Pojęcie strategii wyboru - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Pojęcie strategii wyboru - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (277 KB)
4 strony
875Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: pojęcie strategii wyboru; szkoła ewolucyjna, zasobowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pytanie 38

Pojęcie strategii wyboru – na ile organizacja jest zdeterminowana przez

otoczenie, a na ile ma możliwość jego kształtowania w różnych koncepcjach strategii. Jak to wygląda w teorii, a jak w praktyce. Ilustracja

przykładami.

Strategia oznacza, że firma decyduje się skoncentrować swoje najcenniejsze zasoby, uwagę i wysiłek uczestników na wybranym kierunku

działania. Oznacza to szansę wysokich wygranych, ale również ryzyko i

koszty utraconych możliwości. To wiąże się ze świadomym

podejmowaniem wyborów wymagających intuicji, odwagi oraz przetworzenia puli informacji. Dlatego tak ważne jest wspieranie tych

decyzji technikami analizy otoczenia i organizacji, które zmniejszają

niepewność podczas podejmowania strategicznych wyborów. Strategia to

wybory, ale też gotowość ich uporczywej realizacji. Strategiczne wybory odpowiadają na trzy fundamentalne pytania

strategiczne:

 O sens istnienia firmy, jej wizję funkcjonowania

 O rynki, produkty

 O dominujący model działania Swoboda decyzyjna (strategeic choice) jest jednym z wymiarów, wzdłuż którego

przebiegają różne koncepcje strategiczne. Zwolennicy swobody strategicznej twierdzą, że strategia jest efektem dowolnych menedżerskich wyborów decyzyjnych, które kształtują firmę i jej otoczenie. Niestety – powstały także inne szkoły, które się z tym nie zgadzają. Zwolennicy większej roli otoczenia twierdzą, że strategia jest efektem inteligentnego uwzględniania ograniczeń, do których firma musi się dostosować. Z punktu widzenia wpływu organizacji na otoczenie lub odwrotnie należy dokonać swoistej segmentacji na otoczenie bliższe i dalsze. Do dalszej analizy będzie brane głównie otoczenie bliższe (odbiorcy, konkurenci, dostawcy), które ma wpływ na firmę, ale firma ma wpływ na otoczenie. Takiej możliwości jest pozbawiona w przypadku otoczenia dalszego np. regulacje prawne, trendy demograficzne itd.

Wybory te kształtują funkcjonowanie organizacji, determinują działania i definiują rezultaty. Określają założenia o rynkach, o identyfikacji odbiorców i konkurentów, określają technologię, a nawet siły i słabości firmy.

Wybory dokonywane w ramach wizji, domeny produktowo – rynkowej oraz modelu działania są podejmowane przez liderów organizacji w konkretnym kontekście informacji napływających z otoczenia oraz z samej firmy. Decyzje te są więc w pewnym sensie uzależnione od otoczenia, w tych obszarach firma jest zdeterminowana przez otoczenie. W dzisiejszej rzeczywistości najważniejsze jest znalezienie połączenia tego wpływu z innowacyjnością, która zapewnia przewagę, ale wyklucza determinizm.

Wybory strategiczne na poziomie wizji firmy wydawało by się nie

potrzebują odwzorowania w otoczeniu. Moim zdaniem są jednak przez nie

określone. Wizja musi być zaczepiona w jakiejś rzeczywistości, a nie wisieć

w próżni. Nie oznacz to ograniczenia moim zdaniem do wyborów

możliwych jedynie do realizacji. Jak podkreśla teoria i praktyka często, a może przede wszystkim wygrywają te wizje, które mają w sobie nutę

marzenia, czyli czegoś na pozór niemożliwego. Ważne jest właśnie

zrozumienie śliskiej granicy pomiędzy czymś jest już irracjonalne

docsity.com

(sprzeczne z otoczeniem i rzeczywistością), a tym co jest już realne

(pragnienie możliwe do osiągnięcia). Chodzi o to, że człowiek nie marzyłby

o wygranej w totolotku, gdyby nie wiedział, że ktoś kiedyś wygrał.

Oczywiście mógłby marzyć i kierować się tym w życiu, ale nic by nie osiągnął.

Kolejne wybory odpowiadające na pytanie o domenę firmy są znów

wyborami po części zdeterminowanymi przez otoczenie, są podejmowane

przez pryzmat otoczenia. To na jakich rynkach zdecyduje się firma działać i jaki produkty sprzedawać jest uzależnione w dużej mierze od odbiorców i

konkurentów, którzy definiują otoczenie. Oczywiści przy tych wyborach

pojawia się element własnego postrzegania rynków i produktów. Ważna

jest bowiem innowacyjność (to daje przewagę), ale polega to moim zdaniem na nowym zdefiniowaniu czegoś co już jest, a nie tworzeniem

nowości. Spośród czterech szkół teorii strategii (planistyczne, ewolucyjna, pozycyjna, zasobowa), każda uwzględnia inne odpowiedzi. Próbując odpowiedzieć na to pytanie należy uwzględnić założenia każdej z nich, na podstawie których można będzie znaleźć odpowiedź. Cała, przeprowadzona analiza wymaga spojrzenia na problem z małym dystansem. Jest to wynikiem bardzo teoretycznych rozważań. W praktyce każde przedsiębiorstwo musi przynajmniej w minimalnym stopniu oddziaływać na otoczenie i na odwrót – każde otoczenie na firmę. W przeciwnym bowiem razie ległyby w gruzach założenia marketingu (oddziaływanie na klienta). Szkoła planistyczna: Do założeń należy zaliczyć:

1. Menedżerowie są władni podejmować strategiczne decyzje decydujące o losie firmy

2. Strategia oparta o racjonalny proces decyzyjny (analiza SWOT)

3. Budowanie planów strategicznych

W szkole tej zawiera się twierdzenie, że organizacja nie jest głównym

aspektem determinującym działalność. Wprawdzie firmy przeprowadzają

analizę otoczenia firmy, lecz jest to raczej prosta ekstrapolacja

działalności, a nie dogłębna analiza. Szkoła planistyczna ma charakter

bardziej postulatywny, co oznacza, iż jest pewien najlepszy sposób budowania strategii – przez planowanie. Otoczenie, w którym firmy

działają nie jest statyczne, dlatego też planowanie stanów otoczenia nie

ma większego sensu. Może być ono skuteczne tylko w przypadku zdarzeń

powtarzalnych i masowych i stabilnych procesów. Skoro plany nie uwzględniają zmian sytuacji w danym okresie czasu należy obalić pogląd

determinacji otoczenia. Z kolei organizacja działająca pośrednio poza

otoczeniem nie może mieć na nie wpływu. Odwołując się do pierwszego

założenia należy powiedzieć, iż menedżerowie są władni podjąć decyzję. Ta jednak opiera się na wcześniej zrobionym planie. Rekapitulując należy

więc stwierdzić iż ani przedsiębiorstwo, ani firma nie determinują siebie

nawzajem

Szkoła ewolucyjna:

Do założeń należy zaliczyć:

docsity.com

1. Strategia jest ewolucyjnym poszukiwaniem spójnego wzorca na

styku zaspokajania potrzeb klienta oraz utrwalania się rutyny

działania

2. Procesu tego nie można sformalizować 3. Sens strategii polega na jej powstawaniu na styku tego co

nieformalne i formalne, zamierzone i nie zamierzone, procesu

eksploracji nowych opcji i powielania utrwalonych rozwiązań

Szkoła ewolucyjna jest głównie nastawiona na działalność w krótkim

okresie. Zgodnie z przedstawionymi założeniami oraz na podstawie

artykułu Wrappa należy stwierdzić, iż menedżerowie nie tworzą konkretnych strategii, lecz określają odpowiednie ramy dla ich

funkcjonowania. W momencie odchyleń od założeń mają one umożliwić

przebudowanie strategii i podjęcie odpowiednich działań korygujących.

Taki charakter miał przypadek Hondy, kiedy wchodziła na rynek amerykański. Na takiej podstawie można stwierdzić, iż każda organizacja

jest w pewnym stopniu zdeterminowana przez otoczenie i dostosowuje

się odpowiednio do zachodzących w nim zmian. Wrapp napisał także, iż

jeżeli firma formułuje precyzyjną strategię to jest to tylko na użytek

otoczenia (posiadaczy akcji i innych wpływowych graczy). Podsumowując należy więc stwierdzić, iż każda organizacja w pewnym stopniu

determinuje otoczenie, zwłaszcza to najbliższe.

Szkoła pozycyjna

Do założeń należy zaliczyć:

1. Powraca do sformalizowanego charakteru procesu budowy

strategii

2. Punkt ciężkości przesuwa się do otoczenia 3. Istotą strategii jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

4. Istnieją dwie strategie prowadzące do sukcesu firmy:

minimalizacja kosztów i zróżnicowanie

5. Stopień swobody decyzyjnej menedżerów jest ograniczony 6. Strategie mają głównie charakter produktowo – rynkowy i

powstają na poziomie SBU

Przedstawicielem szkoły pozycyjnej jest M.Porter i stworzony przez niego model pięciu sił. Kluczowym aspektem staje się tu otoczenie bliższe.

Firma, która chce stworzyć mocną pozycję na rynku musi dokładnie

przeanalizować otoczenie. W przeciwnym wypadku szanse na przetrwanie

są niewielkie. Szkoła pozycyjna w swoich założeniach kładzie nacisk na

przewagę konkurencyjną. I znowu na pierwszy plan wysuwa się otoczenie, wymagające dogłębnej analizy i wnikliwych badań. Można uznać, iż

otoczenie praktycznie determinuje działalność firmy i na odwrót. Nowa

organizacja stanowi w branży zarówno zagrożenie ( głównie dla

konkurencji), jak i szanse (lepsze zaspokojenie się klientów). Otoczenie w wyniku odpowiednich ruchów firmy – będzie odpowiednio reagować.

docsity.com

Szkoła zasobowa

Do założeń należy zliczyć:

1. Menedżerowie odzyskują swobodę wyborów strategicznych

2. Skumulowana wiedza i umiejętności firmy są ważniejszą

podstawą decyzji niż sytuacja w otoczeniu 3. Budowa strategii jest sformalizowanym procesem z silnym

elementem kreacji i twórczego nastawienia.

Już z pierwszych założeń szkoły zasobowej wynika, iż organizacje koncentrują się głównie na swoich strategicznych zasobach. Na podstawie

drugiego założenia można wysnuć wniosek, iż organizacje nie są w dużym

stopniu zależne od otoczenia. Czynnikiem powodzenia stają się wiedza,

umiejętności i możliwości uczenia się. To one traktują o efektywności

firmy w większym stopniu niż otoczenie i struktura branży (oczywiście nie mogą być całkowicie uniezależnione od otoczenia – strategia izolacji

rozpatruje przecież taki przykład i wnioskuje o braku możliwości rozwoju

bez współpracy z otoczeniem). Same z kolei posiadając zasoby i

umiejętności trudne do imitacji mogą dyktować otoczeniu swoje warunki.

W teorii firmy kształtują, lub są kształtowane przez otoczenie w

mniejszym lub większym stopniu. Jak z kolei teoria ma się do praktyki.

Jeszcze do niedawna, w systemie gospodarki centralnie sterowanej otoczenie miało zdecydowanie większy wpływ na działalność organizacji.

W tym specyficznym systemie należy baczniejszą uwagę zwrócić na

otoczenie dalsze, które rygorystycznie kontrolowało rynek (prawne

regulacje, polityka itd.) Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Firmy w coraz większym stopniu oddziałują na otoczenie. Niektóre z nich mają tak duży wpływ, iż praktycznie determinują otoczenie.

Do takich firm należy zaliczyć min. Polski Koncern Naftowy lub TP S.A. Ich decyzje wpływają znacząco na całe społeczeństwo i regulują korzystanie z oferowanych. produktów i usług. Także branża bankowa wpływa na otoczenie poprzez dostarczanie kredytów (rozwój całej gospodarki), lub ich ograniczanie (recesja). Są one uzależnione jednak od depozytariuszy, od których w znacznej mierze pochodzą zasoby pieniądza. Jak widać wszystkie podmioty gospodarcze są od siebie w mniejszej lub większej mierze zależne. Co do monopoli należy podkreślić, iż sytuacja dominacji będzie ulegała zmianie co powinno korzystnie wpłynąć na otoczenie.

Oczywiście firmy mogę wpływać na otoczenie, ale strategia, która nie bierze pod uwagę uwarunkowań otoczenia, pozostaje tylko pustym marzeniem bez treści i sensu. Wybory podejmowane w budowie strategii wymagają uzupełnienia o strategiczną analizę otoczenia. Spojrzenie na rozległe środowisko, w którym działa firma, pozwala na zrozumienie wyzwań, szans i zagrożeń „oferowanych” przez otoczenie właśnie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument