Cena - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Cena - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (327 KB)
3 strony
938Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: cena, prawo popytu i prawo podażu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wykład nr 4

CENA – informuje nas o relacji między produktami

1. relatywna , informacyjna mówi nam o rzadkości produktu 2. żywiołowa , administrowana 3. funkcja agregacyjna - pozwala nam na przejście od systemu ilościowego do

jakościowego

4. ma zdolność równoważenia popytu i podaży 5. funkcja kosztowa – wchodzi w skład produktów jako koszt 6. nie jest wielkością jednorodną :

 elementem ceny są koszty nabywania czynników produkcji np. maszyny , surowce

 zawiera obciążenia prawne – podatki

 zysk 7. funkcja dochodowa – pokazuje ona wartość naszego dochodu ( możemy za jej pomocą wyliczyć siłę nabywczą pieniądza – wartość realna – ilość dóbr i usług

które możemy za nią nabyć )

Cena sprawiedliwa – św. Tomasz z Akwinu – powinna być ustalana zgodnie z wartościami

chrześcijańskimi .

Milton Friedman – monetaryzm – Cena jest czynnikiem motywującym do aktywności

gospodarczej . Po to aby można było posiadać pewne produkty –

motywuje do działania .

POPYT – zapotrzebowanie zgłoszone na dobra i usługi na rynek przez nabywców ( rynek

konsumpcji , rynek czynników produkcji )

NABYWCY

KONSUMENCI PRODUCENCI

dobra finalne czynniki produkcji

Rodzaje popytu :

 popyt efektywny – popyt poparty siłą nabywczą pieniądza

 popyt potencjalny – ( co by było gdyby ) preferencje

 popyt na dobra komplementarne – popyt na jedno dobro jest ograniczony popytem na drugie dobro

 popyt na dobra substytucyjne – potrzebę zaspokaja dobro A lub dobro B

 popyt złożony – popyt na opony zależy od popytu na samochody

POPYT – elementy regulujące :

1. Cena dobra

 cena substytutów

 ceny dóbr komplementarnych

 przewidywania co do kształtowania się cen w przyszłości

 zjawisko antypacji popytu – wyprzedzanie faktycznego popytu 2. Dochód – ile mamy i ile możemy wziąć na kredyt - ujęcie statystyczne i dynamiczne 3. Preferencje popytowe – upodobania indywidualne , tradycje , religia , moda 4. warunki geograficzne – demograficzne

docsity.com

PODAŻ – ilość dóbr i usług zaoferowanych na rynek w danym czasie określonemu lub

nieokreślonemu nabywcy ( występuje dzisiaj częściej )

Czynniki motywujące podaż :

1. Cena produktu

 cena dóbr substytucyjnych

 cena dóbr komplementarnych

 statystyczne i dynamiczne badania – kształtowanie się cen

 cena czynników produkcji

 technologia

 ilość przedsiębiorstw w gałęzi – warunki konkurencji

 warunki prawne

 pomoc państwa ( dotacje , subwencje )

PRAWO POPYTU ( Zależności na rynku konkurencyjnym , produkt jest jednorodny , ilość

produktu jest ograniczona , konsumenci i producenci decydują na

podstawie swoich korzyści . Nabywcy podejmują decyzję niezależnie

od siebie . Rynek dotyczy dóbr konsumpcyjnych , ceteris paribus . )

- mówi ono że , wraz ze wzrostem ceny danego dobra lub usługi w

sytuacji ceteris paribus spada zapotrzebowanie na to dobro lub usługę .

Funkcja jednoczynnikowa

cena

wg Marshalla

popyt

POPYT :

 potencjalny , efektywny

 komplementarny

 substytucyjny

 złożony , ograniczony Dobra substytucyjne - cena B spada popyt A spada

Dobra komplementarne - cena B rośnie popyt A i B spada

PRAWO PODAŻY ( Celem producentów jest maksymalizacja zysków . Producenci są

niezależni od siebie – rynek konkurencyjny . Producenci są sprzedawcami

ceteris paribus . )

- wraz ze wzrostem ceny wzrasta ilość produktu czy usługi oferowana

przez producentów na rynek .

cena

wg Marshalla

docsity.com

podaż

Mechanizm równoważenia rynku – cena , popyt , podaż .

CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ – cena czyszcząca rynek , pozwala ona na uwolnienie

rynku z nadmiernej ilości popytu lub podaży .

RÓWNOWAGA RYNKOWA

cena

C 3 - niedobór popytu , nadwyżka podaży

C 2 - cena równowagi ( punkt przecięcia

E krzywej popytu i podaży )

C 1 - nadwyżka popytu , niedobór podaży

podaż , popyt

Cena równowagi – sytuacja modelowa

Flubturencje – ruch wokół ceny równowagi

Procesy dostosowawcze – krótko lub długo okresowe

Krótki okres czasu – przynajmniej jeden czynnik constans ( technologia ) – podaż jest

mało elastyczna – limituje nas wielkość produkcji

Długi okres czasu – wszystkie czynniki produkcji są zmienne

Bardzo krótki okres czasu – tylko cena się zmienia

Ex – ante –działanie wyprzedzające

Ex – post – działanie po wystąpieniu jakiegoś czynnika

MODEL PAJĘCZYNY – opisuje opóźnione dostosowanie podaży w stosunku do zmian

popytu na rynku ( rolnictwo – opóźnienie jednoroczne )

Dostosowanie ekstrapolacyjne – dostosowanie z opóźnieniem , podaż w danym okresie

dostosowuje się do podaży bazowej ( rok poprzedni ) .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument