Andragogika - Notatki - Andragogika - Część 2, Notatki'z Andragogika. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R4 marca 2013

Andragogika - Notatki - Andragogika - Część 2, Notatki'z Andragogika. University of Warsaw

PDF (473 KB)
9 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Człowiek dorosły podczas nauki próbuje włączyć nową wiedzę do starej, próbuje zrozumieć, nie są ważne regułki tylko zrozumienie tematu. Osoba dorosła jest ukształtowana, stawia sobie cel pragmatyczny, próbuje go zrozumie...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument

11

3 rozwój metod nauczania, uczenie się oraz motywowanie do nauki. Wyjście na przeciw stosunków

uczenia się ludzi. W tradycji europejskiej edukacja skierowana jest na słuchanie. Motywowanie do

nauki tych grup, które maja słabsza motywacje. Równouprawnienie płci. Rola nauczyciela – mentor,

doradca. Inwestowanie w wymyślanie nowych metod dydaktycznych.

4 doskonalenie metod oceny, uczestnictwa i osiągnięć w nauce, zwłaszcza poza edukacja formalna

(poza szkołami). Jak potwierdzić nasze kompetencje? – postuluje się o sprawdzenie kwalifikacji.

Stworzenie reguł dostępu do zawodów. Regulacje muszą być ogolono europejskie.

5 zapewnienie łatwiejszego dostępu do ofert edukacyjnych. Stworzenie systemu informacji

poradnictwa edukacyjnego w obrębie całej unii. Program PLOTEUS – zbieranie informacji o

możliwości kwalifikowania się.

6 stworzenie warunków do całożyciowego uczenia się w bezpośrednim miejscu zamieszkania.

Wykorzystanie baz w regionie: kościół, biblioteka, po to aby te miejsca stały się miejscem uczenia się.

3 PROCES BOLONSKI – powstał pod koniec lat 90 tych. Celem tego zamierzenia jest stworzenie

wspólnej przestrzeni szkolnictwa wyższego w Europie. Organizacja, aby można było realizować idee

całożyciową w tym szkolnictwie.

Aby edukacja całożyciowa trafiła do szkolnictwa formalnego na poziomie wyższym należny:

 Bardziej elastycznie podchodzić do rekrutacji na uczelnie

 Uczenie się na odległość

 Wspólne metody nauczania

 Stworzenie systemów pozwalających na uznanie dyplomów

 Należy zbliżyć środowisko naukowców, aby razem stworzyli coś jeszcze lepszego w Europie

Proces boloński rozpoczyna się od deklaracji sorbońskiej (1998r). Deklaracja ta została

podpisana przez Niemcy, Francję, Włochy i Wielka Brytanie. Dokument ten mówi o:

 Mobilności studentów i kadry

 Uznawania dyplomów tych krajów

 Rozwoju studiów niestacjonarnych (dla dorosłych), czyli powrót na studia. Dwustopniowe studia,

co miało na celu ujednolicenie studiowania.

W roku 1999 do tego programu dołączyło jeszcze 25 krajów, w tym także Polska. Powstał europejski

obszar szkolnictwa wyższego mówiący o:

 Stworzeniu systemów porównywania dyplomów

docsity.com

12

 Ustanowienie dwustopniowych studiów

 Wprowadzenie punktów ECTS, dzięki którym możliwe jest wzajemne zaliczenie kursu studentów z

jednej uczelni na druga. 180 punktów – to licencjat + 120 punktów = 300 punktów – to mgr.

 Promocja mobilności studentów, kadry i programów nauczania.

 Konferencja berlińska (2004 r) – odbywa się co 3 lata. Do 2005 roku miały powstać studia

dwustopniowe i uznawanie dyplomów.

PROBLEBY:

 Regulacje prawne

 Trudności w porozumiewaniu się miedzy rządami

 Kwestia zatrudnienia osób z licencjatem

 Uznawalność dyplomów na rynku pracy

 Nadawanie i uznawanie dyplomów łączonych np kilka semestrów na uczelni polskiej i kilka na

zagranicznej

 Tworzenie elastycznych ścieżek uczenia się np indywidualny wybór studiów

docsity.com

13

TEMAT : TEORIA UCZENIA SIE SYTUACYJNEGO wykład

1 TEORIA WG A. KNOX

2 TEORIA WG E. WEGNER

3 TEORIA WG J. LAVE

1. TEORIA A.KNOX – powstała w 1995 r. inaczej : teoria nabywania kompetencji – to zestaw wiedzy

i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym i korzystania z urządzeń

cywilizacji.

Teoria nabywania kompetencji ( środowisko społeczno – kulturowe) – poszukuje ona przyczyn miedzy

konkretnym działaniem jednostki. A. Knox prowadził badania empiryczne wśród osób biorących udział

w projekcie edukacyjnym (wiek 30 lat), np studia, kursy. Doszedł on do wniosku, ze można wyróżnić 3

grupy czynników, ze osoby dorosłe podejmują aktywność uczenia się:

a) grupa czynników zewnętrznych – to środowisko kulturowe i osobiste.

Środowisko społeczno – kulturowe : to ogol wszystkich warunków życia przemijających w danym

społeczeństwie. To coś pierwotnego, co kształtuje jednostkę i jej myślenie. To zbiór możliwości i

ograniczeń jednostki. To symbole określające to co wolne i to co jest do przemyślenia przy

podejmowaniu ryzyka w realizacji swoich celów. Reguły moralne dotyczące zachowania się

jednostki. To środowisko społeczno – kulturowe jest już nam dane, my w nim wzrastamy. Nad tym

środowiskiem my się nie zastanawiamy. W ciągu życia to środowisko się zmienia.

Środowisko osobiste – to coś konkretnego i namacalnego. To zestaw konkretnych ludzi i miejsc, w

których żyjemy. To ludzie, korzy są wokół nas. To osoby znaczące np nasza rodzina, władze

lokalne, przyjaciele. Środowiskiem osobistym są nasze oczekiwania i oczekiwania najbliższych w

stosunku do nas.

b) Grupa czynników wewnętrznych – to cala struktura „JA”, podzielona na obecne właściwości,

aspiracje, uprzednie właściwości uczących się, zachowania i rozbieżności. Struktura „JA

rozumiana jako samowiedza i samoocena własnych sprawności. Czyli to co umiem i czemu

potrafię sprostać. To również procedura działania. Zawiera się w niej orientacja człowieka na

rozwój i poszukiwanie nowej wiedzy. Na nią składają się:

Uprzednie właściwości – to doświadczenia życiowe człowieka. Ma to duże znaczenie, ponieważ

dotyczy zawsze przeszłości i skupia się na tym kim dziś jestem, oraz właściwości jakie będziemy

chcieli nabyć w przyszłości. doświadczenie dotyczy naszej emocjonalnej pamięci. Jeżeli

przeważają negatywne doświadczenia, to jednostka nie podejmuje żadnych działań np

doświadczenia szkolne

Zniekształcanie – aktualna percepcja do większej i mniejszej aktywności skupiania uwagi.

docsity.com

14

Obecne właściwości – przejście doświadczenia do sformułowania konkretnej samowiedzy, czyli

do tego coś dziś wiem i umiem. Sad mający korzenie w doświadczeniu np nie lobię jakiegoś

przedmiotu w szkole

Aspiracje – są to możliwości jakie są nam proponowane w danej kulturze. To sformułowania

odnośnie tego, co jest w grupie wartości i co pochodzi z danej kultury. To przekonania o tym, co

jest warte wysiłku. Warunki : wszystko musi być postrzegane jako coś cennego, do czego warto

dążyć.

Rozbieżności – to mechanizm, który inicjuje aktywność poznawcza. Powstają one z zestawienia

aspiracji i obecnych własności. czyli to co dla mnie cenne i to co wiem na swój temat. Np dla

kogoś cenne jest zarabianie pieniędzy w życiu i można je uzyskać przez bycie np biznesmenem.

Zrobienie zestawienia co się wie na swój temat. To co dla mnie cenne będzie możliwe do

realizacji przy aktualnych właściwościach. Uzupełnienie tych właściwości jest sukcesem dążenia

do celu.

Aktywność poznawcza – to proces uczenia się. Na nią składa się dostrzeżenie szansy na

likwidacje rozbieżności i możliwości podjęcia działania. Zwrócenie się do innych ludzi o pomoc w

nauczeniu się czegoś. Aktywność jest zależną od tego, jak my siebie postrzegamy.

c) Rola nauczyciela – to aktywność poznawcza, to sam akt uczenia się.

Nauczyciel – nie jest wykładowca. Jest doradca, którego porady dotyczą:

- Wspomagania procesu podjęcia decyzji w edukacji

- Pomoc w organizacji dydaktycznej materiału np doradzanie literatury, określenie stylu uczenia się.

- Podtrzymywanie procesu motywacji.

 Duże znaczenie ma środowisko osobiste.

- motywuje ono lub demotywuje

- proces uczenia się jest sterowany przez to, co robi nauczyciel i jak reaguje

- środowisko osobiste, np wyśmiewanie się

Organizacja czasu zycia rodziny – przyjecie różnych obowiązków jako osoby dorosłej.

Finanse środowiska osobistego – inwestowanie w środki. Ma ono charakter zewnętrzny motywacji

lub demotywacji.

2 / 3 TEORIA WG: E. WEGNERI I.LAVE – to teoria uczenia się sytuacyjnego. Powstała w latach 90

tych. Punkt widzenia wywodzi się od punktu siedzenia. Odnosi się ona do rol, jakie ludzie pełnia w

życiu. Doskonałość w określonej roli jest tym, co nas motywuje do uczenia się i bycia lepszym w

pełnionej roli społecznej.

a) Punkt początkowy (peryferie) – to niska skuteczność roli

docsity.com

15

b) Punkt centrum – to osiągniecie roli w społeczeństwie

Tym co się znajduje miedzy peryferia a centrum to.

c) Napięcie – ma charakter konfliktowy, niechęć i pożądanie

Negocjacje występują pomiędzy a) nowymi adeptami i b) starymi wygami

EFEKT KONCOWY UCZENIA SIE ( STARE WYGI): zajęcie pozycji na co składa się:

Znaczenie – sposób w jaki zapisujemy swoje doświadczenie i doświadczenie świata. Cecha, która

nadajemy. Stare wygi pewne doświadczenia uważają za ważne, a inne za mniej ważne.

Kwestia społeczności – czyli jak się mówi o relacjach jakie są istotne a jakie nie, w jakich

konfiguracjach funkcjonujemy.

Tożsamość – to sposób mówienia o sobie, czyli jak ja będę mówił sam o sobie.

Praktyka – to sposób mówienia, argumentowania własnego działania, rodzaj zaangażowania.

Uczenie się to:

- Doświadczenie

- Przynależenie do

- stawanie się i definiowanie się na nowo

- działanie – konkretne czynności, które się wykonuje

- to rodzaj praktyki z warunkami życia, w których funkcjonujemy i wyraża się w działaniu, jakie

podejmujemy aby zająć pozycje pożądana i odbywa się w warunkach naturalnych.

TRUDNOSCI UCZENIA SIE:

Dotyczy praktyki – osiągniecie sprawności

Zmiany zachodzące w naszej tożsamości – człowiek uczy się być kimś innym

Inna propozycja – przemiana w obszarze sprawności mojej tożsamości.

STARE WYGI – decyduje jaka ma być tożsamość i społeczeństwo. Oni znaleźli się w centrum i

decydują o tym, co ma być wiedza, jakie sprawności maja być osiągnięte, jakie praktyki należy przyjąć

aby uzyskać doskonalą pozycje.

PERYFERIA – próbują negocjować. Maja one rożne charaktery, trudne lub łatwe w negocjacji.

Wiedza się zmienia gdy peryferia zajmą miejsce starych wyg. Negocjacje zachodzą w trakcie uczenia

się. Są niezbędne aby zachować ciągłość.

CECHY UCZENIA SIE: ( badanie prowadzone na grupie AA )

 Wiedza dzianinowa – nie ma wiedzy gotowej. Uczenie się ma charakter naturalny.

 Wiedza jest nabywana przez negocjacje i kontaktowanie się

 Charakter uczenia się jest praktyczny i wiedza jest nieustannie sprawdzana

 Uzyskanie cech: stare wygi i nowi adepci.

docsity.com

16

 Krytycy tej teorii mówią: ma ona charakter uczenia konserwatywnego, zmianie ulegają

akceptowane praktyki.

docsity.com

17

TEMAT: UCZENIE BIOGRAFICZNE wykład

1 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG P. HEYEMANS

2 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG MALEWSKI

1 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG P. HEYEMANS

 Praktyka doświadczenia – człowiek dorosły uczy się w działaniu. To obszar działań.

 Obszar, gdzie występuje proces uczenia się to KULTURA – to płynna rzeczywistość narracyjna.

To teksty, które na dana kulturę się składają. Teksty są żywe. Żywość jest widoczna. Ważne jest

jak ludzie będą się wzajemnie definiować żyjąc w określonych kręgach społecznych.

SRODOWISKO – pewne teksty będą obowiązywały w danej społeczności.

NOSNIK GRUP – to ludzie, z którymi przebywamy na co dzień.

OSOBISTE POCZUCIE SPRAWNOSCI – na ile ja sam decyduje o tekstach a na ile są one

narzucane

WYZWANIE EDUKACYJNE – nakazuje nauczyć się nowego spostrzegania. Charakter uczenia

się jest dążeniem do doskonałości.

TEKSTY KULTUROWE: - są narracjami jaki jest nasz Świat, to nasze możliwości w świecie, motywy

ludzi, opisy pragnień i praktyk. Przyjecie przez nas określonego tekstu warunkuje nasze działanie.

Edukacja ma ścisły charakter konserwatywny.

a) R. TEKST – romantyzm. Widzenie świata w kategorii dobra i zła. Ludzie traktują siebie jako

osoby dążące do szczęścia. Jest ono trudne do osiągnięcia. Można je osiągnąć za pośrednictwem

dobra i zła. To walka ze złem, z przeciwnościami losu.

b) T. TEKST – tragedia. Świat jest postrzegany jako zło, jako przeciwności na drodze do życia.

Ludzie opisują się w rolach ofiary. To co składa się na ich życie, to jedna nieustanna klęska.

Dystans i nieufność do świata jak i do samego siebie.

c) I. TEKST – ironizm– to posiadanie bardzo krytycznego stosunku do rzeczywistości, nieufności

do świata i wobec samego siebie. Zycie przypomina dzień codzienny, to próba zapisu własnego

życia (pojedynczych doświadczeń).

d) K. TEKST – komediowy to życie ludzi mających różnorodne życie. Nie jest wynikiem zamierzeń

i celów, ale wynikiem zdarzeń.

docsity.com

18

2 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG MALEWSKI – świat postrzegany jest, jako świat możliwości. To

optymistyczne spojrzenie na świat. Poczucie podmiotowości – to podmioty sprawstwa, lub Ci, którzy

są kierowani. Uczenie biograficzne ma charakter selekcyjny.

SCENARIUSZE:

A – ZYCIE JAKO PASMO SUKCESOW – wszystko co jest zaplanowane, jest moim udziałem i ja to

wszystko realizuje. To co sobie wymyślę zostaje spełnione. Ludzie potrzebują nauki po to, aby

wiedzieć jak osiągnąć sukces. Ludzie potrzebują czasami potwierdzenia statusu. Edukacja jest

zogniskowana na sukcesie.

B – ZYCIE JAKO CIERPIENIE – „JA” jestem przedmiotem i czekam aż ktoś mną pokieruje. Jest to

sytuacja tragiczna powodująca rozpacz np osoby niepełnosprawne, starsze, bezrobotne. Osoby te

poszukują zrozumienia dlaczego cierpią. Dlaczego właśnie mnie to spotkało. Ktoś jest winien za moje

cierpienie. Ogniskowane są na źródłach cierpienia. Chcą, aby ich cierpienie zostało uszanowane.

C – ZYCIE JAKO WALKA – świat jest postrzegany w kategorii ograniczeń. Osoby, które uczą się w

sposób skuteczny stanowią zagrożenie dla innych. Edukacje traktują jako środek zdobycia narzędzi

do walki.

D – ZYCIE JAKO OBOWIAZEK – to mocne poczucie przedmiotowości. To osoby idealnie posłuszne.

Edukacja jest elementem realizacji obowiązku. Osoby bardzo obowiązkowe. Uczenie się jest częścią

obowiązku.

To co wspólne dla scenariusza A i B to : postrzeganie świata zewnętrznego jako możliwości. To

optymistyczne spojrzenie. Różnice to: podejście do sprawstwa, czyli jaka jestem osoba.

EDUKACJA DOROSŁYCH W POLSCE

W Polsce edukacja dorosłych jest traktowana jako część powszechnego systemu oświaty. Edukacja

ta jest formalna, czyli jest kształceniem ustawicznym

Kształcenie ustawiczne – kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawartych w formach pozaszkolnych, przez osoby które

ukończyły 18 r.ż.

Kształcenie ustawiczne obejmuje kształcenie formalne i nieformalne.

Szkoły dla dorosłych mogą być publiczne i niepubliczne (bezpłatne i płatne)

W 2003 r. Minister Edukacji i Sportu wydał rozporządzenie, w którym wskazuje na typy szkół dla

dorosłych:

1) Centra Kształcenia Ustawicznego (gimnazja, technika, licea itp.)

2) Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (kursy, szkolenia itp.)

docsity.com

19

3) Centra kształcenia Praktycznego

4) CKU ze Szkołami (z Zespołami Szkół)

Formy kształcenia formalnego/publicznego:

1) Nauka w szkołach publicznych jest częściowo płatna (odpłatność dot. wpisowego)

2) studia zaoczne

Formy kształcenia niepublicznego:

- gimnazja

- licea profilowane

- kursy (zawodowe, językowe…)

- szkoły językowe

- uniwersytety III-go wieku (państwowe lub pozarządowe)

POLSKIE towarzystwo Gerontologiczne – przy n ich powstają sekcje uniwersytetów III wieku. Ideą

tych uniwersytetów było to, że miały być przeznaczone dla osób powyżej 70 r.ż. w polskiej praktyce

większość słuchaczy tego uniwersytetu to osoby powyżej 50 r.ż.

Uniwersytety prowadzą gł. Kształcenie pozaformalne dlatego skupiają się na pobudzaniu aktywności

kulturowej, okołozawodowej i sportowej (taniec, teatr, aerobik, wycieczki, zajęcia artystyczne itp.)

Na uniwersytetach płaci się wpisowe na cały rok (50-100zł). Dodatkowo płatne są niektóre kursy

językowe lub sportowe.

Organizacje kobiece również prowadzą edukację w specyficznych kierunkach:

1) edukacja ekonomiczna dla kobiet związana z prowadzeniem własnej

działalności gospodarczej

2) edukacja psychologiczna – pozytywne myślenie, treningi osobowościowe,

praca z kobietami „po przejściach”

3) edukacja społeczno – polityczna

4) edukacja zdrowotno - seksualna

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.

Pobierz dokument