Formy organizacyjne jednostek - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Formy organizacyjne jednostek - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (301 KB)
9 strona
367Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: formy organizacyjne jednostek.metody finansowania budżetowego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument
Prezentacja programu PowerPoint

1

SEKTOR PUBLICZNY cz. II:

FORMY ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK SFP

2

Metody finansowania budżetowego (budżetowania)

a) metoda brutto - całość dochodów i wydatków jednostki organizacyjnej wchodzi pełnym kwotami do budżetu państwa lub samorządu terytorialnego

b) metoda netto -jednostka pokrywa swe wydatki z własnych dochodów rozliczając się z właściwym budżetem swym wynikiem finansowym

3

Formy organizacyjno prawne sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych mogą być

tworzone jedynie w formach przewidzia- nych ustawą. Należą do nich:

2) Zakład budżetowy

3) Gospodarstwo pomocnicze

4 ) Fundusz celowy

1) Jednostka budżetowa

metoda netto

metoda brutto

4

Dysponent części budżetu Jednostki budżetowe Zakłady

budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Ogółem

Centralne 31 XII 2001 2 421 65 478 2 964 Wojewódzkie 31 XII 2001 335 23 119 477 Centralne 31 XII 2000 2 114 68 495 2 678 Wojewódzkie 31 XII 2000 353 25 96 474 Dynamika - centralne 1,15 0,96 0,97 1,11 Dynamika - wojewódzkie 0,95 0,92 1,24 1,01

Jednostki organizacyjne SFP w latach 2000 - 2001

5

JEDNOSTKA BUDŻETOWA: Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

6

ZAKŁAD BUDŻETOWY:

1. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które: a) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,

b) pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z określonymi wyjątkami.

7

Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową.

W zakresie określonym w odrębnych przepisach zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% jego przychodów.

8

2. Zakłady budżetowe tworzą, łączą i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych lub wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe zakład budżetowe,

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe.

9

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument