Podatki - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Podatki - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Poznan University of Economics

RTF (66 KB)
6 strona
419Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z marketingu przedstawiające zasady ogólne związane z podatkami.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Podatki

Podatek dochodowy od os. fiz. Zasady ogólne: Dochody niepodlegające opodatkowaniu: 1. Działalność rolnicza 2. Gos. Leśna 3. Działania zakazane (np. przemyt) Źródła przychodu: 1. Stosunek służbowy, pracy, członkowstwo w spółdzielni rolniczej, emerytura, renta, praca nakładcza. 2. Wykonywanie wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze. 3. Pozarolnicza dział. Gosp. 4. Działy spec. Produkcji rolnej. 5. Działalność wykonywana osobiście. 6. Nieruchomości lub ich części 7. Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa. 8. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe 9. Sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału nieruchomości, sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego. 10. Sprzedaż innych rzeczy, jeśli sprzedaż nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej, oraz jeśli minęło nie więcej niż pół roku od nabycia. 11. Inne źródła: zasiłki z ZUS, alimenty na rzecz dziecka. Przychody otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (czeki) oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (dotacje, subwencje) Zwolnienia podatkowe: 1. Renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 2. Kwoty z tyt. Ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3. Świadczenia społeczne 4. Wygrane w kasynach gry, automatach i w bingo 5. Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, promocjach, autiotekstach, loteriach fantowych, jeżeli wartość nie przekracza trzykrotnego wynagrodzenia minimalnego 6. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 7. Zasiłki i datki rodzinne i pielęgnacje, wychowawcze i porodowe 8. Becikowe 9. Ekwiwalenty pieniężne 10. Kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłacanej ofiarom prześladowań hitlerowskich

Koszty uzyskania przychodów w formie ryczałtowej dotyczą przychodów: 1. Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego członkowstwa pracy, członkowstwa w rolniczej spóldz. Produkcyjnej lub innej spółdzielni 2. 50% kosztów uzyskania przychodu z korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, a także opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania lub własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobionego 3. 20% kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście np. literackiej, publicystycznej, dziennikarskiej, uprawiania sportu. 4. 20% kosztów uzyskania przychodów z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia oraz ze zleconych przez organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej , przez sąd bądź prokuraturę. Jeżeli poniesione koszty są wyższe niż ustalony ryczałt 50% i 20% po ich udokumentowaniu przyjmuje się koszty faktycznie poniesione. Koszty ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego, członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz pracy nakładczej wynoszą 0,25% miesięcznie od kwoty stanowiącej górną granicę skali podatkowej ustalonej corocznie przez Ministra Finansów. Koszty te podwyższa się o 25% w przypadku, gdy miejsce zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Jeżeli koszty poniesione przez pracownika z tego tytułu są wyższe niż przewiduje norma, wówczas pracownikowi po przedstawieniu imiennych biletów okresowych przyznane będą koszty faktycznie poniesione. W sytuacji gdy pracownik uzyskuje przychody z kilku miejsc, to koszty uzyskania przychodów są podwyższane, ale nie mogą przekraczać łącznie 4,5% kwoty, od której ustala się ryczałt tj. 0,25%. Koszty uzyskania przychodów ustalone zostały w 2007r. dla podatników osiągających dochody ze stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego, członkowstwa w rolniczej spółdzielni prod. Lub innej spółdzielni zajmującej się pracą nakładczą w wysokości: 1. 108,50miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w jednym zakładzie pracy w miejscu zamieszkania 2. 135,63 miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w jednym zakładzie pracy poza miejscem zamieszkania 3. 162,77 miesięcznie dla pracownika w kilku zakładach pracy w miejscu zamieszkania 4. 203, 46 miesięcznie dla pracownika w kilku zakładach pracy poza miejscem zamieszkania Koszty faktycznie poniesione ustalane są w oparciu o dokumentację i ewidencję prowadzoną na jej podstawie, do której należą księgi przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe.

Ustawa określa katalog kosztów, które nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 1. Odszkodowania otrzymane w związku z wypadkiem przy pracy 2. Wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, z wyjątkiem oplat za wieczyste użytkowanie 3. Spłatę pożyczek, kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów 4. Spłatę innych zobowiązań 5. Wartości własnej pracy podatnika, żony i dzieci 6. Kosztów reprezentacji i reklamy w części nie przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że jest środkiem masowego przekazu 7. Odsetek za zwłokę z tyt. Nieterminowych wpłat należności budżetowych 8. Składek do ZUS, opłacane w roku podatkowym zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę między nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania po odliczeniu składek na ubezpieczenia społ. Oraz inne świadczenia, które przewiduje ustawa. Skala podatkowa nie ma charakteru sta stałego. Przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu według poszczególnych stawek są corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikom wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Płatnik (pracodawca) ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego w danym miesiącu narastająco od początku roku przez pracownika (podatnika). Zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się zgodnie ze skalą podatkową obowiązującą na dany rok podatkowy. W miesiącu, w którym podatnik uzyskał dochód przekraczający przedział skali podatkowej, płatnik pobiera zaliczkę wg dotychczasowej stawki podatkowej. Zaliczkę wg wyższej stawki pobiera się od następnego miesiąca. Ustalając wysokość stawki podatkowej na zaliczkę płatnik nie bierze pod uwagę dochodów z innych źródeł uzyskiwanych przez podatnika w tym samym czasie. Nie sumuje się również dochodów podatnika w poprzednim zakładzie pracy. Zaliczka na podatek dochodowy może być pomniejszona o kwotę wolną od podatku i w 2007r. wynosi ona w skali roku 572,54. Zryczałtowany podatek dochodowy:Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź w formie karty podatkowej. Wpływ z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku

dochodowego od przychodów osób duchownych stanowi dochód budżetu państwa natomiast wpływy z kart podatkowych stanowią dochód gmin. Przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem: 1. Rolników prowadzących gosp. Rolne 2. Osób fizycznych z tyt. Świadczenia usług hotelarskich, 3. Osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej. Stawki: 1. 8,5% - działalność usługowa, np. krawiec, rolnicy mający gosp. Rolne. 2. 5,5% - roboty budowlane, działalność wytwórcza, bilety komunikacji miejskiej, rolnicy wydobywający towar z gruntu. 3. 3% - działalność gastronomiczna (z wyjątkiem sprzedaży alkoholi pow. 1,5%, usługi handlowe, produkcja zwierzęca, hotelarstwo nie przekracza 12 pokoi. PODATEK DOCH OD OS. PRAW. Przychodami są: 1. Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe 2. Wartość nieodpłatnych świadczeń związana z używaniem środków trwałych 3. Wartość zwróconych wierzytelności 4. Przychody z tyt. Różnic kursowych Przychodami nie są: 1. Należny podatek od towarów i usług 2. Kwoty naliczone lecz nie otrzymane odsetek od należności 3. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych. Dochód może być pomniejszony o wartość: 1. Nie przekraczającą 10% dochodu uzyskanego przez podatnika 2. Nie przekraczającą 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Ze zwolnień korzystają: 1. Skarb Państwa 2. Narodowy Bank Polski 3. Jednostki budżetowe 4. Fundusze celowe 5. ZUS 6. ARR 7. AriMR Stawki: 1. 19% podstawy podatkowania 2. 19% przychodów w Polsce 3. 10% przychodów z należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów. PODATEK ROLNY:Podatek obciąża osoby fizyczne, prawne, jednostki

organizacyjne nie posiadające os. prawnej, którzy są właścicielami gruntów wchodzących w skład gosp. Rolnego pow. 1 ha ziemi. Podatku nie płacą: 1. Właściciele gruntów nad jeziorami 2. Właściciele gruntów nad wałami przeciwpożarowymi 3. Właściciele gruntów stanowiących nieużytki 4. Właściciele gruntów wpisanych do rejestru zabytków. PODATEK LEŚNY:Przedmiotem podatku są lasy z wyjątkiem lasów na terenie których istnieją ośrodki wypoczynkowe oraz zlokalizowane są działki budowlane i rekreacyjne. Stawki: 1. Od 1 ha równowartość pieniężna 0,220m3 drewna obliczona wg średniej ceny 2. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 50% stawki określonej wyżej. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podlegają mu: 1. Budynki mieszkalne lub ich części 2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem pozarolniczej i pozaleśnej dział. Gosp. 3. Grunty rolne do 1 ha pow. Ziemi.Stawki ustala Minister Finansów. PODATEK OD ŚR. TRANSPORT.podlegają mu: 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 3,5t. i wyżej 2. Ciągniki siodłowe i balastowe 3. Przyczepy i naczepy które łącznie z autem ważą od 7 ton i wyżej. 4. Autobusy. Stawki podatku ustala rada gminy. KARTA PODATKOWApodatnik musi spełniać wymogi: 1. Wystąpić z wnioskiem wg ustalonego wzoru d0 31.12 do US 2. We wniosku określić rodzaj działalności 3. Nie może współpracować z nikim bez umowy 4. Małżonek nie ma w tym zakresie działalności 5. Nie wyrabia wyrobów podlegających akcyzie. Stawki : określone kwotowo, wg tabeli miesięcznych stawek. SPADKI I DAROWIZNY 1. Dziedziczenie, zapis, dalszy zapis, testament 2. Spadek 3. Darowizny 4. Nieodpłatne zasilenie współwłasności 5. Zachowku. Grupy podatkowe: I małżonek, rodzice, dzieci, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, małżonkowie rodzeństwa

II zastepni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa. III pozostali. Stawki wolne: 1. Nabywcy I gr. 9637zł 2. Nabywcy II gr. 7276zł. 3. Nabywcy III gr. 4902zł. PODATEK OD PSÓW Zwolnienia: 1. Kaleki 2. Rolnicy 3. Osoby pow. 70 roku życia 4. Personel przedstawicielstw zagranicznych. CZYNNOŚCI CYWINLOPRAWNE Płatnikami są: 1. Notariusze 2. Nabywcy rzeczy od umów sprzedaży jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przeroku lub sprzedaży. Zalicza się do nich umowy: 1. Sprzedaży i zamiany 2. Pożyczki 3. Poręczenia 4. Darowizny 5. Dożywocia 6. Ustanowienia odpłatnej renty 7. O dzial spadku 8. O zniesienie współwłasności 9. Majątkowe małżeńskie 10. Spółki (akty założycielskie) 11. Ustanowienie hipoteki 12. Ustanowienie odpłatnego użytkowania. Stawka podatkowa może być stawką % proporcjonalną i progresywną jak też kwotową. Max % to 2%, a kwotowa 38zł.opłata skarbowa pobierana jest od różnych czynności adm. Na wniosek zainteresowanego.opłata miejscowa uiszczana przez osoby czasowo przebywające na terenie gminy w celach turystycznych.opłata eksploatacyjna uiszczana przez podmioty wydobywające kopaliny.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument