Geneza czasu wolnego - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Geneza czasu wolnego - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (208 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające genezę czasu wolnego; funkcje i dysfunkcje turystyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. Geneza czasu wolnego a) W starożytnej Grecji - czas pracy/zajęcie (ascholia) - czas wysiłku fizycznego (ponos) - czas odpoczynku: kontemplacja, zaangażowanie w sprawy publiczne (scholie) rozrywka (paidia), rekreacja, odtworzenie sił (anapausis) b) W starożytnym Rzymie - czas pracy/zajęcie (negotium) - czas wolny kontemplacyjny (otium) c) rewolucja przemysłowa - Zmiana pracy w gospodarstwie domowym na pracę w fabryce - upowszechnienie oświaty - rozwój środków technicznych - indywidualizacja i atomizacja społeczna

2. Aspekty czasu wolnego a) aspekt psychologiczno-subiektywny - styl postępowania b) aspekt rezydualny - czas, jaki pozostaje po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych c) aspekt autonomiczno-osobisty - działania wolne i dobrowolne d) aspekt normatywno-funkcjonalny - czas pogoni za prawdą i poznaniem samego siebie e) aspekt behawioralny - każdy typ zachowania inny niż praca, wykonywany poza czasem pracy f) aspekt ekonomiczny - cały czas, który nie jest sprzedawany Czas wolny to czas, który poświęcamy jedynie dla siebie, naszego samorozwoju (zarówno fizycznego, jak i psychospołecznego), dla naszego relaksu i wypoczynku, wszystko co nie należy do naszych obowiązków

3. Sposoby definiowania czasu wolnego

a) jako rodzaj instytucji kulturowo- obyczajowej (perspektywa obiektywistyczna) – zachowania lokujące się poza sferą obowiązku, takie ujęcie czasu wolnego chętniej wybierają socjologowie, kulturolodzy, statystycy b) w terminach psychologicznych (perspektywa subiektywistyczna) W tym przypadku dla każdego czas wolny może oznaczać co innego; jest to ujęcie typowe dla psychologów. 4. Definicja czasu wolnego autorstwa

Joffre'a Dumazediera

Czas wolny to zajęcia wolne od obowiązków zawodowych, rodzinnych i pozadomowych, czas poza snem i koniecznościami fizjologicznymi, przeznaczony na odpoczynek, zabawę i rozwój osobowości.

5. Funkcje czasu wolnego (psychologiczna i społeczno-

kulturowa)

a) Psychologiczna: - ekspresywnej (potrzeb i uzdolnień) - kompensacyjnej (ucieczkowej) b) społeczno-kulturowa - samodoskonalenie i samorealizację - nawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyludzkich (bezinteresownych) - przyswajanie trwałych wartości związanych z otoczeniem socjokulturowym - manifestowanie postaw twórczych - ekspresję osobowości - przywrócenie więzi człowieka z naturą

6. Społeczeństwo industrialne i postindustrialne (konsumpcyjne)

a) industrialne (przemysłowe) - określenie społeczeństwa, którego

większość (ponad 60% ludności) zatrudniona jest w zawodach pozarolniczych. b) postindustrialne (konsumpcyjne) - którego głównym źródłem utrzymania jest wytwarzanie i przetwarzanie informacji, społeczeństwo w którym wszyscy konsumują to co wytworzone

7. Cechy charakterystyczne społeczeństwa konsumpcyjnego

a) dynamika (zmiana potrzeb, potrzeba doznawania coraz to nowszych doznań) b) dzieli się na tych co konsumują i tych co konsumować nie mogą c) dzieli się na tych, którzy stoją wyżej, i tych, którzy stoją niżej w hierarchii społecznej „według stopnia mobilności, czyli swobody wyboru miejsca, w którym się znajdują

8. Pojęcia turysty i włóczęgi autorstwa Zygmunta Baumana

TURYŚCI - (nie ma tu znaczenia, czy podróżuje się dla przyjemności, czy w interesach); poruszają się lub nie – w zależności od własnego widzimisię; są w ruchu, ponieważ atrakcje dostępnego (globalnie) świata są dla nich pokusą nie do odparcia WŁÓCZĘDZY – jeśli są w drodze, to dlatego, że popchnięto ich do tego; są w ruchu, bo niegościnność dostępnego im (lokalnie) świata staje się nie do zniesienia; są turystami wbrew woli albo też wędrowcami, którym odmówiono prawa bycia turystami; włóczęga to alter ego turysty

9. Społeczne przyczyny rozwoju turystyki

a) Czas wolny - w czasie wolnym zdobywamy się na aktywność turystyczną - odnowa sił fizjologiczno- psychicznych człowieka - konsumpcja - rozwój kulturalny b) Zamożność - wprowadzanie w krajach świata płatnego urlopu (przełom II i III dekady XX w.). - Poziom płac określa możliwości nabywcze ludności c) Procesy urbanizacyjne - Im bardziej zurbanizowane terytorium, tym aktywniejsi turystycznie jego mieszkańcy - Im terytorium chętniej jest odwiedzane, tym jego urbanizacja i nasycenie infrastrukturą postępuje d) Środowisko społeczne rejonów turystycznych - duży nacisk kładzie się dziś na eksponowanie lokalnego dorobku społeczno-kulturowego e)Motywacje (społeczno-osobiste) uprawiania turystyki - potrzeba naśladowania (innych turystów) - potrzeba kontaktów z innymi kręgami cywilizacyjnymi, lepszego zrozumienia świata, - potrzeba oryginalności i wyróżnienia się w grupie, imponowania innym - potrzeba zmiany, ucieczki od codzienności, obcowania z naturą, - potrzeba rekreacji, odzyskania zdrowia i równowagi psychicznej - motywacje rodzinne (integracja, ale czasem potrzeba wyrwania się z domu rodzinnego)

10. Funkcje i dysfunkcje turystyki

I. FUNKCJE: a) wypoczynkowa b) zdrowotna c) wychowawcza (kontakt z nowymi grupami społecznymi, środowiskami kulturowymi)

d) kształceniowa (nacisk na aspekt poznawczy) e) urbanizacyjna f) kulturowa (przenikanie kultur) g) ekonomiczna (konsumpcja wielu dóbr) h) etniczna (szukanie swoich korzeni, odwiedzanie miejsc pochodzenia) i) kształtowania świadomości ekolog. j) polityczna (kwestie granic, ceł, wiz/paszportów; zbliżanie narodów, odkłamywanie stereotypów) II. DYSFUNKCJE a) negatywny wpływ na środowisko (infrastruktura, urbanizacja, degradacja przyrody), mieszkańców regionów turyst. (komercjalizacja kultury lokalnej, przejmowanie wzorców kulturowych i postaw, zmiany w tradycyjnej strukturze społecznej), b) konsekwencje ekonom. dla miejscowej ludności (np. rosnące ceny, w skali kraju - inflacja) c) patologie społeczne - zagrożenia dla życia i zdrowia (narkotyki turystyka narkotykowa, alkohol, seks i seks- turystyka, sporty ekstremalne) d) spekulacje gruntami e) inwazja kapitału obcego

11. Rynkowe ujęcie czasu wolnego

a) Rynek na czas wolny Chodzi o dobra trwałego użytku czasooszczędne – dzięki nim mamy więcej czasu wolnego (kuchenka na gaz itp., pralka elektryczna, zmywarki, odkurzacze, roboty kuchenne) b) Rynek czasu wolnego Chodzi zatem głównie o czas do wypełnienia, pomysły na jego wypełnienie. (imprezy plenerowe, przejażdżki konne, rowerowe, potem aquaparki itd., itp.); c) Rynek dla czasu wolnego Dla przykładu – jeśli mówimy o biernym spędzaniu czasu wolnego, np. przed telewizorem, to zauważmy, jak zróżnicowaną ofertę mamy do wyboru (ile stacji, pasm sformatowanych, ile ramówek itp., itd.); jeśli mówimy o aktywnym wypoczynku, np. jeździe na rowerze, to możemy wymienić jako instrumentarium temu służące: tzw. kolarki, rowery górskie, turystyczne, tandemy itd.)

12. Zachowania konsumentów i ich społeczne determinanty

Zachowania konsumentów: a) Postępowanie konsumentów na rynku to proces, w którym uczestniczą jednostki lub grupy osób, podejmujące decyzje zakupu, użytkowania lub dysponowania produktem bądź usługą w celu zaspokojenia potrzeb b) nowoczesny marketing powinien oddziaływać na konsumentów i w umiejętny sposób przekształcać ich potrzeby w pragnienia, życzenia i aspiracje c) W postępowaniu konsumentów wyróżniamy trzy rodzaje reakcji: - zakup; - konsumpcja lub użytkowanie; - komunikowanie się d) W odniesieniu do relacji konsument – producent/sprzedawca obszary zachowań rynkowych możemy pogrupować w trzy fazy: Faza 1 – przed dokonaniem zakupu Faza 2 – w trakcie zakupu Faza 3 – po dokonaniu zakupu Determinanty społeczne Na decyzje zakupu wpływają – oprócz czynników ekonomicznych – również pozaekonomiczne o charakterze społecznym, typu: gusty, moda, przynależność do określonej grupy społecznej. Niezwykle istotne znaczenie odgrywa też styl życia konsumentów

13. Typy decyzji konsumenckich i specyfika tych decyzji na rynku usług Typy decyzji: a. Decyzje rozważne (wymagają stosunkowo długiego czasu; są podejmowane wobec dóbr, co do których doświadczenie konsumenta jest niewielkie, a ryzyko podjęcia decyzji duże; dotyczą drogich dóbr trwałego użytku, usług najnowszej generacji, np. remontowo-budowlanych, finansowych) b. Decyzje nierutynowe (ryzyko ich podjęcia jest mniejsze niż w przypadku decyzji rozważnych; dotyczą tańszych dóbr trwałego użytku, co do których konsument ma już jakieś doświadczenie, usług takich jak wczasy czy wycieczki) c. Decyzje nawykowe (podejmowane pod wpływem doświadczeń i rutyny; nie wymagają rozważania alternatyw, nie są obarczone ryzykiem popełnienia błędu; dotyczą np. żywności, środków higieny, prasy, tytoniu) d. Decyzje impulsywne(podejmowane w przypadku dóbr tanich, pod wpływem emocji wywołanych: promocyjną ceną, techniką sprzedaży, nastrojem kupującego). Specyfikacja decyzji: a. Postrzeganie nabywania usług przez konsumentów (generalnie – nabywanie usług jest mniej pewne, bardziej ryzykowne; jakość usług jest płynna) b. Zachowanie konsumentów w procesie nabywania usług (konsumenci mają mniejsze możliwości porównywania cen; przywiązują większą uwagę do „sprzedawców” usług) c. Sprzedaż osobista usług (wymaga większego zaangażowania sprzedawcy, jego satysfakcjonującej konsumenta postawy i osobowości).

14. Rynki usługowe związane z czasem wolnym

I) Handel detaliczny Atrybuty placówek handlowych: a. Lokalizacja i godziny otwarcia b. Asortyment c. Jakość asortymentu d. Zakres świadczonych usług e. Poziom cen f. Metoda i sprawność obsługi g. Kwalifikacje personelu Zmienne warunkujące wybór sklepu: a. Ogólne postawy i opinie konsumenta wobec uczęszczania do różnych punktów sprzedaży (np. lubi hipermarkety, supermarkety, czy małe sklepiki) b. realizowane przez niego strategie planowania zakupów i c. Znaczenie przypisywane poszczególnym atrybutom punktu sprzedaży (np. jeśli cena nade wszystko, to bez względu na wszystko – Biedronka) d. Postrzeganie tych atrybutów przez konsumenta (OK. – cena to ważny argument, ale nie aż tak istotny, abyśmy mieli gnieździć się z dziećmi pomiędzy regałami) II) Usługi gastronomiczne Czynniki sprzyjające rozwojowi usług gastronomicznych a. wzrost realnych dochodów ludności i standardu życia b. wydłużanie się przeciętnego trwania życia c. urbanizacja, rozwój sieci dróg, motoryzacji d. ekspansja globalnych sieci gastronomicznych e. rozwój centrów handlowych, zwyczajów żywieniowych

Związek tych usług z czasem wolnym: Usługi te – z jednej strony – wyzwalają czas wolny (bo nie trzeba samemu ślęczeć nad garami w domu), z drugiej – zagospodarowują go (bo siedzimy nad talerzem, kuflem w lokalu gastronomicznym, w gronie znajomych, rodzinnym) III) Turystyka Typy turystów wg Erica Cohena: a. zorganizowany turysta masowy b. indywidualny turysta masowy c. explorer d. drifter Typy turystów wg Marca Bassanda: a. zorientowani hedonistycznie b. ukierunkowani na poznawanie kult. c. dążący do bliskiego kontaktu z przyrodą d. pragnący „zaliczyć” wiele miejsc, ale w krótkim czasie, czyli powierzchownie Uwarunkowania decyzji turystycznych a. dysponowanie dostatecznymi środkami finansowymi, pozostającymi po zaspokojeniu potrzeb podstawowych b. dysponowanie pewną ilością czasu wolnego od pracy w układzie tygodniowym i rocznym, który może być wykorzystany na uczestnictwo w ruchu turystycznym c. dysponowanie odpowiednimi środkami lokomocji Media a czas wolny: a. korzystanie z mediów masowych jest najpowszechniejszym sposobem spędzania czasu wolnego oraz formą rozrywki b. media masowe pomagają organizować inne formy spędzania czasu wolnego (np. zamieszczając ogłoszenia, informacje, repertuary kin, teatrów, adresy restauracji itd. itp.) Kultura a czas wolny: Kultura – materialna i duchowa – „zaspokaja potrzeby psychiczne (intelektualne, kulturalne), związane z rozwojem osobowości, ale również potrzeby społeczne. „Kultura dostarcza człowiekowi przeżyć estetycznych, emocjonalnych, wzbogaca jego doświadczenia, rozwija wyobraźnię i pomaga mu zagospodarować czas wolny.

DL

1. Formy spędzania czasu wolnego - turystyka - sport - środki masowego przekazu - teatry, filharmonie, wystawy, - rozwój zainteresowań i uzdolnień - amatorstwo artystyczne - majsterkowanie - hodowla amatorska - zabawy, gry, wizyty - kolekcjonerstwo - aktywność społeczna 2. Współczesne trendy w sposobach spędzania czasu wolnego I. NORDIC WALKING – forma chodu z przygotowanymi do tego celu specjalnymi kijkami, można uprawiać w różnym środowisku II. SURVIVAL – sztuka przetrwania w warunkach trudnych i ekstremalnych, przekraczanie barier i własnych zahamowań III. PAINTBALL IV. ORIENTEERING – formy imprez na orientację (piesze, kolarskie, kajakowe, gry, itp.)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument