Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (273 KB)
4 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia z zakresu ekonomii: wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

20. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia -nie traktuje o szczegółach gospodarki, lecz o ogólnym jej obrazie. Makroekonomia zajmuje się głównie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki, opiera się ona na innego rodzaju uproszczeniach mających na celu zwiększenie operacyjności analizy. Problemy makroekonomiczne -niektóre z podstawowych problemów, o jakich traktuje makroekonomia: Inflacja Roczna stopa inflacji- to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku. Bezrobocie Bezrobocie – to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie niemających zatrudnienia. Stopa bezrobocia -to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy. Siła robocza -to liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy Produkcja i wzrost Realny produkt narodowy brutto (PNB) jest miara całkowitego dochodu gospodarki narodowej. Świadczy on o ilości dóbr i usług, na których zakup może pozwolić sobie gospodarka jako całość. Przyrost realnego PNB -określa się mianem wzrostu gospodarczego Polityka makroekonomiczna Państwo ma do dyspozycji całą gamę narzędzi polityki gospodarczej, za pomocą których może oddziaływać na zachowanie się gospodarki jako całości. 20.3 Ramy analizy; krótki przegląd Gospodarka-jako całość składa się z wielu milionów podmiotów gospodarczych: Tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Ich indywidualne decyzje wyznaczają łącznie wydatki całkowitej gospodarce dochód całkowity i ogólny wielkość produkcji dóbr i usług. Gospodarstwa domowe – dysponują czynnikami produkcji lub – inaczej –nakładami niezbędnymi w procesie produkcji. Są także faktycznymi właścicielami przedsiębiorstw. Gospodarstwa Domowe oferują przedsiębiorstwom podaż usług czynników produkcji, przedsiębiorstwa zaś wykorzystują te czynniki do wytwarzania dóbr i usług. Tym usługom odpowiadają pewne płatności.. Ruch okrężny Istnieją trzy sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej. Możemy, zatem mierzyć;

a) Wartość wytworzonych dóbr b) Poziom dochodów czynników produkcji, który reprezentuje wartość dostarczonych przez nie

usług. c) Wartość wydatków na dobra i usługi

Dochody czynników produkcji muszą być równe wydatkom gospodarstw domowych, ponieważ założyliśmy, iż wszystkie dochody, są wydatkowane. Wartość produkcji musi się równać całkowitym wydatkom na dobra i usługi, ponieważ przyjęliśmy założenie, iż wszystkie zostają sprzedane. Produkt krajowy brutto-jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PBK -mierzy wartość produkcji wytworzonej w gospodarce kraju.

docsity.com

Gospodarka zamkniętą – nazywamy gospodarką, w której nie występują związki z zagranicą. Wartość dodatnia –jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego)procesu produkcji.

Wartość dodatnią oblicza się przez odjęcie od wartości dóbr wyprodukowanych przedsiębiorstwie sumy kosztów rzeczowych czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr.

Dobra finalne- to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne)-np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa. Dobra pośrednie-to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach gdzie są zużywane. Inwestycje - są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa Oszczędności-to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług Y -będziemy oznaczać PKB, który jest tożsamy z wartością dochodów gospodarstw domowych. C-wydatki konsumpcyjne S -Oszczędności S=Y-C Oraz Y=C+S SYMBOL = oznacza ‘’jest Identycznie równy ( tożsamy)na mocy definicji’’ Dobra finalne – są to dobra, które nie zużywają się całkowicie w procesie produkcji w danym okresie Zapasy – to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży Zapasy nazywaliśmy KAPITAŁEM OBROTOWYM. Ponieważ nie zużywają się one całkowicie w produkcji ani nie zostają sprzedane w bieżącym okresie, są uznawane w za dobra kapitałowe. Powiększanie zapasów jest, więc równoznaczne z inwestycjami kapitał obrotowy. Kiedy zapasy obniżają się, wtedy traktujemy to jako inwestycje ujemne lub – inaczej – dezinwestycje. Źródłem dochodów państwa są zarówno podatki bezpośrednie T e nakładane na dochody jak i podatki pośrednie T e zwane inaczej PODATKAMI OD WYDATKÓW Podatki nakłada się, aby móc sfinansować dwa rodzaje wydatków państwa. Wydatki na dobra i usługi G obejmują zakupy przez państwo dóbr i usług. Państwo ponosi też wydatki związane z finansowaniem PŁATNOŚCI TRANSFEROWYCH albo – inaczej – ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH –B PKB w cenach rynkowych PKB w cenach czynników wytwórczych Rachunek dochodu narodowego, konsumpcję C ,inwestycje I i wydatki państwa G wyrażamy w cenach rynkowych, łącznie z podatkami pośrednimi od dóbr i usług , to wartość dodaną lub – inaczej - produkcje netto wytworzoną w gospodarce można zapisać jako C + I + G w rezultacie PKB w canach rynkowych = C+ I + G Y=PKB e cenach czynników produkcji =C+I+G – T ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE – są to dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich % płatności transferowych. Wielkość ta informuje nas o tym, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędności Rozporządzalne dochody osobiste wynoszą, zatem Y+B+T d Eksportem X nazywamy dobra, które zostały wytworzone w kraju a następnie sprzedane za granicę IMPORT (Z) to dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej Gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa i państwo mogą dokonywać importu, Z który nie jest częścią produkcji krajowej i nie kreuje dochodów czynników wytwórczych. Dobra importowane nie zostają wykazane w PKB ujmowanym od strony produkcji, który odnosi się tylko do wartości dodanej przez producentów krajowych. Import zostaje jednakże ujęty w wydatkach na dobra finalne.

docsity.com

W związku z istnieniem w gospodarce otwartej handlu zagranicznego możemy zmodyfikować naszą formułę obliczania PKB w cenach czynników produkcji w następujący sposób Y=C+I+G+X-Z-T=C + I +G+ NX –T S+(T d +T e –B)+Z=I+G+X – suma odpływów z obiegu musi być nadal równa sumie dopływów. Nadwyżka sektora prywatnego prywatnego-I to odpływ z ruchu okrężnego. Musi mu odpowiadać dopływ o tej samej wielkości. Źródłem tego dopływu może być albo deficyt budżetu państwa, G+B-T e _T d albo eksport netto NX tj. nadwyżka wpływów z eksportu nad wydatkami na import Przepływ netto dochodów majątkowych to nadwyżka napływu dochodów z własności z tytułu usług czynników produkcji świadczonych za granicą nad odpływem dochodów z własności pozostałych w wyniku świadczenie przez cudzoziemców usług czynników produkcji w Wielkiej Brytanii PNB jest miernikiem całkowitych dochodów kraju, niezależnie od miejsca(kraju)świadczenie usług PKB powiększonemu o dochody netto t tytułu własności za granicą AMORTYZACJA zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia AMORTYZACJA jest kosztem ekonomicznym, ponieważ dotyczy zasobów zużywanych w procesie produkcji DOCHÓD NARODOWY jest to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. Oblicza się przez odjęcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji. Dochód narodowy to ilość pieniędzy, jaką dysponuje na wydatki na dobra i usługi po odłożeniu odpowiedniej ilości pieniędzy PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w okresie, gdy osiągano składające się na PNB dochody Realny PNB koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących pewnym okresie najczęściej określanym jako rok Bazowy lub podstawowy Delator PNB jest to stosunek nominalnego PNB (w cenach bieżących)do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych) wyrażony w postaci wskaźnika Realny PNB jest prostym miernikiem fizycznym produkcji wytworzonej w gospodarce w roczna zmiana procentowa jego poziomu informuje o tempie wzrostu gospodarczego REALNY PNB per CAPITA jest to realny PNB podzielony przez liczbę mieszkańców kraju Przy danym poziomie realnego PNB im większa jest liczba ludności tym mniejsza będzie liczba dóbr i usług przypadających na 1 osobę Prosty miernik przeciętnego poziomu stropy życiowej w jakimś kraju PNB znajduje zastosowanie jako miernik wielkości produkcji dóbr i usług w gospodarce, byłoby pożądane, aby rachunek PNB obejmował swym zasięgiem możliwie jak najszerszy obszar działalności gospodarczej W praktyce występują dwa problemy utrudniające włączenie całej produkcji do PNB >PO PIERWSZE niektóre efekty uboczne gospodarczej działalności człowieka takie jak hałas, zanieczyszczenie środowa i korki drogowe wpływają na wzrost uciążliwości życia. Powinniśmy, zatem wprowadzić poprawkę na te efekty uboczne Istnieje również wiele pożądanych społecznie dóbr i usług, które nie są wliczone do PNB, ponieważ nie są one objęte transakcjami rynkowymi i brak jest ich mierników wartości. Szacuje się wprawdzie wartości pozostałe w efekcie tego rodzaju działalności. Ale przy założeniach o wysokim stopniu umowności. W konsekwencji Wyniki tych szacunków mieszczą się w bardzo szerokim przedziale od 3 % do 25% PNB Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto DEN wskaźnik ten koryguje PNB Tak, aby stało się ono bardziej adekwatnym miernikiem poziomu dobrobytu w danym kraju.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument