Prawo finansowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo finansowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (200 KB)
7 strona
494Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa finansowego i m.in. 3 grupy podstawowych przepisów, zakres podmiotowy i przedmiotowy i organy podatkowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

1

PRAWO FINANSOWE

Prawo podatkowe w doktrynie uważane jest za odrębną gałąź prawa, bo:

- ma własny system źródeł prawa – poszczególne ustawy podatkowe - w obrębie prawa podatkowego funkcjonują inne instytucje niż gdziekolwiek - ma własną część ogólną, która jest zawarta w ust. 29.08.1997r. „Ordynacja Podatkowa” tekst jednolity Dz.U. nr 8 poz. 60 2005r.

Weszła w życie 01.01.98r. Była wielokrotnie zamieniana. Ta część ogólna dotyczy wszystkich rodzajów podatków.

3 GRUPY PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW:

1) przepisy prawa materialnego mówią o tym, jakie zadania i kompetencje należą do określonych organów podatkowych.

2) przepisy proceduralne tryb i sposób załatwiania spraw podatkowych (procedura)

3) przepisy o charakterze ustrojowym regulują organizację i strukturę organów podatkowych

Ordynacja podatkowa NIE REGULUJE egzekucji świadczeń (zobowiązań) podatkowych, bo to uregulowane jest w administracji. Dz.U. nr

36 poz. 161 2002r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORDYNACJI PODATKOWEJ (art.2)

Stosuje się przede wszystkim do podatków 1) art. 6 – definicja PODATKU – danina publiczna

to publiczno-prawne, nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz organów publicznych na podstawie

przepisów 2) drugą daniną publiczno-prawną są OPŁATY. Brak definicji w ustawie. Nauka prawa podatkowego uznaje, że;

OPŁATA – jest to świadczenie nacechowane odpłatnością (brak tej cechy w podatku) uiszczaną przez podmioty za coś, jakąś

czynność. 3) NIEOPODATKOWANE NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA

To trzecia danina publiczno-prawna

ZAKRES PODMIOTOWY

Są 2 podmioty:

1) podmiot uprawniony (wierzyciel podatkowy) – organy podatkowe 2) podmiot zobowiązany (dłużnik podatkowy)) – podatnik, ale może by płatnik (art.8)

PŁATNIK – podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku, np. zakład pracy INKASENT – podmiot zobowiązany do pobrania podatku i wpłacenia go tam, gdzie

należy. Np. osoba, której płacisz za wejście na targowisko.

NASTĘPCY PRAWNI PODATNIKÓW – podmioty zobowiązane (art. 93 i 106).

OSOBY TRZECIE, które odpowiadają za zobow. podatkowe podatników (art. 107 i 119).

ORGANY PODATKOWE (art. 13 – 14D)

Brak definicji organu podatkowego. Uczyniła to doktryna. Organ podatkowy – organ administracji publicznej lub samorządowej wyposażony w kompetencje wymierzania i pobierania podatków.

Każdy organ ma swoją właściwość którą z urzędu ma obowiązek przestrzegać:

Właściwości: - rzeczowa - miejscowa - funkcjonalna

Skutkiem nieprzestrzegania jest nieważność decyzji.

ORGANY PODAT KOWE - rządowe (państwowe) - naczelnik Urzędu Skarbowego, naczelnik Urzędu Celnego, Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby

Celnej, Minister finansów.

- Samorządowe – wójt, burmistrz lub prezydent, starosta, Marszałek Województwa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

INSTANCYJNOŚĆ:

I instancja – naczelnicy US i UC Odwoławcza – Minister finansów (czasem I instancja)

Dyrektor Izby Skarbowej i Izby Celnej – I i II instancja

ZADANIA MINISTRA FINANSÓW – wykładnia przepisów art. 14 i nast.

- nadzór ogólny nad zapewnieniem jednolitości w orzekaniu w sprawach podatkowych - może interpretować przepisy prawa podatkowego (moc prawna tej interpretacji jest niewiążąca podatnika, nie ma znaczenia dla

postępowania administracyjnego – wiąże jedynie organ podatkowy). Wójt też może interpretować przepisy, ale ta interpretacja

później go wiąże.

- Interpretacja skutkuje prawie tak, jakby była prawnie obowiązująca mimo, że jest tylko poglądem.

OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 4)

- nie skonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego, ze względu na nastąpienie zdarzenia, które przewiduje ustawa.

- Art. 217 Konstytucji RP – zakres i wysokość podatków określają ustawy.

2

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE (art. 5)

- wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia określonego podatku organom podatkowym. Jest więc skutkiem obowiązku podatkowego.

- Wyjątki: a) jest obowiązek podatkowy, ale nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe konkretnego podmiotu b) przedawnienie możliwości wydania decyzji ustalającej określenie zobowiązania podatkowego – art. 68 § 1

POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH (art. 21)

Sa 2 sposoby powstawania: 1) z mocy prawa – wtedy, gdy skutek zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże skutek powstania takiego zobowiązania ze

zdarzeniami wynikającym z ustawy.

2) W drodze doręczenia podatnikowi decyzji podatkowej ustalającej konkretny podatek Przepisy dotyczące konkretnego podatku rozstrzygają, który sposób powstania zobowiązania zaszedł.

ROZRÓŻNIENIE DECYZJI PODATKOWYCH:

1) ustalających – charakter konstytutywny – jeśli powstaje zobowiązanie podatkowe poprzez wydanie decyzji o wysokości podatku. 2) Deklaratoryjnych – organ wydaje; w tej decyzji stwierdza się, że jest obowiązek podatkowy.

ZANIECHANIE POBORU PODATKU (art. 22)

Rezygnacja Skarbu Państwa z roszczenia podatkowego. Minister Finansów ma taką kompetencję wydając rozporządzenie z powodu:

1) ważnego interesu leżącego po stronie podatników (jakiejś grupy) 2) ważnego interesu prawnego państwa

Uprawnienie organu podatkowego do zwolnienia płatnika z podatku lub zaliczki.

- podatnik zwraca się z wnioskiem o zwolnienie płatnika ze ściągania podatku. - podanie podatku lub zaliczki zagraża ważnemu interesowi płatnikowi, a w szczególności jego egzystencji.

DECYZJA UZNANIOWA (art. 22 § 2) – uznanie administracyjne Wynika to ze słówka, że organ „może”.

Art. 191 Ocena materiału dowodowego

PRZEDAWNIENIE

1) Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego – art. 68 - zobowiązanie powstające w drodze doręczenia decyzji. Nie dotyczy zobowiązań powstających z mocy prawa. - Termin 3-letni od daty powstania zobowiązania, po organ nie może wyda decyzji konstytutywnej. Wyjątki – 5 lat: a) nie złożenie

w terminie deklaracji

b) w deklaracji nie ujawniono wszystkich źródeł dochodu c) podatnik ukrywa dochody

2) przedawnienie zobowiązań podatkowych z powodu upływu czasu, od momentu powstania zobowiązania, organ nie podejmował działań, albo działania nieskuteczne – art. 70.

Termin 5-letni liczony od końca roku kalendarzowego, w którym miała być płatność, zobowiązanie wygasa, przedawnia się.

Przypadki zawieszenia – art. 70 § 2

Przerwa biegu terminu przedawnienia, np. upadłość podmiotu zobowiązanego – art. 70 § 3 – skutkiem przerwy – termin przedawnienia

biegnie na nowo.

WYGASZANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH - art. 59-67

Gdy zaistnieją określone stany faktyczne – zobowiązanie wygasa. I grupa przyczyn

- czynności powodujące zaspokojenie roszczenia podatkowego, np. zapłata podatku, potrącenie (art. 64-65) II grupa przyczyn

- Skarb Państwa lub gmina rezygnuje z roszczenia podatkowego, np. art. 22 lub umorzenie zaległości podatkowej (art. 67)

III grupa przyczyn - ani organ, ani podatnik nie ma wpływu na przyczynę wygaśnięcia, np. przedawnienie

jakby IV grupa przyczyn (art. 66)

- wygaśnięcie przez przeniesienie własności lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

Śmierć podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatnika (art. 93-103)

Zobowiązanie podatkowe jest kontynuowane, zamiast jednak zmarłego, zlikwidowanego podatnika, na jego miejsce wchodzi następca prawny.

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ (art. 67) Dotyczy tylko zaległości – niezapłaconego w terminie podatku.

Umorzenie może by w całości lub w części i następuje na wniosek podatnika.

§ 4 – umorzenie z urzędu

przesłanki:

- ważny interes podatnika - ważny interes publiczny, np. interes mieszkańców gminy (interes grupy)

Decyzja wydawana na podstawie uznania.

POTRĄCENIE

- wygasa zobowiązanie podatkowe

3

- z urzędu lub na wniosek - ta instytucja przyspiesza, ułatwia rozliczenia między podmiotami, które są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i

wierzycielem - przedmiot potrącenia: bieżące zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej

wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa

- potrącenie w formie postanowienia, gdy zgoda - gdy organ odmawia potrącenia wydaje decyzję (§6)

ZASADY ZAPŁATY PODATKU (art. 47-48) Termin płatności podatku, zależy w jaki sposób powstało zobowiązanie:

- jeżeli w formie, w drodze wydania decyzji – termin 14 dni od daty doręczenia decyzji - jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, to termin to ostatni dzień przewidziany w ustawie, np. z dochodu – ostatni dzień

kwietnia.

ODRACZANIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU LUB RATY Organ może na wniosek podatnika lub na ważny interes publiczny odroczy termin płatności podatku, albo rozłoży świadczenie na raty

OPŁATA PROLONGACYJNA

Gdy odroczenie płatności lub raty, organ, który zgodził się pobiera opłatę prolongacyjną. Jest zapłatą za dokonanie pozytywne czynności

rozpatrzenia wniosku.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE - to niezapłacony w terminie podatek, lub zaliczka na podatek - powstanie jest konsekwencją nie spełnienia przez podatnika obowiązku zapłacenia podatku w terminie bez względu dlaczego tak

się stało

Przedawnienie (art. 118)

- § 1 termin 5-letni liczony od końca roku obrotowego, w którym powstała zaległość - § 2 termin 3-letni od daty wystawienia decyzji, wtedy przedawnienie zobowiązania wynika z tej decyzji

ODSTETKI ZA ZWŁOKĘ (art. 53-58)

- od zaległości nalicza się odsetki - odsetki za zwłokę są formą odpłatności podmiotów zobowiązanych do zapłaty określonego podatku na rzecz Skarbu Państwa lub

gminy za niedotrzymanie terminu zapłacenia należnych opłat Skarbu Państwa lub gminie.

- pełnią funkcję kompensacyjną dla Skarbu Państwa lub gminy - podatnik/płatnik sam oblicza odsetki

NADPŁATA (art. 72-80)

- to nienależne świadczenie podatkowe – art. 72 § 1 - może również wynika, gdy organ nałożył podatek, a w wyniku postępowania odwoławczego wysokość tego podatku uległa

zmniejszeniu - art. 76 – nadpłata podlega zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie braku podlega zwrotowi. Może być zaliczona

na poczet przyszłej należności za zgodą podatnika.

Terminy: - nie zwrócone w terminie nadpłaty są oprocentowane – art. 78 – oprocentowanie spełnia rolę kompensacyjną dla płatnika - prawo do zwrotu nadpłaty wygasa w terminie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miała by zwrócona –

przedawnienie (art. 80)- wniosek o zwrot nadpłaty przerywa bieg terminu 5-letniego (art. 80 § 3)

Stwierdzenie nadpłaty:

- żeby nadpłata mogła by zwrócona, podatnik musi złoży podanie o stwierdzenie nadpłaty. - Np.: nadpłata powstała w wyniku błędu podatnika – zapłacił więcej niż powinien- Żądanie o stwierdzenie nadpłaty również ulega przedawnieniu – 5 lat (art. 79 § 2)

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

(art. 91-92)

- oznacza, że kilku dłużników podatkowych może by zobowiązana w decyzji podatkowej, w taki sposób, że całość lub część można uzyska od wszystkich dłużników lub od każdego z osobna

- gdy zapłacone – zobowiązanie wygasa - stosuje się tu również art. 366 i następne Kodeksu Cywilnego - odpowiedzialność solidarna musi wynika z ustawy (art. 110)

PRAWA I OBOWIĄZKI NASTĘPCÓW PRAWNYCH (art. 93-106) - następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu (podatnika) na drugi praw i obowiązków - przejście ma charakter pochodny - następuje pod tytułem „ogólnym” w ramach sukcesji uniwersalnej lub generalnej - tryb, sposób przekształceń osób prywatnych i podmiotów gospodarczych nie reguluje ustawa podatkowa - ustawa zajmuje się tyko przekształceniem prawa podatkowego

ODPOWIEDZIALNOŚĆM OSOB 3 ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

- jeżeli podmiot zobowiązany nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przepisy podatkowe przewidują możliwość obciążenia podmiotów czy osób, które nie są podmiotami tego stosunku prawno-podatkowego

- to osoba 3 , która nie jest podatnikiem, płatnikiem, inkasentem odpowiada za kogoś dług - taką możliwość musi przewidywać ustawa

OSOBY TRZECIE (art. 107) – to osoby odpowiadające solidarnie z osobami zobowiązanymi, wymienione w art. 107-117 Np.:

- rozwiedziony małżonek – art. 110

4

- członek rodziny podatnika – art. 111 - nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – art. 112 - tzw. Firmujący – art. 113 - dzierżawca nieruchomości – art. 114A - członek zarządu Sp. z o.o. , itd.

Odpowiedzialność osób 3 nie zwalnia podmiotu zobowiązanego od zobowiązania podatkowego. O odpowiedzialności os. 3 orzeka w odrębnym postępowaniu organ I instancji w formie decyzji (art. 108)

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH (art. 33-46) Podstawą prawidłowego funkcjonowania całego prawa podatkowego

Art. 33 – przewidziana możliwość stosowania środków zabezpieczających przez przepisy egzekucyjne, nawet przed zakończeniem postępowania podatkowego.

- stosuje się, kiedy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Organ musi wykazać tą uzasadnioną obawę.

- 2 FORMY ZABEZPIECZENIA a) hipoteka (art. 34) – ograniczone prawa rzeczowe - na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego - na: nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, - skutkiem prawnym hipoteki jest to, że Skarb Państwa lub jednostka maja prawo z zajętej nieruchomości zrealizować

dług podatnika, niezależnie od tego, kogo jest nieruchomość

- hipoteka powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Wpisuje Sąd Rejonowy na wniosek organu podatkowego

- przedmiot hipoteki - § 3 i § 4

b) zastaw skarbowy (art. 41-46) - przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego - na rzeczach ruchomych będących własnością podatnika, na prawach majątkowych i rzeczach, których wartość wynosi

co najmniej 10 tyś zł. - Powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawu prowadzonego przez Urząd Skarbowy

ZASADY ADMINISTRACYJNOŚCI

Znaczenie zasad: porządkują, dyscyplinują, wskazują kierunek, mają swoje rozwinięcie w dalszych przepisach Ordynacji

Zasada trwałości decyzji ostatecznych (art. 128 OP i art. 16 KPA) - strona nie ma możliwości odwołania się. Brak środków odwoławczych. Służy tu „domniemanie prawdziwości decyzji” - decyzja trwała, domniemanie legalności dopóki się jej nie wzruszy w nadzwyczajnych trybach przewidzianych w Ordynacji

Podatkowej - ta zasada stabilizuje stan prawny

Tryby nadzwyczajne: - uchylenie decyzji ostatecznej w wyniku wznowienia postępowania (art. 240 i następne) - stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247) - art. 253 § 1, 253a, 254 § 1, 255 § 1, 258 § 1

Zasada jawności postępowania podatkowego (art. 129)

- postępowanie podatkowe jawne jest wyłącznie dla stron, jej przedstawicieli, pełnomocników - tajemnica skarbowa – art. 293-305

WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ORGANU PODATKOWEGO (art. 130-132)

Chodzi o bezstronne prowadzenie sprawy podatkowej.

2 grupy przesłanek do wyłączenia 1) z przyczyn leżących w przepisach prawnych, obligatoryjnie (art. 130 § 1) 2) z przyczyn, które mogą nasuwa wątpliwość, co do bezstronności – muszą by podane przez przełożonego, albo przez stronę (art. 130

§ 3)

- postanowienie o wyłączeniu z podaną przyczyną ( § 3) - pracownik wyłączony nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek czynności, nawet tych niecierpiących zwłoki - art. 131-132 – organ wyłączony z przyczyn z art. 130 § 1 (gdy organ wyłączony – Dyrektor Izby Skarbowej wyznacza nowy

organ)

- art. 132 – wyłączenie organu samorządowej jednostki terytorialnej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznacza nowy organ)

STRONY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM (art. 133-138)

Strona – to podmiot, który z uwagi na swój interes prawny żąda określonej czynności od organu podatkowego. - podatnik - płatnik - inkasent - następcy prawni - osoby trzecie

5

art. 165a – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy nieodpowiednia osoba złożyła wniosek (osoba nie będąca stroną).

KPA nie stosuje się do Ordynacji Podatkowej jeśli ta reguluje daną kwestię. Stosuje się dział IV (przepisy dot. Prokuratora) i skarg i wniosków.

ZDOLNOŚĆ PROCESOWA STRON W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM (art. 135 i art. 30 KPA) - ocenia się wg przepisów prawa cywilnego - strona może działać przez pełnomocnika, chyba że dana czynność wymaga obecności samej strony, np.: przesłuchanie strony (art.

136) - instytucja kuratora (art. 138)

ZAŁATWIANIE SPRAW (art. 139-154) - ma znaczenie dla prawidłowości postępowania podatkowego - sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki – 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie trudnych do 2 miesięcy (terminy te są

maksymalne). Bieg tych terminów ulega przerwaniu wg art. 139 § 4, np.: strona zostaje wezwana do uzupełnienia braków formalnych w piśmie. Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu do czasu upłynięcia terminu przeznaczonego na uzupełnienie

braków.

- nie załatwienie sprawy w terminie – strona może złożyć ponaglenie do organu wyższego stopnia. Organ gdy stwierdzi, że ponaglenie jest zasadne wyznacza termin do załatwienia sprawy. Strona może również kwestionować zwłokę w trybie skargi do

Sądu Administracyjnego (wynika to z przepisów ustawy o postępowaniu przed S.A. art.2 § 2 pkt 8.

- upoważnienie pracownika – organ podatkowy może upoważnić osoby wymienione w art. 143 do załatwiania spraw w jego imieniu

TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA (art. 165 § 3, 3b i 4) - przy wszczynaniu z wniosku – od dnia doręczenia żądania organowi podatkowemu - przy wszczynaniu z urzędu – od dnia dostarczenia stronom postanowienia o wszczęciu postępowania

DOWODY (art. 180 – 200 i 75- 78 KPA)

Celem każdego postępowania orzekającego jest ustalenie stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy i dopasowanie do niego przepisów prawa

materialnego.

2 USTALENIA:

1) ustalenie faktów, dowodów 2) ocena prawna tych faktów (istota postępowania dowodowego) – dokonuje się w ramach swobodnej oceny dowodów (art. 191)

SWOBODNA OCENA DOWODÓW: - reguła dot. postępowania dowodowego - swobodna ocena – nie dowolność - ocena musi być: logiczna, zgodna z doświadczeniem życiowym, z wynikami naukowymi, subiektywna, w ramach przepisów

uzasadniających decyzję (art. 210 § 1 pkt 4)

ŚRODKI DOWODOWE ( art. 180 § 1)

Może być wszystko jeżeli:

 ma znaczenie dla sprawy

 nie jest niezgodne z prawem To tzw. „ otwarty system dowodowy”. Zaświadczenie strony jest również dowodem, dopóki nie zostanie podważone ( § 2)

CO MOŻE BYĆ DOWODEM? (art. 181 i 3 ) Np.: - księgi podatkowe ( najważniejsze znaczenie); tylko gdy odpowiadają rzeczywistości

( rzetelne), prowadzone są zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie takich ksiąg

- deklaracje złożone przez stronę - dowód z urzędowego dokumentu ( art. 184 ) - zeznania świadków ( art. 195 – 196 = 82-83 KPA) - dowód z biegłego (art. 197, art. 84 KPA ) - przesłuchanie strony – strona musi wyrazić zgodę na przesłuchanie w przeciwieństwie do KPA ( art. 199, art. 86 KPA)

ROZWINIĘCIE ZASADY UCZESTNICTWA STRONY W POSTĘPOWANIU (art. 200) - zawiadomienie strony jeszcze przed wydaniem decyzji o 7-dniowym terminie na przejrzenie swoich dokumentów - w czasie postępowania podatkowego w odróżnieniu od KPA nie może być wyznaczona rozprawa

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA ( art. 201-206)

Polega na tym, że przerywa się ciągłość poszczególnych czynności procesowych. Nie biegną terminy i nie wykonuje się czynności

procesowych. Zawieszenie to przesunięcie czasowe rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy. 1) zawieszenie obligatoryjne

– kiedy występują przesłanki z art. 201 § 1. – brak należytej reprezentacji strony (pkt. 1,3-5) – organ obligatoryjnie zawiesza kiedy ma do czynienia z „zagadnieniem wstępnym” ( prejudycjalność); brak

wcześniejszego rozstrzygnięcia przez inny organ (pkt 2)

– współdziałanie organów – organ czeka na opinię innego organu. To nie to samo co prejudycjalność 2) zawieszenie fakultatywne ( art. 204) - zawęża to zawieszenie, tylko do takich spraw podatkowych, w których chodzi o udzielenie stronie ulgi w spłacie zobowiązania

podatkowego - zawieszenie na wniosek strony - np.: art. 67

6

UMORZENIE POSTĘPOWANIA (art. 208 i art.105 KPA)

Przesłanki: - bezprzedmiotowość polegająca na tym, że toczy się postępowanie w sprawie, która w rzeczywistości nie powinna istnieć - przyczyny naturalne, np.: śmierć podatnika pod warunkiem, że w jego miejsce nie wchodzi następca prawny. Umorzenie

obligatoryjne w formie decyzji ( art. 208 § 1) - organ umorzy postępowanie na żądanie strony w sprawie, w której wszczęto postępowanie na wniosek tej strony. Umorzenie

fakultatywne w formie decyzji.

DECYZJE (art. 207-215) (art. 104-113 KPA)

To jedna z form tworzących zobowiązania podatkowe

Decyzje podatkowe materialne – rozstrzygają sprawę co do jej istoty (merytorycznie) § 2

Decyzje podatkowe procesowe – w inny sposób kończą postępowanie w sprawie

DECYZJA PODATKOWA – brak definicji w ordynacji. Doktryna i praktyka ją dopracowała.

- jest aktem administracyjnym, stanowiącym przejaw woli organu podatkowego, wydanym na podstawie obowiązującego prawa podatkowego o charakterze władczym i zewnętrznym, rozstrzygającym konkretną sprawę określonej osoby w postępowaniu

poadtkowym

ZASADA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW (art. 209)

Jeśli organ narusza tą zasadę, to jest to podstawa do wznowienia

ZASADA SAMOZWIĄZANIA DECYZJĄ PODATKOWĄ (art. 212)

- jeśli prawidłowo doręczona, to ona sama wiąże organ podatkowy i stronę - organ po doręczeniu nie może zmienić decyzji - stronom zaczynają biec terminy - wyjątek: organ, do którego trafia odwołanie (I instancja) stwierdzając, że to odwołanie jest w całości zasadne może zmieni

wydaną wcześniej decyzję (art. 226)

SKŁADNIKI DECYZJI (art. 210) (art. 107 KPA)

- każda decyzja musi posiada uzasadnienie faktyczne (przedstawienie dowodów, które organ uznał za wiarygodne, a które nie uznał) oraz uzasadnienie prawne (przepis na podstawie którego działał organ) ( § 4)

- uzupełnienie i sprostowanie decyzji – art. 213-215 - decyzje podatkową doręcza się na piśmie (art. 211) - brak możliwości ogłoszenia decyzji ustnie

POSTANOWIENIA (art. 216-217) (art. 128 KPA)

- to druga forma prawna, w której orzeka organ podatkowy - to rozstrzygnięcie wydane w trakcie postępowania, rozstrzyga bieżące sprawy postępowania - rodzaje:

a) zaskarżalne – kiedy ustawa to przewiduje; postanowienia te muszą by uzasadniane b) niezaskarżalne – strona może takie postanowienie zaskarży w postępowaniu odwoławczym

- 2 podział: faktyczne i prawne - zażalenia na postanowienia ogłasza się ustnie - postanowienia doręcza się na piśmie jeśli są zaskarżalne (art. 218)

ODWOŁANIA I ZAŻALENIA – SRODKI PRAWNE (art. 220) Służy stronie oraz podmiotom działającym w imieniu strony (Prokurator, RPO)

- do rozpatrywania właściwy jest organ wyższego stopnia („organ odwoławczy”) - odwołanie od decyzji podatkowej ma charakter dewolutywny, tj. wniesienie odwołania powoduje przeniesienie sprawy z I

instancji do II instancji. II instancja przejmuje kompetencje do prowadzenia sprawy (§ 2). Wyjątkiem jest przypadek, gdy organ

zmienia swoją decyzję, jeśli uzna, że odwołanie jest w całości zasadne (Zasada samokontroli – art. 226) i art. 221 (decyzje

wydane przez ministra i dyrektora izby skarbowej) - odwołanie musi konkretnie zawiera zarzuty i uzasadnienie. Brak uzasadnienia do odwołania powoduje, że organ wzywa do

uzupełnienia. (art. 222)

- Terminy: a) 14 dni na odwołanie od decyzji doręczenia b) 7 dni na odwołanie od postanowienia

- Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (brak charakteru suspensywnego) – art. 224). Organ wyższego stopnia w uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika może wstrzyma wykonanie decyzji z uwagi na szczególnie ważny interes.

Jeżeli organ II instancji nie załatwi sprawy w terminie 2 miesięcznym, to z mocy prawa wstrzymuje wykonanie decyzji.

WYMIAR UZUPEŁNIAJĄCY (art. 230)

- To regulacja zawarta wyłącznie w ordynacji - W pewnych sytuacjach organ II instancji rozpatrując odwołanie uzna, że organ I instancji dopuścił się błędu zaniżenia. Może

wtedy wydać postanowienie by organ I instancji wydał nową decyzje podatkową, od której stronie będzie przysługiwało nowe

odwołanie. W ten sposób organ II instancji ma 2 odwołania (stare i nowe).

- Dotyczy pewnej grupy spraw podatkowych, w których sytuacja jest oczywista (brak wątpliwości)

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAWY PRZEZ ORGAN ODWOŁAWCZY (II instancji – art. 233)

1) I forma – to utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji 2) II forma – uchylenie decyzji I instancji w całości lub w części i sam orzeka merytorycznie 3) III forma – uchyla decyzję I instancji i umarza postępowanie w tej sprawie

7

4) IV forma – uchyla decyzję I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania z powodu naruszenia przepisów o właściwości

5) V forma – umarza postępowanie odwoławcze, tzn. ważność decyzji I instancji 6) VI forma – uchyla decyzję I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Ten katalog form jest zamknięty!

- wniosek o odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania jest zaskarżalny – odwołanie - zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego się (art. 234). Daje stronom gwarancje procesową, że w wyniku odwołania nie

pogorszy się sytuacja prawna strony, chyba, że zaskarżona decyzja rażąco narusza przepisy prawa lub interes publiczny oraz wyjątkiem jest wymiar uzupełniający.

WERYFIKACJA OSTATECZNYCH DECYZJI I POSTANOWIEŃ PODATKOWYCH (art. 240 i następne) Tryby nadzwyczajne dające możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji

1) TRYB – wznowienie postępowania (art. 240-246) - istotą jest ponowne rozpatrzenie sprawy z powodu, że poprzednio wydana decyzja postępowania dotknięta była wadą procesową,

która dotyczy samego postępowania podatkowego

- katalog zamknięty przesłanek (art. 240 § 1) - wznowienie postępowania w formie postanowienia, od którego brak zażalenia - wznowienie dopiero od wydania postanowienia - gdy brak przesłanek decyzja o odmowie wznowienia - organem właściwym jest organ wydający decyzję ostateczną. 2) TRYB – postanowienie o wznowieniu postępowania - przesłanki w art. 247 – katalog zamknięty - organ odwoławczy 3) TRYB – art. 253-256 - gdy przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika, a strona nie nabyła prawa - gdy przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika, a strona nabyła prawa, uchylenie lub zmiana za jej zgodą - zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość świadczenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA (art. 260-261) - szkody spowodowane wadliwym działaniem organu podatkowego - roszczenie o odszkodowanie wnoszone wtedy, gdy wydano decyzję, która została uchylona w 1 lub 2 trybie - rzeczywista szkoda (damnum emergens) - stosuje się odpowiednio przepisy KC - o szkodzie orzeka ten sam organ, który wydał decyzję - gdy strona się nie zgadza z decyzją o odszkodowaniu może wystąpi w ciągu 30 dni od dania doręczenia decyzji do sądu

powszechnego

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument