Projektowanie i finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć w turystyce - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Projektowanie i finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć w turystyce - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (442 KB)
6 strona
396Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: turystyka w UE, turystyka a rozwój społeczno-ekonomiczny, finansowe wsparcie turystyki w UE.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

1

Projektowanie i finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć w turystyce

1. Turystyka w UE, 2. Fundusze UE, 3. Wykorzystanie środków UE

Turystyka w UE – podstawy traktatowe

Do czasu uchwalenia traktatu z Maastricht brak było w traktatach założycielskich ważnych postanowień

dotyczących turystyki.

Do art. 3 wprowadzono zapis, zgodnie z którym, aby osiągnąć cele wspólnoty określone w art. 2 działalność

wspólnoty obejmuje m.in. „środki w dziedzinach energetyki, obrony cywilnej i turystyki”.

Brak w traktacie podstaw do prowadzenia wspólnej polityki turystycznej -> nie ma czegoś takiego.

Zgodnie z zasadą subsydiarności turystyka jest zatem dziedziną zastrzeżoną do kompetencji państw

członkowskich. Jeśli zatem zachodzi potrzeba podejmowania na szczeblu UE jakichkolwiek działań

wspierających rozwój turystyki, zgodę na takie działania muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie.

Turystyka jest jednym z działów gospodarki i w związku z tym jest objęta polityką rynku wewnętrznego. Dla

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, a w szczególności gdy istnieje potrzeba usuwania barier

hamujących jego stworzenie i rozwój. Traktat (art. 94) upoważnia organy wspólnoty do podejmowania działań w

zakresie harmonizacji prawa, a także do podejmowania innych działań.

Traktat lizboński – też nie zalicza turystyki do obszarów objętych wspólną polityką, jednakże rozszerza

kompetencje Unii w tym obszarze. Zgodnie z art. 6 „skonsolidowanej wersji Traktatu UE”, Unia ma

kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań

państw członkowskich m.in. w dziedzinie turystyki.

Ponadto do Traktatu wprowadzono…

Intersektorowy charakter turystyki powoduje, że liczba aktów prawa wspólnotowego odnoszących się w sposób

pośredni lub bezpośredni do turystyki jest duża. Przyjmując za kryterium podziału zakres podmiotowy regulacji

prawnych należy wyróżnić dwie grupy:

 te, które dotyczą wszystkich sektorów (regulacje horyzontalne),

 te, które dotyczą podmiotów należących do jednego sektora (regulacje sektorowe).

Turystyka, a rozwój społeczno-ekonomiczny

Turystyka jest ważną i nowoczesną sferą aktywności gospodarczej, a jednocześnie sferą działalności społecznej.

Aktywność turystyczna jest jednym z podstawowych mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem

rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki. Tworzy ją 1,8 mln firm, z których znaczną część stanowią małe i

średnie przedsiębiorstwa. Zapewnia ona 5,2% miejsc pracy.

Europejska branża turystyczna wytwarza ponad 5% PKB UE. Jej pośredni udział w PKB jest znacznie wyższy –

turystyka pośrednio tworzy ponad 10% PKB UE i dostarcza ok. 12% wszystkich miejsc pracy.

Tradycyjni dostawcy usług transportowych i turystycznych (hotele, restauracje, kawiarnie, biura podróży,

wypożyczalnie samochodów, linie lotnicze, itd.), którzy dostarczają towarów i usług bezpośrednio dla

podróżnych (np. hotele, restauracje, kawiarnie)…

UE umacnia się na pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie:

 w 2008 roku UE odwiedziło 370 mln turystów z całego świata (40% wszystkich przyjazdów w skali globalnej),

 przyjazdy te przyniosły ok. 266 mld euro wpływów,

 zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Turystyki liczba przyjeżdzających do Europy spoza Unii będzie w najbliższych latach rosła.

Finansowe wsparcie turystyki w UE

W ramach istniejących instrumentów finansowych UE, brak jest instrumentów w całości przeznaczonych na

finansowanie przedsięwzięć z dziedziny turystyki.

Turystyka korzysta ze wsparcia finansowego oferowanego przez różne europejskie instrumenty finansowe. W

latach 2007-2013 rozwój działalności, usług i infrastruktury turystycznej będzie finansowo wspierany w ramach

funduszy strukturalnych i innych programów UE.

Komisja przewidziała możliwość finansowania projektów związanych z turystyką za pośrednictwem

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach wspierania rozwoju społeczno-

gospodarczego.

Infrastruktura ekologiczna i transportowa, mająca zasadnicze znaczenie dla turystyki, jest również finansowana z

Funduszu Spójności.

Ze względu na potencjał tworzenia zatrudnienia rozwój turystyki jest ważnym obszarem interwencji

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). EFS współfinansuje m.in. projekty ukierunkowane na programy

edukacyjne i szkolenia w celu wzmocnienia produktywności i jakości zatrudnienia oraz usług w sektorze

turystycznym.

EFS zapewnia też ukierunkowane szkolenia połączone z niewielkimi premiami dla nowozakładanych

mikroprzedsiębiorstw turystycznych. Działania te okazują się bardzo skuteczne w stymulowaniu działalności

gospodarczej i zatrudnienia. Fundusz finansuje też działania wspierające mobilność zawodową pracowników.

docsity.com

2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnia wsparcie na rzecz m.in. wspierania

działalności turystycznej w ramach celu dotyczącego dywersyfikacji gospodarki wiejskiej.

Europejski Fundusz Rybołówstwa – ekoturystyka.

Wsparcie na przedsięwzięcia z dziedziny turystyki można również uzyskać ze środków przeznaczonych na

realizację ramowych programów na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w dziedzinie badań rozwoju

technologicznego i działań demonstracyjnych.

Główne wyzwania stojące przed turystyką w UE (!!!)

 wzrost konkurencyjności na światowym rynku turystycznym – Unia musi przedstawić zrównoważoną ofertę turystyczną o wysokiej jakości, czerpiąc ze swojej przewagi komparatywnej, a przede wszystkim

eksponując swoją różnorodność krajobrazową i bogactwo kulturowe,

 zmiany w strukturze demograficznej Europy oraz nowe zachowania i oczekiwania turystów – zmiany w strukturze popytu na usługi turystyczne; do 2020 roku grupa osób w wieku powyżej 65 lat stanowić

będzie 20% społeczeństwa,

 zmiany warunków klimatycznych w Europie mają spowodować gruntowne przekształcenie modeli podróżowania i wpłynąć na wybór kierunków turystycznych,

 duża sezonowość popytu na usługi turystyczne – co oddziałuje nie tylko na przypływ dochodów, ale i powoduje nieoptymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i siły roboczej,

 zmiany relacji między sektorem turystycznym i jego klientami – na zmiany te w dużym stopniu wpłynął rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Konieczność uwzględnienia trudności związanych ze zmianą klimatu, niedoborem zasobów wodnych i

energetycznych, ryzykiem utraty różnorodności biologicznej i zagrożeń jakie niesie dla dziedzictwa kulturowego

turystyka masowa.

Główne kierunki działania

Do celów Komisji Europejskiej w zakresie współpracy z państwami członkowskimi oraz najważniejszymi

podmiotami sektora turystycznego w zakresie turystyki zaliczyć należy:

 stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie, np. rozwijanie innowacji w sektorze turystycznym, przedłużanie sezonu turystycznego,

 wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości, np. opracowanie znaku „Turystyka wysokiej jakości”,

 konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, np. promowanie europejskiej usługi turystycznej

dzięki portalowi visiteurope.com,

 pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

Polityka spójności w latach 2007-2013 – definicja

Polityka służąca wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie

dysproporcji w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami

państw członkowskich UE.

Cele określają typy problemów gospodarczych, które są podstawą do udzielania pomocy oraz regionów

będących beneficjentami tej polityki:

 cel 2 konwergencja,

 cel 2 konkurencyjność regionalna i zatrudnienie,

 cel 3 europejska współpraca terytorialna. W stosunku do poprzedniego okresu zostały one przedefiniowanie i dostosowane do wymagań rozszerzonej UE,

a także nowych wyzwań które przed nią stoją w związku z przyjętymi priorytetami strategii lizbońskiej i strategii

Europa 2020.

Cel 1: konwergencja

Istotą tego celu jest propagowanie warunków, które będą sprzyjać wzrostowi, oraz czynników prowadzących do

realnego zniwelowania zapóźnień w najsłabiej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach. Cel ten

obejmuje 84 regiony o ludności liczącej ok. 154 mln, a także 16 regionów o populacji 16,4 mln.

Fundusze dostępne w ramach tego celu wynoszą 282,8 mld euro, co stanowi ok. 81,5% ogółu środków. Całe

terytorium Polski zostało objęte tym celem.

Cel 2: konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Cel drugi zmierza do umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, a także dąży do zwiększenia

zatrudnienia. W liczącej obecnie 27 państw UE do objęcia tą pomocą kwalifikuje się 168 regionów o ludności

liczącej w sumie 314 mln mieszkańców. Budżet 55 mld euro przeznaczony na ten cel stanowi zaledwie ok. 16%

ogółu przyznanych środków na politykę spójności. Cel ten nie obejmuje Polski.

Cel 3: europejska współpraca terytorialna

Cel ten ma na celu umocnić współpracę transgraniczną poprzez wspólne inicjatywy zarówno na szczeblu

lokalnym i regionalnym, jak też współpracę międzynarodową i międzyregionalną. W UE ludność żyjąca w

docsity.com

3

strefach nadgranicznych stanowi 37,5% ogółu populacji UE. Największa część budżetu tego celu skierowana jest

na działania transgraniczne, następnie na działania międzynarodowe i współpracę międzyregionalną. Cel ten jest

realizowany w Polsce.

Instrumenty polityki spójności na lata 2007-2013

Fundusze strukturalne:

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności – wsparcie obszarów wiejskich i uzależnionych od rybołówstwa zostało wydzielone poza

system polityki spójności.

Ważne dokumenty związane z funduszami unijnymi w Polsce

Dokumenty unijne:

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) stanowią bardzo ważny dokument unijny określający obszary dla których – wg. UE – powinny zostać przeznaczone dotacje unijne. Na podstawie tych

Wytycznych opracowywane są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Strategia Lizbońska

Strategia Europa 2020

 Pakiet rozporządzeń zawierających szczegółowe zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Dokumenty polskie:

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), znane również jako Narodowa Strategia Spójności (NSS), to najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji unijnych. Określa, na co

powinny zostać wydane pieniądze otrzymane przez Polskę z EFRR, EFS oraz FS

Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 stawia sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej

wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą

programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych

(tzw. regionalnych programów operacyjnych) zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw i

projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

 Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS

 Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR

 Program Kapitał Ludzki – EFS

 16 programów regionalnych – EFRR

 Program Rozwoju Polski Wschodniej – EFRR

 Program Pomoc Techniczna – EFRR

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR Finansowanie NSRO

Łączna suma środków zaangażowanych wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie

(do roku 2015) będzie wydatkowe ok. 9,5 mld euro, co odpowiada ok. 5% PKB. Z tej sumy:

 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE

 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa)

 ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2013. Strategia Rozwoju

Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w

perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.

Finansowanie SRK

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana będzie zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.

Środki krajowe pochodzić będą ze źródeł publicznych i prywatnych. Możliwości inwestycyjne kraju

zdecydowanie powiększą środki pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych.

Europejski Fundusz Społeczny

Powstanie EFS wiąże się z podpisaniem w 1957 r. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę

Gospodarczą, którego częścią był właśnie EFS. Celem Funduszu od samego początku było promowanie

zatrudnienia oraz stwarzanie możliwości rozwoju pracowników. 50 lat później zatrudnienie nadal stanowi jeden

z europejskich priorytetów. Zmieniły się jednak działania, aby można było zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

oraz móc zaoferować większe możliwości wszystkim obywatelom.

EFS zajmuje się:

 promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu

docsity.com

4

 przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego

 kształceniem ustawicznym

 doskonaleniem kadr gospodarki

 rozwojem przedsiębiorczości

 zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych,

lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w

rozwoju regionom. Dziedziny, które mogą być finansowane z tego funduszu:

 inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw

 rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia

 infrastruktura

 rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury

 ochrona i poprawa stanu środowiska

 rozwój społeczeństwa informacyjnego. Fundusz Spójności

Jest instrumentem polityki strukturalnej UE, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z FS

otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR. Środki FS są kierowane do państw

członkowskich, w których PNB na 1 mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach UE. FS wspiera dwa

sektory: środowisko i transport. Głównymi odbiorcami pomocy w ramach FS są jednostki samorządu

terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne

będące własnością gminy. Fundusz ten wspiera następujące dziedziny:

 poprawa jakości wód powierzchniowych

 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia

 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 poprawa jakości powietrza

 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 zapewnienie spójności sieci kanalizacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy

 rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. Oprócz powyższych funduszy strukturalnych powstały dwa fundusze rozwoju: Europejski Fundusz Rolny

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), które zostały włączone

odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE. Jako, że fundusze rolny i

rybacki na okres 2007-2013 nie podlegają polityce spójności UE nie zaliczono ich do funduszy strukturalnych.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (!!!)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

* podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, w ramach

kodów PKD określonych w załączniku do Rozporządzenia:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

- jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

- nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem

miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys.

mieszkańców (jeżeli działalność polega na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa limit

mieszkańców dla gminy miejsko-wiejskiej wynosi 20 tys. mieszkańców),

- której w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, nie przyznano pomocy w ramach działania

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym Kapitał

Ludzki 2007-2013.

Spółki cywilne

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

- każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

- w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną każdy ze wspólników spełnia warunki przewidziane dla osób

fizycznych,

- gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, każdy ze

wspólników spełnia warunki przewidziane dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej,

- siedziba spółki cywilnej lub oddział każdego ze wspólników oraz w przypadku operacji związanych z

nieruchomością miejsce jej położenia, znajdują się w miejscowości nalężącej do gminy wiejskiej, lub miejsko-

docsity.com

5

wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości

liczących pow. 5 tys. (usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – limit mieszkańców dla gminy miejsko-

wiejskiej wynosi 20 tys. mieszkańców).

Pomoc jest przyznawana na operację, jeżeli:

- spełnia wymagania i cele działania,

- jest uzasadniona ekonomicznie,

- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

- wnioskodawcy został nadany numer identyfikacyjny producenta,

- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co jest uzasadnione zakresem rzeczowym

operacji,

- nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

- obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w

zakresie określonym w załączniku do Rozporządzenia lub wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

- będzie realizowana w jednym lub dwóch etapach,

- planowane koszty kwalifikowane wynoszą powyżej 20 tys. zł.

Pomoc jest przyznawana w ramach refundacji części kosztów:

- budowy lub modernizacji obiektów budowlanych,

- zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,

- ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione:

- od dnia, w którym zawarta została umowa,

- w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę płatności, przekracza 10 tys. zł,

- w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia

umowy, nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a także koszty ogólne poniesione nie

wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 roku. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych

poniesionych przez beneficjenta. Istnieje możliwość otrzymania zaliczki w momencie podpisania umowy z

ARiMR. Pomoc nie obejmuje: podatku od towarów i usług VAT, nabycia nieruchomości, zakupu rzeczy

używanych.

Najważniejsze zobowiązania beneficjenta (!!!):

- osiągniecie celu operacji, w tym z zakresu zatrudnienia zachowania tego celu,

- niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

- ograniczenia lub warunki w zakresie: przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach

realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną

pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

- umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą,

- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą,

- informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

Zobowiązania te dotyczą okresu 5- letniego, z wyłączeniem zobowiązania w zakresie zatrudnienia, które dotyczy

okresu dwuletniego, liczącego od dnia dokonania przez Agencję płatności.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Przykładowe działania: Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc

pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Rodzaje realizowanych projektów:

1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących

instrumentów (jednego lub kilku):

a) doradztwo (indywidulane i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności

potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40

tys. zł,

c) wsparcie pomostowe w okresie 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące

finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego

wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacania dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w

efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego

projektu).

2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne.

3. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

docsity.com

6

Grupy docelowe  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z

wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed

przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,

- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, po przerwie związanej

z urodzeniem i wychowaniem dzieci),

- osoby do 25 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby po 45 roku życia,

- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.

mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub

zwierzęcą.

Beneficjent, który otrzymał dotację z PO Kapitał Ludzki jest zobowiązany do utrzymania dotowanego

przedsiębiorstwa przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Dofinansowanie działalności gospodarczej Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Ze środków EFRR w ramach RPO (w zależności od województwa w obrębie którego jest zarejestrowane

przedsiębiorstwo, obowiązuje inny RPO) osoby fizyczne już prowadzące działalność gospodarczą mogą starać

się o przyznanie dotacji na redukcję inwestycji związanych z rozwojem swojego przedsiębiorstwa.

Ze względu na indywidulany charakter RPO, początkowe najważniejsze zasady rekrutacji oraz późniejsze

dofinansowania mogą się zasadniczo różnić, średnio dotacje w Polsce kształtują się w granicach od 30-70% tzw.

kosztów kwalifikowanych, przy czym są one zależne od wielkości przedsiębiorstwa.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Działanie 3.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej”

Cel działania: rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, a także budowa pozytywnego wizerunku regionu,

o atrakcyjnych turystycznie walorach w kraju oraz za granicą; celem danego przedsięwzięcia jest zwiększenie

liczby osób odwiedzających Małopolskę, a tym samym zwiększenie wpływów z działalności turystycznej.

Schemat A. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – województwo małopolskie wraz z

partnerami,

- w ramach schematu wspierana będzie budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej, w tym

informacji kulturalnej.

Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, np. jednostki samorządu terytorialnego, ich

związki i stowarzyszenia, gminy, parki narodowe i krajobrazowe, instytuty kultury, szkoły wyższe, kościoły,

związki wyznaniowe,

- inwestycje w obiekty infrastrukturalne.

Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

1. projekty dotyczące opracowywania i wdrażania nowych produktów turystycznych w zasięgu regionu oraz

projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych ,

2. projekty związane z budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycznych,

3. inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznej, stacji narciarskich i akwenów wodnych,

4. inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, inwestycje dotyczące zarówno istniejących, jak również

nowych obiektów rekreacyjnych,

5. inwestycje zmierzające do przystosowania terenów zdegradowanych do nowych funkcji związanych z

turystyką.

Schemat D. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów

turystycznych

1. budowa nowych obiektów hotelarskich,

2. rozbudowa istniejących obiektów hotelowych,

3. przystosowanie obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich,

4. podniesienie standardów istniejących obiektów noclegowych,

5. inwestycje w istniejące schroniska.

Pytania na egzamin:

1. Wyzwania stojące przed turystyką

2. Finansowanie – fundusze, jakie wspierają turystykę

3. Powiązania turystyki z rozwojem społeczno-ekonomicznym

4. Główne kierunki działań

5. Instrumenty, dokumenty

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument