Notatki do wykładu - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Notatki do wykładu - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (319 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: wstep do programowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Notatki do wykładu Wstęp do programowania

(2)

1 Maszyny RAM Maszyna RAM składa się z procesora, pamięci oraz taśmy wejściowej i taśmy wyjściowej. Dzi- ałanie RAM polega na wykonywaniu rozkazów programu, który musi być napisany w znanym maszynie języku - w naszym przypadku - kodzie RAM. Schemat maszyny RAM przedstawia Rysunek 1.

Acc

r(1)

r(2)

r(3)

...

0

1

2

3

.

.

.

PROCESOR

P

R

O

G

R

A

M

Licznik

rozkazów

Taśma

wejściowa

Taśma

wyjściowa

Klatki

P

A

M

I

Ę

Ć

Rejestry

Rysunek 1: Schemat maszyny RAM.

1.1 Elementy maszyny RAM

Procesor - rozpoznaje i wykonuje instrukcje programu zwane rozkazami; określa też, który rozkaz ma być wykonany jako następny. Licznik rozkazów LR - zawiera numer rozkazu, który ma być wykonany jako kolejny.

1

docsity.com

Pamięć - ciąg rejestrów ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi, liczba numerująca rejestr nazywa się jego adresem; każdy rejestr może przechowywać dowolną liczbę całkowitą. Akumulator Acc - rejestr pamięci o adresie 0, przystosowany do wykonywania operacji aryt- metycznych, pośredniczy także w przesyłaniu danych pomiędzy rejestrami. Taśma wejściowa - podzielona na klatki, służy do przechowywania danych dla programu; wyposażona jest w głowicę czytającą, która wskazuje bieżącą klatkę; po wczytaniu danej z klatki, głowica automatycznie przesuwa się do następnej klatki. Taśma wyjściowa - podzielona na klatki, służy do zapisywania wyników działania programu; wyposażona jest w głowicę piszącą; wyprowadzany wynik jest pisany w klatce, w której znajduje się głowica, po czym automatycznie przesuwa się ona dalej.

1.2 Program w kodzie RAM

Program jest to ciąg ponumerowanych rozkazów. Każdy rozkaz ma postać:

<Etykieta> <Kod rozkazu> <Argument>

Rozkazy można podzielić na grupy:

1. rozkazy przesyłania: LOAD (pobranie do akumulatora), STORE (przesłanie z akumulatora),

2. operacje arytmetyczne: ADD (dodawanie), SUB (odejmowanie), MULT (mnożenie), DIV (dzielenie całkowite),

3. rozkazy wejścia/wyjścia: READ (czytanie danej), WRITE (pisanie wyniku),

4. rozkazy skoków: JUMP (skok bezwarunkowy), JZERO (skok jeśli 0), JGTZ (skok jeśli większe niż 0),

5. rozkaz zatrzymania: HALT (zatrzymanie programu)

Przyjmijmy oznaczenia:

1. i, j, n – liczba całkowita,

2. a – argument

3. e – etykieta (nazwa, ciąg liter lub cyfr),

4. ri – rejestr o adresie i, (jego zawartość, też będziemy używać ri lub r(i).

2

docsity.com

Element rozkazu oznaczony powyżej jako <Argument> może mieć jedną z następujących postaci:

a =

 i oznacza ri – rejestr o adresie i,

=i oznacza wartość liczby i, ˆi adresowanie pośrednie; oznacza rejestr, którego adresem jest zawartość rejestru ri, e oznacza numer rozkazu poprzedzonego etykietą e.

1.3 Wykonanie programu

Wykonanie programu maszyny RAM polega na kolejnym wykonywaniu kolejnych rozkazów programu.

Oznaczmy przez r funkcję zwaną mapą pamięci; r(i) jest liczbą całkowitą umieszczoną w rejestrze i. W trakcie wykonywania programu funkcja r może się zmieniać, gdyż zmieniają się zawartości rejestrów. Początkowo, r(i) = 0 dla i = 0, 1, 2, . . ., taśma wyjściowa jest pusta, a licznik rozkazów wskazuje na pierwszy rozkaz programu: LR = 1. Zdefiniujmy funkcję v : Zbiór argumentów 7→ Z, v(a) nazywa się wartością argumentu a:

v(a) =

 r(i) jeśli a = i,

i jeśli a = = i, r(r(i) jeśli a = ˆi,

nr rozkazu poprzedzonego etykietą jeśli a = e.

Poniższa tabela definiuje znaczenie (sposób wykonania) rozkazów.

3

docsity.com

Rozkaz Arg. a Wykonanie LR

LOAD i, = i, ˆi Acc← v(a) LR← LR + 1 STORE i, ˆi v(a)← Acc LR← LR + 1

ADD i, = i, ˆi Acc← Acc + v(a) LR← LR + 1 SUB i, = i, ˆi Acc← Acc− v(a) LR← LR + 1

MULT i, = i, ˆi Acc← Acc ∗ v(a) LR← LR + 1 DIV i, = i, ˆi Acc← bAcc/v(a)c LR← LR + 1

READ i, ˆi v(a)← zawartość bieżącej klatki na taśmie wejściowej; głowica przesuwa się o jedną klatkę w prawo,

LR← LR + 1

WRITE i, = i, ˆi v(a) wypisane jest na klatkę taśmy wyjściowej w miejscu położenia głowicy; głowica przesuwa się o jedną klatkę w prawo,

LR← LR + 1

JUMP e jako następny jest wykonywany rozkaz poprzedzony etykietą e – skok bezwarunkowy,

LR← v(e)

JZERO e jeżeli Acc = 0, to jako następny jest wykony- wany rozkaz poprzedzony etykietą e; przeciwnie jest wykonywany kolejny rozkaz programu – ”skok przy zerze”,

LR ← v(e) lub LR ← LR + 1

JGTZ e jeżeli Acc > 0, to jako następny jest wykony- wany rozkaz poprzedzony etykietą e; przeciwnie jest wykonywany kolejny rozkaz programu – ”skok przy wiekszym od zera”

LR ← v(e) lub LR ← LR + 1

HALT rozkaz zatrzymuje i kończy wykonywanie programu

4

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument