Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (973 KB)
11 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: wyroby spiekane; wyroby konkurencyjne, wyroby bezkonkurencyjne, wyroby konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, spieki pseudostopowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
Metalurgia proszkow2 cz2.pdf

Ok adziny cierne

Klocki hamulcowe

docsity.com

Spieki magnetyczne

Spiekane magnesy trwa e

Technika proszków spiekanych pozwala na mieszanie proszków a co za tym idzie

mo!liwo"# projektowania ich w asno"ci magnetycznych. Magnesy trwa e spiekane

produkuje si$ z proszków !elaza, niklu, kobaltu i aluminium w operacji

prasowania na zimno oraz prasowania i spiekania. Prasowanie na gor%co

wykorzystuje si$ do produkcji magnesów o skomplikowanych kszta tach i "ci"le

okre"lonych w asno"ciach z proszków !elaza, tytanu, aluminium i kobaltu.

W asno"ci wytrzyma o"ciowe magnesów spiekanych s% bardzo niskie. Dodatkowo

poddawane s% one hartowaniu w temperaturze 1050 - 1250 C i nast$pnie

odpuszczaniu w temperaturze 600 - 650 C.

docsity.com

Klasyfikacja wyrobów magnetycznych

docsity.com

Spieki magnetycznie mi"kkie

Magnetycznie mi$kkie rdzenie ró!nych cewek s% najcz$"ciej wykonywane

przez prasowanie lub prasowanie i spiekanie. Najcz$"ciej stosowanym

materia em spiekanym magnetycznie mi$kkim jest tzw. ferryt. S% to

roztwory sta e tlenku !elaza Fe2O3 z tlenkami innych metali.

Najcz$"ciej stosuje si$ ferryty manganowo-cynkowe, niklowo-cynkowe,

magnezowo-cynkowe.

Charakterystyka ferrytów

docsity.com

Ró!norodne w asno"ci magnetyczne uzyskuje si$ przez dobór:

Sk adu chemicznego

Zaprojektowanie odpowiedniej struktury spieku (wielko"# ziarn, udzia

obj$to"ciowy porów)

Technologii

Zale!no"# koercji proszku

!elaza od wielko"ci

cz%stek

docsity.com

Styki i spieki elektryczne

Spiekane styki elektryczne

Proszki spiekane zosta y zastosowane na styki elektryczne tj. szczotki

kolektorowe ze wzgl$du na posiadane odporno"# na iskrzenie, spiekanie oraz

zgrzewanie podczas pracy oraz w przypadku styków pracuj%cych g ównie w

zwarciu, tzn. g ównie przewodz%cych pr%d, ze wzgl$du na nisk% rezystywno"#.

Zalety proszków spiekanych wykorzystywane s% w produkcji spiekanych

styków pseudostopowych. Powstaj% one poprzez spieczenie porowatego

szkieletu z trudnotopliwych proszków metali tj. wolfram i molibden, o du!ej

wytrzyma o"ci mechanicznej i odporno"ci na "cieranie. Nast$pnie nasyca si$ je

metalem o du!ej przewodno"ci elektrycznej tj. mied# czy srebro.

docsity.com

Rodzaje zestyków, warunki pracy i wymagania:

Zestyki roz $czne – %czniki elektryczne (przewodzenie pr%du i przej"ciowe stany

wywo ane %czeniem)

Elektryczne warunki pracy (np. napi$cie, rodzaj pr%du, iskrzenie itp.)

Mechaniczne warunki pracy (np. Si a nacisku, wibracje itp.)

oddzia ywanie korozyjne "rodowiska

wymagania:

!Du!a g$sto"#

!Znaczna przewodno"# elektryczna i cieplna

!Odporno"# na zgrzewanie i spiekanie

!Odporno"# na elektroerozj$ i korozj$

Zestyki %lizgowe – %czenie w sposób ci%g y uzwojenia wirników maszyn

elektrycznych z obwodami zewn$trznymi - szczotki

!Dobra przewodno"# elektryczna

!Odporno"# na "cieranie

!Ma y wspó czynnik tarcia

!Wystarczaj%ca twardo"#

!Wystarczaj%ca wytrzyma o"#

docsity.com

Klasyfikacja spiekanych styków elektrycznych

docsity.com

Styki spiekane produkuje si$ tak!e metod$ wielowarstwow$ polegaj%c% na nak adaniu

kolejnych warstw materia u o coraz mniejszej zawarto"ci materia u stanowi%ce szkielet.

W ten sposób uzyskuje si$ ci%g % zmian$ oporno"ci styku wraz z oddalaniem si$ od

powierzchni roboczej, co zapobiega tworzeniu si$ uku elektrycznego. Najcz$"ciej

stosowanymi stykami przy pracy z niskim i wysokim napi$ciem s% styki na osnowie

wolframu i molibdenu. Na styki "lizgowe typu szczotki kolektorowe stosuje si$ spieki

typu srebro-grafit i mied&-grafit.

docsity.com

Spiekane przewodniki elektryczne

Przewodniki wykonywane w technice proszków spiekanych wykorzystywane

s% g ównie na elementy aparatury pró!niowej lamp !arowych i

elektronowych. Cz$sto s% to elementy wykonywane z proszków czystych

metali, tj. mied&, !elazo, nikiel oraz mieszanin metali umo!liwiaj%cych

regulowanie w asno"ci fizycznych produktu. Przyk adami takich mieszanin

proszków s%: Fe-Cr, Fe-Cr-Ni, Fe-Ni, Fe-Ni-Mo. Metod% spiekania proszków

mo!na tak!e wykona# pó przewodniki stosowane w elektronice z mieszanin

proszków tlenków metali ZrO2-Fe2O3 lub tlenków metali z metalami, np. Ni-

TiO2 i inne.

docsity.com

Materia y narz"dziowe

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument