Menadżer i jego rola - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Menadżer i jego rola - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (130 KB)
3 strony
744Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: menedżer to kierownik o odpowiednich kwalifikacjach, wyspecjalizowany w zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem, instytucją lub grupą czynności wewnątrz przedsiębiorst...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Menadżer i jego rola

Menedżer to kierownik o odpowiednich kwalifikacjach, wyspecjalizowany w

zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem, instytucją lub grupą czynności wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest on formalnie zatrudniony na zasadzie

umowy o pracę ( kontrakt) bez względu na fakt posiadania czy nie

posiadania przez niego akcji.

W literaturze zachodniej menedżerów dzieli się zazwyczaj na dwie grupy:

naczelne kierownictwo (top menagement) i kierowników średniego szczebla zarządzania; kierowników działów, departamentów i sekcji

(middle level menagement). Kierowników niższych szczebli, w których

pracy przeważają czynności dozoru nad czynnościami zarządzania nazywa

się u nas także kierownikami, podczas w krajach zachodnich nie zalicza się ich do kadr kierowniczych ,używając określenia supervisor.

Rola menedżera opiera się na czterech filarach :

Planowanie, Organizacja,

Pobudzanie( motywacja),

Kontrola

Planowanie - myślenie o przyszłości, ustalenie celów organizacji -

planowanie strategiczne każdej firmy. Jest podstawą planowania

operacyjnego.

Planując działanie należy mieć na uwadze wielorakość celów, czasokres

oraz hierarchię. Cykl działania zorganizowanego to pięć etapów:

Postawienie jasnego i zrozumiałego celu,

Zbadanie środków i warunków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć cel,

Przygotowanie środków i warunków uznanych za niezbędne do zastosowania

Urzeczywistnienie czyli wykonanie planu

Kontrola otrzymanych wyników i wyciągnięcie z nich wniosków.

Pierwsze trzy etapy nazywamy preparacją, po niej następuje wykonanie (urzeczywistnienie) i kontrola. Mamy przy tym kontrole po fakcie, ex post i

kontrole w toku działania ex ante.

Drobiazgowo uwarunkowane cele powinny z zasady określać co, gdzie i

kiedy, co ma być zrealizowane, gdzie należy tego dokonać i w jakim

terminie cel ma być osiągnięty.

Organizowanie.

Jest to podział pracy i jej scalanie. Cel główny dzieli się na cele cząstkowe

aż do stanowisk wykonawczych .,które mają ściśle określone zadania ., kompetencje i upoważnienia oraz odpowiedzialność. Wszystkie te

stanowiska scala się w jedną całość .Zasadą jest by całość była

funkcjonalna i efektywna, aczkolwiek sama władza lub kontrola nad

docsity.com

działalnością i zasobami organizacji może być scentralizowana bądź

zdecentralizowana.

Pobudzanie (motywowanie). Jest to motywacyjne oddziaływanie na zespół współpracowników.

Rozpoznanie przez menedżera osobistych potrzeb pracowników oraz

przyjęcie sposobów umożliwiających ich zaspokojenie. Cele i potrzeby

pracowników i organizacji nie zawsze są zbieżne ze sobą. menedżer musi wypracować kompromis .

Należy zwrócić uwagę na potrzeby pracownika. Są one motorem ludzkiej

aktywności. Hierarchia potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa,

przynależności "uznania, samorealizacji. na zachowania pracowników ma wpływ styl kierowania menedżera: styl autokratyczny (dyrektywny)

,demokratyczny (integracyjny).

Styl kierowania powinien być dobierany w zależności od sytuacji.

Niektórzy twierdzą, że to błędne myślenie - raczej powinna to być postawa menedżera .

Chcąc osiągnąć cele zespół powinno się wybrać styl demokratyczny jako

umiejętność słuchania współpracowników i podejmowanie suwerennych

decyzji. Wg McGregora człowiek rodzi się chętny do współpracy i działania

,należy mu tylko stworzyć odpowiednie warunki. Takiemu myśleniu odpowiada styl demokratyczny. Przy pobudzaniu ważną rolę odgrywa

przywództwo.

Reasumując, ważnym elementem jest motywacja. Menedżer musi się

starać o to by podwładni byli zachęcani i pobudzani do produkcji jak najbardziej wydajnej poprzez udzielanie wskazówek i rozkazując.

wszelkiego rodzaju autorytet może być wykorzystany efektywnie tylko do

takiego stopnia, do jakiego ludzie ,którymi się kieruje zechcą ten autorytet

zaakceptować. Menedżer jest zawsze członkiem spójnego zespołu, pracuje jako część zespołu , nie przez wskazówki z zewnątrz .

Kontrolowanie.

Kontrola ex post po wykonaniu; lub ex ante - charakter uprzedzający,

prewencyjny, bieżący. Istotne jest więc wychwycenie nieprawidłowości w trakcie pracy, a nie po jej zakończeniu, gdyż można ograniczyć liczbę

braków, zużytych surowców, nieefektywnie przepracowanych godzin.

Kolejny etap kontrolowania to prognozowanie niekorzystnych zjawisk w

procesie realizacji wyznaczonych celów, zwiększa prawdopodobieństwo zgodności rezultatów z tym, co zostało zaplanowane. Sama funkcja

kontroli składa się z określenia mierników efektywności, poziomu bieżącej

efektywności i porównania jej z wyznaczonymi miernikami. Kontrola musi

być skuteczna. Informacja jaką niesie kontrola musi być czytelna i zrozumiała, by system kontroli koncentrował się na strategicznych

punktach kontroli zachowując przy tym realizm ekonomiczny i

organizacyjny. Skuteczność polega na koordynacji informacji z tokiem

pracy w danej organizacji. Elastyczność kontroli, normatywności i operacyjności. System kontroli jeśli ma być skuteczny winien być

akceptowany przez członków organizacji.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument