Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Notatki - Polski System Medialny, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_901 marca 2013

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Notatki - Polski System Medialny, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw

PDF (167 KB)
3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zgodnie z Ustawą o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 w skład KRRiT wchodziło 9 członków, którzy reprezentowali różne środowiska społeczne i polityczne. Powoływani byli przez Sejm 4, Senat 2 i Prezydenta 3 na 6-let...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Powoływanie członków KRRiT Zgodnie z Ustawą o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 w skład KRRiT wchodziło 9 członków, którzy reprezentowali różne środowiska społeczne i polityczne. Powoływani byli przez Sejm 4, Senat 2 i Prezydenta 3 na 6-letnią kadencje, przy czym co 2 lata wymieniana była 1/3 składu. A ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję, chyba że między kadencjami nastąpi 2-letnia przerwa. Prawo zgłaszania kandydatów ma grupa co najmniej 35 posłów, jeden poseł udziela poparcia tylko jednemu kandydatowi. Sejm dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów. W wypadku, gdy takiej większości nie uzyskano w danej turze skreśla się kolejno kandydatów, którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów. Podobny jest tryb postępowania w Senacie: wybór bezwzględną większością głosów, a w razie jej nieosiągnięci skreślenie przed kolejną turą kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Członkowie KRRiT są w zasadzie nieodwołalni przed upływem kadencji poza wyjątkowymi sytuacjami (Czyli na przykład choroba, która trwale uniemożliwia sprawowanie funkcji, skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, naruszenie przepisów ustawy, które musi być stwierdzone przez Trybunał Stanu). Ale zanim członka Krajowej Rady się odwoła uprawniony organ zobowiązany jest do dokonania oceny tych przyczyn i dopiero potem do podjęcia decyzji. 30 grudnia 2005 roku wygasła kadencja dotychczasowych członków KRRiT na mocy przepisów ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów, KRRiT składa się już tylko z 5 członków (dwóch wyznacza Prezydent RP, dwóch Sejm RP i jednego Senat RP) wybieranych na kadencję 6-letnią. Charakterystyka członka KRRiT-u Członek KKRiT-u nie może należeć do partii politycznej i związku zawodowego. Nie powinien tez prowadzić działalności publicznej, która nie dałaby się pogodzić z godnością pełnionej przez niego funkcji. Jeśli chodzi o tą nieprzynależność członków KRRiT do partii politycznych, to wcześniej było to tylko ustawowe założenie. Wynikające z tego, że jeśli chodzi o organ zaufania publicznego to wymaga się od niego niezależności politycznej oraz wysokiego profesjonalizmu. Ale praktyka powoływania ukazywała coś zupełnie odmiennego. Wydawał się przepełniony polityką, sprzyjał wyborom politycznym, przetargowym i układowym. Ludzie zasiadający w radzie powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Funkcji członka KRRiT-u nie można także łączyć z posiadaniem udziałów lub akcji spółki będącej nadawcą lub producentem

docsity.com

radiowym lub telewizyjnym. W sumie osoba zasiadająca w radzie może zajmować się wyłaćznie pracą twórczą, lub pracować jako nauczyciel akademicki. Pracodawca, który zatrudniał członka KRRiT-u, musi udzielić mu na jego wniosek urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Przewodniczący KRRiT-u Początkowo przewodniczącego rady wybierał prezydent RP, jednak zgodnie z obowiązującą od 27 grudnia 1995 roku nowelizacją ustawy, przewodniczącego KRRiT wybierali członkowie ze swego grona bezwzględną większością głosów. Kieruje pracami rady, reprezentuje KRRiT na zewnątrz. A jeśli chodzi o nadawców:

 Może żądać od nich materiałów, dokumentów czy wyjaśnień w zakresie niezbędnym do kontroli zgodności ich działania z ustawą i warunkami koncesji.

 Może również wezwać nadawcę na podstawie uchwały tej rady do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, jeśli naruszają przepisy ustawy, uchwały Rady lub warunki koncesji.

Przydatność członków KRRiT Jak już wspominałyśmy członkowie KRRiT powinni być ludźmi wyróżniającymi się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu, po to by dobrze wykonywać swoją pracę. Już w 1990 r gdy rozpoczęła się dyskusja nad kształtem mediów w Polsce, wysunęły się dwie koncepcję w odniesieniu do roli i zadań KRRiT. Pierwsza zakładało, że organ powinien mieć charakter opiniotwórczy i jednocześnie prawodawczy więc w składzie Rady powinny znaleźć się osoby cieszące się powszechnym szacunkiem, ale niekoniecznie posiadający dziennikarskie doświadczenie. Miała być to rada "autorytetów moralnych". Druga koncepcja zakładała stworzenie "rady fachowców"- osób posiadających doświadczenie dziennikarskie. Ostatecznie doszło do kompromisu- członkami Rady mieli się stać ludzie, którzy cieszą się szacunkiem społeczeństwa, ale również kompetentni. Tak też w ustawie o radiofonii i telewizji znalazł się zapis, że członkowie "powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu". Od początku istnienia Rady do 2005 roku w Radzie zasiadło 31 osób, z tego jedynie 6 była dziennikarzami, 3 łączyło funkcję dziennikarza z polityką, kilka osób związanych ze sztuką w tym reżyserzy i aktorka oraz aż 11 polityków. Większość tych osób miała powiązania polityczne- cześć z aktualnie rządzącą partia. Prawo ustalania kto rzeczywiście posiada wyróżniającą go wiedzę i doświadczenie w zakresie mediów, przypadło wyłącznie parlamentarzystom oraz prezydentowi, było to często tylko subiektywne odczucia. Przy okazji kolejnych nominacji okazywało się, że kandydatury "podpowiadane" przez opinię publiczną i media czyli osoby rzeczywiście

docsity.com

posiadające wiedzę i odpowiednie cechy do pełnienia funkcji członka rady przepadały w głosowaniu w parlamencie a w Radzie znajdowały się osoby kompletnie nieprzygotowane, nie mające wcześniej do czynienia ani z radiem ani z telewizją od strony technicznej. Koalicje w KRRiT Już od początku istnienia KRRiT prawo do wysuwania określonej liczy kandydatów do składu Rady rozdzieliły między siebie najsilniejsze wtedy partie zasiadające w Sejmie i Senacie. Pierwszy skład był następujący: Andrzej Zarębski, Bolesław Sulika, Lech Dymarski, Marek Siwiec- delegowani przez Sejm Ryszard Miazek, Jan Szafraniec- Senat Ryszard Bender, Maciej Iłowiecki, Marek Markiewicz - Prezydent (Markiewicz związany z Solidarnością) Decyzje podejmowane wtedy przez Radę wywołały rozmaite kontrowersje i dyskusję. Rada znalazła się pod obstrzałem krytyki a do osłabienia jej autorytetu przyczynił się również Prezydent Lech Wałęsa, podejmując decyzje, jak się później okazało bezprawną, o zmianie na stanowisku przewodniczącego odwołując Markiewicza i powołując Bendera. W późniejszych latach skład Rady zmienił się, niektórzy zrezygnowali, odchodząc na inne stanowiska państwowe (np. Marek Siwiec, który przeszedł do pracy w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego) Skład Rady i zmiany personalne pokazują jak bardzo upolityczniony jest ten organ. Członkowie Rady byli wielokrotnie uwikłani w przepychanki i spory o kontekście politycznym, choć teoretycznie na czas kadencji w KRRiT ich członkostwo w partiach politycznych i stowarzyszeniach musiało być zawieszone. W praktyce oznacza to, że skład Rady uzależniony jest od panującej koalicji rządowej która ma tyle głosów by móc przegłosować swoje kandydatury. Jeśli jedna partia rządzi przez więcej kadencji, przy 6 letniej kadencji Rady i zmianie części członków co 2 lata, może wprowadzić jeszcze więcej „swoich ludzi”. A co do koalicji w samej Radzie: mogą powstawać koalicje głosujące w sposób w jaki chciałaby partią która ich wybrała, a wymiana członków nie ma sensu, ponieważ w parlamencie i tak rządzi ta sama koalicja, która znów wybierze „swoich” członków. może to zmienić jedynie ustawa, jak ta z 2005 roku. W latach 1993- 2005 rada była zdominowana przez osoby powiązane z lewicą, SLD, PSL i Solidarnością a w Parlamencie były to rządy Solidarnościowego Prezydenta, koalicji SLD/PSL, następnie Prezydenta z SLD i AWS oraz SLD/UP/PSL

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument