Integracja - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Integracja - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Rzeszów University

PDF (172 KB)
4 strony
608Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii międzynarodowej: integracja; traktaty, fundusze, władzy w UE.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

FUNDUSZE

Eur. Fundusz Społeczny, cele 2007-13 „Inwestycje w kapitał ludzki”:

 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

 Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

 Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

 Wzrost spójności terytorialnej.

Europejski fundusz rozwoju regionalnego:

 inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw  rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,  infrastruktury,  rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,  ochrony i poprawy stanu środowiska,  rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń. Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim

TRAKTATY

Traktat fuzyjny (oficj. Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich)- zawarty 8 kwietnia 1965 roku w Brukseli traktat scalający instytucje trzech wspólnot: utworzono jedną Komisję Europejską i jedną Radę Ministrów dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich,

Jednolity Akt Europejski z 1986 r JAE formalnie ustanowił powstanie wspólnego rynku europejskiego (utworzenie rynku gosp. ze swobodnym przepływem osób, towarów, kapitałów i usług ), a także umocnił współpracę polityczną krajów Wspólnoty. Od tej pory pojedyncze państwa nie miały prawa weta, a ustanawianie nowych regulacji wymagało kwalifikowanej większości uzyskanej w głosowaniu.

Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich. utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych,

 umocnienie spójności gospodarczej i społecznej

 utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku i określeniem kryteriów konwergencji,

 potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej,

 realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,

 wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich (ustanowienie obywatelstwa Unii),

 rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na 3 filarach:

 Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom,

 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB),

 Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Traktat amsterdamski parafowana 17

WŁADZE W UE

Rada Europejska to określenie stosowane w odniesieniu do regularnych spotkań głów lub premierów państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli. Od 1974 roku, Rada Europejska spotyka się co najmniej 4 razy do roku. W posiedzeniach bierze także udział Przewodniczący Komisji Europejskiej, z racji pełnionej funkcji. Celem tych spotkań jest pobudzanie rozwoju Unii Europejskiej oraz wytyczanie jego głównych kierunków politycznych. wyznaczane są ogólne kierunki polityki Unii i rozwiązywane problemy, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu W tej chwili przewodn. jest premeier Czech, a od lipca będzie Szwecja.

Rada Unii Europejskiej Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. W jej posiedzeniach uczestniczy po jednym ministrze z każdego kraju Unii. To, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od poruszanej na nim tematyki 1. Przyjmuje europejskie akty prawne – w wielu obszarach polityki wspólnie z Parlamentem Europejskim.

2.Koordynuje kierunki polityki gospodarczej i społecznej w krajach członkowskich. 3.Zawiera umowy międzynarodowe między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. 4. Przyjmuje budżet UE – wspólnie z Parlamentem Europejskim. 5.Określa kierunki Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, (więcej szczegółów zob. niżej), opierając się na wytycznych ustalonych przez Radę Europejską. 6.Koordynuje współpracę między krajowymi sądami i organami policji w sprawach karnych

Parlament Europejski (PE), reprezentuje interesy obywateli Unii, przez których jest bezpośrednio wybierany. Od 1979 roku jego posłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli, których reprezentują. Wybory do parlamentu odbywają się raz na pięć lat. Obecny skład zgromadzenia liczy 785 członków ze wszystkich 27 krajów UE. Posłowie nie zasiadają w Parlamencie Europejskim według kraju pochodzenia, lecz według przynależności do jednego z ogólnoeuropejskich ugrupowań politycznych.

1. Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejscy Demokraci

2. Grupa Socjalistyczna

3. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

4. Unia na rzecz Europy Narodów

5. Grupa Zielonych / Wolne

projekty służące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora.

Instytucje systemu monetarnego EBC jest bankiem centralnym wspólnej waluty europejskiej, euro. Głównym celem EBC jest ochrona siły nabywczej euro, a dzięki temu utrzymanie stabilności cen w strefie euro. Strefa ta obejmuje 16 krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły euro od 1999 roku. Eurosystem składa się z EBC i krajowych banków centralnych tych państw, które przyjęły euro. Eurosystem i ESBC będą współistnieć obok siebie tak długo, jak co najmniej jedno z państw członkowskich UE będzie pozostawać poza obszarem euro Europejski System Banków Centralnych, który tworzą (EBC) i narodowe banki centralne wszystkich krajów członkowskich UE. Powołany został 1 czerwca 1998 roku i skupia także banki centralne tych państw, które nie przyjęły Euro. Są nimi Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia oraz ostatnio włączone w struktury Bułgaria i Rumunia. Mogą one w ramach ESBC prowadzić własną politykę pieniężną, ale są wyłączone z procesu decyzyjnego. Organami decyzyjnymi ESBC są organy Europejskiego Banku Centralnego, tj. Rada Prezesów i Rada Ogólna. Głównym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen (czyli kontrola inflacji). Bez uszczerbku dla tego celu wpiera politykę gospodarczą Wspólnot Europejskich co ma prowadzić do osiągnięcia celów Wspólnoty i wysoki poziom zatrudnienia. Podstawowe zadania Systemu to kreowanie i realizacja polityki walutowej UE, zarządzanie rezerwami walutowymi krajów członkowskich, przeprowadzanie operacji dewizowych oraz wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych.

Strefa euro – strefa państw, których walutą jest euro. Waluta ta została 1 stycznia 1999 roku wprowadzona w formie bezgotówkowej, a 1 stycznia 2002 roku w formie gotówkowej w następujących krajach członkowskich UE mających podane waluty, Późniejsi członkowie strefy euro:

 Grecja Słowenia:  Cypr:  Malta:  Słowacja:

czerwca 1997 r., podpisana 2 października 1997 r. w Amsterdamie. TA wszedł w życie 1 maja 1999 roku.Traktat amsterdamski w założeniu miał dostosowywać unijne traktaty do planowanego poszerzenia UE. Utworzenie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Funkcję tę pełni Sekretarz Generalny Rady UE. Wprowadzenie koordynacji polityki zatrudnieniowej; utworzono Komitet ds. Zatrudnienia. Uproszczenie traktatów założycielskich

Traktat nicejski podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej, Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie, Nowe rozdzielenie miejsc w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwa członkowskie, Reforma organów sądowniczych - utworzenie trójinstancyjnego systemu sądownictwa

13 grudnia 2007 r. podpisano w Lizbonie Traktat lizboński Traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego, zwiększa wpływ obywateli, Uproszczeniu i usprawnieniu ulegną metody pracy i zasady podejmowania decyzji w UE, ustanowienie funkcji Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych oraz powołanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Euratom - 1955 Członkowie założyciele; Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy , Cele organizacji :

 pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych,  tworzenie i szybki rozwój przemysłu

nuklearnego,  przyczynianie się do poprawy

standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój technik,  przepływ specjalistów,  zabezpieczenie transportu,  rozwój badań,  ustalanie jednolitych standardów i norm

bezpieczeństwa ochrony radiologicznej.

Przymierze Europejskie

6. Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

7. Grupa Niepodległość / Demokracja

8. Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

9. Posłowie niezrzeszeni i miejsca czasowo nieobsadzone

Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja). Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu (jego Sekretariatu Generalnego). Posiedzenia całego Parlamentu, zwane sesjami plenarnymi, odbywają się w Strasburgu, a czasem w Brukseli. Komisje parlamentarne spotykają się natomiast w Brukseli.

trzy podstawowe funkcje:

1. Przyjmujeakty prawa europejskiego – w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.

2. Parlament sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE, w szczególności nad Komisją. Do jego kompetencji należy zatwierdzanie lub odrzucanie kandydatur komisarzy. Parlament dysponuje też prawem odwołania Komisji na podstawie wotum nieufności

3. Kompetencje budżetowe. Parlament sprawuje pieczę nad budżetem UE.Wraz z Radą przyjmuje on budżet UE, a zatem wywiera wpływ na wydatki Unii. Zwieńczeniem procedury budżetowej jest całkowite przyjęcie lub odrzucenie budżetu przez Parlament.

Komisja Europejska - Komisja jest niezależna od rządów krajowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii Europejskiej. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego, które następnie przedkłada do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie. Jest również organem wykonawczym Unii – a więc odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu i Rady. Komisja Europejska pełni cztery podstawowe funkcje:

1. przedkłada Parlamentowi i Radzie do zatwierdzenia wnioski legislacyjne,

2. zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet UE,

3. egzekwuje stosowanie prawa europejskiego – wspólnie z

Trybunałem Sprawiedliwości, 4. reprezentuje Unię Europejską na

arenie międzynarodowej, na przykład negocjując umowy między UE a innymi krajami

Trybunał Sprawiedliwości - utworzono na mocy Traktatu EWWiS w 1952 r. Jego siedzibą jest Luksemburg. Zadaniem Trybunału jest zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania prawa europejskiego we wszystkich krajach Unii. W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego, dzięki czemu reprezentowane są w nim krajowe systemy prawne wszystkich 27 krajów Unii.Tym niemniej, ze względów praktycznych, Trybunał rzadko zasiada w pełnym składzie.Zazwyczaj zasiada jako „Wielka Izba” złożona z 13 sędziów lub jako izby liczące po pięciu lub trzech sędziów. Trybunał orzeka we wnoszonych do niego sprawach. Pięć najbardziej powszechnych rodzajów spraw to:

1. odesłania prejudycjalne, 2. skargi na uchybienie

zobowiązaniom, 3. skargi o unieważnienie, 4. skargi na zaniechanie działania, 5. powództwa o odszkodowanie.

Europejski Trybunał Obrachunkowy - Trybunał Obrachunkowy powstał w 1975 roku. Jego siedzibą jest Luksemburg. Zadanie Trybunału polega na sprawdzaniu, czy fundusze UE, pochodzące od podatników, są właściwie pozyskiwane i wydawane zgodnie z prawem, w sposób gospodarny i na zamierzone cele. W celu realizacji tych zadań, Trybunał bada dokumentację osób i organizacji mających do czynienia z dochodami lub wydatkami UE. Trybunał często dokonuje kontroli na miejscu. Swoje wnioski zamieszcza w sprawozdaniach, które zwracają uwagę Komisji i rządów państw UE na wszelkie występujące problemy. W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa Unii. Członkowie są mianowani przez Radę na sześcioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie wybierają spośród siebie Prezesa na trzyletnią, odnawialną kadencję.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument