Źródła z cw - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Źródła z cw - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (25 KB)
2 strony
446Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące źródeł z cw.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

procedure Init; begin top:=nil; NumItems:=0; END; procedure Push (x:integer); var temp : PCell; begin if not Full then begin new(temp); temp^.element:=x; temp^.next:=top; top:=temp; inc (NumItems); end; end;

procedure Pop; var temp : PCell; begin if not Empty then begin temp:=top; top:=temp^.next; dispose (temp); dec (NumItems); end; end;

procedure MakeNull; begin while not Empty do Pop; end; function First : integer; begin if not Empty then First:=top^.element; end;

procedure StackShow; var temp: PCell; begin Form1.Memo1.Lines.Clear; if not Empty then begin temp:=top; while temp <> nil do begin Form1.Memo1.Lines.Add (IntToStr(temp^.element)); temp:=temp^.next;end;end;end; procedure StackDraw; var maxx, maxy, y : integer; temp : PCell; begin maxx:=Form1.PaintBox1.Width; maxy:=Form1.PaintBox1.Height;

Form1.PaintBox1.Canvas.Brush.Color:=Form1.Color; Form1.PaintBox1.Canvas.FillRect(Rect (0,0,maxx,maxy)); if not Empty then begin temp:=top; y:=maxy-NumItems*18-3; while temp <> nil do begin Form1.PaintBox1.Canvas.Rectangle(6,y,maxx-6,y+15);

Form1.PaintBox1.Canvas.TextOut(20,y+1,IntToStr (temp^.element)); y:=y+18; temp:=temp^.next;end;end;end;

procedure Dequeue; var temp, temp1: PCell; begin if not Empty then begin temp:=tail; if temp^.next=nil then begin tail:=nil; Dispose(temp); end else begin while temp^.next^.next<>nil do temp:=temp^.next; temp1:=temp^.next; temp^.next:=nil; Dispose(temp1); end; Dec(NumItems); end; end; procedure WypiszDrzewo; begin Form1.Memo1.Lines.Clear; Form1.Memo1.Lines.Add('PREORDER'); drzewo.nodes:=''; drzewo.Preorder(drzewo.root); Form1.Memo1.Lines.Add(drzewo.nodes);end;

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument