Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (173 KB)
6 strona
466Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające wyrób i rozlew wyrobów winiarskich; działalność regulowana.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich – jako działalność regulowana.

Na początek warto wyjść od pojęcia „działalności regulowanej”. A jak podaje

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest to – „obok koncesji i zezwoleń

jeden ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Określa ona najmniej

uciążliwe dla przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia. O tym, czy dany rodzaj

działalności gospodarczej jest działalnością regulowaną stanowią przepisy regulujące

tego rodzaju działalność gospodarczą.” (definicja zawarta jest w art. 5 pkt 5 ustawy z

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność regulowana polega na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych

rodzajów działalności gospodarczej wpisem do rejestru działalności regulowanej.

Wpis ten następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia, iż

spełnia warunki do wykonywania tej działalności. Oświadczenie to przedsiębiorca

składa w organie ewidencyjnym lub prowadzącemu rejestr. W zakresie niektórych

rodzajów działalności ustawodawca stanął więc na stanowisku, że to przedsiębiorca

jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi normami,

toteż wystarcza jego oświadczenie w tym zakresie. Z kolei organowi prowadzącemu

rejestr działalności regulowanej przysługują uprawnienia kontrolne. Mówiąc w

skrócie, jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia

szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

W Polsce mianem działalności regulowanej są, działalności z zakresu:

 Alkohol (Wyrób i rozlew)

 Archiwa

 Obrót środkami ochrony roślin

 Detektywi

 Składy towarowe

 Hazard – wyścigi konne

 Lekarze

 Nasiona – obrót materiałem siewnym

 Ośrodki szkolenia kierowców

 Paliwa (wytwarzanie, magazynowanie)

 Pielęgniarki

 Poczta

 Stacja kontroli pojazdów

 Sport (profesjonalne współzawodnictwo)

 Telekomunikacja

 Turystyka (organizator i pośrednik turystyczny, organizowanie polowań)

 Waluty – działalność kantorowa

Ponadto każdy rodzaj z powyższych działalności ma swoje rozwinięcie w ustawie,

np. Alkohol – „Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich; wyrób i rozlew napojów

spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego –

ustawa z dnia 2 marca 2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu

wyrobów tytoniowych (Dz.U.Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) – rejestr prowadzi minister

właściwy do spraw rynków rolnych”

W swojej pracy chciałbym skupić się na dokładnym zaprezentowaniu i

przybliżeniu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynkuwina. (Dz. U. z dnia 4 marca 2004 r.).

Ustawa podzielona jest na sześć różnych rozdziałów, pierwszy z nich to „przepisy

ogólne”. Możemy tam znaleźć adnotacje o tym że ustawa reguluje zasady wyrobu i

obrotu wyrobami winiarskimi, a także zasady wykonywania działalności gospodarczej

w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich. Ponadto określone są granice

ustawy, gdzie wyraźnie zaznaczone jest, że produkcja wina dla potrzeb własnych nie

jest objęta tym rozporządzeniem. Ustawa również nie narusza przepisów o

bezpieczeństwie żywności i żywienia, a zasady informowania o wyrobach winiarskich

i ich oznakowania określają odrębne przepisy.

Co więcej, możemy tam znaleźć określenia użytych terminów, takich jak:

aromatyzacja, barwienie, cukier palony, nastaw na fermentowane napoje winiarskie

inne niż "Polskie Wino/Polish Wine", nastaw na „Polskie Wino/Polish Wine”, osad

winiarski, rzeczywiste stężenie alkoholu w % objętościowych, dokwaszanie, woda

technologicznie niezbędna, destylat owocowy, dozwolona substancja dodatkowa lub

dozwolona substancja aromatyczna, czy rozlew. Wszystkie wyżej wymienione

pojęcia odnoszą się do procesu produkcyjnego wina.

Według art. 3 wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są:

wina owocowe, wina owocowe aromatyzujące, „polskie Wino/Polish Wine”, "Polskie

Wino aromatyzowane/Polish Wine aromatized", napoje wino pochodne owocowe lub

miodowe, miody pitne, napoje niskoalkoholowe.

Art. 4 to adnotacja o tym, że: Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w

drodze rozporządzenia, szczególne rodzaje fermentowanych napojów winiarskich

oraz szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne dla tych

napojów, mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości handlowej

poszczególnych fermentowanych napojów winiarskich.

Rozdział drugi to: „Wyrób fermentowanych napojów winiarskich oraz obrót

wyrobami winiarskimi”. Dowiadujemy się w nim, że dopuszcza się dodawanie

alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i destylatu owocowego. Z kolei art. 6 to

lista produktów, którymi można dosładzać napoje winiarskie, ponadto znajdujemy

adnotacje o tym, że do osłodzenia można używać substancji słodzących na

podstawie dozwolonych przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przy wyrobie fermentowanych napojów winiarskich dopuszcza się: dodanie

wody(która musi spełniać określone wymagania) technologicznie niezbędnej do

korekty składu tych napojów, pod warunkiem że dodatek wody nie zmieni charakteru

napoju, ale zaznaczono przy tym , że: woda do korekty składu tych napojów nie

może być dodana po zakończeniu fermentacji alkoholowej.

W artykule ósmym uwzględniono dokładny, dopuszczalny skład objętościowy soku

owocowego lub moszczu. Tak jak artykuł ósmy określał górny próg objętości tak

kolejny to jego przeciwieństwo, gdzie dowiadujemy się jakie minimum dodawanego

produktu jest konieczne. Zaznaczone jest również, że przy wyrobie napojów

winopodobnych z brzeczki miodowej udział miodu pszczelego nie może być niższy

niż 150 kilogramów miodu na 1.000 litrów brzeczki miodowej. W ustawie znajdujemy

również kategoryczny zakaz dodawania pozostałości odwarowej do wytwarzanych

napojów.

Zabiegi jakie są dopuszczalne to:

Dosładzanie, dokwaszanie spożywczym kwasem organicznym, dodanie barwników

lub karmelu , dodanie cukru palonego, dodanie soku owocowego, bądź

zagęszczonego soku owocowego, dodanie alkoholu, dodanie wody technologicznie

niezbędnej. Odnotowano także, że do barwienia miodu pitnego można stosować

wyłącznie cukier palony, a doaromatyzowanie możliwe jest tylko wyciągiem ziół

aromatycznych i przypraw korzennych.

Rozdział trzeci to określenie szczegółowych zasad w dziedzinie wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.

Zaznaczono przy tym po raz kolejny, że opisywany typ działalności wymaga wpisu do

„rejestru”, który prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Określono również szereg warunków koniecznych do wykonywania tej działalności,

która szerzej została opisana w art. 17 opisywanej ustawy. Z kolei w artykule 19. i

20. znajdujemy proces wpisu do rejestru jaki musi wykonać każdy przedsiębiorca

chcący prowadzić działalność regulowaną.

Może się zdarzyć, że „organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w

przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz

w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego,

ze względu na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w

przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.”

W przypadku zawieszenia, bądź zakończenia działalności, przedsiębiorca jest

zobowiązany powiadomić o tym odpowiednie organy w ciągu 14 dni.

Do kontroli winorośli, z jakich wykonywane są nasze produkty, uprawniona jest

wyłącznie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wyniki kontroli

natomiast, przekazywane są do ministra właściwego, do 15 października każdego

roku. W razie stwierdzenia prowadzenia uprawy odmian winorośli innych niż

określone w art. 23, wydawana zostaje decyzja w sprawie usunięcia tych odmian

winorośli z powierzchni uprawy, po czym podmiot, który dostał taki nakaz jest

zobowiązany do zastosowania się do niego w ciągu 30 dni.

Kolejny, czwarty już rozdział ustawy, przybliża nam „Organizacje rynku wina”.

Dowiadujemy się z niego, że prowadzenie opisywanej działalności wymaga

zgłoszenia Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. Takiego zgłoszenia należy

dokonywać na każdy tzw. „rok gospodarczy”. Podmiot może również zostać

skreślonym z ewidencji w przypadku: niedokonania zgłoszenia na następny „rok

gospodarczy”, bądź w razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, gdy nie

spełnia określonych wymagań(art. 17a ust. 2), po czym informacja o tym

przekazywana jest wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych.

Podmioty podejmujące się wyrobu napojów winiarskich muszą dostarczać

następujących informacji:

 Szacunkowej wielkości zebranych winogron z podziałem na białe i czerwone

i podaniem wszystkich nazw odmian gatunkowych winorośli,

 Szacunkowej ilości win gronowych, które zostaną wytworzone,

 ilości i rodzajach wprowadzonych do obrotu win gronowych w poprzednim

roku gospodarczym, z podziałem na białe i czerwone.

Ponadto wszystkie podmioty muszą składać deklaracje na temat zbiorów produkcji i

zapasów oraz o ilości usuniętych produktów ubocznych powstałych przy wyrobie

wina gronowego.

Prezes agencji musi niezwłocznie poinformować wojewódzkiego inspektora jakości

handlowej artykułów rolno spożywczych o miejscu zamieszkania lub siedzibie

podmiotu wyrabiającego wino gronowe o przypadkach stwierdzonego nieusunięcia

produktów ubocznych, o liczbie podmiotów wykonujących działalność oraz o

deklarowanej wielkości produkcji, o liczbie podmiotów deklarujących nieposiadanie

własnej uprawy winorośli, oraz o informacja uzyskanych na podstawie deklaracji.

Wyrabiając wino możemy być kontrolowani przez: Inspekcje Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych, która dokonuje kontroli:

- dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich,

- dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz

prowadzonych rejestrów w sektorze wina pod względem ich zgodności z

rozporządzeniem Komisji,

- usunięcia produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego.

Rozdział piąty prezentuje szereg przepisów karnych odnoszących się do

wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej, natomiast w ostatnim, szóstym

rozdziale odnotowano „przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe”, z czego warte

zaznaczenia jest to, że zaprezentowana ustawa weszła w życie z dniem wejścia RP

do Unii Europejskiej.

Jak widać prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej wymaga wielu

podporządkowań do systemu ustalonego odgórnie przez państwo. Jak sama nazwa

mówi nasza działalność będzie regulowana przepisami zapisanymi w różnego

rodzaju ustawach i rozporządzeniach. Zastosowanie się do nich wszystkich wymaga

dość dużo zabiegów prawnych jak i produkcyjnych, ale czy to wszystko jest warte

świeczki..? Według publicystów miesięcznika „Bussines English” owszem, twierdzom

oni bowiem, że tereny Polskie są coraz korzystniejsze do uprawy winorośli, a

działalność winiarska przynosi wysokie profity. Możemy im uwierzyć na słowo, ale jak

jest naprawdę wiedzą chyba tylko osoby prowadzące taki rodzaj działalności.

Bibliografia:  http://gcwp.gdynia.pl/x.php/1,355/Dzialalnosc-regulowana.html (18.05.2010r.),

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_regulowana

(18.05.2010r.),

 http://lex.pl/serwis/du/2009/0298.htm (21.05.2010r.),

 http://www.ustawawiniarska.pl/ustawa3.pdf (23.05.2010r.),

 Miesięcznik „Bussines English” (numer: Marzec/Kwiecień).

Marek Gajda (54499)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument