Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Warsaw
Ewelina_F
Ewelina_F4 marca 2013

Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Warsaw

PDF (293 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują pojęcie, przedmiot, działy i inne zagadnienia prawa rolnego obowiązującego na terenie Polski
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Prawo rolne to zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą normy prawne (strukturalne i techniczne) dla działalności produkcyjnej, jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. 27. Wymień społeczno-zawodowe organizacje rolników. Ustawa z 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników enumeratywnie wymienia te organizacje. Są to: kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolnych, związki rolniczych zrzeszeń branżowych. 28. Jaki jest zakres podmiotowy rolniczego ubezpieczenia społecznego? Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników którzy: 1) posiadają obywatelstwo polskie lub 2) przebywają na terytorium RP na podstawie wizy lub karty pobytu lub 3) są obywatelami państw członkowskich UE. Przepisy ustawy stosuje się także do małżonka rolnika chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gosp rolnym. Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 1) ukończyła lat 16 2) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gosp domowym lub zamieszkuje na terenie jego gosp albo w bliskim jego sąsiedztwie 3) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 29. Co jest przedmiotem regulacji prawnych w zakresie ochrony zasobów

gruntów rolnych? Przedmiotem ochrony ilościowej (ograniczenia w zakresie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze) oraz ochrony jakościowej (ochrony przed dewastacją i degradacją gruntów spowodowaną działąlnością właściciela lub posiadacza gruntu rolnego jak i innego podmiotu, zwłaszcza zakładów przemysłowych) Podlegające grunty: 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wody służącymi wyłącznie potrzebom rolnictwa 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi, 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 5) parków wiejskich 6) pracowniczych ogródków działkowych i ogrodów botanicznych 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpotopowych, kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi 8) zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa 9) torfowiska i oczka wodne 10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych . 30. Podaj dwie sytuacje w których gospodarstwo rolne na podstawie ustawy

dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych. 1) Gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy 2) Gdy żadna z osób które powołał nie może lub nie chce być spadkobiercą. 31. Kto może tworzyć grupy producentów rolnych?

docsity.com

Grupy producentó rolnych tworzyć mogą osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność w zakresie produkcji rolnej. 31. Kiedy ANR może wykupować grunty? Agencja może wykupywać grunty rolne na własność skarbu państwa jeżeli wymaga tego realizacja zadań określonych ustawie, w tym szczególnie zadań w zakresie powiększania już istniejących gospodarstw rolniczych. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, agencja działając na rzecz skarbu państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatę równowartości pieniężnej. 32. Ewidencja gruntów i budynków rolnych. Jest jednolitym systematycznie aktualizowanym, prowadzonym w skali kraju zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach władających tymi gruntami i budynkami. 33. Różnice między związkami zawodowymi a izbami rolniczymi. Przynależność do izb rolniczych jest obowiązkowa natomiast do związków zawodowych nieobowiązkowa. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a związki nie. 34. Cechy ewidencji gruntów i budynków Powszechność - objęcie ewidencją wszystkich gruntów 2) Ograniczona jawność - możliwość wglądu każdego zainteresowanego do ewidencji z wyłączeniem źródłowej dokumentacji gruntów 3) jednolitość – prowadzenie ewidencji wg tych samych przepisów i zasad dla wszystkich gruntów 4) zupełność – objęcie ewidencją ogólnych, niezbędnych danych o gruntach i budynkach 5) wiarygodność – informacje o gruntach i budynkach stanowią jedyne kompletne źródło informacji 35. Status prawny koła gospodyń wiejskich Status jest odrębny od stowarzyszeń związków zawodowych i stanowi połączenie uregulowań ustawy, prawo spółdzielcze i ustawy o związkach zawodowych. 36. Wymień podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego W prawie rolnym można wyróżnić co najmniej 3 podstawowe kategorie pojęć: a) działalność rolnicza – działalność w zakresie produkcji roślinnej j lub zwierzęcej w tym produkcji ogrodniczej i sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej. B) gospodarstwo rolne – każde gospodarstwo służące działalności rolniczej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej C) producent rolny – każda osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca produkty rolne. Konstrukcje teoretyczne niewytworzone przez ustawodawcę: 1) własność rolnicza 2) stosunek prawno-rolny 3) kontrakty rolne

docsity.com

37. Co należy rozumieć przez przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną? Przekazanie gospodarstwa za rentę strukturalną polega na wyzbyciu się własności gospodarstwa rolnego albo na oddaniu użytków rolnych wchodzących w strukturę gospodarstwa rolnego w dzierżawę. 38. Na czym polega ograniczenie zużycia w odniesieniu do dziedziczenia gosp rolnego? Art. 1067 K.C. ogranicza wykonanie zapisu naruszającego przepisy dotyczące podziału gosp rolnego w ten sposób że przewiduje on roszczenie o zmainę przedmiotu zapisu (części fizycznej w nieruchomości rolnej) na świadczenie pieniężne. Zobowiązuje spadkobiercę do wykonania zapisu. 39. Treść umowy kontraktacji. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takich świadczeń 40. Komu przysługują dopłaty bezpośrednie? Płatności bezpośrednie przysługują producentom rolnym posiadającym grunty rolne powyżej 1 ha z tym, że powierzchnia działek rolnych nie może być mniejsza od 0,1 ha i które tę ziemię uprawiają. 41. Podstawowe rejestry publiczne. 1) Ewidencja gruntów 2) księgi wieczyste 3) krajowy rejestr gospodarstw rolnych i

ewidencji wniosków do zapłaty 4) identyfikacji i rejestracji zwierząt 42. Instrumenty w zakresie przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi. a) obowiązek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego b) możliwość

przywrócenia stanu poprzedniego c) możliwość stosowania przez państwo sankcji 43. Wymień zasady przeznaczania gruntów rolnych na clenie nierolnicze. 1) na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki a w razie ich braku na inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej 2) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową a także innych obiektów budowlanych należy stosować także rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty 3) przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wykonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

docsity.com

44. wymień etapy postępowania scaleniowego W ramac post scaleniowego należy wymienić trzy etapy: a) wszczęcie postępowania b) szacowanie gruntów c) opracowanie projektu

scalenie i jego zatwierdzenie 45. wymień sposoby umownego działu spadku Umowny dział spadku jest formą zniesienia współwłasności majątku spadkowego. Sposoby podziału majątku spadkowego: a) podział w naturze b) przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców z

obowiązkiem wszczęcia spłat pozostałym spadkobiercom c) podział cywilny – sprzedaż gospodarstwa rolnego

46. Emerytura rolnicza składa się z dwóch części. Wymień je: A) część składkowa B) część ubezpieczeniowa 47. Podaj pojęcie gospodarstwa rolnego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Gosp rolne to gosp rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. 5. W jakich formach prawnych następuje zmiana generacji inter – vivos. Wymień je Formy prawne uniwersalne: a) darowizny, b) sprzedaż c) dożywocia. Formy prawne specjalne: a) przekazanie gosp rolnego za rentę strukturalną b) umowa z następcą. 48. W postępowaniu spadkowym sąd ustala wysokość spłat spadkowych z

gospodarstwa rolnego w pierwszej kolejności według.... Zgodnego porozumienia spadkobierców. 49. Rekultywacja gruntów polega na? Przywróceniu wartości użytkowych gruntów lub nadaniu wartości użytkowych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych np. przez utwardzenie skał, budowę dróg, urządzeń melioracji wodnej. 50. W postępowaniu scaleniowym w zamian za grunty objęte scaleniem

otrzymuje się grunty... O równej wartości szacunkowej. Za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%. Gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłat pieniężne. W zamian za objęte scaleniem lasy, grunty leśne, sady czy inne uprawy specjalne, wydziela się użytki możliwe tego samego rodzaju i jakości. 51. Do źródeł wspólnotowego prawa rolnego zalicza się.

docsity.com

 Traktaty i zrównane z nimi rangą inne akty ustanowione przez państwa członkowskie, a w szczególności Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957)

 Akty prawne stanowione przez organy WE oraz Europejski Bank Centralny należące do prawa wtórnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie

 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie prawa rolnego

 Zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości odnosząc się do wspólnej polityki rolnej.

52. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wsparciem ze strony Sekcji

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej objęte są takie programy jak:

 wparcie na rzecz uzyskania rent strukturalnych

 wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

 wsparcie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

 zalesienie gruntów rolnych

 wsparcie gospodarstw niskotowarowych

 dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

 wsparcie grup producentów rolnych

 pomoc techniczna dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

 uzupełnienie płatności bezpośrednich 53. Podaj definicję nieruchomości rolnej. Nieruchomości które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 54. W umowie kontraktacji producent zobowiązuje się do: Wytworzenia i dostarczenia kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju. 55. Jaki charakter prawny ma Agencja Nieruchomości Rolnych Jest państwową osobą prawną. Wykonuje ona w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa, powierzonym Agencji po zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej. Działa w imieniu własnym, ale na rzecz Skarbu Państwa. Agencja ma zajmować się tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, obrotem nieruchomości i innymi składnikami mienia Skarbu Państwa. Tworzy miejsca pracy w związku z restrukturyzacją państwowych własności rolnych. Siedzibą Agencji jest Warszawa, posiada ona także swoje oddziały terenowe.

docsity.com

56. Wymień przesłanki uzyskania emerytury przez rolnika. Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi, który:

 jest ubezpieczony w KRUS

 osiągnął wiek emerytalny: kobieta – 60 lat, mężczyzna – 65 lat

 podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów (25 lat)

Wcześniejszą emeryturę rolniczą może uzyskać także:

 ubezpieczony rolnik w KRUS

 osiągnął wiek emerytalny: kobieta – 55 lat, mężczyzna – 60 lat

 podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów (30 lat)

 zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 57. Wymień podstawowe kierunki prawnej ochrony gruntów rolnych.

 Ochrona zasobów gruntów rolnych (tzw. ochrona ilościowa)

 Przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi ( tzw. ochrona jakościowa)

 Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 Zachowanie torowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument