Zawieszenie postępowania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zawieszenie postępowania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (167 KB)
2 strony
570Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zawieszenie postępowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zawieszenie postępowania.

Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony

do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa

w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do

czynności prawnych,

4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ

administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Art. 98. § 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi

o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne

strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie

zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Art. 99. Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt

1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu

usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w

razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli

interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy.

Art. 100. § 1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przyczyny

określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego organu lub sądu o

rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w

oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do

właściwego organu lub sądu.

§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4 mogłoby

spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla

interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając

zagadnienie wstępne we własnym zakresie.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§ 1) nie

wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania

mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym ostatnim przypadku organ

może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.

Art. 101. § 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania organ administracji

publicznej zawiadamia strony.

§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98

§ 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.

Art. 102. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może

podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom dla życia lub

zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

docsity.com

Art. 103. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w

kodeksie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument