Dziesięciościan edukacji - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Wroclaw

Dziesięciościan edukacji - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Wroclaw

PDF (64 KB)
4 strony
14Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z pedagogiki: dziesięciościan edukacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Ściana edukacji

Neutralny opis

Patologia nadmiaru

Patologia niedomiaru

Globaliza cja

Świat: problemy globalne, wojny, zagrożenia środowiska naturalnego, wyczerpywani e się surowców energetycznyc h, podział na polityczne centrum i peryferie

Kosmopolityz m, globalizm, wyolbrzymien ie dramatu ludzkiego w wymiarze światowym przy jednoczesnym niezauważeni u problemów własnego państwa, marginalizacj a społeczeństw i problemów lokalnych

Partykularyz m (zwracanie uwagi tylko na własne problemy)

Etatyzacj a

To naród, państwo, jego suwerenność, ustrój, konieczność znalezienia miejsca w świecie, wrogowie- sojusznicy, siła i stabilność, racje stanu

Etatyzm, czyli zbyt duże ingerencje państwa za pomocą środków administracyj nych w życie społeczne, kształtowanie irracjonalnego , religijnego kultu państwa, jego instytucji i przywódczych osób, instytucje totalne, wychowanie jako tresura

Anarchizm, delegitymizac ja państwa, nieutożsamian ie się z państwem, alienacja polityczna

Nacjonali zacja

To naród, tradycja, swoistość kulturowa, istota więzi i odrębność

Nacjonalizm, nazizm, wyższość jednego narodu nad innym, tym samym zamknięcie się

Alienacja społeczna, wykorzenieni e z więzi narodowej, aspołeczność, kosmopolityz m

Kolektyw izacja,

Klasa społeczna,

Skrajny kolektywizm,

Partyjność, alienacja

socjalizac ja wtórna

więzi, interes klasowy, odrębność etosu, solidarność z ludźmi o podobnych pozycjach i położeniu, kształtowanie przekonań o szczególnym miejscu i misji własnej klasy

przewaga i dyktatura klas, wyrzeczenie się obrony własnego państwa na rzecz obrony interesów klasowych

polityczna

Polityzacj a, biurokrat yzacja, profesjon alizacja

Organizacje i instytucje, wychowanie do podziału pracy, kształtowanie ideologicznyc h przekonań o słuszności zastanego podziału i funkcji, jakie za sobą pociąga

Wychowanie do instytucji i organizacji prowadzi do syndromu osobowości autorytarnej, łączącej tendencje do dominacji z tendencjami do uległości

Alienacja pracy (praca nie ma wartości), aspołeczność i egocentryzm

Socjaliza cja (uspołecz nienie pierwotne )

Oddziaływani e grypy pierwotnej, rodziców, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, wrastanie w zastane normy

Ograniczenie horyzontów do podwórkowoś ci, to wyłącznie lokalne widzenie siebie i świata

Wykroczenie przeciwko normom

Inkultura cja, personali zacja

To osobowość kulturowa i społeczna, istota ludzka jako rezultat wrastania w kulturę i dokonywanie autonomiczny ch wyborów wartości, systemów filozoficznych

Przesada w procesach edukacyjnych, w koncentracji na wielkich ideałach, idealistyczne oderwanie od rzeczywistośc i, koncentracja na własnych

Analfabetyzm kulturowy i funkcjonalny, rozchwianie i brak zasad, wartości

religijnych przeżyciach jako lepszych od świata, który jest zły

Wychow anie i jurdyfika cja

Obywatel, wdrożenie do realizowania i akceptowania ról i czynności obywatelskich ; jurdyfikacja- kształcenie świadomości prawniczej

Osobowość zewnętrznie sterowana, uwięzienie w ramach mieszczańskic h, sztywność osobista

Wykroczenie przeciwko normom, anemia, brak świadomości praw i obowiązków, brak umiejętności prawnego funkcjonowan ia

Kształcen ie i humaniza cja

To osoba ludzka, wiedza, światopogląd, umiejętności, nawyki, kompetencje interakcyjne, kształtowanie potrzeb wtórnych

Akademizm, ozdobność, nieprzydatnoś ć wiedzy i umiejętności, konserwatyzm poznawczy

Analfabetyzm funkcjonalny i deprawacja

Hominiza cja

Organizm, kształcenie cech gatunkowych człowieka, wychowanie zdrowotne, higieniczne i seksualne, to także unikanie kary i maksymalizac ja nagrody, to kształtowanie i kanalizowanie potrzeb pierwotnych

To ustawiczne wglądanie w siebie, naturyzm, seksualizm, przesadna odpowiedzial ność

To niedomogi organizmu, animalizm, zastąpienie wartości przez potrzeby pierwotne, to także kalectwa i niedorozwój

komentarze (1)
Bardzo przejrzysta i czytelna notatka!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument