Budżet państwa - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Budżet państwa - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (49 KB)
4 strony
745Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości dotyczące budżetu państwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Budżet państwa

Budżet państwa to plan będący podstawą prowadzenia gospodarki finansowej państwa, obejmujący szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów, obejmujący wydatki organów państwowych, administracji rządowej, który musi być corocznie uchwalany przez sejm w formie ustawy budżetowej. Cechy budżetu państwa: 1. jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań (funkcji państwa); 2. gromadzenie środków budżetowych odbywa się - z reguły - w sposób przymusowy 3. szczególna rola budżetu w funkcjonowaniu państwa; 4. procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu implikują zasady ustrojowo-konstytucyjne; najogólniej chodzi o zakres uprawnień władzy ustawodawczej i wykonawczej w określaniu źródeł, wysokości i rodzajów dochodów oraz kierunków wydatków 5. procesy gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie zawsze mają charakter nie tylko ekonomiczny, lecz także społeczny 6. dochody budżetowe powstają na skutek definitywnego przejęcia ich przez państwo od różnych podmiotów; oznacza to, że dochody budżetowe gromadzone w budżecie są bezzwrotne; 7. budżet państwa dotyczy działalności organów i podmiotów państwa w przyszłości, stąd też zawsze jest planem dochodów i wydatków państwa na z góry ustalony czas; 8. budżet jako fundusz musi cechować specjalizacja, polegająca na nadaniu rygorów prawnych wydatkom budżetowym; 9. wiązanie dochodów i wydatków budżetowych z działalnością państwa w zamkniętym okresie oznacza, że w istocie budżet państwa tworzą strumienie dochodów i strumienie wydatków; 10. strumieniowy charakter budżetu oznacza, z reguły, konieczność egzekwowania należnych w danym okresie dochodów, jak również obliguje do wydatkowania środków budżetowych przed upływem okresu budżetowego; 11. budżet państwa nie może być wystarczającą podstawą oceny finansowej działalności państwa.

Funkcje budżetu państwa: 1. redystrybucyjna polega zatem na regulowaniu dochodów podstawowych kategorii podmiotów występujących w gospodarce narodowej. Zewnętrznym wyrazem redystrybucyjnej działalności budżetu

jest gromadzenie dochodów, głównie w postaci podatków, od podmiotów gospodarujących i przeznaczanie ich na rzecz tych podmiotów, które albo w ogóle nie osiągają dochodów, albo osiągają je, ale w stopniu nie wystarczającym na ich potrzeby (np. szkoły, szpitale, jednostki administracji publicznej). 2. alokacyjna w pełni pokrywa się z funkcją redystrybucyjną. Zagospodarowanie czynników produkcji w różnej działalności gospodarczej w taki sposób, aby w przyszłości, aby w przyszłości uzyskać jak najwyższy dochód. 3. stabilizacyjna (wyrównawczą) polega na wykorzystaniu go jako narzędzia państwa w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarki kapitalistycznej. 4. fiskalna polega na przejmowaniu na rzecz państwa dochodów. Przejmowanie dochodów budżetowych wiąże się z prowadzeniem przez państwo rozmaitej działalności związanej z funkcjami państwa., między funkcją redystrybucyjną a funkcją fiskalną zachodzą różnice co do zakresu, polegające na tym, że funkcja fiskalna budżetu dotyczy tylko jego strony dochodowej, a funkcja redystrybucyjna dotyczy zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych, przy czym główny akcent położony jest na stronę wydatkową. 5. ustrojowa w pewnym sensie budżet państwa jest atrybutem władzy, określa ustrój państwa. Jeśli budżet nie zostanie uchwalony może to doprowadzić do destabilizacji politycznej (rozwiązanie parlamentu). 6. demokratyczna pobudzanie zainteresowania i angażowania społeczeństwa do opracowywania i wykonywania budżetu (żeby organizacje społeczne włączały się do konstruowania budżetu, miały wpływ na wytyczne, które są formułowane w budżecie państwa). 7. kontrolna polega na wykorzystywaniu procesów i zjawisk pieniężnych do obserwacji oraz analizy zjawisk i procesów rzeczowych. Funkcja kontrolna budżetu może polegać na analizie przyczyn (rzeczowych) niewykonania budżetu po stronie dochodów lub wydatków, w kwotach globalnych lub w pozycjach szczegółowych, co oznacza, że pewna część zadań publicznych nie jest realizowana. 8. bodźcowa jej istotę można sprowadzić do pozytywnego zachowania się podmiotów wobec stosowanych przez państwo instrumentów budżetowych, zwłaszcza w zakresie ciężarów podatkowych. Bodźcowanie pozytywne ma miejsce jeśli rząd będzie zmniejszał opodatkowanie i opłaty obowiązkowe a zwiększał wydatki publiczne; bodźcowanie negatywne, gdy obciążenia podatkowe zwiększają się. 9. planowania 10. prawna 11. kredytowa budżetu sprowadza się do ustalenia, czy państwo ma zdolność kredytową.

12. administracyjna jest ściśle związana z funkcją koordynacyjną. 13. koordynacyjna koordynowanie działalności całego sektora publicznego przez budżet państwa. Zasady budżetu państwa: 1. zasada równowagi chodzi o to, że możemy wydatkować tyle, ile mamy zgromadzonych środków, wydatki nie mogą przewyższać dochodów. 2. zasada powszechności (zupełności) w budżecie uwzględnia się wszystkie dochody i wydatki. 3. zasada jedności wymaga obejmowania dochodów i wydatków tylko jednym budżetem( w jednym zestawieniu). Przychody państwa winny być przeznaczone na pokrycie całości wydatków.W ramach tej zasady wyróżnia się tzw. jedność formalną i materialną.Jedność formalną uzyskuje się dzięki budowie zbiorczego budżetu państwa obejmującego budżet władz centralnych i budżet władz samorządowych. Jedność materialna głosi, że suma dochodów powinna być przeznaczona na pokrycie całości wydatków budżetowych bez celowego wiązania niektórych wydatków z określonymi dochodami budżetowymi. 4. zasada jawności budżet państwa i zawarte w nim informacje nie mogą być tajne, projekt budżetu musi być jawny. 5. zasada przejrzystości zawarte w nim informacje muszą być tak skonstruowane, żeby można było się zorientować jakie są tendencje zmian w polityce społeczno-gospodarczej rządu. 6. zasada realności budżet musi być tak skonstruowany, aby był możliwy do wykonania. 7. zasada gospodarności środkami publicznymi należy gospodarować w sposób oszczędny. 8. zasada jednoroczności budżet jest planowany, projektowany i uchwalany na jeden rok. 9. zasada uprzedniości projekt budżetu państwa powinien być zaproponowany jeszcze przed rokiem budżetowym. 10. zasada operatywności budżet powinien być opracowany w układzie, który umożliwiłby ścisłe ustalenie, które podmioty są odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań budżetowych i jakie środki otrzymują na sfinansowanie tych zadań. 11. zasada polityczności na kształtowanie budżetu i poprawki w nim mają wpływ siły polityczne zgromadzone w parlamencie. 12. zasada szczegółowości - postukuje by budżet był sporządzany przy max uszczegółowieniem źródeł dochodów, oraz celów na które dochody będą wydatkowane. Dochody - wpływy z podatków opłat ceł, wpłat z zysku z przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwaWydatki - realizacja zadań organów państwowych: sąd, prokuratura, subwencje, dotacje do

jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, obsługa długu publicznego tj. odsetki, dyskonta, prowizję.

Przychody wpływy ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych zaciągniętych pożyczek i kredytów prywatyzacji majątku skarbu państwa.

Rozchody spłata otrzymanych pożyczek i pokrycie deficytu budżetowego.Dochody i wydatki mają charakter bezzwrotny, natomiast przychody i rozchody mają charakter zwrotny.

Dług stanowi pieniężne zobowiązanie danego podmiotu do zapłaty tego długu w określonych ratach i terminach z określonym oprocentowaniem.

Dług publiczny to skutek zobowiązań państwa powstałych wyniku zaciągniętych bezpośrednich kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz nieregulowania przez jednostki sektora publicznego wymaganych zobowiązań.

Deficyt budżetowy - występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.Budżety większości państw świata zakładają deficyt rzędu paru procent (jednak rzadko powyżej 5% PKB).Równowaga budżetowa taki stan budżetu, że wydatki równają się dochodom

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument