Tezy do makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Tezy do makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (99 KB)
3 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: tezy do makroekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

MAKROEKONOMIA Temat 1: ELEMENTY WPROWADZAJĄCE DO MAKROEKONOMII. RACHUNEK

DOCHODU NARODOWEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1. Przedmiot makroekonomii i jej funkcje. Cele i zadania makroekonomiczne. 2. Ruch okrężny a mierzenie rozmiarów działalności gospodarczej w skali makroekonomicznej 3. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego

- produkt krajowy brutto /PKB/ - produkt narodowy brutto /P N B/ - produkt narodowy netto - dochód narodowy - rozporządzalne dochody osobiste 4. Dalsze zagadnienia związane z rachunkiem dochodu narodowego - PNB w ujęciu nominalnym i realnym. Deflator - PNB jako miernik wzrostu gospodarczego - uwagi na temat obliczania dochodu narodowego /SNA, MPS/ 5. Podział dochodu narodowego - problem sprawiedliwości w podziale dochodu

narodowego. Literatura: 1. D.Begg i inni, EKONOMIA 2, PWN Warszawa 1992 2.R.E.Hall, J.BTaylor, MAKROEKONOMIA. TEORIA FUNKCJONOWANIE, POLITYKA. PWN, Warszawa 1995 3. EKONOMIA, pr. zb.f Fundacja Solodamość, Gdańsk 1991 4. ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII, red. R.Milewski, PWN Warszawa 1993 5. MAKROEKONOMIA, red. W.Balicki, "AND", Warszawa 1993 6. M.Nasiłowski, SYSTEM RYNKOWY. PODSATAWY MIKRO- l MAKROEKONOMII. Key Text, Warszawa 1993 7.WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, red. B.Polszakiewicz, UMK Toruń 1994 Temat 2: PODSTAWOWE WSPÓŁZALEŻNOŚCI AGREGATOWE W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1. Stan równowagi gospodarczej celem poszukiwań i sporów teoretycznych - teoretyczna wykładnia równowagi gospodarczej w ujęciu ekonomii neoklasycznej i keynesowskiej 2. Współzależności pomiędzy agregatową podażą i agregatowym popytem 3. Wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne - strumień wydatków konsumpcyjnych /funkcja konsumpcji/ - strumień wydatków inwestycyjnych /funkcja inwestycji/ - konsumpcja i oszczędności - warunek S=l i jego implikacji teoretyczne i praktyczne - wpływ wydatków inwestycyjnych na poziom dochodu narodowego, istota mnożnika inwestycyjnego.

Literatura: 1. P.Samuelson, W.Nordhaus, EKONOMIA 1, Warszawa 1995 2.D.Begg, S.Fischer,R.Dombusch, Ekonomia t.2, PWE 1992 S.M.BIaug. TEORIA EKONOMII, PWN Warszawa 1994 4.R.E.Hail, J.B.Taylor, MAKROEKONOMIA. TEORIA FUNKCJONOWANIE, POLITYKA. PWN, Warszawa 199 5. ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII, red. R.Milewski, PWN Warszawa 1993 6. MAKROEKONOMIA, red. W.Balicki, "AND", Warszawa 1993 7. M.Nasiłowski, SYSTEM RYNKOWY. PODSATAWY MIKRO- 1 MAKROEKONOMII. Key Text,

Warszawa 1993 8.WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, red. B.Polszakiewcz, UMK Toruń 1994

Temat 3: POLITYKA FISKALNA

1. Budżet państwa. Deficyt i nadwyżka budżetowa. Sposoby finansowania deficytu. Wzrost roli budżetu w gospodarce 2. Zależność między stopą opodatkowania a wpływami do budżetu – krzywa A. Laffera 3. Wpływ podatków i wydatków z budżetu na poziom wytwarzanego dochodu narodowego 4. Polityka fiskalna, jej rodzaje i znaczenie, funkcje. Polityka stabilizacyjna. 5. Automatyczne stabilizatory koniunktury 6. Skuteczność polityki fiskalnej

Literatura: LD.Begg, S.Fischer.R.Dombusch, Ekonomia t.2, PWE 1992 2. R. E. Hali, J.B.Taylor, MAKROEKONOMIA. TEORIA FUNKCJONOWANIE, POLITYKA. PWN, Warszawa 199 3. ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII, red. R.Milewski, PWN Warszawa 1993 4. MAKROEKONOMIA, red. W.Balicki, "AND", Warszawa 1993 5. M.Nasiłowski, SYSTEM RYNKOWY. PODSATAWY MIKRO- 1 MAKROEKONOMII. Key Text, Warszawa 1993 6.WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, red. B.Polszakiewicz, UMK Toruń 1994 7. EKONOMIA, Fundacja "Solidarność", Gdańsk 1991

Temat 4: BEZROBOCIE

1. Podstawowe pojęcia: zasoby siły roboczej, bezrobocie, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, zasoby i strumienie 2. Przyczyny bezrobocia /podstawowe teorie bezrobocia/ 3. Rodzaje bezrobocia 4. Sposoby obniżania stopy bezrobocia /wg różnych teorii/ 5. Analiza kosztu bezrobocia 6. Specyfika bezrobocia w Polsce.

Literatura: 1. P.Samuelson, W.Nordhaus, EKONOMICS, New York 1989 2.D.Begg, S.Fischer,R.Dombusch, Ekonomia, PWE 1992 S.M.BIaug. TEORIA EKONOMII, PWN Warszawa 1994 4.R.E.Hallt J.BTaylor, MAKROEKONOMIA. TEORIA FUNKCJONOWANIE, POLITYKA. PWN, Warszawa 199 5. ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII, red. R.Milewski, PWN Warszawa 1993 6. MAKROEKONOMIA, red. W.Balicki, "AND", Warszawa 1993 7. M.Nasiłowski, SYSTEM RYNKOWY. PODSATAWY MIKRO-1 MAKROEKONOMII. Key Text, Warszawa 1993 8.WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, red. B.Polszakiewicz, UMK Toruń 1994

Temat 5: INFLACJA

1. Pojęcie inflacji, mierzenie inflacji 2. Przyczyny inflacji /podstawowe teorie / 3. Rodzaje inflacji /różne klasyfikacje/ 4. Skutki inflacji /koszt inflacji/ 5. Sposoby przeciwdziałania inflacji 6. Inflacja a bezrobocie /analiza krótko i długookresowej krzywej Philipsa/ 7. Inflacja w Polsce.

Literatura: 1. P.Samuelson, W.Nordhaus, EKONOMICS, New York 1939 2.D.Begg, S.Fischer,R.Dombusch, Ekonomia, PWE 1992 S.M.BIaug. TEORIA EKONOMII, PWN Warszawa 1994 4.R.E.Halł, J.BTaylor, MAKROEKONOMIA. TEORIA FUNKCJONOWANIE, POLITYKA. PWN, Warszawa 199 5. ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII, red. R.Milewski, PWN Warszawa 1993 6. MAKROEKONOMIA, red. W.Balicki, "AND", Warszawa 1993 7. M.Nasiłowski, SYSTEM RYNKOWY. PODSATAWY MIKRO-1 MAKROEKONOMII. Key Text, Warszawa 1993 8.WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, red. B.Polszakiewicz, UMK Toruń 1994 9. G.Kołodko, POLSKA W ŚWIECIE INFLACJI, KiW, Warszawa 1987 Temat 6: FLUKTUACJE GOSPODARCZE I KRYZYSY - cykliczny rozwój gospodarki rynkowej, - pojęcie cyklu koniunkturalnego - fazy tradycyjnego cyklu koniunkturalnego - współczesny /zmodyfikowany/ cykl koniunkturalny - przyczyny zmian w przebiegu cyklu koniunkturalnego fazy współczesnego cyklu koniunkturalnego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument