Środki ochrony prawnej - Notatki - Prawo - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra
ares_89
ares_8920 marca 2013

Środki ochrony prawnej - Notatki - Prawo - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra

PDF (228 KB)
25 strona
514Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa: środki ochrony prawnej. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 25

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 25 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 25 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 25 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 25 pages

Pobierz dokument

Prawo zamówień publicznych, w ślad za ostatnią nowelizacją starej ustawy przed jej uchyleniem, przyjęło nowy model wyłaniania składu zespołu arbitrów. Cały skład zespołu arbitrów (3 osoby) powoływany jest przez Prezesa UZP. Strony postępowania odwoławczego nie mają żadnego wpływu na to, kogo organ powoła. Oznacza to de facto przyjęcie przez Prezesa UZP odpowiedzialności ze ewentualne wyrządzenie szkody zarówno wykonawcom, jak i zamawiającemu działaniem zespołu arbitrów.

Strony (oraz inni arbitrzy) mogą żądać wyłączenia arbitra, jeśli okoliczności wskazują, iż jego decyzja mogłaby być nieobiektywna. Można żądać wyłączenia arbitra w oparciu o te same podstawy, które uzasadniają wyłączenie sędziego, tj. odpowiednio do treści art. 48 KPC, czyli w sprawach: • w których arbiter jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki, • swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych , bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,

• osób związanych z arbitrem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, • w których arbiter był lub jest jeszcze

pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron, • w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczeń [w tym wypadku protestu], jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z e go udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Ponadto niezależnie od powyższych przyczyn, arbiter powinien zostać wyłączony na jego żądanie lub na wniosek stron, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego (art. 49).

Zespół arbitrów ma 15 dni [pod rządami ustawy o zamówieniach publicznych 14 dni] na rozstrzygnięcie odwołania. Zespół rozpoznaje sprawę na jawnej rozprawie, co oznacza, że każdy zainteresowany może takiej rozprawie się przysłuchiwać. Jawność może zostać wyłączona na wniosek strony lub z urzędu w przypadku możliwości naruszenia tajemnic ustawowo chronionych.

Artykuł 187 ust. 4 zawiera zamknięty katalog przesłanek odrzucenia odwołania (przyczyny formalne).

Artykuł 188 określa sposób postępowania przed zespołem arbitrów. W przypadku wątpliwości co do zakresu zastosowania poszczególnych instytucji wskazanych w przepisie należy stosować odpowiednie regulacje Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wpłacona kwota wpisu może zostać zwrócona w połowie, jeśli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Cofnięcie odwołania oznacza dodatkowo umorzenie postępowania odwoławczego.

Orzeczenia zespołu arbitrów mogą przybrać jeden z trzech kierunków: • wyroku oddalającego odwołanie - jeśli zespół arbitrów uzna, że nie zachodzą podstawy merytoryczne w zakresie podlegającym rozpoznaniu, nie nastąpiło naruszenie prawa zamówień publicznych, • wyroku uwzględniającego odwołanie - jeśli zespół arbitrów uzna, że nastąpiło naruszenie prawa zamówień publicznych w zakresie podlegającym rozpoznaniu, • postanowienia - w pozostałych przypadkach (np. odrzucenia odwołania).

Efektem orzeczenia zespołu arbitrów może być: • dokonanie przez zamawiającego zaniechanej bezprawnie czynności (z wyjątkiem nakazania zawarcia umowy) lub, • powtórzenie czynności wadliwej, • unieważnienie czynności wadliwej.

Zespół arbitrów jest związany granicami protestu, to znaczy, że nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście, nawet jeśli naruszenie prawa zostało ujawnione na rozprawie. Jedynie przesłanki unieważnienia postępowania zespół arbitrów uwzględnia z urzędu i nakazuje unieważnienie postępowania.

Uzasadnienie orzeczenia sporządzane jest przez zespół arbitrów z urzędu, a odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem przekazywane są stronom niezwłocznie po ogłoszeniu orzeczenia.

Uzasadnienie orzeczenia zespołu arbitrów musi zawierać wskazanie: • podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione, • dowodów, na których zespół arbitrów się oparł, • przyczyn, dla których zespół arbitrów odmówił wiarygodności i mocy dowodowej pozostałym dowodom, • podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Zespół arbitrów może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na okres nie dłuższy niż 5 dni, jeśli sprawa jest zawiła.

Na podstawie powyższego upoważnienia Prezes Rady Ministrów wydał następujące akty wykonawcze: • rozporządzenie z 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz.U. Nr 56, póz. 547), • rozporządzenie z 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz.U. Nr 48, póz. 461),

• rozporządzenie z 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. Nr 49, póz. 468).

SKARGA DO SĄDU (art.194 – 198)

Na orzeczenie zespołu arbitrów kończące postępowanie przysługuje skarga do sądu. Odpowiednie zastosowania w postępowaniu przed sądem mają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego o apelacji.

Interesujące jest ujęcie katalogu podmiotów, którym przysługuje prawo do skargi. Wydaje się oczywiste, ze skargę mogą złożyć obie strony postępowania odwoławczego. Jednak nie wynika to w sposób oczywisty z przepisów prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Protest przysługuje na naruszenia prawa zamówień publicznych dokonywane przez zamawiającego w postępowaniu.Odwołanie może złożyć wykonawca niezadowolony z rozstrzygnięcia protestu - również przez zamawiającego. Sam zamawiający odwołania z przyczyn oczywistych złożyć nie może. Zespół arbitrów może przecież rozstrzygnąć w sposób naruszający interes prawny zamawiającego.

Ponadto pozbawienie zamawiającego prawa do wniesienia skargi stanowiłoby rażące naruszenie art. 78 Konstytucji RP, który stanowi, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Dodatkowo w art. 196 ust. 2 prawo zamówień publicznych używa się zwrotu „zamawiający w skardze", co pośrednio może wskazywać na dopuszczalność wniesienia skargi przez zamawiającego.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę zamawiającego (pod rządami ustawy o zamówieniach publicznych był to wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie).

Skargi nie wnosi się bezpośrednio do sądu, lecz do Prezesa UZR, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia zespołu arbitrów (nie od ogłoszenia orzeczenia). Prezes zaś ma kolejne 7 dni na przekazanie skargi do sądu.

Skarga jest normalnym pismem procesowym (swoistym odpowiednikiem pozwu) i powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane dla tego typu dokumentów. Zgodnie z art. 126 KPC, każde pismo procesowe powinno zawierać: • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, • oznaczenie rodzaju pisma, • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub

pełnomocnika, • wymienienie załączników.

Ponadto skarga musi zawierać:  oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,  przytoczenie zarzutów,  zwięzłe ich uzasadnienie,  wskazanie dowodów,  wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie (a w tym przypadku tak jest), pismo powinno ponadto zawierać oznaczenie zawodu i miejsca za mieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi ją pełnomocnik.

Artykuł 196 ust. 2 i 3 umożliwiają zamawiającemu, w postępowaniach o dużej wartości, uzyskanie postanowienia sądu uchylającego zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Jest to środek zbliżony, co do celu, do decyzji Prezesa UZR, o której mowa w art. 182 ust. 3. Jednak sąd, rozważając możliwość dopuszczenia zawarcia umowy, bierze pod uwagę inne przesłanki niż Prezes UZR.Organ administracji kieruje się przede wszystkim interesem faktycznym zamawiającego (pilność, względy społeczne lub gospodarcze),

z kolei sąd - rażącym naruszeniem wyłącznie przepisów o postępowaniu odwoławczym wskazanych w prawie zamówień publicznych (nie biorąc pod uwagę istoty sporu). Decyzja Prezesa UZP zezwalająca na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu i postanowienie sądu w takiej samej sprawie są więc dwoma odrębnymi środkami, wynikającymi z odrębnych przesłanek, lecz ukierunkowanymi na taki sam rezultat.

Artykuł 197 określa sposób postępowania z pismami procesowymi składanym sądowi w trakcie rozpoznawania skargi. W przypadku wątpliwości co do zakresu zastosowania poszczególnych instytucji wskazanych w przepisie, należy stosować odpowiednie regulacje Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Trzymiesięczny termin na rozpoznanie skargi należy traktować jako dyscyplinujący i zobowiązujący sąd do szybkiego rozstrzygnięcia sporu. Jednak wskazać jakiekolwiek uprawnienia dla zamawiającego lub skarżącego wynikające z tytułu przekroczenia tego terminu przez sąd.

Po rozpoznaniu sprawy sąd może wydać orzeczenie: • oddalające skargę, jeśli jest ona bezzasadna, • uwzględniające skargę, co wiąże się ze zmianą zaskarżonego orzeczenie zespołu arbitrów i rozstrzygnięcia co do istoty sprawy,

• o odrzuceniu odwołania - sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie, jeśli stwierdzi, iż zaszły przesłanki wskazane w art. 187 ust. 4 prawo zamówień publicznych, • o umorzeniu postępowania - jeśli zajdą przesłanki umorzenia postępowania wskazane w KPC.

Należy zdecydowanie podkreślić, iż w przypadku orzeczenia co do istoty sprawy sąd jest związany granicami wniosku o zmianę orzeczenia zespołu arbitrów -zawartego w skardze. Sąd nie może orzekać co do spraw nie będących przedmiotem żądania zawartego w skardze.

Bibliografia

• D. Szczepański „Zamówienia publiczne” • K. Dukaczewski, A. Warwas „Zamówienia publiczne w

praktyce” • W. Jaślan „Zamówienia publiczne” • E. Norek „Zamówienia publiczne” • H. Zalewski „Zamówienia publiczne w praktyce” • USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 25 pages

Pobierz dokument