Funkcja stabilizacyjna - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Funkcja stabilizacyjna - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (121 KB)
2 strony
425Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: funkcja stabilizacyjna; 3 rodzaje działań które wykorzystuje funkcja stabilizacyjna, fiskalizm, sektor publiczny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Funkcja stabilizacyjna wykorzystuje 3 rodzaje działań - wielkość dochodów budżetów - wielkość wydatków budżetów - saldo budżetu państwa

Wielkość dochodu budżetu wpływa na popyt, odgrywa kluczową rolę w przebiegu cyklu koniunkturalnego. Dochody budżetowe ograniczają popyt. Jeżeli popyt jest nadmierny do produkcji, podaży może wywołać inflację, co może spowodować ograniczenie popytu przy pomocy podatku, nadwyżka budżetowa jest uruchamiana, gdy rozwój gospodarczy siada. Nadmierna ekspansja wydatków może spowodować wysoki poziom deficytu poprzez kreowania popytu. Skala deficytu budżetowego jest jednym z podstawowym kryterium polityki gospodarczej państwa, ewidencjonującym interwencjonizm państwa. Wysokiej

stopie bezrobocia może towarzyszyć wysoka inflacja nazywana stanflacją. Polityka fiskalna jest skuteczna, jeżeli powodujące ją czynniki leżą po stronie popytu, nie skuteczna, gdy po stronie (źródeł) kosztów produkcji. Działanie dochodu, wydatku, salda budżetowego wpływa na: skłonność do oszczędzania i inwestowania, wielkość stopy procentowej, poziom bezrobocia. W gospodarce rynkowej kluczowe znaczenie ma zależność między oszczędnościami a inwestowaniem. Poprzez wydatki i dochody może zachęcać do oszczędzania i inwestowania. Fiskalizm – jest to wyraz polityki finansowej charakteryzującej się nadmiernym obciążeniem podatkami działalności gospodarczej w poszczególnych przedsiębiorstwach. Nadmierny fiskalizm ogranicza możliwości oszczędzania, większe wydatki, budżetu tworzą nowy popyt a więc też popyt inwestycyjny. Poziom stopy procentowej. Oddziaływanie państwa na poziomie stopu procentowej związane jest z definiowaniem budżetu i długiem publicznym.

Deficyt budżetu ujmuje różnice między dochodami a wydatkami budżetowymi. Dług publiczny – wielkość zadłużenia państwa. Finansowanie deficytu budżetu i obsługa długu publicznego zmusza państwo do zaciągania nowych pożyczek, kredytów. Pojawienie się popytu na pieniądz kierowany przez państwo, co powoduje wzrost stóp procentowych. Oferowane przez państwo oprocentowanie wpływa na sposób pośredni na oprocentowanie stopy procentowej kredytów i obligacji. Działalność pożyczkowa państwa (na sfinansowanie deficytu) wpływa na poziom działalności gospodarczej. Walka z

bezrobociem. Państwo może wpływać na rynek pracy (zatrudnienie w sektorze publicznym podlega mniejszym wahaniom niż w sektorze prywatnym). Państwo poprzez organizowanie robót publicznych może wpływać na wielkość bezrobocia, co pociąga za sobą powstanie deficytu budżetowego. Od 01.01.1999 weszła w życie ustawa z 26 listopada 1998r. O finansach publicznych. (Dz.U. Nr 155 poz. 1014) Art. 5 definiuje sektor publiczny – tworzą organy władzy publicznej i podlegają im jednostki organizacyjne, których działalność jest w całości lub części finansowana ze środków publicznych. Wyłączone są z sektora publicznego:

- przedsiębiorstwa państwowe - banki państwowe - spółki prawa handlowego

Włączone są: państwowe jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym Rejestrem Sądowym, których działalność w całości lub w części finansowana jest ze środków publicznych Rodzaje sektorów publicznych:

- sektor rządowy

docsity.com

- sektor samorządowy (obejmuje jednostki samorządu terytorialnego ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne (województwa, powiaty, gminy).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument