Pytania testowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Pytania testowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (862 KB)
61 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające pytania testowe z wprowadzenia do ekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 61
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 61 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 61 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 61 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 61 pages
Pobierz dokument
PYTANIA TESTOWE - Wprowadzenie do Mikroekonomii

PYTANIA TESTOWE - Wprowadzenie do Mikroekonomii

1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest:

a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii,

b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną

środowiska,

c. utrata dóbr i usług które można by wytworzyć lub nabyć za pieniądze przeznaczone na elektrociepłownię,

d. nie ma kosztów alternatywnych, gdyż ogrzewanie geotermiczne stwarza korzyści związane z poprawa stanu czystości środowiska oraz ograniczeniem zużycia konwencjonalnych środków energetycznych.

2. Punkt leżący poniżej kmp może obrazować:

a. rozwiązania nierealne ze względu na ograniczoność zasobów ekonomicznych,

b. stan niepełnego zatrudnienia - bezrobocie,

c. stan nadwyżki zasobów naturalnych,

d. nadwyżkę kapitału inwestycyjnego,

e. wszystkie powyższe.

3. Ruch po krzywej możliwości produkcyjnych dla dwóch dóbr A i B może mieć miejsce, gdy:

a. zdrożeją surowce do produkcji dobra A,

b. rząd wprowadzi minimalne stawki płac,

c. wynaleziono nową technologię produkcji dobra B,

d. zmienią się preferencje społeczeństwa.

4. Które z zachowań uznasz za nieracjonalne:

a. wiesz, że tafla lodowa na stawie jest cienka i krucha, a mimo to wchodzisz i ślizgasz się. skutkiem tego jest zimna kąpiel i przeziębienie,

b. wierzący oddaje część swoich skarbów na budowę, kościoła,

c. zjeżdżamy rowerem z góry i nieprzewidzieliśmy, że niżej jest dół i wpadliśmy doznając obrażeń,

d. zjadasz smaczne ciastko, lecz po kilku minutach masz bóle żołądka.

5. W jaki sposób postępuje człowiek RS wg teorii H. Leibensteina:

a. kieruje się racjonalnością maksymalną,

b. minimalizuje koszty swoje postępowania,

c. maksymalizuje swoje potrzeby tylko od czasu do czasu,

d. uzyskuje racjonalność krańcową a nie maksymalną.

6. Które z założeń powinno być spełnione, aby jednostka postępowała racjonalnie:

a. wybiera spośród zestawu preferencji te, które ją najmniej kosztują,

b. umie określić hierarchię swoich potrzeb,

c. jednostka potrafi określić czego chce,

d. wszystkie powyższe.

7. Kosztem alternatywnym zainstalowania świateł drogowych na skrzyżowaniu dwu ulic jest:

a. koszt instalacji świateł pomniejszony o oszczędności wydatków wynikających z wydatków drogowych przez instalacją świateł,

b. strata czasu ponoszona przez kierowców w czasie oczekiwania przed czerwonymi światłami,

c. utrata dóbr i usług, z powodu wydatkowania ich równowartości pieniężnej na zainstalowanie świateł

ulicznych,

d. nie ma kosztów, gdyż ograniczenie wypadków stworzyło korzyści w mieście.

8. Który(e) z poniższych czynników determinuje położenie KMP względem początku układu współrzędnych:

a. ilość zasobów ekonomicznych danej gospodarki,

b. preferencje nabywcze społeczeństwa,

c. poziom bezrobocia,

d. ilość dostępnego kapitału.

9. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do kosztu alternatywnego:

a. powstaje on wówczas, gdy następuje ruch od punktu znajdującego się nad kmp do kmp,

b. wyraża się go tylko w pieniądzu,

c. odnosi się do każdego dokonywanego wyboru,

d. rośnie w miarę, jak przesuwamy się w dół po kmp,

e. nie ma zastosowania w odniesieniu do polityków.

10. Krzywa możliwości produkcyjnych:

a. skupia wszystkie realne rozwiązania co do produkcji dobra A i B,

b. przedstawia optymalizację decyzji produkcyjnych oznaczającą, takie rozwiązania przy których wykorzystano w pełni dostępne zasoby ekonomiczne,

c. przedstawia koszt alternatywny każdej możliwej kombinacji,

d. zawsze ma charakter wypukły względem początku układu współrzędnych.

11. Która z poniższych zmian nie będzie miała miejsca, gdy wdroży się nową lepszą technologię produkcji dobra X: (zastosuj koncepcję krzywej możliwości produkcyjnych):

a. wzrośnie poziom życia społeczeństwa,

b. gospodarka wytworzy więcej dobra X,

c. poprawi się efektywność gospodarki,

d. gospodarka wytworzy więcej dobra X, jak i dobra Y.

12. Homo oeconomicus to:

a. człowiek działający racjonalnie tylko w zachowaniach rynkowych,

b. człowiek działający racjonalnie w każdej sytuacji,

c. człowiek działający irracjonalnie,

d. wszystkie powyższe.

13. Jeżeli ludzie zachowują się racjonalnie to:

a. zawsze działają niemoralnie,

b. nigdy nie postępują charytatywnie,

c. podejmują działania, których efekty nie zawsze są dla nich korzystne,

d. żadna z powyższych.

14. Homo economicus G. S. Beckera to osoba:

a. maksymalizująca swoja użyteczność,

b. prowadząca zimny rachunek ekonomiczny przy wszystkich zachowaniach,

c. kierująca się racjonalnością selektywną.

15. Gospodarka kraju X ogranicza się do produkcji dwóch dóbr : samochodów i suszarek do włosów. Jeżeli pojawi się nowa technologia mająca zastosowanie przy produkcji samochodów to :

a. wzrośnie liczba produkowanych samochodów, a liczba wyprodukowanych suszarek zmaleje,

b. spadnie liczba produkowanych samochodów i suszarek,

c. wzrośnie liczba wyprodukowanych samochodów, przy niezmienionej wielkości produkcji suszarek,

d. spadnie liczba produkowanych samochodów, a liczba suszarek pozostanie bez zmian.

16. Krzywa możliwości produkcyjnych to:

a. krzywa obrazująca zdolności produkcyjne gospodarki (jednostki gospodarczej) w warunkach niedoboru ekonomicznego,

b. krzywa liniowa skupiająca kombinacje wielu czynników produkcji możliwych do zastosowania,

c. krzywa paraboliczna skupiająca kombinacje dóbr o tym samym koszcie wytworzenia,

d. żadna z powyższych.

17. Jednostka zachowuje się racjonalnie jeżeli:

a. kieruje się dobrem społecznym,

b. dąży do maksymalizacji swojego zadowolenia lub maksymalizacji użyteczności,

c. realizuje preferencje ustalone centralnie,

d. świadomie robi rzeczy, które są niezgodne z jej interesem.

18. Koszt alternatywny może być zdefiniowany jako:

a. koszt utraconych korzyści,

b. wartość dodatkowa z rozwiązania alternatywnego,

c. wartość nie wybranej alternatywy,

d. wszystkie powyższe.

19. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do kosztu alternatywnego:

a. powstaje on wówczas, gdy następuje ruch od punktu znajdującego się nad kmp do kmp,

b. wyraża się go tylko w pieniądzu,

c. odnosi się do każdego dokonywanego wyboru,

d. rośnie w miarę, jak przesuwamy się w dół po kmp,

e. nie ma zastosowania w odniesieniu do polityków.

20. Gdy zmnie jszy się bariera ograniczająca wybór, to następuje:

a. przesunięcie od jednej kombinacji do drugiej na kmp,

b. przesunięcie całej kmp do góry,

c. przesunięcie całej kmp do dołu.

21. Jeżeli w Polsce będziemy mieć do czynienia ze wzrostem gospodarczym, to wówczas:

a. zilustrowane to będzie punktem na zewnątrz kmp naszej gospodarki,

b. przesunięciem kmp w dół,

c. przesunięciem kmp w górę,

d. nastąpi ograniczenie produkcji dóbr konsumpcyjnych , a zwiększenie produkcji dóbr inwestycyjnych,

e. zwiększą się koszty alternatywne ludzi związane z wyrzeczeniem się towarów konsumpcyjnych.

22. Który z następujących czynników nie zwiększy naszych możliwości produkcyjnych i nie przesunie

KMP w górę?

a. specjalizacja pracy,

b. odkrycie nowych złóż metali "ziem rzadkich",

c. przyjazd do kraju Satya Sai Baby,

d. rewolucja kulturalna w Laponii.

23. Posługując się kmp recesję gospodarczą można wyrazić jako:

a. punkt pod kmp,

b. ruch po kmp,

c. przesuniecie się całej kmp w lewo,

d. przesunięcie się całej kmp w prawo,

e. rosnący koszt alternatywny,

f. punkt nad kmp.

24. Homo RS to:

a. człowiek kierujący się rachunkiem korzyści i strat w każdym, nawet nierynkowym działaniu,

b. człowiek działający w sposób zapewniający mu maksymalne zadowolenie tylko w wyjątkowych

sytuacjach,

c. człowiek działający w sposób wygodny dla niego samego, czerpiący zadowolenie w punkcie styczności krzywej obojętności i krzywej superego,

d. żadne z powyższych.

25. Jeżeli ludzie zachowują się racjonalnie, to:

a. nigdy nie postępują niemoralnie lub niezgodnie z prawem,

b. nigdy nie działają zwyczajowo,

c. nigdy nie postępują altruistycznie,

d. nigdy nie podejmują działań dla siebie (po czasie) niekorzystnych,

e. żadne z powyższych stwierdzeń nie jest słuszne.

26. Zachowanie racjonalne to:

a. działanie zgodne z interesem człowieka,

b. działanie przynoszące człowiekowi maksymalne zadowolenie,

c. polegające na wyborze spośród wielu możliwości,

d. żadna z powyższych odpowiedzi.

27. Który stan pojawia się w wyborze optyma lnym:

a. koszty przekraczają korzyści,

b. korzyści przekraczają koszty,

c. koszt alternatywny jest najwyższy,

d. relacja kosztów do korzyści jest największa,

e. relacja korzyści do kosztów jest największa.

28. Kosztem alternatywnym podjęcia studiów wyższych jest:

a. wartość utraconych zarobków,

b. wartość utraconych zarobków pomniejszonych o dochody z przyszłej pracy,

c. koszty poniesione na ewentualne dojazdy do uczelni,

d. koszty czesnego plus koszty utrzymania w czasie studiów.

29. W której z poniższych sytuacji nastąpi przesunięcie KMP równolegle w górę względem początku

układu współrzędnych:

a. napływ kapitału do danej gospodarki,

b. napływ kapitału do danej gałęzi,

c. wprowadzenie nowoczesnych , bardziej wydajnych technologii, do danej gałęzi,

d. odpływ kapitału z danej gospodarki,

e. odpływ kapitału z danej gałęzi.

30. Zachowanie irracjonalne to :

a. zachowanie pod wpływem impulsów i nawyków,

b. działalność niezgodna z interesem jednostki, ale dla niej korzystna,

c. działalność zgodna z wyborem jednostki, ale dla niej niekorzystna,

d. zachowanie niezgodne z interesem jednostki, uznawane za takie przez nią w trakcie działania.

ODPOWIEDZI - Wprowadzenie do Mikroekonomii

1. C

2. B

3. D

4. A

5. D

6. A,B,C=D

7. C

8. A,D

9. C,D

10. B,C

11. D

12. B

13. C

14. A,B

15. C

16. A

17. B

18. A,C

19. C,D

20. B

21. C

22. C,D

23. C

24. B,C

25. E

26. A,B,C

27. E

28. A

29. A

30. D

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja niedoskonała

1. W konkurencji monopolistycznej optimum produkcji jest następujące:

a. MR=MC,

b. MR=MC=P,

c. MR=MC=P=D,

d. MR = MC = min ATC.

2. Kartel jest to:

a. wspólne przedsięwzięcie wielu różnych firm,

b. porozumienie firm ograniczające wewnętrzna konkurencję,

c. porozumienie firm we wspólnej branży,

d. porozumienie firm szukających wspólnych kapitałów.

3. Firma w konkurencji monopolistycznej może ponieść stratę, jeśli:

a. popyt na jej wyroby jest względnie niski,

b. jej koszty produkcji są względnie wysokie,

c. jej koszty produkcji są względnie niskie,

d. popyt na jej wyroby jest względnie wysoki.

4. W oligopolu:

a. firmy są współzależne od siebie,

b. firmy nie mają wpływu jedna na drugą,

c. firmy działają jak pojedynczy monopoliści,

d. wypracowywane są minimalne zyski.

5. W modelu konkurencji monopolistycznej występuje:

a. wielu kupujących i wielu sprzedających,

b. jeden sprzedający i wielu kupujących,

c. jeden kupujący (monopson) i wielu sprzedających,

d. jeden kupujący i jeden sprzedający.

6. W długim okresie w konkurencji monopolistycznej:

a. firma jest mniej efektywna niż firma wolnokonkurencyjna,

b. firmy produkują po minimalnych kosztach,

c. jeżeli rynek jest zyskowny zwiększa się liczba konkurentów,

d. wszystkie powyższe.

7. Wzrost konkurencyjności na rynku konkurencji monopolistycznej powoduje :

a. wzrost dochodu firmy,

b. spadek produkcji,

c. spadek cen,

d. spadek wielkości popytu.

8. W warunkach oligopolu:

a. cena ma stałą tendencję spadkowa,

b. cena jest wynikiem porozumienia oligopolistów,

c. cena ma charakter rynkowy lecz oligopoliści dążą do jej obniżenia,

d. cena jest stabilna w wyniku wojen cenowych.

9. W konkurencji monopolistycznej:

a. występuje kilka firm,

b. produkty są standardowe lub zróżnicowane,

c. popyt jest bardziej nieelastyczny niż w oligopolu,

d. firmy mogą wpływać na ustalanie poziomu cen.

10. Oligopol :

a. jest strukturą mniej efektywną od polipolu,

b. jest cenodawcą,

c. ma ograniczoną kontrolę przy ustalaniu ceny,

d. nie stosuje konkurencji pozacenowej.

11. Firmy należące do konsorcjum :

a. obniżają produkcję,

b. współdziałają w realizacji wielkich inwestycji,

c. zwiększą konkurencję,

d. wszystkie powyższe.

12. Lider cenowy to firma:

a. dominująca w zakresie niskich kosztów produkcji,

b. która osiągnęła największą siłę rynkową,

c. która ma najniższe koszty produkcji,

d. wszystkie powyższe.

13. Cena oligopolisty wyznaczona jest przez :

a. przecięcie D i S,

b. przecięcie MR i MC,

c. przecięcie wielkości optymalnej i popytu,

d. przecięcie MR i TC.

14. Dla oligopolu optimum produkcji wyznacza :

a. MR=MC i P=ATC,

b. MR=MC i P>MR,

c. MR=MC i P>MC,

d. MR=MC i P< MR.

15. Jeśli w krótkim okresie w warunkach konkurencji monopolistycznej osiągane są zyski ekonomiczne, to po pewnym czasie możemy oczekiwać:

a. mniejszej liczby firm na rynku,

b. utworzenia kartelu,

c. przesunięcia się w lewo i uelastycznienia się krzywej popytu indywidualnych firm,

d. przesunięcia się w prawo i uelastycznienia krzywej podaży indywidualnych firm,

e. wzrostu poziomu produkcji indywidualnych firm.

16. Głównym elementem charakteryzującym konkurencję monopolistyczna jest:

a. wysoka elastyczność popytu,

b. zróżnicowanie produktów,

c. wielka liczba dostawców,

d. niższy poziom cen niż w oligopolu.

17. Koncern to zgrupowanie firm , które są :

a. pod jednym zarządem,

b. samodzielne pod względem prawnym,

c. połączone ze względu na fazy procesu gospodarczego,

d. zawsze bardzo rentowne.

18. Kontrola nad ceną w warunkach oligopolu jest:

a. absolutna,

b. ograniczona współzależnością cenową,

c. ograniczona chłonnością rynku,

d. niemożliwa.

19. Krzywa popytu dla oligopolu jest:

a. wysoko elastyczna,

b. nieelastyczna,

c. nie tak elastyczna jak w wolnej konkurencji, ale nie tak nieelastyczna jak w monopolu,

d. sztywna ale nie tak, jak w czystym monopolu.

20. Monopolistycznie konkurencyjna firma:

a. produkuje w minimum ATC,

b. pobiera wysoką cenę i produkuje więcej niż firma doskonale konkurencyjna,

c. będzie maksymalizować krótkookresowe zyski, produkując w punkcie, dla którego MR=MC,

d. w długim okresie produkuje w obszarze dyzekonomii skali,

e. wszystkie powyższe

21. Na rynku konkurencji monopolistycznej :

a. funkcjonuje wiele firm,

b. popyt jest wysoko nieelastyczny,

c. produkowane są dobra zróżnicowane,

d. istnieją względnie nieduże bariery wejścia.

22. Oligopol :

a. jest strukturą mniej efektywną od polipolu,

b. jest cenobiorcą,

c. ma ograniczoną kontrolę przy ustalaniu ceny,

d. nie stosuje konkurencji pozacenowej.

23. Oligopol:

a. jest zawsze związany z dużymi przedsiębiorstwami,

b. charakteryzuje się mniejszą siłą monopolistyczną niż konkurencja monopolistyczna,

c. posiada bardziej nieelastyczną krzywa popytu niż monopol,

d. pobiera wyższe ceny i produkuje mniej niż rynek doskonałej konkurencji.

24. Pojedyncza firma w konkurencji monopolistycznej:

a. styka się z pionową linią popytu,

b. ma swoją markę i tożsamość,

c. produkuje zgodnie z regułą P=d=MC=MR,

d. tworzy tzw. "lojalnego" klienta.

25. Pozytywny efekt działania konkurencji monopolistycznej to :

a. produkcja po min. ATC,

b. brak barier wejścia,

c. niskie ceny,

d. lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów.

26. Produkt na rynku konkurencji monopolistycznej jest:

a. standardowy,

b. zróżnicowany,

c. homogeniczny lub heterogeniczny,

d. standardowy a nawet jednakowy.

27. Równowaga przedsiębiorstwa konkurencyjnie monopolistycznego w okresie krótkim jest osiągana

wówczas, gdy:

a. przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane w dalszych zmianach cen,

b. przeciętny koszt zmienny przecina krzywa utargu przeciętnego,

c. dana wielkość produkcji przecina funkcję popytu,

d. przedsiębiorstwo wytwarza maksymalną produkcję.

28. W długim okresie czasu firmy będące w oligopolu:

a. związane są stałymi porozumieniami cenowymi,

b. porozumiewają się ze sobą w celu podziału rynków zbytu,

c. prowadzą wojny cenowe,

d. wszystkie powyższe.

29. W długim okresie pozycja oligopolu :

a. jest trwała,

b. narażona jest na silną konkurencję wewnętrzną,

c. jest nietrwała,

d. żadna z powyższych.

30. Wzrost konkurencyjności na rynku konkurencji monopolistycznej powoduje :

a. wzrost dochodu firmy,

b. spadek produkcji,

c. spadek cen,

d. spadek wielkości popytu.

Konkurencja niedoskonała - odpowiedzi

1. A

2. B,C

3. A,B

4. A

5. A

6. A,C

7. B,C

8. B

9. D

10. A,B

11. B

12. A,B,C=D

13. C

14. B

15. C

16. B

17. A,B

18. B

19. B,C

20. C

21. A,C,D

22. A

23. A,D

24. B,D

25. D

26. B

27. C

28. A,B,C=D

29. A,B

30. B,C

PYTANIA TESTOWE - Czysty monopol

1. Cenotwórczość producenta oznacza, że:

a. producent nie ma wpływu na cenę, ale ma wpływ na wielkość sprzedaży,

b. producent nie ma wpływu na cenę, cenę dyktuje rynek,

c. producent ma wpływ na cenę i ogólna wielkość sprzedaży,

d. ani konsumenci, ani producenci nie maja wpływu na cenę i wielkość sprzedaży.

2. W przypadku doskonałe j dyskryminacji cenowej krzywa krańcowego utargu firmy:

a. jest zawsze opadająca,

b. pokrywa się z krzywą popytu na jej towary,

c. leży poniżej krzywej popytu na jej towary.

d. wszystkie powyższe.

3. Punkt równowagi rynkowej monopolu to sytuacja kiedy monopol:

a. optymalizuje poziom produkcji,

b. maksymalizuje utarg całkowity,

c. maksymalizuje zysk przy określonej relacji cenowo-podażowej,

d. wszystkie powyższe.

4. Krzywa popytu dla czystego monopolu:

a. w skrajnych przypadkach może być pozioma,

b. pokrywa się z krzywą popytu rynkowego,

c. jest wysoko nieelastyczna,

d. wszystkie powyższe.

5. Wybierz najlepszą relację kombinacji cenowo podażowych dla wolnej konkurencji i czystego

monopolu:

a. Pm>Pc i Qm>Qc,

b. Pm>Pc i Qm=Qc,

c. Pm>Pc i Qm<Qc,

d. Pm<Pc i Qm<Qc,

e. niemożliwe do ustalenia.

6. Dyskryminacja cenowa ma miejsce wówczas, gdy monopol sprzedaje ten sam produkt:

a. po cenach maksymalnych,

b. w tym samym miejscu i czasie po różnych cenach,

c. po cenach dumpingowych,

d. na rynkach zagranicznych.

7. Źródłem siły monopolowej jest :

a. kontrola podaży i ceny,

b. sztywny popyt,

c. bariery wejścia,

d. nie ograniczona siła.

8. W krótkim okresie monopol powinien produkować taką wielkość produkcji, która odpowiada

warunkowi:

a. P=ATC,

b. P=MC,

c. MR=MC,

d. MR=MC=P.

9. Niedoskonała dyskryminacja cenowa jest to:

a. tzw. segmentacja rynku według kryterium elastyczności cenowej popytu,

b. forma pobierania różnych cen za różne ilości danego dobra,

c. zwiększenie dochodów konsumentów poprzez minimalizację kosztów produkcji,

d. wszystkie powyższe.

10. Przedsiębiorstwo monopolistyczne osiąga zysk dodatni, wówczas gdy cena mono polowa jest:

a. wyższa aniżeli przeciętny koszt zmienny,

b. niższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

c. wyższa aniżeli przeciętny koszt całkowity,

d. wyższa aniżeli koszt marginalny.

11. Cena monopolowa jest wyznaczana przez punkt przecięcia się:

a. krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu zmiennego,

b. krzywej popytu z wielkością produkcji maksymalizującej zysk,

c. krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu całkowitego,

d. krzywej popytu z krzywą kosztu marginalnego.

12. Jaka jest relacja ceny i utargu marginalnego w warunkach czystego monopolu:

a. P jest mniejsza od MR przy każdym poziomie produkcji,

b. P jest większa od MR przy każdym poziomie produkcji,

c. P jest równa MR przy każdym poziomie produkcji,

d. P jest mniejsza lub większa przy poszczególnych poziomach produkcji.

13. Produkt na rynku monopolu jest:

a. standardowy,

b. zróżnicowany,

c. unikatowy,

d. bez bliskich substytutów.

14. Która(e) z poniższych cech dotyczy czystego monopolu:

a. bardzo szczelne bariery wejścia,

b. produkt bez bliskich substytutów,

c. niewielka liczba firm,

d. przymus ekonomiczny stosowania reklamy.

15. Rynek monopolisty :

a. ma największe bariery wejścia

b. popyt jest elastyczny

c. produkt jest unikatowy

d. produkuje po najniższych kosztach

16. Który z poniższych modeli rynku jest najmniej efektywny:

a. model konkurencji doskonałej w warunkach spadku wielkości popytu,

b. model czystego monopolu,

c. model konkurencji monopolistycznej realizującej maksymalne zyski,

d. model oligopolu kontrolującego 80 % rynku.

17. Firma monopolistyczna zwykle:

a. stosuje doskonale zróżnicowanie cen,

b. otrzymuje zyski ekonomiczne zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu,

c. produkuje taka ilość towaru która pozwala na zrównanie ceny z kosztami krańcowymi,

d. ponosi straty w krótkim okresie.

18. Firma w czystym monopolu ponosi straty gdy:

a. MR=MC,

b. MR>ATC,

c. ATC>P,

d. ATC=MC.

19. Krzywa popytu czystego monopolisty:

a. jest mniej elastyczna niż dla firmy w warunkach wolnej konkurencji,

b. jest bardziej elastyczna niż dla firmy w warunkach wolnej konkurencji,

c. posiada taką sama elastyczność jak w warunkach oligopolu,

d. żadna z powyższych.

20. Podaż w warunkach funkcjonowania monopolu:

a. wyznacza krzywa MC od punktu minimum AVC,

b. wyznacza krzywa MC od punktu minimum ATC,

c. ma charakter punktowy,

d. jest mniej elastyczna niż w wolnej konkurencji.

21. Na rynku czystego monopolu MR jest:

a. mniejszy od ceny jednostkowej produktu oraz większy od AR,

b. mniejszy od ceny jednostkowej produktu oraz mniejszy od AR,

c. większy od ceny jednostkowej produktu oraz większy od AR,

d. większy od ceny jednostkowej produk tu oraz mniejszy od AR.

22. Doskonała dyskryminacja oznacza, że:

a. MR=D,

b. więcej produkujemy,

c. sprzedajemy po najwyższej możliwej cenie,

d. wszystkie powyższe.

23. Dyskryminacja cenowa jest to:

a. dokładne wypełnienie założeń optymalności marginalnej,

b. forma pobierania różnych cen za różne ilości danego dobra,

c. zwiększenie dochodów konsumentów poprzez minimalizację kosztów produkcji,

d. zmniejszenie dochodów konsumentów poprzez nałożenie wysokich cen monopolistycznych na produkty.

24. Władza czystego monopolu prowadzi do:

a. spadku poziomu produkcji,

b. spadku poziomu cen,

c. wzrostu poziomu produkcji

d. wzrostu poziomu cen.

25. Monopol naturalny powstaje w wyniku:

a. zaciętej wojny cenowej,

b. stosowania praktyk dyskryminacyjnych,

c. wykorzystania tzw. ekonomii skali,

d. powołania przez właściwe organy władzy gospodarczej.

26. Kiedy można mówić o czystym monopolu?

a. gdy produkt firmy nie posiada bliskich substytutów,

b. kiedy firma występuje w roli jednego producenta,

c. gdy firma w pełni kontroluje rynki surowców,

d. wszystkie powyższe.

27. Największymi barierami wejścia na rynek charakteryzuje się:

a. polipol,

b. oligopol w warunkach duopolu,

c. konkurencja monopolistyczna,

d. czysty monopol.

28. Fundamentalną formułą optymalizacji produkcji w monopolu jest :

a. MC=MR i MR=P,

b. MC=MR i MR>P,

c. MC=MR i P>MR,

d. żadne z powyższych.

29. Utarg przeciętny monopolu ma wartości:

a. wyższe niż utarg krańcowy,

b. wyższe niż utarg całkowity,

c. dodatnie, ale mniejsze niż utarg krańcowy,

d. dodatnie i następnie ujemne.

30. Siła monopolu w długim okresie jest absolutna, gdyż:

a. produkuje on produkt jedyny w swoim rodzaju,

b. nie ma żadnej konkurencji,

c. konsumenci nie mają do wyboru produktów substytucyjnych,

d. żadna z powyższych.

ODPOWIEDZI - Czysty monopol

1. C

2. A,B

3. A,B,C=D

4. B,C

5. C

6. B

7. A

8. C

9. A,B

10. C

11. B

12. B

13. C,D

14. A,B

15. A,C

16. B

17. B

18. C

19. A

20. C

21. B

22. A,C

23. B

24. A

25. C

26. A,B,C=D

27. D

28. C

29. A

30. D

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja doskonała

1. Na rynku polipolu :

a. nie ma barier wejścia i wyjścia,

b. popyt rynkowy ma przebieg negatywny,

c. istnieje kilka firm,

d. producent nie ma wpływu na poziom ceny.

2. Cena równowagi długookresowej dla firmy, w warunkach wolnej konkurencji jest określana przez

równość:

a. P = MC = ATC (min),

b. P = MC = AVC (min),

c. P = ATC,

d. P = MC = AFC.

3. Punkt zaniechania produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest wyznaczany przez:

a. przecięcie się ceny i krzywej kosztu marginalnego,

b. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i przeciętnego kosztu zmiennego,

c. przecięcie się krzywej ceny i przeciętnego kosztu całkowitego,

d. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i utargu marginalnego

4. Skutkiem odpływu firm z gałęzi wolnokonkurencyjnych jest

a. wzrost stopy zysku i spadek ceny równowagi,

b. wzrost stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

c. spadek stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

d. niemożliwe do określenia na podstawie podanych informacji.

5. W warunkach konkurencji doskonałe j przesunięcie krzywej popytu w górę powoduje:

a. obniżkę ceny równowagi,

b. wzrost ceny równowagi,

c. brak zmiany ceny równowagi,

d. spadek wytwarzanej produkcji.

6. Jeżeli funkcje kosztów marginalnych (powyżej krzywej AVC) i utargu marginalnego w firmie polipolu mają postać: MC= 100+10P i MR=111-P to kombinacja produkcji optymalnej i ceny

optymalnej wynosi:

a. P=1 Q=100,

b. P=1 Q=110,

c. P=10 Q=100,

d. żadna z powyższych.

7. Firma uczestnik polipolu:

a. jest cenobiorcą,

b. sprzedaje produkty heterogeniczne,

c. stoi w obliczu nieelastycznej krzywej popytu na swoje wyroby - krzywej, która jest zarazem krzywą MR

(utargu krańcowego) tej firmy,

d. cieszy się całkowitą swobodą wejścia i wyjścia z gałęzi (rynku),

e. jest opisana przez wszystkie powyższe stwierdzenia,

8. Firma wolnokonkurencyjna minimalizująca straty krótkookresowe kontynuuje produkcję do momentu, kiedy:

a. cena równa się przeciętnym kosztom całkowitym,

b. cena przewyższa przeciętny koszt całkowity,

c. cena przewyższa przeciętny koszt zmienny

d. cena równa jest przeciętnym kosztom stałym,

9. Wzrost stopnia konkurencyjności na danym rynku oznacza, że:

a. produkcja spada i popyt spada,

b. produkcja spada i cena rośnie,

c. produkcja rośnie i cena spada,

d. produkcja rośnie i cena rośnie.

10. Krzywa popytu firmy na rynku wolnokonkurencyjnym:

a. przebiega pionowo,

b. pokrywa się z krzywą MR,

c. ma przebieg negatywny,

d. przebiega poziomo.

11. Firma wolnokonkurencyjna osiąga równowagę długookresową, gdy cena:

a. osiąga najwyższy poziom ATC,

b. osiąga najniższy poziom ATC,

c. wyznacza zerowe zyski ekonomiczne,

d. osiąga poziom minimalnych AVC.

12. Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego osiąga maksimum, wówczas gdy:

a. przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest rosnący,

b. przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest malejący,

c. przychód marginalny jest wyższy od kosztu marginalnego,

d. przeciętny koszt całkowity jest równy zeru.

13. Kontrola nad ceną w warunkach wolnej konkurencji jest:

a. absolutna,

b. ograniczona współzależnością cenową

c. ograniczaną chłonnością rynku,

d. niemożliwa.

14. Firma wolnokonkurencyjna jest narażona na realizację strat ekonomicznych, jeżeli:

a. przeciętne koszty stałe są większe od przeciętnych kosztów całkowitych,

b. przeciętne koszty całkowite są większe od ceny rynkowej,

c. przeciętne koszty zmienne są większe od ceny rynkowej,

d. koszty całkowite są większe od utargów konkurentów.

15. Optymalność produkcji w wolnej konkurencji zapewnia relacja:

a. D=MC i P=MR,

b. P>MC i P= MR,

c. P=MC i P=ATC,

d. żadna z powyższych.

16. W którym przypadku kierownictwo firmy powinno podjąć decyzję o zaniechaniu produkcji:

a. P > SRATC,

b. TC > P > SRAVC,

c. P < SRAVC,

d. P > LRATC,

P < LRATC.

17. Krzywa popytu firmy na rynku wolnokonkurencyjnym:

a. przebiega pionowo,

b. pokrywa się z krzywą MC,

c. ma przebieg o elastyczności ujemnej,

d. przebiega poziomo.

18. Krzywa podaży w okresie krótkim przedsiębiorstwa uczestnika polipolu jest:

a. krzywą AVC (przeciętnych kosztów zmiennych),

b. krzywą ATC (przeciętnych kosztów całkowitych),

c. fragmentem krzywej AR (kosztów marginalnych) powyżej punktu minimum krzywej AVC,

d. fragmentem krzywej AR powyżej punktu minimum MR,

e. żadna z powyższych,

19. Cenobiorczość producenta oznacza, że:

a. producent ustala wielkość produkcji lecz nie ma wpływu na jej cenę,

b. producent dyktuje cenę, wielkość produkcji wyznacza rynek,

c. producent dostosowuje poziom produkcji do ceny dyktowanej przez rynek,

d. producent wyznacza cenę, wielkość produkcji jest zależna od chłonności rynku.

20. Produkt na rynku konkurencji doskonałej jest:

a. standardowy,

b. homogeniczny,

c. zróżnicowany,

d. żadna z powyższych.

21. Efektywność modelu konkurencji doskonałej zapewnia relacja:

a. P=MC i P=MR,

b. P=MC i P=ATC,

c. P>MC i P=MR,

d. żadne z powyższych.

22. Firma wolnokonkurencyjna w długim okresie osiąga równowagę, gdy cena:

a. osiąga najwyższy poziom ATC,

b. osiąga najniższy poziom ATC,

c. kształtuje się powyżej AVC,

d. osiąga poziom minimalnych AVC.

23. Długookresowy efekt krótkookresowych strat to:

a. firmy ponoszące straty wykazują tendencję do wyjścia z gałęzi, przesunięcie kapitału do bardziej

dochodowych,

b. krańcowe korzyści zrównają się z przychodami z ostatniej wyprodukowanej jednostki,

c. większe zróżnicowanie cen oferowanych towarów i usług w zależności od ilości sprzedaży-zakupu,

d. żadne z powyższych.

24. Długookresowym efektem krótkookresowych zysków jest w gałęzi o strukturze wolnej konkurencji

a. napływ kapitału do gałęzi,

b. wzrost ceny równowagi,

c. spadek zysku ekonomicznego,

d. wszystkie powyższe.

25. Jeśli na doskonale konkurencyjnym rynku firmy ponoszą straty to:

a. kiedy firma opuszcza rynek, jej straty są równe kosztom stałym,

b. w długim okresie spodziewać się można wzrostu podaży rynkowej,

c. w długim okresie można się spodziewać , że firmy pozostające na rynku zmniejszą produkcję,

d. w długim okresie można spodziewać się, że straty te zanikną,

e. mogą wystąpić wszystkie powyższe sytuacje.

26. Na rynku konkurencji doskonałe j wzrost produkcji poszczególnych firm w skali całego rynku powoduje:

a. przesunięcie krzywej podaży w lewo,

b. przesunięcie krzywej podaży w prawo,

c. przesunięcie krzywej popytu w lewo,

d. przesunięcie krzywej popytu w prawo.

27. Poziom zysku firmy w konkurencji wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od:

a. stopnia elastyczności podaży i ceny,

b. stopnia elastyczności podaży i ilości firm na rynku,

c. poziomu ceny rynkowej i stopnia elastyczności popytu,

d. poziomu ceny rynkowej i ilości firm konkurencyjnych na rynku.

28. Horyzontalne położenie indywidualnej krzywej popytu dla firmy wolnokonkurencyjnej wiąże się z :

a. cenodawstwem producenta,

b. równością P = MC,

c. doskonałą elastycznością popytu indywidualnego,

d. wszystkie powyższe.

29. Jeżeli krzywa popytu jest pozioma to spełniony jest warunek:

a. MC=MR,

b. P=AR,

c. P=MR,

d. wszystkie powyższe.

30. Krzywa podaży w krótkim okresie czasu w polipolu to:

a. część MC powyżej przecięcia z SAVC,

b. część MC powyżej przecięcia z SATC,

c. część MC poniżej przecięcia z SAVC,

d. krzywa MC.

ODPOWIEDZI - Konkurencja doskonała

1. A,B,D

2. A

3. B

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 61 pages
Pobierz dokument