Prawo pracy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo pracy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (157 KB)
1 strona
450Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa pracy; wolność pracy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1.Wolność pracy – pojecie to sprowadza się do swobodnie wybrana. Wynika z

konstytucji, która umożliwia każdemu wolność wyboru zawodu i miejsca

pracy. Praca musi być świadczona odpłatnie, a minimalną wysokosć płacy

ustala państwo. W przypadku braku pracy państwo zobowiązane jest do

pewnych świadczeń zwiazanych z problemem bezrobocia.

Ograniczenia:

- wolność , wykształcenie, wiek, obywatelstwo, przepisy wew. danego

przedsiębiorstwa(branży), zdolność do czynności prawnych.

2. Swobody nawiązywania stosunków pracy: Do nawiązań wymagane jest

zgodne oświadczenie pracownika i pracodawcy. Nikt nie może być wbrew

swojej woli zmuszony do nawiązania stosunku pracy, zaś pracodawca ma

swobodę kształtowania załogi zgodnie z interesem zakładu pracy. Zmuszenie:

40godz. tygodniowo na cele publiczne, pr.zawodowa( policjanci, strażacy)

wykonanie rozkazu.

3.Ochrona dóbr osobistych pracownika: Pracodawca jest zobowiązany

szanować godność i inne dobra pracownika. Dobra os. nie są zdefiniowane –

rozumiemy przez nie najczęściej indywidualne wartości świata uczuć, stanu

psychicznego człowieka. Cechą tych dóbr jest to że, powstają razem z

człowiekiem i wygasają razem z nim (śmierć). Mówiąc o dobrach osobistych

mamy na mysli te, które mają związek z posiadaniem statusu pracownika.

Dobra: wyznanie, zachowania związane z religią.

4.Zasada równego traktowania: Pracownicy mają równe prawa z tytułu

jednakowego wypełniania takich samych obowiązków dotyczy to w

szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Równe traktowanie

oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób ani pośrednio ani

bezpośrednio. Zasada ta odnosi się do nawiązywania i rozw. stosunku pracy,

warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń i nieróżnicowania

pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, przynależność

związkową, religię, wyznanie, przekonania polityczne, rasę, narodowość,

pochodzenie etniczne, orientację seksualną, określenie na czas określony lub

nieokr., w pełnym lub niepełnym wymiarze pracy. Przejawem dyskryminacji

jest także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady

równego traktowania. W związku z tą zasadą zostały wprowadzone do kodeksu

pojęcia: molestowanie i molestowanie seksualne.

Dyskryminowanie bezpośrednie występuje wtedy, gdy dany pracownik z

jednej lub kilku przyczyn jest lub byłby traktowany w porównywalnej sytuacji

mniej korzystniej niż inny pracownik

Dyskryminowanie pośrednie polega na występowaniu dysproporcji w

zakresie warunków zatrud. wszystkich lub znacznej grupie pracowników

należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedno lub kilka kryteriów

różnościowych.

Za naruszanie zasady równego traktowania uważa się: odmowę nawiązania

stosunku pracy, odmowę rozwiązania stosunku pracy, niekorzystne

kształtowanie wynagrodzenia, pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy

przyznawaniu innych świadczeń, pominięcie przy typowaniu do udziałów w

szkoleniach. Nie jest naruszeniem tej zasady niezatrud. pracow. jeśli jest to

podyktowane rodzajem pracy, warunkami jej wykonywania, wymogami

zawodowymi, rodzicielstwem , wiekiem, stażem, niepełnosprawnośćią czy

zróżnicowaniem pracowników ze względu na religię.

5.Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy polega na jakimkolwiek

zróżnicowaniu w zakresie traktowania stron stosunku pracy.

6.Zasada odpłatności za pracę Pracownik maprawo do godziwego

wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie ustala ustawa o

Minim.Wynagrodz.ZaPracę( obecnie 824,-) Powinna ona stanowić 68%

średniego wynagrodzenia.

7.Zasada prawa do wypoczynku Zapewniają ją przepisy o czasie pracy,

dniach wolnych od pracy i urlopach wypoczynkowych.

8.Zasada do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: Pracodawca

jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych

warunków pracy. Obowiązek pracodawcy jest obowiązkiem bezwarunkowym.

Kodeks pracy wyszczególnił przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy( są to

normy pracy zawarte w kodeksie pracy i innych aktach prawnych) i zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy (są to pozaprawne zasady regulujące

różnorodność procesów technologicznych i produkcyjnych będące wynikiem

doświadczenia życiowego, których przestrzeganie zapewnia faktyczne

bezpieczeństwo w środowisku pracy np. instrukcje producentów). Pracodawca

jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z pracą

i jest on zobowiązany poinformować pracownika o ryzyku zawodowym.

9.Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych: pracodawca jest zobowiązany

do ustanowienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten

tworzony jest przez pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników w

przeliczeniu na pełne etaty. Środki funduszu przeznaczone są na działalność

socjalną, finansowanie form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową,

sporotwo-rekreacyjną, udzielania pomocy materialno-rzeczowej i finansowej, a

także świadczenie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Zasady przeznaczania środków z funduszu ustala pracodawca.

10.Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji: pracodawca jest zobowiązany

ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji, przepis ten nie ustala

obowiązku i ma charakter bezroszczeniowy.

11.Zasada ochrony, uprawnień pracowniczych: Postanowienia umów o

pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie

mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepis prawa pracy. Oznacza

to, że postanowienia umowy i warunki pracy mogą odbiegać od przepisów

prawa pracy tylko na korzyść pracownika. Są to normy zwarte.

12.Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i org.

Pracodawców: zw. Zawodowe reprezentują prawa i interesy wszystkich

pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej. Zw. zawodowy

powstaje na mocy uchwały podjętej przez co najmniej 20 osób. Osoby te

uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie 3-7 osób i

rejestrują związek w krajowym rejestrze sądowym KRS i z dniem rejestracji

nabywa osobowość prawną.

13.Partycypacja pracowników w zarządzaniu: samorząd załogi może

stanowić o istotnych sprawach przedsiębiorstwa, wyraża opinię, podejmuje

inicjatywę, zgłasza wnioski, sprawuje kontrolę działalności przedsiębiorstwa.

Zebrania pracowników i rada pracownicza samorządu są ogólne. Ogólne

zebranie pracowników uchwala na wniosek dyrektora statut przedsiębiorstwa,

podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przedsiębiorstwa, dokonuje

rocznej oceny działalności rady pracowniczej i dyrektora. Rada pracownicza

uchwala roczny plan przedsiębiorstwa i przyjmuje roczne sprawozdanie

bilansów, podejmuje uchwały w sprawie inwestycji i wyraża zgodę na

utworzenie lub przystąpienie do spółki, w sprawie łączenia lub podziału

przedsiębiorstwa, o przeprowadzeniu referendum w przedsiębiorstwie i w

sprawie powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa.

Stosunek pracy- jest to stosunek o charakterze zobowiązaniowym. Podstawą

jego nawiązania może być: umowa o pracę ,powołanie, wybór, mianowanie,

spółdzielcza umowa o pracę. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz miejscu i czasie wyznaczonym

przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za

wynagrodzenie. O istnieniu stosunku pracy nie decyduje źródło z którego on

wynika, ale cechy charakterystyczne.

Cechy stosunku pracy:

1.jest dobrowolny – powstaje na skutek zgodnego oświadczenia woli stron,

opiera się na zasadzie wolności pracy( nie jest przymusowa)

2.ciągłe- nie realizuje się w wyniku jednorazowego wykonania pracy

3.odpłatne

4.o ściśle osobistym charakterze.

5.którego treść kształtowania jest wolą stron i wolą państwa, czyli na stosunek

pracy składają się normy tworzone przez państwo (kodeks pracy), jak i normy

kształtowane przez strony umowy

6.jest oparty na zasadzie równości stron – żadne ze stron nie może dokonywać

zmian w umowie bez strony drugiej.

7.jest stosunkiem prawnym, z którego wynika zobowiązanie starannego

działania

8.jest stosunkiem prawnym zawierającym elementy podporządkowane,

pracownik jest zobowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dot.

pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

9.jest stosunkiem prawnym, z którym związane są inne stosunki prawne np.

stosunek ubezpieczenia.

Spółdzielczy stosunek pracy:

Polega na prowadzeniu działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę

członków spółdzielni. Jest to stosunek umowny, niesamodzielny (gdyż wynika

z członkostwa); Pracownik pozostający w tym stosunku pracy ponosi ryzyko

gospodarcze, gdyż jest współwłaścicielem środków produkcji, a jego

wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia bieżącego oraz udziałów w części

nadwyżki bilansowej.

Podmiotami stosunku pracy są: pracownik i pracodawca.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ,

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, jak również w

wyjątkowych przypadkach osoba, która ukończyła 16 lat i jest zatrudniona w

celu przygotowania zawodowego lub osoba , która nie ukończyła 16 roku

życia, ale ma ukończone gimnazjum (lub też nie) na wniosek przedstawiciela

ustawowego, z którym zawarta będzie umowa. Pracownik może być

ograniczony w zdolności do czynności prawnych. W przypadku cudzoziemców

pochodzących spoza UE pozwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę

właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Pracodawcą : jest jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości

prawnej, a także osoba fizyczna jeśli zatrudniają one pracowników. Musi być

to jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo i musi mieć prawo do

zatrudniania i zwalniania pracowników.

Pracodawcą jest ten kto zatrudnia osobę fizyczną w celu świadczenia pracy

określonego rodzaju za wynagrodzenie bez względu na to jaki jest to zakres

jego zadań statutowych.

Umowa o pracę: jest czynnością prawną w skład, której wchodzą zgodne

oświadczenie woli pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę może być

poprzedzona złożeniem pisma okoliczności przeprowadzenia badań lekarskich

itp. Umowa powinna być zawarta na piśmie. Pozostałe warunki o pracę

powinny być potwierdzone w ciągu 7 dni.

Rodzaje umów o pracę:

1. na okres próbny(3 m-ce) 2. na czas okreslony (obecnie możemy mieć 2 umowy na

czas okreslony, natomiast 3-cia zawarta musi być na

czas nieokreślony [u jednego pracodawcy]; przerwa

między umowami nie może przekraczać 30 dni),

wypowiedzenie umowy wynosi 2 tygodnie

3. umowa na czas wykonywania określonej pracy 4. umowa na czas nieokreślony 5. umowa na zastępstwo

Nawiązanie stosunku pracy:

Podstawy inne niż podstawowa umowa o pracę- powołanie, wybór ,

mianowanie, i spółdzielcze umowy o pracę.

Powołanie – umowa na czas nieokreślony. Powołujemy na stanowisko

kierownicze i samodzielne. Poprzedzone jest konkursem. Obowiązek konkursu

dotyczy przedsiębiorstw państwowych; w innych podmiotach od statutu,

regulaminu; dana osoba może być odwołana ze stanowiska.

Wybór – wybór związany jest najczęsciej z kadencyjnością ( poseł, senator,

członkowie zarządu województwa, marszałek województwa, wójt, burmistrz)

Niezłożenie ślubowania powoduje odwołanie ze stanowiska. Złożenie

nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. 3 miesięczne wypowiedzenie.

Wracają po skończeniu stosunku pracy na podstawie wyboru na swoje dawne

stanowisko na tych samych warunkach płacowych. Deklaracje o powrocie do

pracy dokonane w ciągu 7 dni od końca kadencji.

Mianowanie: jest stosunkiem o charakterze zobowiązującym; jest czynnością

jednostronną i decyzją administracyjną. Mianowanie dotyczy nawiązania

stosunku pracy przez: nauczycieli, nauczycieli akademickich państwowych,

sędziów, prokuratorów, komorników, służb dyplomatycznych, prezes NBP

Akt mianowania ma formę pisemną, mianowicie ma zazwyczaj stały charakter,

wypowiedzenie może nastąpić z powodu ujemnej oceny kwalifikacyjnej,

likwidacji urzędu, utraty uprawnień do wykonywania zawodu, trwałej

zdolnosci psychicznej i fizycznej, nabycie prawa do renty i emerytury.

Tryby rozwiązania umowy o pracę: na mocy porozumienia stron, przez

oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia( za

wyprzedzeniem) , rozw. umowy bez wypowiedzenia, z upływem czasu na

który była zawarta, z dniem pracy ukończenia dla której była zawarta.

Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie.

Wypowiedzenie może być: tygodniowe (kończy się w sobotę),

miesięczne(ostatni dzień)

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron: Każdą umowę można

rozwiązać w ten sposób; z inicjatywą rozw. może wystąpić zarówno pracownik

jak i pracodawca. Wyrażenie zgody ma charakter bezwarunkowy i zależy

jedynie od zgodnej zgody pracownika i pracodawcy. Jest to czynność prawna,

dwustronna. Pracodawca nie powinien stawiać przeszkód pracownikowi

chcącemu rozw. umowę chyba że naruszałoby to interes pracodawcy, w

przeciwnym razie postępowanie pracodawcy traktujemy jako nadużycie prawa.

Rozw. może nastąpić natychmiast lub w terminie późniejszym. Takie rozw.

umowy niewymaga podania przyczyny. Nie pociąga ono do żadnych ujemnych

skutków dla pracownika w sferze uprawnień pracowniczych. Nie obejmuje

zasiłku dla bezrobotnych.

Wypowiedzenie umowy o pracę: jest to oświadczenie woli jednej ze stron

stosunku pracy w celu rozw. tego stosunku po upływie czasu zwanego okresem

wypowiedzenia. Jest to czynność jednostronna, brak zgody drugiej strony nie

ma znaczenia prawnego. Uważa się ją za dokonaną także wówczas, gdy strona

odmawia przyjecia wiadomości, ważne jest by oświadczenie takie zostało

złożone w taki sposób by adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Powinno

ono nastąpić na piśmie.

Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas próbny wynosi 3 dni

robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tyg. ; 1 tydzień jeśli okres

próbny przekracza 2 tygodnie; 2 tyg. jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Wypowiedzenie umów w terminach:

Wypowiedzenie umowy na czas określony jest dopuszczalne, gdy spełnione są

dwa warunki: 1.umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 m-cy; 2.przy

zawieraniu umowy strony przewidziały możliwość wcześniejszego jej

wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej

pracy: co do zasady jest niedopuszczalne, może jednak wystąpić w przypadku:

1.likwidacji lub upadłości pracodawcy; 2.w przypadku zwolnień grupowych

Wypow. Umowy o pracę na czas nieokreślony: - wypowiedzenie 2 tyg jeśli

pracownik zatrudniony mniej niż 6 m-cy; 1 miesiąc gdy pracownik zatrudniony

był przynajmniej 6 miesięcy; 3 m-ce gdy pracownik zatrudniony był co

najmniej 3 lata

Pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem

prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wyn. 2 dni robocze w okresie 2

tygodniowego i 1 miesięcznego wypowiedzenia. 3 dni robocze w okresie 3 m-

go wypowiedzenia.

Nie musi być uzasadnione jeśli z wnioskiem takim wystąpił pracownik, w

przypadku pracodawcy musi on podać przyczynę wypowiedzenia, która

powinna być konkretną i rzeczywistą, dzięki temu pracownik ma prawo do

odwołania się od niej do właściwego sądu.

Rozw. umowy o pracę bez wypowiedzenia: Rozw. takie jest czynnością

jednostronną, mającą na celu natychmiastowe bez zachowania okresu

wypowiedzenia ustanie stosunku o pracy. Może być dokonana przez

pracodawcę, pracownika, syndyka lub likwidatora.

Rozw. umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez

pracownika.

1. w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków

pracowniczych. Obow. tymi są: przestrzeganie czasu pracy; przestrz.

regulaminu pracy; ustalonego w zakładzie porządku; przest. przep. Bez. I hig.

Pracy; przepisów PPOŻ; dbałość o dobro zakładu; ochrona jego mienia;

przestrzeganie tajemnicy; przestrz. zasad współż, społecznego. O ciężkości

stanowi stopień winy i rozmiar wyrządzonej szkody.

2.popeł. przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwiają dalsze

zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku (prawomocny wyrok

skazujący)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument