Recenzja Poranek kojota - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9015 kwietnia 2013

Recenzja Poranek kojota - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw

DOC (9 KB)
2 strony
624Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny dziennikarstwa dotyczące recenzji "Poranku kojota".
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

OPINIA KRYTYKÓW

Krytycy zarzucali re¿yserowi, ¿e tworzy czyst¹ komercyjn¹ rozrywkê. Jednak to, co dla innych jest minusem, dla innych (przede wszystkim dla widzów) okazuje siê wielk¹ zalet¹. Poranek kojota, podobnie jak wczeœniejsza komedia Ch³opaki nie p³acz¹ cieszy³ siê wialk¹ popularnoœci¹ i sta³ siê przebojem kinowym. Olaf Lubaszenko twierdzi, ¿e chcia³ stworzyæ film, który rozbawi³by ludzi i da³ im tak potrzebn¹ porcjê zdrowego œmiechu i rozrywki. To dlatego w Poranku kojota nawet z³oczyñcy s¹ sympatyczni, a ci naprawdê zli koñcz¹ jako œniadanie dla lwów w zoo.

AKTORZY

W filmie wystêpuj¹ m³odzi aktorzy, którzy mówi¹ ¿argonem ulicy - Poranek kojota jest kierowany przede wszystkim do m³odego widza i m³odzie¿ bawi siê na nim œwietnie.

MOJA W£ASNA OPINIA

W telewizji ostatnio zaczyna brakowaæ filmów komediowych - takich, które w swojej treœci zawieraj¹ przes³anie do m³odych ludzi, zawieraj¹cych sporo zdrowego poczucia humoru i wnosz¹cych mi³¹ atmosferê.

Takim filmem jest Poranek kojota. Re¿yser, Olaf Lubaszenko postara³ siê o dobr¹ obsadê, która naprawdê dobrze pasuje do swoich ról, a teksty i scenariusz Miko³aja Korzyñskiego s¹ naprawdê ciekawe i oryginalne. Je¿eli komuœ brakuje dobrej dawki œmiechu, to serdecznie polecam ten film.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument