Pojęcia ogólne - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Pojęcia ogólne - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (300 KB)
3 strony
886Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: pojęcia ogólne; potrzeba, dobro, produkcja.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności .

‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym

Ojkos – dom

Nomos – nauka

Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii .

EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy )

Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą

ekonomię .

Funkcje ekonomii :

1. Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie różnych zjawisk i ich przebiegu . 2. Aplikacyjna – próba formułowania wskazówek dla gospodarki . MIKROEKONOMIA – ta część badań ekonomicznych , która skupia się na badaniu

poszczególnych podmiotów gospodarczych lub poszczególnych rynków .

Narzędzia : cena , popyt podaż , zysk .

MAKROEKONOMIA – badanie i interpretacja zjawisk zachodzących między podmiotami .

Badanie zależności całej gospodarki .

EKONOMIA POZYTYWNA – wypracowanie uniwersalnych narzędzi , polega na dokony –

waniu bezstronnych uogólnień systemów , obiektywizm , brak wartościowania .

EKONOMIA NORMATYWNA – sądy wartościujące , umożliwiające budowę ideologii .

Kierunki ekonomii :

1. Merkantylizm – ( Montchretien ) utożsamiała gromadzenie bogactwa z gromadzeniem pieniądza pełnowartościowego .

2. Fizjokratyzm – ( Quesnay , Keney ) podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo . 3. Ekonomia klasyczna – ( Ricardo , Smith , Say ) – apologezja prywatnej własności i rynku .

Prawo rynków Saya – każdy popyt rodzi swoją podaż , a każda podaż rodzi swój popyt ,

4. Leseferyzm – okres nie ingerencji państwa w gospodarkę . 5. Keynesizm – ( twórcą Keynes – twórca interwencjonalizmu państwowego ) ekonomia popytowa , prawo Saya jest niesłuszne gdyż zdarzają się takie okresy , że

państwo musi pomóc gospodarce , mikroekonomiczna polityka państwa .

Keynes – 1936 -

6. Neoklasyczna ekonomia – poprawienie klasycznej , synteza neoklasyczna Marshalla . 7. Ekonomia marksistowska – ( czyli gospodarka rynkowa jest zła ) kładzie nacisk na sprawiedliwość społeczną , naczelną kategorią jest człowiek i jego potrzeby .

8. Ekonomia podażowa – co robić aby pobudzać podaż :  Monetaryzm – Milton Friedman

 Teoria racjonalnych oczekiwań

Problem ograniczoności zasobów – RZADKOŚĆ

Zjawisko a ) powszechne Luka między potrzebami a

b ) pozytywne możliwościami ich realizacji

wynikającymi z ilości dóbr jakimi

dysponujemy w danym czasie .

Subiektywizm odzwierciedla rzadkość .

POTRZEBA – uczucie braku połączone z chęcią jego zaspokojenia .

docsity.com

POTRZEBA

podstawowe jednorazowe wyższego rzędu powtarzalne

fizyczne duchowe społeczne egzystencjonalne

Trójczłonowa koncepcja podziału człowieka .

CZŁOWIEK

Biosystem Socjosystem Psychosystem

( nie jest sam ) ( człowiek istota

myśląca , podejmuje

samodzielne decyzje )

Geneza powstania potrzeb :

 pierwotne ( instynktowne )

 społeczne ( nabyte , wyuczone w procesie rozwoju ) Prawo powtarzania potrzeb ( Jevons )

1. Powietrze ( oddychanie ) 2. Pożywienie 3. Ubranie 4. Mieszkanie 5. Szeroko pojmowana rozrywka 6. Przedmioty zbytku luksus Zasady Marshalla :

1. Pożywienie 2. Ubranie 3. Mieszkanie 4. Zaspakajanie wszelkiej działalności Cech potrzeb :

1. Obiektywizm 2. Subiektywizm i indywidualizm 3. Konkurencyjność 4. Substytucyjność 5. Nieograniczoność co do liczby ( teoria wyboru konsumenta ) 6. Ograniczoność co do pojemności 7. Odnawialność 8. Społeczny charakter ( miejsce w strukturze społecznej ) 9. Komplementarność 10. Historycznie zmienny charakter – wraz ze zmianą ustroju potrzeby ulegają modyfikacji .

PIRAMIDA POTRZEB

docsity.com

potrzeby

samorealizacji

( praca nad sobą )

potrzeby szacunku i poważania wg . Maslowa

( poczucie własnej wartości )

potrzeby społeczne ( poczucie przynależności )

potrzeby bezpieczeństwa ( pewność ochrona )

potrzeby fizjologiczne ( głód , pragnienie , seks )

Nienasyconość człowieka przewyższa tempo możliwości .

DOBRA – wszystkie rzeczy służące do zaspokajania potrzeb .

Dobra gospodarcze – wytworzone przez człowieka .

Dobra konsumpcyjne – służą zaspokajaniu potrzeb bieżących .

Dobra inwestycyjne – konsumpcja na przyszłość .

PRODUKCJA oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu uzyskania dobra gospodarczego

W aspekcie ekonomicznym proces produkcji polega na zastosowaniu czynników produkcji

i przetwarzaniu ich w produkt .

Czynniki produkcji – są to wszystkie środki użyte w produkcji .

Czynniki produkcji :

1. Dobra pierwotne – surowce mineralne , wody , lasy , ziemia ( renta gruntowa , czynsz dzierżawny ) , rośliny , zwierzęta .

2. Praca człowieka 3. Ekonomiczne dobra produkcyjne ( dobra kapitałowe ) – maszyny , budynki , licencje znaki firmowe , kapitał pieniężny ( gotówka , akcje , obligacje i należności ) .

4. Technologia – sposób wytwarzania 5. Talent przedsiębiorczości – umiejętność łączenia wszystkich czynników produkcji w jednym procesie wytwarzania dóbr i usług , przynosi maksymalne efekty .

Podstawowe czynniki produkcji - ziemia , kapitał , praca ( zdolności fizyczne i umysłowe

człowieka które może on dać ) .

Krzywa możliwości produkcyjnych Dobra A

A

C

Dobro B

B OGRANICZONOŚĆ ZASOBU – dynamiczna teoria zasobów mówi o tym , że zasobów w

gospodarce nie brakuje , brakuje naszych zdolności do ich wykorzystania .

Rzadkość jest czasowa , a zasoby dynamiczne się odnawiają .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument