Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (253 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

1. Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego.

Prawo administracyjne jest zbiorem norm materialnych prawnych. W celu ich

realizacji muszą istnieć prawne normy formalne, które regulować będą tryb postępowania

organów te normy stosujących. Są, więc one wyznacznikami postępowania zwanymi w

prawie procedurą (postępowanie administracyjne). Postępowanie administracyjne

odgrywa, zatem ważną rolę w kształtowaniu uprawnień i obowiązków obywateli, ma ono

znaczny wpływ na stosowanie przez organy administracji publicznej norm prawa

administracyjnego, a w rezultacie na wydanie decyzji administracyjnej, która uprawnia

bądź, lub lub i, te obowiązki kształtuje.1 Procedura administracyjne jest, więc związana z

wydaniem i wykonaniem decyzji administracyjnej, a służy ona przede wszystkim

określeniu zasad działania organów administracji realizujących materialne normy prawa

administracyjnego oraz zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów

administracji. Przepisy postępowania administracyjnego dążą, więc tak do odnowy

interesów indywidualnych jak i interesu społecznego.2

W doktrynie postępowania administracyjnego istnieją zróżnicowane poglądy, co do funkcji, jakie spełnia postępowanie administracyjne. Według niektórych autorów podstawową funkcją postępowania administracyjnego jest zapewnienie realizacji materialnego prawa administracyjnego. Zdaniem innych, podstawową funkcją postępowania administracyjnego jest ochrona interesu indywidualnego, ochrona

interesu społecznego, przyczyn poglądy są zróżnicowane co do priorytetu ochrony tych interesów. Występują również poglądy wyróżniające cztery funkcje postępowania administracyjnego:

- funkcję organizatorską, polegającą na usprawnieniu działalności administracji

państwowej,

- funkcję demokratyzacji, przejawiającą się w zagwarantowaniu obywatelom w

udziału w załatwianiu konkretnych spraw,

- funkcję wychowawczą,

- funkcję zagwarantowania praworządności.3

Kodeks postępowania administracyjnego w artykułach od 6 do 16,w celu określenia zasad postępowania administracyjnego oraz wytycznych co do jego prowadzenia

wyróżnia następujące zasady, zwane ogólnymi:

- praworządności (art. 6 i 7);

- prawdy obiektywnej art. 7);

- uwzględnienia interesu społecznego i interesu obywateli (art. 7);

- pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (art. 8);

1 E. Bojanowski, J. Lang, „Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu”, Warszawa 1999,

s. 9. 2 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, „Postępowanie administracyjne –

ogólne, podatkowe i egzekucyjne.” Warszawa 1999, s. 1. 3 B. Adamiak, J Borkowski, „Polskie postępowanie administracyjne

i sądowoadministracyjne”, Warszawa 1999, s. 14.

docsity.com

- czuwaniem nad interesem stron i innych osób urzeczywistnionych w

postępowaniu (art. 8);

- czynnego udziału stron w postępowaniach (art. 10);

- przekonywania (art. 11);

- szybkości (art. 12);

- nakłaniania do ugody (art. 13)

- pisemności (art. 14);

- dwuinstancyjności (art. 15);

- trwałości decyzji (art. 16 § 1);

- sądowej kontroli decyzji (art. 16 § 2).4

Według aktualnej wersji kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1. przed organami administracji państwowej oraz organami samorządu

terytorialnego w należących do kompetencji tych organów w sprawach

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej;

2. w sprawach o rozstrzyganie sporów o właściwości między organami państwowej

i organami samorządu terytorialnego oraz między tymi organami i sądami;

3. w sprawach zaskarżania decyzji administracyjnych do NSA z powodu ich

niezgodności z prawem;

4. w sprawach wydawania zaświadczeń.

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się w postępowaniu przed organami:

5. państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych;

6. organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych;

7. innych organizacji społecznych – gdy są one powołane z mocy prawa do

załatwiania spraw wymienionych w punkcie 1 i 4.5

Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie przed organami państwowymi, organizacjami samorządowymi, organami państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz przed organami organizacji społecznych w sprawie skarg i wniosków.6

Przedmiotem postępowania administracyjnego jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną. W nauce prawa i orzecznictwie sądowym rozumie się pod tym pojęciem akt administracyjny zewnętrzny, tzn. taką czynność opartą na przepisie

prawa administracyjnego, którego w sposób jednostronny (tj. władczy) określa sytuacją prawną indywidualnie oznaczonej osoby, nie podlegającej służbowo organom administracji publicznej.7

4 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 17-18.

5 B. Jastrzębski, „Zasady ogólne postępowania administracyjnego, cz. I”, Iława 1999, s. 17-18

6 Tamże...

7 E. Bojanowski, J. Lang, op. cit., s. 15.

docsity.com

Podsumowując należy stwierdzić, iż przepisy k.p.a. zapewniają szeroką ochroną interesów obywateli, których sytuacja prana kształtowana jest w drodze postępowania administracyjnego. Stwierdzić, więc należy, że sytuacja strony jest korzystnie kształtowana przez zakres proceduralny k.p.a., który nakłada na organ prowadzący postępowanie liczne obowiązki.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument