (np. licencjat, który polega na przygotowaniu grupowego projektu dla konkretnej firmy, dla konkretnej sprawy). (na podstawie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz SGH)

docsity.com

marketing Reklama w czasopismach dla młodzieży, na ulotkach, więcej spotkań z potencjalnymi kandydatami, lecz nie pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego a samodzielnie. (na podstawie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu) jakość i sposób oferowania usług Skomputeryzowana biblioteka (na podane hasło wydruk pozycji dostępnych na miejscu lub w innych bibliotekach) (na podstawie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu) 4. Wdrażanie niektórych z wyróżnionych elementów w celu usprawnienia

dotychczasowych rozwiązań, napotka liczne bariery. Najistotniejszą są koszty, lecz zmienić trzeba także będzie układ studiów, plany, przedmioty, co wiąże się z problemem poszukiwania nowych wykładowców.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument