Rachunek odsetek prostych i złożonych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rachunek odsetek prostych i złożonych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics

PDF (103 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z finansów przedsiębiorstwa: rachunek odsetek prostych i złożonych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

RACHUNEK ODSETEK PROSTYCH

1. Jaka jest aktualna wartość kwoty 6.500 zł., jaką zamierza uzyskać przedsiębiorstwo z pewnej inwestycji po upływie roku? Stopa procentowa wynosi 15%.

2. Ulokowano 40.000 zł. na okres 3 lat przyjmując zgodnie z umową stałą stopę procentową 12% rocznie. Jaka będzie wartość wypłaconych odsetek?

3. Przedsiębiorstwo wpłaciło do banku 3.000 zł. Po pięciu latach oszczędzania stwierdzono, że na rachunku znajduje się kwota 6.000 zł. W jakiej wysokości bank zaoferował oprocentowanie lokaty?

4. Przedsiębiorstwo wykorzystywało przez 70 dni kredyt w wysokości 60.000 zł., płacąc odsetki w wysokości 16% rocznie. Obliczyć kwotę odsetek przyjmując 365 dni w roku.

5. Firma sprzedała odbiorcy towary na kwotę 35.000 zł. godząc się na przyjęcie w celu pokrycia należności płatnego po upływie 60 dni weksla, który zamierza bezzwłocznie przedłożyć bankowi do dyskonta. Bank pobiera z tego tytułu odsetki według stopy dyskontowej 14% w skali roku. Na jaką kwotę odbiorca powinien wystawić dostawcy weksel?

6. Firma zamierza ulokować wolne środki pieniężne i ma możliwość zakupu w formie przetargu 26- tygodniowych bonów skarbowych. Jaką cenę może zaoferować firma za 10.000 nominału bonu, aby inwestycja ta pozwoliła na uzyskanie odsetek w wysokości 6% rocznie?

RACHUNEK ODSETEK SKŁADANYCH

7. Chcemy ulokować kapitał w wysokości 10.000 zł. na 3 lata. bank A oferuje stopę procentową 8% i kwartalną kapitalizację, bank B 10% i półroczną kapitalizację. Która oferta jest korzystniejsza z punktu widzenia przyrostu kapitału?

8. Należność od niewypłacalnego dłużnika przedsiębiorstwa wynosi 100.000 zł. Wstępna analiza wykazała, że firma może liczyć na odzyskanie jedynie części należności w kwocie 50.000 zł. ale dopiero po zakończeniu procesu upadłościowego, który potrwa około dwóch lat. Przedsiębiorstwo korzysta z długoterminowego kredytu bankowego, od którego odsetki wynoszą 16%, ale naliczane są co kwartał. Czy propozycja jednego z dłużników niewypłacalnej firmy odkupienia należności za 38.000 zł. w gotówce jest korzystna dla przedsiębiorstwa?

9. Ile należy dzisiaj wpłacić złotych na lokatę terminową, aby po 3 latach otrzymać 10.000 zł., przy stopie procentowej wynoszącej 12% i kapitalizacji rocznej?

Wartość przyszła inwestycji: )1( dnPVFV  gdzie: FV – wartość przyszła, PV – wartość bieżąca, n - okres inwestycji, d – okresowa stopa procentowa

Wartość przyszła inwestycji: ndPVFV )1( 

gdzie: FV – wartość przyszła, PV – wartość bieżąca, n - okres inwestycji, d – okresowa stopa procentowa

docsity.com

10. Kapitał 15.000 zł. został ulokowany w banku na rachunku kapitalizowanym raz na kwartał. Roczna stopa procentowa kształtuje się na poziomie 8% i nie zakłada się zmiany jej wielkości. Ile wyniesie przyszła wartość lokaty po dwóch latach inwestowania?

11. Nabyto obligację za 20.000 zł. z terminem wykupu 5 lat. Odsetki według stopy 9% rocznie będą kapitalizowane po zakończeniu każdego roku. Jaka będzie wartość obligacji w dniu jej wykupu?

12. Kierownictwo przedsiębiorstwa planuje w przyszłości kupić urządzenia produkcyjne. W związku z tym zamierza zgromadzić w ciągu dziesięciu lat kapitał w wysokości 200.000 zł. Ile przedsiębiorstwo musi rocznie wpłacać na rachunek bankowy, oprocentowany na 5% w skali roku, aby kwotę tę zgromadzić, jeżeli: a) płatności następują z dołu b) płatności następują z góry

13. Po ilu latach kapitał oprocentowany na 20% rocznie ulegnie podwojeniu (kapitalizacja)?

14. Firma zaciągnęła pożyczkę na kwotę 50.000 zł. Spłata wraz z odsetkami nastąpi po upływie 4 lat, w sumie 90.000 zł. Ile wynosi roczne oprocentowanie kredytu?

15. Przedsiębiorstwo zamierza sprzedać nieruchomość w drodze przetargu. Wpłynęły następujące oferty: c) zapłata gotówką 300.000 zł. d) zapłata za rok 400.000 zł. e) zapłata po dwóch latach 500.000 zł. f) zapłata po trzech latach 550.000 zł. Oferenci są wiarygodni i wypłacalni. Która z powyższych ofert jest najbardziej korzystna, jeżeli w przypadku gotówkowej sprzedaży ma on możliwość ulokowania pieniędzy w obligacjach przy oprocentowaniu wynoszącym 10% rocznie?

16. Przedsiębiorstwo ma możliwość zaciągnięcia kredytu w jednym z trzech banków, oferujące różne warunki spłaty tego kredytu i oprocentowania. ■ W banku A roczna stopa oprocentowania wynosi 12%, a odsetki należy płacić co miesiąc ■ W banku B roczna stopa oprocentowania wynosi 11%, a odsetki należy płacić raz na rok ■ W banku C roczna stopa oprocentowania wynosi 10%, a odsetki należy płacić co pół roku W którym z banków przedsiębiorstwo powinno zaciągnąć kredyt?

17. Firma A ulokowała w banku 1.500 zł. Po dwóch latach łączna kwota lokaty wyniosła 1.949,40 zł. Firma B zainwestowała 5.000 zł. i po trzech latach jej kapitał wyniósł 7.024,64 zł. Która firma miała bardziej atrakcyjną lokatę?

płatności „z dołu”  

  

  

d

d AFVA

n 1)1( , 

  

  

d

d APVA

n)1(1

płatności „z góry”  d d

d AFVA

n

 

  

   11)1( , )1()1(1 dx

d

d APVA

n

 

  

  

FVA – wartość przyszła płatności stałych (annuity), A – wartość jednej płatności okresowej, n – liczba okresów płatności, d – okresowa stopa procentowa

docsity.com

18. Kapitał początkowy o wartości 5.000 zł. ulokowany został w dłużne papiery wartościowe, które emitent zobowiązuje się wykupić po 5 latach za cenę 9.000 zł. Jaką stopę zwrotu zrealizuje pożyczkodawca?

19. Firma zamierza ulokować w banku 10.000 zł. przy oferowanej stopie 10% z zamiarem podjęcia 23.000 zł. Na ile lat przedsiębiorstwo musi ulokować pieniądze?

20. Bank zmienił oprocentowanie klientom z 4% na 6%, ale wydłużył kapitalizację odsetek z kwartalnej na półroczną. Czy zmieniło to sytuację klientów banku?

21. Na jaki dokładnie okres czasu przedsiębiorstwo musi ulokować na rachunku bankowym depozyt w wysokości 100.000 zł. przy stałej stopie odsetkowej na poziomie 6% rocznie, aby finalnie uzyskać kwotę 130.000 zł?

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument