Wpływ HZ - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Wpływ HZ - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (249 KB)
3 strony
557Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu stosunków międzynarodowych: zależności między przyrostem dochodu narodowego a eksportem, mnożnik, mechanizm mnożnikowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wpływ HZ na wielkość dochodu narodowego rozpatrywana jest od strony : - podaży - popytu

Podaż- HZ przez dodatnie saldo obrotów handlowych z zagranicą powiększa podaż towarów dostępnych w danym okresie w kraju. Popyt – HZ umożliwia zwiększenie całkowitego zapotrzebowania ponad wielkość popytu krajowego, powiększając w ten sposób wielkość dochodu wytwarzanego. Zależności między przyrostem dochodu narodowego a eksportem:

1. jeśli wzrost dochodu narodowego jest spowodowany wzrostem popytu krajowego - w warunkach wzrostu popytu krajowego - skierowanie na rynek krajowy części towarów wytwarzanych poprzednio za granicą spowoduje spadek eksportu.

2. jeśli przyrost produkcji globalnej nastąpi w wyniku wzrostu popytu zagranicy na dobra eksportowane przez dany kraj to wzrostowi dochodu narodowego będzie towarzyszyło powiększenie wywozu.

3. zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych towarów - wzrostowi dochodu narodowego towarzyszy wzrost eksportu.

Mnożnik – to współczynnik określający rozmiary całkowitego wpływu jaki zmiana jednej wielkości ekonomicznej wywiera na drugą wielkość której ta pierwsza jest składnikiem. Mechanizm mnożnikowy – stosowany do wyjaśnienia ostatecznego wpływu na gospodarkę znajdującą się w stanie nie pełnego wykorzystania mocy wytwórczych, początkowego impulsu pobudzającego ją do wzrostu w gospodarce zamkniętej – impulsy takie jak inwestycje autonomiczne, przyrost wydatków z budżetu państwa, spadek podatków itp. Istota wszystkich tych czynników polega na tworzeniu dodatkowego popytu mogącego zaktywizować gospodarkę. Wielkość mnożnika – jest wprost proporcjonalna do krańcowej skłonności do konsumpcji i odwrotnie proporcjonalna do krańcowej skłonności do oszczędności. W gospodarce rynkowej istnieje bariera zbytu. Trzeba podejmować różne problemy inwestycyjne aby inwestycja była trafiona. Powinno się przeprowadzić badania rynku nie tylko wewnętrznego ale i zagranicznego. Na rynkach zagranicznych jest bardzo duża konkurencja a Światowa Organizacja Handlu skłania kraje do ograniczania różnych barier w handlu zagranicznym ( ceł, akcyzy, podatków ) i liberalizacji wymiany towarowej. Znaczna część wybudowanych inwestycji w warunkach konkurencji i niepewności dnia jutrzejszego okazuje się być nadmierna i nie pracuje. Z barku przewidywalności pojawia się nadmiar „maszyn” pozostających bez pracy. Przy bezrobociu maszyn występuje bezrobocie ludzi – czyli tzw. przymusowe bezrobocie. Zbyt utrudnia także mechanizm podziału – z jednej strony występuje prywatna własność a z drugiej pracujący którzy mają tylko siłę roboczą. Motywem działania właścicieli jest zysk. Mechanizm podziału preferuje więc właścicieli środków produkcji i ogranicza dochody pracowników. Właściciele nie są w stanie skonsumować wypracowanego przez siebie dochodu. Popyt konsumpcyjny jest określany przez ogół ludności zdolnej do pracy. Gdyby prace pracowników rosły szybciej to i popyt byłby większy. Produkt krajowy potencjalny- to taki który mógłby powstać gdyby w pełni wykorzystano ludzi i maszyny. W Polsce jest niewykorzystanych ok. 3 mln ludzi. Jest ogromna różnica między produktem krajowym potencjalnym a realnym. Poszukuje się sposobów rozszerzenia popytu aby przekroczyć barierę zbytu.. Zadanie strategiczne to zbliżenie obu produktów. Mnożniki łączy się z tym problemem, są to narzędzia którymi dąży się do częściowej neutralizacji barier zbytu. Są dwie szkoły :

- liberałowie – którzy opowiadają się za minimalną ingerencją w życie gospodarcze ze strony Państwa ( Państwo ma być stróżem własności prywatnej)

- interwencjoniści – z teoretycznym zapleczem teorii Keynsa Bariera zbytu i koncepcja mnożnika jako instrumentu który ma służyć przezwyciężeniu tej bariery powstała z idei szkoły Keynsa. Metody interwencji są różnorodne a jedną z form interwencji jest uruchamianie inwestycji autonomicznych uruchamianych przez rząd obok inwestycji prywatnych które nie są w stanie stworzyć tyle miejsc roboczych aby ograniczyć do minimum bezrobocie. Cel to rozszerzenie popytu. Takie inwestycje:

1. stwarzają nowe miejsca pracy

docsity.com

2. ludzie otrzymują wynagrodzenie za pracę – a ono z kolei jest wydawane na potrzeby konsumpcyjne – i jest zgłaszany dodatkowy popyt i uruchamiana jest swoista reakcja łańcuchowa.

Jeśli pierwsi zatrudnieni zgłaszają popyt na dobra ta należy uruchomić te nieczynne maszyny i ludzi aby te dobra dostarczyć. Uruchamiany jest zatem następny popyt na pracę i maszyny i tworzy się reakcja łańcuchowa. Tych porcji zgłaszanego popytu może być kilka. I – inwestycje

 I – dodatkowe inwestycje autonomiczne

 Y’ – dodatkowy produkt

I + I Y’

100 300

ki =  Y /  I = 300 / 100 = 3

C / Y = 0,8 Y’

I / Y = 0,2  C /  Y’

Y = C + O konsumpcja + oszczędności  O =  I

Y’ =  C + I konsumpcja + inwestycje

I = Y’ -  C produkt - konsumpcja

ki = Y’ /  I =  Y’ / Y’ - C =

Y’

Y’ 1 = =

Y’ C C - 1 -

Y’ Y’ Y’ Wydano 100 jednostek inwestycji i one spowodowały trzykrotnie większy popyt. Wynika z tego że mnożnik inwestycyjny wynosi 3 . Co oznacza że jeśli wydatkuje się na inwestycje 100 jednostek to istnieje możliwość potrojenia produkcji w tym samym roku ( przezwyciężenie bariery popytu ). Ten ułamek został przekształcony tak aby wprowadzić do niego kategorie krańcowej skłonności do konsumpcji. Jeśli dysponujemy produktem krajowym o symbolu Y , to dzieli się on na część konsumowana i inwestycyjną. W skali naszego kraju ok. 20 % przeznaczamy na inwestycje a 80 % na konsumpcję. Krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi zatem 0,8 a krańcowa skłonność do inwestycji 0,2. Do mnożnika wprowadzamy krańcową skłonność do konsumpcji dlatego że dodatkowe płace uruchomione na podstawie uruchomienia inwestycji autonomicznych nie są w całości wydawane na konsumpcję, część z nich jest np. odkładana do banku. Np.

C / Y’ = 2/3 to znaczy że 2/3 są przeznaczane na konsumpcję a 1/3 na oszczędności a potem na inwestycje. Gdy podstawimy 2/3 pod wzór mnożnika to otrzymamy:

1 1 = = 3 1 - 2/3 1/3

docsity.com

inwestycje autonomiczne pozwalają wykreować bardzo duży popyt wiążący się z krańcową skłonnością do konsumpcji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument