Leasing jako forma pozyskiwania kapitałów - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Leasing jako forma pozyskiwania kapitałów - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (44 KB)
4 strony
614Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości opisujące leasing jako forma pozyskiwania kapitałów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Lising iako forma pozyskiwania kapitałów

Leasing jest to metoda finansowania inwestycji; przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy) i pozostają własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu; korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy). Nowe inwestycje w firmie warto rozważyć alternatywną w stosunku do kredytu formę finansowania - leasing. Banki i instytucje finansowe oferują swoim Klientom atrakcyjne warunki finansowe leasingu oraz bezpieczeństwo transakcji gwarantowane przez potężny kapitał akcyjny. Firma może w prosty sposób wzbogacić się o sprzęt lub samochód dzięki rozbudowanym w całej Europie programom współpracy banków z bezpośrednimi dostawcami środków trwałych. Leasing rozwinął się na początku drugiej połowy ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Obecnie udział tej formy inwestycji w ogólnych inwestycjach wynosi w USA około 30%, a w krajach Unii Europejskiej 20%.Szacunkowa wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w krajach UE w 1999 roku wyniosła ponad 144 mld EURO. Największy udział w finansowaniu inwestycji za pośrednictwem leasingu notuje się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. W 2002 roku udział leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce wyniósł 7,7%. Średnie tempo wzrostu wartości aktywów oddawanych w leasing w Polsce w latach 1993 - 1999 wyniosło 54,8% rocznie, zaś w Unii Europejskiej 11,0%. Leasing jest wykorzystywany w Polsce m.in. w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w celu oddania do odpłatnego korzystania całości bądź części likwidowanych przedsiębiorstw spółkom pracowniczym. Specyfika leasingu pracowniczego związana jest ze ścisłym uwarunkowaniem prawnym jego procedur i wysokości opłat leasingowych, a jego sens zawiera się w fakcie przeniesienia własności leasingowanego mienia na spółkę pracowniczą (leasingującą) po uregulowaniu przez nią łącznej należności za korzystanie z leasingowanego mienia. Leasing jest formą umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony. Leasingobiorca, zobowiązuje się do ponoszenia na rzecz leasingodawcy opłaty leasingowej. Opłata leasingowa jest zwykle ustalana wg określonych uregulowań prawnych, jest rozłożona na raty uzgodnione przez obie strony umowy oraz mieści w sobie obok części lub całości wartości leasingowanego mienia również należne odsetki.Najczęściej umowy leasingowe dotyczą środków produkcji i są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze jako jedna z form finansowania inwestycji, która w porównaniu z kredytowym finansowaniem jest korzystniejsza m.in. z punktu widzenia wysokości opłat leasingowych w porównaniu z

oprocentowaniem kredytu. Cechą charakterystyczną leasingu jest to, że w trakcie trwania umowy właścicielem użytkowanego przez leasingobiorcę majątku jest leasingodawca.W praktyce wyróżnia się kilka typów umów leasingowych, w tym m.in.: 1) leasing bezpośredni - gdy leasingodawcą jest producent określonych składników majątkowych; 2) leasing pośredni - gdy leasingodawcą jest specjalistyczne przedsiębiorstwo zakupujące od producenta określone składniki majątku i oddające je w użytkowanie innym podmiotom gospodarczym; 3) leasing operacyjny - charakteryzuje się tym, że czas trwania jednej umowy leasingowej jest zwykle krótszy od okresu technicznej używalności przedmiotu leasingu. Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu wraca do leasingodawcy. Zatem w całym okresie technicznej używalności przedmiotu leasingu można zawrzeć kilka umów leasingowych, co jest bardzo korzystne dla właściciela majątku. Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny pozwala Leasingobiorcy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów następujące opłaty leasingowe: opłatę wstępną miesięczne czynsze leasingowe prowizję koszty ubezpieczenia wynajmowanego sprzętu.Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Podatek VAT naliczany jest sukcesywnie od miesięcznych czynszów leasingowych w terminach określonych w umowie leasingowej. 4) leasing kapitałowy - polegający na zawieraniu umowy leasingowej na znacznie dłuższy czas, zbliżony do okresu technicznej używalności przedmiotu leasingu. Po upływie okresu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo nabycia rzeczy na własność.Leasing kapitałowy jest doskonałym sposobem na rozłożenie w czasie płatności za środki trwałe, których zakup byłby zbyt dużym obciążeniem finansowym dla firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiot leasingu zaliczany jest w skład majątku Leasingobiorcy. Koszty uzyskania przychodów Leasingobiorcy stanowią: amortyzacja przedmiotu leasingu część odsetkowa czynszów leasingowych prowizja koszty ubezpieczenia wynajmowanego sprzętu. Podatek VAT płatny jest jednorazowo od całej transakcji wraz z pierwszą wpłatą. Jest on dla Leasingobiorcy podatkiem naliczonym i może być potrącony z podatku należnego.

Zalety leasingu leasing pozwala modernizować park maszynowy bez angażowania własnych środków, przeznaczając je na środki obrotowe firmy; korzystający,biorąc przedmioty do używania, ma możliwość

alternatywnego wykorzystania środków, które musiałby przeznaczyć na zakup tych przedmiotów, skorzystanie z leasingu ułatwia dostęp do nowych technologii, pozwala na rozszerzenie działalności i zwiększenie zdolności produkcyjnych korzystający wlicza w koszty uzyskania przychodów raty leasingowe, co pozwala mu racjonalizować strukturę obciążeń podatkowych, leasing, dzięki średniemu i długiemu okresowi finansowania oraz elastycznej wartości resztowej umożliwia ustalenie obniżonych rat miesięcznych, zastosowanie finansowania zewnętrznego w formie leasingu operacyjnego nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans - struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oraz oceny wiarygodności finansowej, w przypadku leasingu operacyjnego, który nie jest traktowany jako inwestycja lecz jako usługa, istnieje możliwość skorzystania z budżetu przeznaczonego na bieżące koszty działalności, a nie na inwestycje, oferta leasingu skierowana do korzystających może być kompleksowa, gdyż poza finansowaniem zapewnia także ubezpieczenie przedmiotu jak również zakup dodatkowego wyposażenia, dotyczącego leasingowanego sprzętu, Leasing, w porównaniu z kredytem, zwykle charakteryzuje się uproszczoną procedurą akceptacji klientów. W przypadku leasingu występuje krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania. Większość firm leasingowych nie wymaga dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku leasingu istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, np. sezonowych przychodów. Leasing operacyjny pozwala na optymalizację bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów. Natomiast finansujący, będąc właścicielem przedmiotu w całym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia; z uwagi na dużą skalę działalności i stałą współpracę z ubezpieczycielami finansujący oferuje korzystającym korzystne stawki ubezpieczenia, a także może wspomóc przy likwidacji szkody. Pod względem zabezpieczenia transakcji leasing wydaje się być łatwiejszym i bezpieczniejszym sposobem finansowania dla Klientów, gdyż standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego; biorąc pod uwagę prawo własności do przedmiotu, jakie posiada finansujący, dodatkowym zabezpieczeniem jest również przedmiot leasingu. W przypadku wystąpienia problemów finansowych u korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków korzystającego na osobę trzecią, zaakceptowaną przez finansującego. Procedura zawierania umowy leasingowej.Przedmiot leasingu jest wybierany bezpośrednio u dostawcy. Należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy leasingowej oraz przedstawić: aktualne dokumenty założycielskie (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, REGON, NIP); zaświadczenie o braku przeterminowanych zobowiązań względem urzędu skarbowego i ZUS-u; opinię banku prowadzącego rachunek podstawowy wraz z kartą wzorów podpisów; dokumenty finansowe za ostatni rok obrachunkowy oraz za 3 ostatnie miesiące.Po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty wstępnej przedmiot leasingu jest oddawany do dyspozycji leasingodawcy we wcześniej uzgodnionym terminie i miejscu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument