Biznesplan solarium - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8415 kwietnia 2013

Biznesplan solarium - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics

DOC (207 KB)
18 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu badań operacyjnych dotyczące biznesplanu solarium.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 18
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument

Wnioskodawca: Ewelina

SPIS TREŚCI

1. Krótka synteza…........................................................................................3

2. Wnioskodawca …………….......................................................................4

3. Charakterystyka działalności ..............................................................5,6,7

4. Rynek , popyt i podaż …...........................................................................8

5. Syntetyczna ocena projektu ......................................................................9

6. Ogólna ocena wykonalności projektu ……………………………….…10

7. Propozycja zabezpieczenia spłaty………………………………………11

8. Analiza finansowa…............................................................................12,13

9. Rachunek zysków i strat ……………………………………………….14

10. Przepływy finansowe ………………………………………...…15,16,17

11. Podsumowanie …………………………………………………………18

1. KRÓTKA SYNTEZA

Opisane przedsięwzięcie w niniejszym opracowaniu dotyczy działalności gospodarczej , która prowadzona będzie przez Panią Ewelinę . Prowadzona działalność gospodarcza polegać będzie na prowadzeniu usług solarium oraz usług kosmetycznych i w pespektywie na handlu artykułami kosmetycznymi.

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej Pani Ewelina zamierza częściowo sfinansować ją z pożyczki z Banku w wysokości 40000 zł na następujących warunkach:

- termin uzyskania pożyczki – kwiecień 2006 roku, - wysokość pożyczki – 40000 zł, - okres spłaty pożyczki – 36 miesięcy, - okres karencji w spłacie – 6 miesięcy,

- spłata pożyczki – w 30 miesięcznych ratach począwszy od maja 2006r. Pierwsza rata kapitałowa w wysokości 1430 zł , pozostałe 29 rat kapitałowych wysokości każda 1330 zł, - odsetki płatne miesięcznie, - zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel In blanco.

2. WNIOSKODAWCA

• Imię i nazwisko właściciela : Ewelina.

• Adres zamieszkania:

• Data urodzenia: 05.00.1980r.

• Pesel: 8000000000

• NIP: 400-000-00-00

• Stan cywilny: panna.

• Wykształcenie: wyższe o kierunku.

• Staż pracy: • Od 01.03.2005 – 31.10.2005 – Prawa sp. z o.o.

• Obecny status na rynku pracy: od dnia 15.02.2006r. osoba bezrobotna – absolwentka wyższej uczelni.

• Telefon: (0-90) 3005-0160 lub 600 – 000-000

3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

1. Podstawa prawna prowadzonej działalności:

Działalność gospodarcza zarejestrowana zostanie w miesiącu maju 2006 roku. Firma działać będzie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , który dokonany zostanie w Urzędzie Miejskim w K. Po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej firma otrzyma numer identyfikacyjny – Regon , nadany przez Urząd Statystyczny. Następnie dokonane odpowiednie zgłoszenia rejestracyjne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , oraz Pierwszym Urzędzie Skarbowym.

2. Zakres i adres prowadzonej działalności:

Prowadzona działalność gospodarcza polegać będzie na świadczeniu usług solarium oraz prowadzeniu usług kosmetycznych a w dalszej perspektywie handlu artykułami kosmetycznymi. Lokalizacja przedsięwzięcia na obecnym etapie inwestycji nie została jeszcze ustalona. Wnioskodawca prowadzi obecnie poszukiwania lokalu o powierzchni minimum 50 m2 , który położony byłby w okolicy dużego skupiska mieszkalnego z jednoczesnym brakiem konkurencji w najbliższym otoczeniu. Koszty dzierżawy lokalu nie powinny przekroczyć 1000 zł brutto.

3. Majątek trwały i obrotowy oraz źródła jego sfinansowania.

Chcąc zrealizować cel , którym jest uruchomienie i prowadzenie zamierzonej działalności Wnioskodawca musi ponieść określone koszty aby zakupić niezbędne wyposażenie.

Firma zamierza dokonać zakupu następującego wyposażenia:

- łóżko solarium – o mocy co najmniej 160 – 180 W o wartości brutto około 24000 zł, - urządzenie kosmetyczne - o wartości brutto około 22000 zł,

Wyposażenie zostanie zakupione u firmy „Ergosun Solaria” mającej swoją siedzibę w Gdyni. Wnioskodawca interesował się zakupem solarium Ergosun XXL 222 o mocy 225W lub równie nowoczesnymi urządzeniami o mocy 160 – 180 W. Urządzenie kosmetyczne , będące nowością na rynku , również zakupione zostało by w firmie „Ergosun Solaria”. Zakup planowany jest na kwiecień – maj 2006r. Sprzedawca urządzeń fachowo szkoli zainteresowanych w zakresie umiejętnej obsługi sprzedawanego wyposażenia.

Poza w/w wyposażeniem Wnioskodawca musi ponieść nakłady na adaptację lokalu , tj. zakup niezbędnego wyposażenia w postaci biurka , krzeseł oraz ewentualnie montaż ścianek działowych i dodatkowego oświetlenia. Planuje się , że łączne nakłady na ten cel zostaną poniesione do końca kwietnia 2006 roku i wyniosą brutto około 4000 zł.

Nowo otwarte solarium i gabinet kosmetyczny będą sukcesywnie wyposażane w towar handlowy w trakcie prowadzenia już działalności gospodarczej.

Łączne nakłady na uruchomienie planowanego przedsięwzięcia:

- zakup solarium i urządzenia kosmetycznego – około 46000 zł, - zakup wyposażenia – 4000 zł, - rezerwa finansowa – 1000 zł.

Źródła sfinansowania planowanego przedsięwzięcia:

Środki własne – 11000,00 zł Pożyczka - 40000,00 zł. Razem - 51000,00 zł

Struktura procentowa źródeł sfinansowania przedsięwzięcia: Środki własne – około 21,57 % wartości inwestycji Pożyczka - około 78,43 % wartości inwestycji,

Razem – 100%

Poniżej przedstawiono graficznie stan finansowania całości inwestycji zarówno gotówkowo jaki i procentowo.

4. RYNEK , POPYT I PODAŻ

Firma Pani Eweliny będzie świadczyć usługi klientom indywidualnym – głownie mieszkańcom okolicznych domostw znajdujących się w pobliżu placówki. Popyt na usługi oferowane przez firmę Wnioskodawcy powinien być duży. Ostatnie lata są okresem znacznej poprawy świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności dbania o zdrowie jak i dobry wygląd. Przedkłada się to w bezpośredni sposób na coraz większe zainteresowanie społeczne z korzystania z gabinetów kosmetycznych , fitness i solariów. Fakt ten powinien przełożyć się na wysoką rentowność przedsięwzięcia. Zwiększający się wolumen obrotów będzie generował coraz wyższy zysk. W nim właśnie Wnioskodawca upatruje swej szansy na sukces przedsięwzięcia. Wypracowane zyski inwestowane zostałyby w zakup materiałów kosmetycznych , które z kolei stanowiłyby dodatkowe źródło dochodów. Popyt i podaż w przypadku świadczenia wnioskowanych usług będzie na podobnym poziomie , bez względu na porę roku. Spodziewany jest niewielki spadek wykonywanych usług solarium w okresie letnim – wakacyjnym, jednak nie będzie on stanowił zagrożenia dla istnienia firmy. Pozostały okres , około 9 miesięcy roku są za to wyśmienitym czasem dla świadczenia tych usług. Zainteresowanie usługami kosmetycznymi będzie niezależne od pory roku.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia da Wnioskodawcy szansę stworzenia sobie miejsca pracy.

5. SYNTETYCZNA OCENA PROJEKTU

Analiza SWOT

Mocne strony:

♦ przygotowanie merytoryczne Wnioskodawcy, ♦ dobre założenia do uruchomienia planowanego przedsięwzięcia, ♦ dobre wskaźniki finansowe, ♦ rosnąca systematycznie wielkość obrotów i generowanego zysku.

Słabe strony:

♦ wzrost konkurencji, ♦ brak własnej siedziby.

Szanse inwestora:

♦ możliwość zwiększenia obrotów poprzez zwiększenie liczby klientów indywidualnych, ♦ poszukiwanie lokalu gdzie występuje brak konkurencji na danym terenie.

Zagrożenia inwestora:

♦ nie otrzymanie pożyczki , co uniemożliwi rozpoczęcie działalności gospodarczej,

6. OGÓLNA OCENA WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Firma Pani Eweliny zamierza rozpocząć działalność w maju bieżącego roku. Do tego czasu Wnioskodawca zamierza zakupić niezbędne urządzenia i wyposażenie oraz zaadoptować wynajęty lokal. Na podstawie przyjętych założeń można stwierdzić , że firma Pani Eweliny ma bardzo duże szanse na rozwój. Swoim klientom świadczyć będzie usługi w interesującym ich zakresie za stosunkowo przystępne ceny. Całe przedsięwzięcie będzie charakteryzować się dobrą zyskownością, płynnością w całym analizowanym okresie i stosunkowo wysoką skumulowaną gotówką. Gwarantuje to pewność dotrzymania warunków umowy pożyczki. Na wstępnym etapie realizacji przedsięwzięcia wydaje się , że nie istnieje niebezpieczeństwo niezrealizowania projektu , a planowane przedsięwzięcie powinno przynieść korzyści Wnioskodawcy jak i Bankowi.

7. PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA SPŁATY

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel In blanco , lub przewłaszczenie zakupionych urządzeń. Zasadę i formę zabezpieczenia Wnioskodawca pozostawia do rozstrzygnięcia przez Bank. Szczegóły dotyczące realizacji tej formy zostaną uzgodnione po przedstawieniu propozycji Banku.

8. ANALIZA FINANSOWA:

1. Założenia analizy finansowej:

F 0 6 E okres badany – 36 miesięcy F 0 6 E analizę przeprowadzono w cenach stałych , dla których podstawą są ceny z IV kwartału 2005r. F 0 6 E wszystkie podane kwoty są w złotych.

Analiza wykazała , że przy przyjętych założeniach przedsięwzięcie wykazuje nadwyżki gotówki skumulowanej , co gwarantuje dotrzymanie warunków umowy zawieranej z Bankiem. Rentowność przedsięwzięcia jest dobra i przy zwiększającym się wolumenie obrotów będzie generowany coraz wyższy zysk.

2. Przychody działalności:

- w pozycji przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów przyjęto przychody ze sprzedaży usług solarium , gabinetu kosmetycznego i handlu artykułami kosmetycznymi,

Przyjęto założenia: - przychody z solarium , przyjęto , że do końca 2006 roku cena minuty solarium będzie wynosić 1,00 złoty. Dla porównania ceny na terenie miasta wahają się od 1,00 do 1,50 złotego. Wnioskodawca planuje podniesienie ceny docelowo do 1,20 złotego , ale nie jest to przesądzone. - przychody z urządzenia kosmetycznego , przyjęto , że cena usług w zależności od rodzaju będzie się wahać od 50 do 100 złotych. Ponieważ urządzenie to jest nowością na rynku trudno mówić obecnie o cenach konkurencji. Wnioskodawca planuje , że firma będzie otwarta 12 godzin dziennie. Szacowany początkowy przychód z świadczenia tylko usług solarium przy założeniu obłożenia na poziomie dwóch godzin dziennie osiągnąłby wysokość 3000 zł miesięcznie. Założenie to jest bardzo ostrożne. Docelowo obłożenie powinno osiągnąć wartość czterech , pięciu godzin dziennie.

Przychody z świadczenia usług kosmetycznych w pierwszym okresie nie przekroczą wysokości 600 zł miesięcznie. Docelowo jednak powinny być one na poziomie co najmniej 2000 zł.

3. Koszty działalności:

Przyjęto założenia: - w pozycji materiały i energia udział kosztów zużycia materiałów i energii jest na przeciętnym poziomie i ma średni wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. - w pozycji wartość sprzedanych towarów , materiałów i produktów wykazano niewielką wartość , gdyż na obecnym etapie realizacji

przedsięwzięcia nie przewidziano jeszcze okresu w którym powinny one wystąpić. W założeniu nie będą one stanowić dużej pozycji przychodów. Wartość ta stanowi niewielki margines błędu nie ujęty w innych kosztach. - w pozycji wynagrodzenia + pochodne nie wykazano kosztów z tym związanych , gdyż na obecnym etapie przyjęto takie założenie, - w pozycji czynsz wykazano kwotę 1000 zł , gdyż takie założenie przyjął Wnioskodawca, - w pozycji wyposażenie w 2006 roku nie ujęto zakupów inwestycyjnych , w latach kolejnych ujęto koszty związane z okresowymi przeglądami i wymianą np. lamp z solarium, - w pozycji opłaty telekomunikacyjne przyjęto koszty telefoniczne i pocztowe, - w pozycji pozostałe koszty są to koszty związane z reklamą , ubezpieczeniami , reprezentacyjne. - w pozycji amortyzacja zaplanowano ją w następujący sposób: Od zakupionych urządzeń w wysokości 42000 zł , amortyzacja będzie liczona według 18 % stawki amortyzacyjnej i wynosić będzie rocznie 7560 zł , kwartalnie 1890 zł , miesięcznie 630 zł. Od inwestycji w obcych środkach trwałych (adaptacja wynajętego lokalu) amortyzacja liczona będzie według 5 % stawki amortyzacyjnej. Ze względu na niewielkie koszty w tym zakresie nie przesądzono jeszcze o uwzględnieniu tego rozliczenia, - w pozycji saldo zysków i strat nadzwyczajnych nie przewidywano żadnych zysków i strat nadzwyczajnych, W analizie nie zakładano także wystąpienia podatków lokalnych i kosztów leasingu. W niniejszej analizie sporządzono rachunek zysków i strat oraz przepływy finansowe.

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PLANOWANE DANE W PLN.

L.P. POZYCJA MAJ – GRUDZIEŃ

2006R.

2007R. 2008R. STYCZEŃ – MAJ 2009R.

A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (RAZEM)

27200 98000 108800 53700

1 USŁUG 27200 98000 103000 48600 2 TOWARÓW I MATERIAŁÓW 0 0 5800 5100 B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

OPERACYJNEJ 13300 32080 45930 23290

1 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW

0 0 7380 7210

2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

3980 13980 14850 6980

3 WYPOSAŻENIE 0 0 4800 0 4 CZYNSZ 7000 12000 13300 6100 5 WYNAGRODZENIA +

POCHODNE 0 0 0 0

6 OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE

1900 3900 4100 1900

7 POZOSTAŁE 450 2200 1500 1100 C ZYSK / STRATA ZE

SPRZEDAŻY 13900 53920 62870 30410

D AMORTYZACJA 4410 7560 7560 3150 E POZOSTAŁE KOSZTY

OPERACYJNE 0 3900 3470 1890

F ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

9490 42460 51840 25370

G ODSETKI DO ZAPŁATY 1166 2000 2000 834 H ZYSK / STRATA BRUTTO NA

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8324 40460 49840 24536

I ZYSKI NADZWYCZAJNE 0 0 0 0 J STRATY NADZWYCZAJNE 0 0 0 0 K ZYSK / STRATA BRUTTO 8324 40460 49840 24536 L OBOWIĄZKOWE

OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

0 0 0 0

M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE

OBCIĄŻENIA

1750 3000 7000 3750

N PODATEK DOCHODOWY 1249,06 7117,40 8139,60 3949,34 O SPŁATA KAPITAŁU 1430 15960 15960 6650 P ZYSK / STRATA NETTO 3894,94 14382,60 18740,40 10186,66 R DYWIDENDA

WŁAŚCICIELA 2000 10000 12700 6200

S SPŁATA KREDYTU STUDENCKIEGO

1800 4000 6000 3900

T ZYSK / STRATA 94,94 382,60 40,40 86,66

10. PRZEPŁYWY FINANSOWE

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

L.P. POZYCJA MAJ – GRUDZIEŃ

2006R.

2007R. 2008R. STYCZEŃ – MAJ 2009R.

1 Wynik finansowy 13900 53920 62870 30410 2 Amortyzacja 4410 7560 7560 3150 3 Przyrost (+) Spadek (-

) zobowiązań budżetowych

0 0 0 0

4 Przyrost (+) Spadek (- ) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług

0 0 0 0

5 Przyrost (+) Spadek (-) rezerw

0 0 0 0

6 Przyrost (+) Spadek (- ) zapasów towarów

handlowych

0 0 7380 7210

7 Przyrost (+) Spadek (- ) zaliczek na poczet

dostaw

0 0 0 0

8 Przyrost (+) Spadek (- ) należności z tytułu

dostaw i usług

0 0 0 0

9 Przyrost (+) Spadek (- ) produktów gotowych

0 0 0 0

10 Przyrost (+) Spadek (- ) pozostałych

należności

0 0 0 0

11 Przyrost (+) Spadek (- ) papierów

wartościowych przeznaczonych do

obrotu

0 0 0 0

A Środki pieniężne z działalności

inwestycyjnej (suma 1-12)

9490 46360 47930 20050

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

L.P. POZYCJA MAJ – GRUDZIEŃ

2006R.

2007R. 2008R. STYCZEŃ – MAJ 2009R.

1 Przyrost (+) Spadek (- ) wartości niematerialnych i prawnych

0 0 0 0

2 Przyrost (+) Spadek (- ) składników

rzeczowego majątku trwałego

46000 0 0 0

3 Przyrost (+) Spadek (-) finansowego majątku

trwałego

0 0 0 0

4 Przyrost (+) Spadek (- ) należności

długoterminowych

0 0 0 0

B Środki pieniężne z działalności

inwestycyjnej (suma 1-4)

46000 0 0 0

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

L.P. POZYCJA MAJ – GRUDZIEŃ

2006R.

2007R. 2008R. STYCZEŃ – MAJ 2009R.

1 Przyrost (+) Spadek (- ) długoterminowych kredytów bankowych

0 0 0 0

2 Przyrost (+) Spadek (- ) długoterminowych pożyczek , obligacji i

papierów wartościowych

0 0 0 0

3 Przyrost (+) Spadek (-) krótkoterminowych

kredytów bankowych

0 0 0 0

4 Przyrost (+) Spadek (- ) krótkoterminowych dotacji , pożyczek , obligacji i papierów

wartościowych

11000 0 0 0

5 Przyrost (+) Spadek (- ) pozostałych zobowiązań

długoterminowych

0 0 0 0

6 Przyrost (+) Spadek (- ) funduszy specjalnych

0 0 0 0

7 Przyrost (+) Spadek (- ) kapitałów własnych

0 0 0 0

C Środki pieniężne netto z działalności

finansowej (suma 1-7)

11000 0 0 0

D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A

+B+C)

25510 46360 47930 20050

E Środki pieniężne na początku roku

obrotowego

51000 894,94 2382,60 4040,40

F Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

25490 14382,60 18740,40 10186,66

G Gotówka bilansowa 25490 14382,60 18740,40 10186,66 H Suma kontrolna 0 0 0 0

11. PODSUMOWANIE

Planowane uruchomienie działalności gospodarczej nie pozwala Wnioskodawcy przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych z jego wykonywaniem. Ostrożne rozpoznanie rynku, rozmowy z dostawcami urządzeń, pozwalają Pani Ewelinie określić pewne normy i ramy dla tego typu działalności gospodarczej. Na podstawie tych założeń Wnioskodawca przedłożył wyżej zamieszczoną analizę ekonomiczną. Powyższe opracowanie jest w swym założeniu bardzo ostrożne. Z doświadczenia Wnioskodawcy i obserwacji rynku w tej branży, wynika, że zyski podobnych firm wynoszą rocznie nawet o 50 % więcej niż przedstawiono w analizie. Pomimo przyjęcia bardzo ostrożnego scenariusza realizacji przedsięwzięcia po dokonaniu opracowania Wnioskodawca stwierdził , że rentowność przedsięwzięcia jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Zwiększający się ciągle wolumen obrotów będzie generował coraz wyższy zysk.

PAGE 6

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument