Gazeta Wyborcza jako jeden z wiodących dzienników w Polsce - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9016 kwietnia 2013

Gazeta Wyborcza jako jeden z wiodących dzienników w Polsce - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. University of Warsaw

PDF (956 KB)
21 strona
706Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny reklamy dotyczące Gazety Wyborczej uważanej za jedeną z wiodących dzienników w Polsce.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 21
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument

„GAZETA WYBORCZA” JAKO JEDEN Z WIODĄCYCH

DZIENNIKÓW W POLSCE

WSTĘP Rynek dzienników w Polsce w ostatnich latach rozwija się niezwykle szybko.

Największe wydania ogólnokrajowe tj. „Fakt”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,

„Dziennik”, czy „Super Express” konkurują nie tylko między sobą, istotną rolę odgrywają

również dzienniki lokalne. Wiele na tym rynku może zmienić również nowy tytuł Polskapresse

„Polska The Times”.

W chwili obecnej o wartości dziennika i jego pozycji na rynku nie świadczy już jedynie

to, ile egzemplarzy danego nakładu udaje się sprzedać. W związku z coraz większą konkurencją,

aby utrzymać dotychczasowych czytelników oraz pozyskać nowych, wydawcy muszą dążyć nie

tylko do ciągłego podnoszenia jakości gazet, ale również znalezienia pewnych szczególnych

wyróżników pozwalających oddzielić jeden dziennik od drugiego.

W związku z zaistniałą sytuacją coraz więcej uwagi poświęca się działaniom

marketingowym, w celu zachęcenia do zakupu gazety dołączane są różne, atrakcyjne dodatki w

formie płyt lub ciekawych książek. Istotne dla wydawców jest to, kto czyta ich dzienniki i jak

lojalnymi czytelnikami są te osoby. Ważne jest też odpowiednie rozplanowanie kanałów

dystrybucji.

„Gazeta Wyborcza” mimo, że krąg rywali wokół niej się zacieśnia, pozostaje numerem

jeden w grupie ogólnopolskich dzienników opiniotwórczych. W tym roku dziennik obchodził

swoje 18 – te urodziny. Z ogromną przewagą dominuje również na rynku reklamy.

2

KRÓTKA HISTORIA

„Gazeta Wyborcza” powstała w 1989 roku, jako dziennik społeczno – polityczny mający

reprezentować solidarnościową opozycję w czasie pierwszych demokratycznych wyborów do

parlamentu. Założyła ją grupa około 20 dziennikarzy i działaczy niezależnej prasy wydawniczej,

związanych wcześniej z podziemnym „Tygodnikiem Mazowsze”. W 1990 r. w wyniku coraz

większych podziałów w dawnym obozie Solidarności ówczesny przewodniczący NSZZ

„Solidarność” – Lech Wałęsa – odebrał gazecie prawo do posługiwania się logo związku i

hasłem „Nie ma wolności bez Solidarności”. Od 2003 r. hasło „Gazety” brzmi: Nam nie jest

wszystko jedno.

Od początku istnienia pisma redaktorem naczelnym jest Adam Michnik, intelektualista i

działacz opozycji demokratycznej w latach 60 - 80. Pierwszy numer dziennika o objętości 8

stron ukazał się 8 maja 1989 r. w nakładzie 150 tys. egzemplarzy. Jego główną część stanowiła

lista oraz opis kandydatów do parlamentu z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu

Wałęsie. Gazeta Wyborcza była pierwszym – od czasów zniszczenia niezależnej prasy w latach

40 – tych opozycyjnym dziennikiem w powojennej Polsce. Głównym celem jej założenia było

zapewnienie masowego poparcia dla kandydatów „Solidarności” w wyborach do Sejmu i Senatu

4 czerwca 1989 r.

W 2006 r. średnia objętość pisma wyniosła około 110 stron, a średni nakład 670 tys.

Codziennie w redakcji nad tworzeniem „Gazety” pracuje zespół składający się z 850 osób w

tym: 505 dziennikarzy i redaktorów w całym kraju, 5 stałych korespondentów za granicą oraz 60

fotoreporterów.

„Gazeta Wyborcza” jest wydawana przez Spółkę Agora S.A., jako dziennik ogólnopolski z

lokalnymi stronami, przez co jest atrakcyjna zarówno dla czytelników, jak i reklamodawców.

Każde wydanie składa się przynajmniej z trzech elementów:

 ogólnopolskiego grzbietu głównego przygotowywanego przez redakcję w Warszawie

 stron lokalnych przygotowywanych przez jedną z 20 redakcji lokalnych

 krajowo – lokalnego dodatku tematycznego

3

Rysunek nr 1. Kalendarium „Gazety Wyborczej”

Źródło: Opracowanie własne

Punktem zwrotnym w historii „Gazety”, zwłaszcza w jej wizerunku było opublikowanie

przez nią tekstu noszącego tytuł: „Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika” z

27 grudnia 2002 roku. Dziennik ujawnił, że w lipcu 2002 roku producent filmowy Lew Rywin

próbował namówić redaktora naczelnego „Gazety” do zapłacenia 17,5 miliona dolarów łapówki.

W zamian miała zostać uchwalona ustawa o radiofonii i telewizji w kształcie korzystnym dla

nadawców prywatnych, zwłaszcza dla Agory S.A., wydawcy „Gazety Wyborczej”. „Afera

Rywina” położyła się cieniem na wizerunku „Gazety” i pomniejszyła jej wiarygodność. Było to

wynikiem zarówno błędów popełnionych przez „Wyborczą” i jej wydawcę, jak i sytuacji

politycznej w kraju. W latach 2003 – 2004 Agora S.A., w związku z kryzysem po „aferze

Rywina”, przeprowadziła intensywną kampanię wizerunkową.

8 MAJA 1989

Pierwszy numer „Gazety” 1 CZERWCA 2004

Pierwszy bezpłatny dodatek do

dziennika w Polsce („Imię róży”)

1990

„Gazeta” największym

dziennikiem w Polsce

27 GRUDNIA 2002

Artykuł „Ustawa za łapówkę…”

2003 – 2004

Intensywna kampania

wizerunkowa

2006

„Gazeta” dziennikiem roku

(„Media & Marketing”)

4

POZYCJA NA RYNKU

„Gazeta Wyborcza” od lat znajduje się w czołówce dzienników ogólnopolskich, a w

chwili obecnej posiada około 42 % udziałów w rynku. Co prawda, pod względem ilości

sprzedanych egzemplarzy zajmuje ona dopiero drugie miejsce, po „Fakcie”, z liczbą ponad 453

tys. w pierwszej połowie 2007 roku, ale jako jedyny dziennik w stosunku do roku poprzedniego

odnotowała wzrost sprzedaży.

Wykres nr 1. Średnia sprzedaż ogółem wybranych dzienników ogólnopolskich na pierwszą połowę 2006 i

2007 r. w tys. egz.

144.4

195.8200.2

453.8 515.8

0

100

200

300

400

500

600

"Fakt" "Gazeta Wyborcza" "Dziennik" "Super Express" "Rzeczpospolita"

I -VI 2006 r I - VI 2007 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Polska” na nowo układa dzienniki, Karolina Prewecka,

„Media & Marketing Polska” 2007, Nr 42 (275), s. 25.

Jak wynika z wykresu nr 2 w 2007 roku „Gazeta” odnotowała najwyższy spośród

wszystkich najważniejszych dzienników średni wskaźnik CCS – Czytelnictwa Cyklu

Sezonowego. Wskaźnik ten informuje o odsetku respondentów badań deklarujących czytanie

przynajmniej jednego wydania tytułu w ciągu siedmiu dni poprzedzających wywiad. Dodatkowo

w 2007 roku wartość tego wskaźnika minimalnie się zwiększyła w stosunku do roku 2006, przy

czym aż trzy z pozostałych czterech dzienników ujętych w badaniu odnotowały spadek w tym

obszarze.

5

Wykres nr 2. Czytelnictwo dzienników ogólnopolskich na pierwszą połowę 2006 i 2007 r.; wskaźnik

CCS w proc.

5.53

9.148.09

20.3 19.43

0

5

10

15

20

25

"Fakt" "Gazeta Wyborcza" "Dziennik"* "Super Express" "Rzeczpospolita"

I -VI 2006 r I - VI 2007 r.

* „Dziennik” ukazuje się od kwietnia 2006 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gotowina nowe, Joanna Dziwisińska, „Media & Marketing

Polska” 2007, Nr 35 (268), s. 20.

Interesującym jest fakt, że wskaźnik Czytelnictwa Cyklu Sezonowego dla „Gazety

Wyborczej” w zależności od tego, jakiego województwa dotyczy, waha się od niecałych 15 % w

województwie lubuskim, blisko 20 % w zachodniopomorskim, do ponad 26 % w województwie

mazowieckim (wykres nr 3). Na Podkarpaciu wskaźnik CCS wyniósł w pierwszej połowie 2007

roku 15,67 %.

Tak duże zróżnicowanie czytelnictwa „Gazety” może wynikać z faktu, iż oprócz

standaryzowanych stron, takich samych na terytorium całego kraju, dziennik zawiera część

regionalną, w której poruszane są zagadnienia dotyczące spraw lokalnych.

6

Rysunek nr 2. Zasięg „Gazety Wyborczej”

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/2/4129/m4129632.gif

Strony lokalne są wydawane dla 19 regionów Polski (rysunek 2), są to wydania:

 wydanie stołeczne - Warszawa

 wydanie białostockie – Białystok

 wydanie płockie (wcześniej mazowieckie) – Płock

 wydanie olsztyńskie – Olsztyn

 wydanie radomskie – Radom

 wydanie łódzkie – Łódź

 wydanie kieleckie – Kielce

 wydanie lubelskie – Lublin

 wydanie rzeszowskie – Rzeszów

 wydanie krakowskie – Kraków

 wydanie katowickie i bielskie – Katowice, Bielsko – Biała

7

 wydanie częstochowskie – Częstochowa

 wydanie opolskie – Opole

 wydanie wrocławskie – Wrocław

 wydanie zielonogórskie i gorzowskie – Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski

 wydanie poznańskie – Poznań

 wydanie bydgoskie i toruńskie – Bydgoszcz, Toruń

 wydanie szczecińskie – Szczecin

 wydanie trójmiejskie – Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wykres nr 3. Czytelnictwo „Gazety Wyborczej” w poszczególnych województwach w okresie II – VII

2007; wskaźnik CCS w proc.

0

5

10

15

20

25

30

D ol

no śl ąs

ki e

K uj

aw sk

o –

Po m

or sk

ie Lu

be ls

ki e

Łó dz

ki e

M az

ow ie

ck ie

Po dk

ar pa

ck ie

Lu bu

sk ie

M ał

op ol

sk ie

O po

ls ki

e

Po dl

as ki

e

Po m

or sk

ie W

ar m

iń sk

o –

M az

ur sk

ie Śl ąs

ki e

W ie

lk op

ol sk

ie

Św ię

to kr

zy sk

ie

Za ch

od ni

op om

or ki

e

II-VII 2007 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dzienniki, Raport „Media & Marketing Polska” 2007, s.6, 31.

8

Rysunek nr 3. Punkty sprzedające „Gazetę Wyborczą” za granicą

Źródło: www.agora.pl

„Gazeta” jest również sprzedawana poza granicami Polski, w największych miastach

wielu państw (rysunek nr 3). Są to m.in. Londyn, Antwerpia i Bruksela, Paryż, Rzym, Ateny i

Saloniki, Wiedeń, Kopenhaga, Amsterdam czy Berlin. Poza wymienionymi największymi

miastami, dziennik dociera do wielu mniejszych. Należy również zaznaczyć, że w największych

z miast funkcjonuje nawet do 50 punktów sprzedaży.

Jeżeli chodzi o lojalność czytelników (tabela nr 1) „Gazeta Wyborcza” razem z „Faktem”

posiadają najwięcej odbiorców stabilnych niezłomnych, stanowią oni 6 % wszystkich

czytelników,13 % to przeciętni stabilni. „Gazeta” charakteryzuje się również najmniejszym

odsetkiem czytelników niestabilnych wymiennych – 51 %, przy czym dla „Faktu” jest to 55 %, a

dla „Dziennika” czy „Super Expressu” aż 59 %.

9

Tabela nr 1. Lojalność czytelników poszczególnych dzienników ogólnopolskich w proc.

Tytuł

Czytelnicy

Stabilni

niezłomni

Stabilni

przeciętni

Niestabilni

płytcy

Niestabilni

wymienni

„Fakt” 6 11 27 55

„Gazeta Wyborcza” 6 13 29 51

„Dziennik” 5 10 28 59

„Super Express” 2 10 28 59

„Rzeczpospolita” 3 10 29 56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nowe pospolite ruszenie, Karolina Prewęcka, „Media &

Marketing Polska” 2007, Nr 15(253), s. 20.

Bardzo dobrą pozycję na rynku ma również internetowe wydanie dziennika

www.gazetawyborcza.pl, które w marcu br. znalazło się na drugim miejscu wśród

najpopularniejszych wydań sieciowych. W badanym okresie witryna „Gazety” zanotowała

13351140 odsłon, a najlepszy dziennik.pl w analogicznym okresie osiągnął wynik nieco ponad

19 mln odsłon.

Wykres nr 4. Liczba odsłon wśród internetowych serwisów dzienników ogólnopolskich w marcu 2007

0 10000000 20000000 30000000

dziennik.pl

gazetawyborcza.pl

rzeczpospolita.pl

superexpress.pl

pulsbiznesu.pl

Liczba odsłon

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I – biz, Dodatek „Media & Marketing Polska” czerwiec 2007,

s.2.

10

DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA

„Gazeta Wyborcza” od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród dzienników

ogólnopolskich pod względem wpływów reklamowych.

Jak wynika z wykresu nr 5 różnica pomiędzy wpływami z działalności reklamowej

wiodących dzienników jest ogromna. W pierwszej połowie 2007 r. przychody „Gazety” z tego

zakresu wyniosły 483,3 mln złotych, dodatkowo w porównaniu z pierwszym półroczem 2006 r.

dziennik odnotował wzrost wpływów o blisko 40 mln złotych.

Dla porównania przychody reklamowe „Faktu” dla tego samego okresu wyniosły 81,3

mln złotych, a w odniesieniu do roku 2006 przychody te nieznacznie spadły. „Rzeczpospolita”

zarówno w pierwszej połowie 2006, jak i 2007 roku utrzymała wpływy reklamowe mniej więcej

na poziomie około 88,8 mln złotych.

Wykres nr 5. Wpływy reklamowe dzienników ogólnopolskich na pierwszą połowę 2006 i 2007 r. w mln

zł.

88.8 46.2

68.8

483.3

81.3

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

"Fakt" "Gazeta Wyborcza" "Dziennik"* "Super Express" "Rzeczpospolita"

I-VI 2006 r. I-VI 2007 r.

* „Dziennik” ukazuje się od kwietnia 2006 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gotowi na nowe, Joanna Dziwisińska, „Media & Marketing

Polska” 2007, Nr 35 (268), s. 19.

11

Tabela nr 2. Porównanie cen reklam w wiodących dziennikach ogólnopolskich (wybrane formaty) w zł.

Format reklamy

Dzienniki

„Gazeta

Wyborcza”

„Fakt” „Dziennik” „Super

Express”

„Rzeczpospolita”*

Strona 1 – poniedziałek:

- baner duży

- moduł

123 000

22 500

Bd

Bd

70 000

25 000

36 765

8 170

38 745

8 610

Strona 1 – czwartek:

- baner duży

- moduł

96 000

17 500

Bd

Bd

55 000

20 000

29 430

6 540

38 745

8 610

Strona 3 – piątek:

- cała strona

165 000

Bd

108 000

98 400

138 600

Strona ostatnia –poniedziałek:

- cała strona

150 000

Bd

99 000

93 000

92 400

Strona ostatnia – czwartek:

- cała strona

117 000

Bd

78 000

78 000

92 400

* strony białe

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z tabeli nr 2 ceny poszczególnych formatów reklamowych w określonych

dziennikach różnią się znacznie. W tabeli zawarto jedynie niektóre formy reklam, ma to jednak

posłużyć ukazaniu dysproporcji w cennikach. Pełne zestawienie wszystkich możliwych form

reklam w „Gazecie Wyborczej” znajduje się w załączniku.

Ceny reklam różnią się znacznie w zależności od kilku czynników. Po pierwsze ważne

jest to, na której stronie dana reklama ma zostać umieszczona. Ceny oferowanych reklam różnią

się nie tylko w zależności od wybranego formatu czy numeru strony, istotne znaczenie ma

również to, w jakim dniu tygodnia dane ogłoszenie ma zostać wydrukowane. I tak, na przykład

cena dużego banera na pierwszej stronie w „Gazecie Wyborczej” we wtorek, środę, czwartek

oraz sobotę wynosi 96 000 złotych, a w poniedziałek i piątek jest już wyższa o blisko 22%.

12

STRATEGIA DZIAŁANIA

Aby sprostać tak dużej konkurencji i utrzymać aktualną pozycję „Gazety Wyborczej” na

rynku dzienników ogólnokrajowych wydawca musi podejmować szereg działań zmierzających

do utrzymania dotychczasowych czytelników oraz pozyskania nowych. Są to przede wszystkim

działania wizerunkowe oparte o telewizyjną i prasową kampanię reklamującą dziennik; działania

internetowe, wzbogacanie wydania zarówno o dodatki stałe, jak również o dodatki sporadyczne

oraz działania „Gazety” o charakterze społecznym.

W ramach strategii rozwoju działalności internetowej Spółka Agora S.A. uruchomiła

serwisy gazeta.pl i gazetawyborcza.pl oraz płatne codzienne e – wydanie „Gazety Wyborczej”.

Powyższe działania wiążą się z faktem, iż coraz bardziej popularnym źródłem informacji staje

się właśnie Internet. Jak już wspomniano powyżej internetowy serwis „Gazety Wyborczej” w

marcu 2007 r. zajmował drugą pozycję w kategorii serwisów informacyjnych.

Kolejną metodą stosowaną w celu utrzymania dotychczasowych czytelników, a także

pozyskania nowych jest załączanie różnych stałych dodatków do codziennych wydań oraz

dodatków sporadycznych tj. płyty DVD czy kolekcje określonych wydań książkowych.

Tabela nr 3 zawiera zestawienie stałych dodatków dołączanych do „Gazety Wyborczej”

w określonych dniach tygodnia. Jak widać niektóre z nich wydawane są tylko w jednym z wydań

lokalnych np. „Gazeta Komputer” tylko w wydaniu stołecznym, czy „Wieża Ciśnień” w

wydaniu wrocławskim, a inne w kilku bądź kilkunastu jak „ Gazeta Nieruchomości” wydawana

w 13 wydawnictwach lokalnych. Raz w miesiącu, we wszystkich wydaniach lokalnym,

dodawana jest również gazeta „Zdrowie i Uroda”.

Wykres nr 6. Liczba czytelników „Gazety Wyborczej” ze względu na płeć w okresie II–VII 2007 r.

2971513

3131208

Kobiety Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Target mężczyzna, Dodatek „Media & Marketing Polska”

2007, s. 14.

13

Ze względu na fakt, że udział kobiet i mężczyzn w grupie czytelników „Gazety” (wykres nr 6)

jest mniej więcej zbliżony, z niewielką przewagą mężczyzn, tematyka stałych dodatków jest dostosowana

do tego podziału. Dodatki typowo męskie to poniedziałkowa „Gazeta Sport” czy motoryzacyjne

„Wysokie Obroty”, natomiast do kobiet skierowane są „Wysokie Obcasy” drukowane w soboty, czy np.

„Zdrowie i Uroda”. Pozostałe dodatki tematyczne tj. „Gazeta Praca” czy „Gazeta Dom” mają raczej

charakter neutralny i skierowane są do wszystkich czytelników. Grupą docelową „Kujona Polskiego” są

przede wszystkim uczniowie podstawówek, gimnazjów oraz szkół średnich.

Tabela nr 3. Stałe dodatki „Gazety Wyborczej”

Dzień tygodnia Dodatek

Poniedziałek  Gazeta Praca

 Gazeta Sport

 Duży Format

Wtorek  Gazeta Komunikaty

 Kujon Polski

 Gazeta Komputer (w wydaniu stołecznym)

Środa  Gazeta Dom

 Gazeta Nieruchomości (w 13 wydaniach lokalnych)

Czwartek  Wysokie Obroty

 Gazeta Pieniądze

Piątek  Co Jest Grane

 Gazeta Telewizyjna

 Teatry (w wydaniu stołecznym)

 Supermarket (w wydaniach: łódzkim i trójmiejskim)

 Wieża Ciśnień (w wydaniu wrocławskim)

Sobota  Turystyka

 Wysokie Obcasy

 Gazeta Książki (raz w miesiącu w wydaniu stołecznym)

 Zdrowie i Uroda (raz w miesiącu)

Niedziela  brak dodatków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.agora.pl

14

Jeżeli natomiast chodzi o dodatki sporadyczne, są to przede wszystkim płyty DVD, CD

czy książki. Jest to doskonałe rozwiązanie pozwalające wydawnictwu na wyrównanie strat

spowodowanych obniżką ceny egzemplarza „Gazety” o prawie 30 % do 1,5 złotego. Obniżka ta

była reakcją na wejście na rynek konkurencyjnego „Dziennika” w kwietniu 2006 roku. Cena

„Gazety Wyborczej” z dodatkiem waha się od 1,5 zł do 6 zł. Gdy dodatki są sprzedawane

osobno ich cena dochodzi nawet do 50 złotych.

Niewątpliwie kolekcje wydawnicze – poza oczywistym celem dochodowym – dają

markom prasowym możliwość wzmocnienia wizerunku. Są one też pewnym testem dla

wydawców prasy na innowacyjność. Nie jest istotny jedynie wybór tematu danej serii, niezwykle

ważny jest również sposób jej prezentacji. Mogą to być na przykład sprawdzone, starannie

przygotowane encyklopedie, słowniki, czy powieści, które zawsze bardzo dobrze prezentują się

na półce lub też mogą to być dodatki wychodzące poza formy standardowe (rysunek nr 4). W

tabeli nr 4 zestawiono niektóre z ostatnich projektów „Gazety Wyborczej”.

„Gazeta” znana jest również z zaangażowania w wiele akcji o charakterze społecznym,

edukacyjnym i kulturalnym. W ostatnim czasie dziennik był współorganizatorem szeregu

inicjatyw, były to m.in.:

 akcja „Szkoła z klasą” mająca na celu promocję podnoszenia jakości w oświacie. „Szkoła

z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i

rodzicom szkoły. Do każdej z zasad przygotowano po kilka zadań, a każda ze szkół w

ciągu roku szkolnego powinna zrealizować po jednym z zadań dotyczących każdej

zasady. W portalu Gazeta.pl szkoły utworzyły swoje strony internetowe, gdzie wpisują

informacje o sobie. W ramach akcji „Gazeta Wyborcza” ogłosiła Święto Polskiej Szkoły,

które jest bchodzone 31 maja

 konkurs „Grasz o staż” dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów.

Umożliwia on spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i

absolwentami. To konkurs, w którym na uczestników czekają nagrody w postaci płatnych

praktyk, a także studiów podyplomowych, kursów językowych, szkoleń, nagród

książkowych i prenumerat magazynów. Uczestnictwo w konkursie to szansa na zdobycie

cennego doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, a często stałej pracy. Dla

pracodawców, to możliwość pozyskania bardzo dobrych stażystów, przyszłych

pracowników

 akcja „Rodzić po ludzku” promująca podnoszenie standardów w szpitalnej opiece

położniczej. Akcja powtarzana regularnie, pierwsza edycja miała miejsce w 1994 roku.

15

Jej celem jest walka z medykalizacją ciąży i porodu, doprowadzenie do upodmiotowienia

rodzących kobiet oraz do minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego rodzących

poprzez zwiększenie zakresu usług świadczonych w ramach podstawowego koszyka

świadczeń zdrowotnych. Już w pierwszym roku akcji godnego rodzenia udało się

opracować przewodnik po szpitalach położniczych w Polsce

 akcja „Dzieciaki do domu” promująca różne formy rodzicielstwa zastępczego. Celem

akcji jest pokazanie prawdziwego oblicza domów dziecka oraz zminimalizowanie lęku

przed opieką nad cudzym dzieckiem. W „Gazecie” i jej dodatkach ukazywały się i

ukazują się nadal reportaże, wywiady i inne materiały na temat adopcji, rodzin

zastępczych, czy przepisów związanych z tym tematem

Rysunek nr 4. Serie wydawnicze „Gazety Wyborczej”

Źródło: „Media & Marketing Polska”

16

Tabela nr 4. Dodatki „Gazety Wyborczej” – serie wydawnicze, płyty DVD oraz płyty CD. Dodatek Forma Opis Współpraca

„ Mistrzowie Słowa” Płyty CD Seria audiobooków – dzieła literatury polskiej

i światowej w interpretacji popularnych

polskich aktorów

Producent

odtwarzaczy mp3 –

Creative Labs

“Literatura XX

wieku”

Książki 40 tomów obejmujących najważniejszych

autorów i najważniejsze tytuły minionego

stulecia. Pierwszy tom „Imię Róży” był

pierwszym darmowym dodatkiem do gazety

codziennej w Polsce

Wydawnictwo

Mediasat

“Encyklopedia Gazety

Wyborczej”

Książki 20 tomów zawierających ponad 100 tysięcy

haseł i ponad 10 tysięcy ilustracji. Dodatkowo

każdy tom jest opatrzony specjalnym

suplementem „Gazety” zawierającym artykuły

dziennika z 15 lat istnienia

Wydawnictwo

Mediasat,

Wydawnictwo

Naukowe PWN

“Podróże Marzeń” Książki 30 przewodników turystycznych. Seria

obejmuje m.in. Meksyk, Egipt, Turcję. Cena

to 25 zł plus cena dziennika

Wydawnictwo

Mediaprofit

“Lektury Szkolne” Książki i płyty

DVD

25 tomów obejmujących książkę o lekturze

oraz ekranizację dzieła na DVD. Seria zawiera

m.in.: „Zemstę”, „Przedwiośnie” czy

„Ferdydurke”. Każdy tom kosztuje 19,99 zł

plus cena dziennika

Wydawnictwo

Mediaprofit

“Z Wielką Historią w

Tle”

Płyty DVD 10 filmów DVD kina europejskiego i

amerykańskiego. Kolekcję otwiera film

Rolanda Joffe Misja. Seria zawiera również

takie tytuły jak: „Gangi Nowego Jorku” czy

„Angielski pacjent”. Wydanie "Gazety" z

płytą kosztowało 4,99 zł

----------

„Kolekcja Dziecka” Książeczki i

płyty CD

20 tomów z klasycznymi bajkami dla dzieci.

M.in.: „Czerwony Kapturek”, „Calineczka”,

czy „Kot w butach”

Miesięcznik

„Dziecko”

Kolekcja „Biznes” Książki 10 tomów autorstwa ponad 200 ekspertów

światowej klasy, m.in.: Philipa Kotlera, czy

Charlesa Handy'ego. W książkach znajdują się

praktyczne rozwiązania, rady, przykładowe

plany działania oraz informacje o nowych

trendach w światowym biznesie.

Raiffeisen Bank

Polska S.A.

Źródło: Opracowanie własne

17

Rysunek nr 5. Jedna z prasowych reklam „Gazety Wyborczej”

Źródło: „Media & Marketing Polska”

Niezwykle ważnym obszarem w strategii „Gazety Wyborczej” jest kampania reklamowa,

która służy przede wszystkim poprawieniu wizerunku „Gazety”. Szczególną uwagę Spółka

Agora poświęciła działaniom reklamowym w 2003 i 2004 roku, po kryzysie związanym z tzw.

„aferą Rywina”.

Podstawowe media wykorzystywane przez „Gazetę Wyborczą” to najpopularniejsze

kanały telewizji prywatnych tj. TVN i Polsat oraz podstawowe kanały telewizji publicznej –

TVP1 oraz TVP 2, prasa drukowana m.in.: „Media & Marketing Polska” oraz Internet.

Najczęściej akcje promocyjne dotyczą kolejnych dodatków wydawniczych „Gazety” np.

ostatnio Kolekcji „Biznes”. Jedna z ostatnich kampanii była poświęcona jubileuszowi dziennika,

który w 2007 obchodzi swoje 18 – lecie (rysunek 5).

18

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Z roku na rok „Gazeta Wyborcza” umacnia pozycję najbardziej opiniotwórczego

dziennika w Polsce, a równocześnie ważnego źródła wiedzy dla czytelników. Cieszy się

uznaniem w kraju i za granicą, a jej dziennikarze i fotoreporterzy otrzymują prestiżowe nagrody

na polskich i światowych konkursach. W tabeli nr 5 wymieniono najważniejsze nagrody

przyznane „Gazecie” i jej dziennikarzom w 2007 r.

Tabela nr 5. Nagrody przyznane „Gazecie Wyborczej” w 2007 r.

Nagroda Kategoria wyróżnienia

Chimery 2007

Złota Chimera

Brązowa Chimera

Brązowa Chimera

Brązowa Chimera

Raport specjalny / dodatek – „Gazeta na Majówkę”

Pierwsza strona

Fotografia

Dodatek magazynowy – „Gazeta telewizyjna”

Nagroda

„Media & Marketing Polska”

Dziennik roku 2006

XMA Cross Media

Awards 2007

nagroda główna

Projekt w kategorii gazet o nakładzie > 250 tys. egz.

„Multimedialna kampania w obronie Doliny Rozpudy”

World Young Reader Prize

nagroda główna

wyróżnienie

Służba publiczna

Akcja obrony Rozpudy

Cykl „Polska dla Polaków”

Marka Wysokiej Reputacji

Premium Brand

Media

Newspaper Marketing Awards

nagroda główna

Drukowane materiały reklamowe

Asy EMPIK – u 2006

nagroda główna

nagroda główna

Gazetowy bestseller roku

Bestseller „projekty specjalne”

Biblioteka „GW” – „Podróże marzeń”

Źródło: Opracowanie własne

19

KANAŁY DYSTRYBUCJI

Do podstawowych kanałów dystrybucji „Gazety Wyborczej” należy zaliczyć przede

wszystkim (rysunek nr 6):

 sprzedaż kioskową – punkty sprzedaży prasy – Ruch S.A., Kolporter

 inne punkty sprzedaży – duże sklepy sieciowe, stacje benzynowe

 prenumeratę :

 internetową - http://prenumerata.agora.pl – sklep internetowy Spółki Agora, na stronach

którego można zamówić prenumeratę „Gazety Wyborczej”, numery specjalne bądź

archiwalne, a także wszystkie specjalne kolekcje dziennika. Zamówione pozycje są

dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka listowa ekonomiczna lub

priorytetowa

 poprzez punkty sprzedaży prasy – prenumerata teczkowa - Ruch S.A., kolporter. GLM,

Prasa Do Domu – wszystkie firmy kolporterskie zbierają zamówienia na prenumeratę do

20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty,

 telefoniczną – pod numerem telefonu 0 801 130 000

 faksem – pod numerem 0 22 555 55 59

 za pośrednictwem Poczty Polskiej

 wersję on – line – gazeta.pl oraz gazetawyborcza.pl

 zagraniczne punkty sprzedaży – polskie sklepy, centra kultury polskiej, itp.

Rysunek nr 6. Podstawowe kanały dystrybucji „Gazety Wyborczej”

Źródło: Opracowanie własne

„Gazeta Wyborcza” kanały dystrybucji

Sprzedaż kioskowa

Inne punkty sprzedaży

Prenumerata

Wersja on – line

Zagraniczne punkty sprzedaży

20

ZAKOŃCZENIE

Choć konkurencja na rynku dzienników ogólnokrajowych rośnie niezwykle szybko

wydaje się, że pozycja „Gazety Wyborczej”, jako lidera jeszcze długo pozostanie niezachwiana.

Wynika to prawdopodobnie z wieloletniego doświadczenia dziennika oraz z faktu, że wydawca

podejmuje wiele działań mających umocnić pozycję numer jeden „Gazety”.

Z roku na rok „Gazeta Wyborcza” umacnia pozycję najbardziej opiniotwórczego

dziennika w Polsce, a równocześnie ważnego źródła wiedzy dla czytelników. Cieszy się

uznaniem w kraju i za granicą, a jej dziennikarze i fotoreporterzy otrzymują prestiżowe nagrody

na polskich i światowych konkursach.

Aby sprostać tak dużej konkurencji i utrzymać aktualną pozycję „Gazety Wyborczej” na

rynku dzienników ogólnokrajowych wydawca podejmuje szereg działań, są to przede wszystkim

działania wizerunkowe oparte o telewizyjną i prasową kampanię reklamującą dziennik; działania

internetowe, wzbogacanie wydania zarówno o dodatki stałe, jak również o dodatki sporadyczne

oraz działania „Gazety” o charakterze społecznym.

21

BIBLIOGRAFIA

1. Dzienniki, Raport „Media & Marketing Polska” 2007.

2. Gotowi na nowe, Joanna Dziwisińska, „Media & Marketing Polska” 2007, Nr 35 (268).

3. I – biz, Dodatek „Media & Marketing Polska” czerwiec 2007.

4. Nowe pospolite ruszenie, Karolina Prewęcka, „Media & Marketing Polska” 2007, Nr

15(253).

5. „Polska” na nowo układa dzienniki, Karolina Prewęcka, „Media & Marketing Polska”

2007, Nr 42 (275).

6. Target mężczyzna, Dodatek „Media & Marketing Polska” 2007.

7. www.agora.pl

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument