Optimum przedsiębiorstwa(marginalne) - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Optimum przedsiębiorstwa(marginalne) - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (131 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące optimum przedsiębiorstwa (rachunek marginalny).
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA (RACHUNEK MARGINALNY)

OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA (RACHUNEK MARGINALNY)

1. Jakie są założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego?

Model rynku doskonale konkurencyjnego: 1) sprzedawców i nabywców jest wielu i nie mają wpływu na cenę;

2) produkt jest jednorodny; 3) panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku;

4) państwo jest bierne; 5) produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne;

6) rynek jest doskonale przejrzysty.

2. Czy producent działający na rynku doskonałej konkurencji może wpływać na cenę, po jakiej sprzedaje swój produkty?

Nie. Nazywamy go "price taker": musi akceptować cenę rynkową.

3. Po jakiej cenie sprzedaje swój produkt firma działająca na rynku doskonale konkurencyjnym?

Firmy sprzedają towar po cenie równowagi rynkowej.

4. Jak firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt?

Firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt jako doskonale elastyczny.

5. Przed jakim problemem decyzyjnym staje producent działający w warunkach doskonałej konkurencji?

Musi wybrać ilość wytwarzanego produktu.

6. Jakie są warunki wyboru optymalnej ilości produkcji w okresie krótkim?

Warunek dostateczny: P = MC.

Warunek konieczny: P = MC > AC.

7. Jakie stany równowagi może osiągnąć firma doskonale konkurencyjna w okresie krótkim?

Jeśli P = MC > AC, to wtedy TP > 0.

Jeśli P = MC = ACmin, to wtedy TP = 0 (break even point).

Jeśli P = MC > AVC, to wtedy TP < 0 (minimalizacja krótkookresowej straty).

Jeśli P = MC = AVCmin, to wtedy TP < 0 (shut down point).

8. Jak wyznaczamy krótkookresową krzywą podaży firmy doskonale konkurencyjnej?

Jest to fragment krzywej kosztu marginalnego od shut down point do granicy możliwości produkcyjnych.

9. Jaki jest związek między podażą pojedynczych producentów działających na danym rynku a podażą rynkową?

Podaż rynkowa jest sumą podaży indywidualnych.

10. Jak zmieniają się warunki działania firmy doskonale konkurencyjnej w okresie długim, w

porównaniu z okresem krótkim?

Zmieniają się ilości i wielkość producentów, dzięki wolnemu wejściu i wyjściu. Zmiany te polegają na uzyskiwaniu korzyści skali przez poszczególne firmy i całą branżę.

11. W jaki sposób mechanizm konkurencji doskonałej działa na rzecz wyrównywania kosztów

przedsiębiorstw działających w danej branży w długim okresie?

Spadki ceny poniżej poziomu zamknięcia niektórych firm (shut down point) powoduje ich wycofanie się z

branży. W długim okresie pozostaną więc w branży tylko przedsiębiorstwa o zbliżonych poziomach kosztów (tzw. firmy reprezentatywne).

12. Co rozumiemy przez pojęcie firma reprezentatywna dla branży? (patrz: 11)

13. Według jakiej reguły (warunku) firma doskonale konkurencyjna podejmuje decyzje

dotyczące wielkości produkcji w długim okresie?

Będzie to warunek zerowego zysku całkowitego, przy którym wielkość produkcji musi być tak dobrana, aby LACmin = SAC = LMC = SMC = P.

14. Przy jakim poziomie produkcji firma doskonale konkurencyjna osiąga długookresową równowagę? (patrz: 13)

15. Jeżeli krzywa długookresowego kosztu przeciętnego na kształt litery U, to długookresowe

optimum produkcji można wyrazić przy pomocy trzech minimów. Jakich?

Minimum zysku (TP = 0), minimalny długookresowy koszt przeciętny i minimalny krótkookresowy koszt przeciętny.

16. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej podaży w branży doskonale konkurencyjnej?

Jeżeli koszty branży są stałe, to krzywa podaży jest pozioma. Jeśli koszty branży rosną, to krzywa podaży

ma nachylenie dodatnie. Jeśli koszty branży maleją, to krzywa podaży ma nachylenie ujemne.

17. Przy jakim przebiegu długookresowej krzywej kosztu przeciętnego jest możliwa konkurencja doskonała?

Konkurencja doskonała jest możliwa tylko przy nieujemnym nachyleniu długookresowej krzywej podaży.

18. W jaki sposób przedsiębiorstwa konkurują ze sobą na rynku doskonałej konkurencji?

Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą zmniejszając koszty.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument