Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 4, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 4, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (113 KB)
3 strony
564Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: psychologia; wyobrażenia, operacje umysłowe, teoria wielkiej piątki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PSYCHOLOGIA – WYKŁAD 4

(13/11/2006)

Spostrzeżenia – dostarczają informacji o świecie zewnętrznym i mogą być materiałem

wykorzystywanym w myśleniu

Wyobrażenia:

wyobrażenia odtwórcze – czyli umysłowe obrazy dawniej spostrzeganych przedmiotów, takich jak stół czy droga do miejsca pracy

wyobrażenia wytwórcze – czyli obrazy przedmiotów i zjawisk nie spostrzeganych uprzednio, jak np. obraz pegaza czy obraz ruchu cząsteczki elementarnej w atomie

Pojęcia – wyróżnia się:

pojęcia matrycowe – są dobrze określone np. funkcje czy atom

pojęcia naturalne – dominują w życiu potocznym człowieka np. choroba czy ptak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pojęcia konkretne – pies, mieszkanie czy samochód

pojęcia abstrakcyjne – liczba, sprawiedliwość czy ustrój społeczny

System pojęć – pojęcia tworzą uporządkowany system; pojęcia należące do systemu stanowią

materiał myślenia

Denotacyjna – opis, zdefiniowanie zjawiska

Konotacyjna – odnosi się do poziomu wartościowania danego zjawiska

Operacje umysłowe – to elementarne transformacje psychiczne, w czynności myślenia należy

wykonać cały łańcuch operacji, który prowadzi do wyniku końcowego.

Rodzaje operacji:

analiza – polega na myślowym podziale całości na części lub na wyodrębnieniu cech przedmiotów i zjawisk

synteza – to łączenie w myśli różnych części w nowe całości Reguły:

algorytm – niezawodny przepis, który określa jaki skończony ciąg operacji należy wykonać kolejno, aby rozwiązać wszystkie zadania danej klasy. Cechy algorytmów:

- są niezawodne tzn., że gwarantują rozwiązanie każdego zadania danej klasy, eliminują ryzyko

niepowodzenia

- są dobrze określone, wskazują one jednoznacznie jaki skończony łańcuch operacji należy

wykonać w danym zadaniu

- są przepisami masowymi tzn., że za ich pomocą można rozwiązać nie jedno, lecz całą klasę zada

heurystyki – to zawodne zasady, reguły, taktyki i intuicje, które nie gwarantują rozwiązania danego zadania, np.:reguła „potrząśnij”, heurystyka „byle bliżej”, postępowanie wstecz,

ukonkretowanie problemu, rozumowanie przez analogię. Cechy heurystyk:

- są zawodne; stosowanie ich nie gwarantuje, że zadanie zostanie rozwiązane (heurystyki i mocne)

- są mniej określone niż algorytmy. Nie zawsze wskazują one dokładnie jaki łańcuch operacji

należy wykonać, pozostawiają one człowiekowi dużą swobodę w wyborze kolejnych operacji

- są bądź ogólne, bądź szczegółowe (niespecyficzne lub specyficzne)

Rodzaje myślenia – w zależności od wyniku:

myślenie produktywne – polega na tworzeniu informacji zupełnie nowych dla podmiotu;

dzieli się na:

myślenie twórcze – wynik jest nie tylko nowy dla podmiotu , ale jest on obiektywnie nowy; wzbogaca on dotychczasową wiedzę nagromadzoną przez pokolenia

myślenie nietwórcze – wiąże się z czymś nowymna poziomie jednostkowym myślenie sensoryczno – motoryczne – zwane również konkretnym, w tym rodzaju

myślenia zasadniczą rolę spełniają spostrzeżenia, które dostarczają informacji o aktualnej

sytuacji; myślenie to dominuje u zwierząt i małych dzieci

myślenie pojęciowe – zwane również abstrakcyjno – pojęciowym – w toku tego myślenia

człowiek operuje pojęciami, które często są bardzo abstrakcyjne. W początkowych fazach

myślenia pojęciowego znaczną rolę mogą odgrywać wyobrażenia. Człowiek dorosły myśli

głównie za pomocą pojęć.

Osobowość – jest dynamiczną organizacją psychofizycznych układów tkwiących w jednostce,

które tworzą charakterystyczne dla człowieka wzorce zachowania, myślenia i uczuć

Osobowość jest pojęciem bardzo szerokim, składającym się z wielu elementów.

Osobowość – to dynamiczna organizacja względnie stałych cech psychicznych człowieka,

różniących go od innych ludzi (teorie cech) warunkujących stałość jego zachowania się, jego

psychiczną tożsamość. Kierunek i sposoby przystosowania się do otoczenia oraz twórczego

przekształcania tego otoczenia.

Teoria Wielkiej Piątki:

1) ekstrawersja – introwersja 2) ugodowość – nieustępliwość 3) sumienność – chaotyczność 4) labilność emocjonalna – stabilność 5) otwartość na doświadczenia – zamkniętość na doświadczenia

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument