Zobowiązania niezupełne - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Zobowiązania niezupełne - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (114 KB)
2 str.
1Liczba pobrań
915Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii dotyczące zobowiązań niezupełnych.(OBLIGATIONES NATURALES)
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Aleksandra Machowska

ZOBOWIĄZANIA NIEZUPEŁNE (OBLIGATIONES NATURALES)

Zobowiązanie zgodnie z artykułem 353 kodeksu cywilnego jest to węzeł prawny, w

którym wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie

spełnić.

Art. 353 § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić

W związku z tym po stronie dłużnika występuje dług i odpowiedzialność, co oznacza,

że może być on przymuszony do spełnienia świadczenia. Jednak prawo cywilne wyróżnia

wyjątkowe przypadki więzi zobowiązaniowej, kiedy to wierzyciel jest pozbawiony

możliwości przymusowego dochodzenia świadczenia. Noszą one nazwę zobowiązań

niezupełnych (naturalnych).

Zobowiązania naturalne polegają na tym, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za

swój dług, czyli po jego stronie zostaje tylko dług, natomiast wierzycielowi nie przysługuje

kompetencja zwrócenia się do sądu o wydanie orzeczenia nakazującego dłużnikowi

wykonanie świadczenia, a w razie jego niespełnienia prowadzenia egzekucji w celu

zaspokojenia się z majątku dłużnika, czyli nie ma przymusu państwowego. Można pomyśleć,

że sytuacja wierzyciela uległa pogorszeniu, jednak jego ochrona polega na tym, że w

przypadku gdy dłużnik dobrowolnie spełnieni świadczenie zobowiązania naturalnego nie

może żądać jego zwrotu nawet jeśli myślał, że spełnia zobowiązanie zupełne.

Cechą charakterystyczną dla tego typu zobowiązań jest:

- niezaskarżalność i

- przyznanie mocy prawnej spełnieniu tego zobowiązanie przez dłużnika.

docsity.com

Kodeks cywilny normuje następujące przypadki zobowiązań naturalnych:

 zobowiązania przedawnione (art.411 pkt 3 k.c.)

Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie

świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej

czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

 zobowiązanie z gry lub zakładu, poza szczególnymi przypadkami gier i zakładów

zarządzonych lub zatwierdzonych przez państwo (art. 413 k.c.)

Art. 413. § 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były

zakazane albo nierzetelne.

§ 2. Roszczeń z gry lub zakładu można dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub zakład były prowadzone na

podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego.

 zobowiązania, w których obowiązek świadczenia czyni zadość zasadom współżycia

społecznego (art.411 pkt 2 k.c.)

Opracowano na podstawie:

- Kodeks cywilny

- „Zobowiązania- zarys wykładu” W. Czachórski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010

- http://www.arslege.pl

- http://www.prawomaniak.pl

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument