Pytania egzaminacyjne PPI  - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Pytania egzaminacyjne PPI - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (1 MB)
13 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynierii: projektowanie i z czego wynika zróznicowanie projektowanego produktu. pytania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
1

1

1. Co to jest projektowanie i z czego wynika zróznicowanie projektowanego produktu.

Projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą

działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności

i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym

obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt akiegoś urządzenia

(np. maszyny, pojazdu, aparatu itp.) i pomieszczenia, w którym to urządzenie będzie

eksploatowane.

Zróżnicowanie wynikające z:

• cech, • parametrów użytkowych, • zgodności ze standardami, • trwałości, • niezawodności, • łatwości naprawy, • stylu itd.

2. Jakie są niezmienniki projektowania

Niezmiennikami projektowania są:

• potrzeba społeczna - mogąca się przejawiać w różny sposób, jako impuls inicjujący

proces projektowania,

• kompetentny sprawca procesu projektowania - tzw. system projektujący, może to być

zorganizowany zespół projektantów lub pojedynczy projektant,

• określony system wartości uznawany przez system projektujący, ważne są m.in. relacje

pomiędzy względną ważnością kryteriów technicznych, ekonomicznych i

humanistycznych,

• zasoby warunkujące poprawność przebiegu procesu:

» metodologiczne (strategie projektowe, metody),

» informacyjne (ilość i jakość potrzebnych informacji),

» techniczne (wyposażenie w sprzęt techniczny),

» ekonomiczne (finanse, kapitał), » czasowe (projektowanie musi trwać odpowiednio długo),

wynik projektowania, pojawiający się w postaci zweryfikowanej dokumentacji technicznej, często - prototypu lub modelu funkcjonalnego.

3. Na czym polega projektowanie techniczne, projektowanie urządzeń oraz procesów technologicznych?

Projektowanie techniczne

Jest to jeden z bardzo istotnych etapów działalności inżynierskiej, którego głównym celem

jest projektowanie obiektów technicznych, w tym procesów i środków produkcji. Na tym

etapie dobiera się idee działania technicznego, rozwija się je w koncepcje systemów

technicznych i tu zapadają istotne decyzje, rzutujące potem na skuteczność, ekonomiczność i

niezawodność, a tym samym na wydajność i użyteczność społeczną całego przedsięwzięcia.

docsity.com

2

Każde projektowanie obiektów technicznych, wymaga zaangażowania zdolnych inżynierów o

najwyższych kwalifikacjach, głębokiej wiedzy i dużym doświadczeniu.

Skonkretyzowanym wynikiem działalności projektowej jest dokumentacja techniczna w

postaci rysunków, opisów, instrukcji i zestawień obiektów oraz kosztorysy.

Projektowanie procesów technologicznych polega na obmyśleniu i opracowaniu informacji

o sposobie i kolejności działań, o potrzebnych narzędziach, maszynach, urządzeniach i

pomieszczeniach oraz o sposobie sterowania tymi działami.

Projektowanie urządzeń polega na obmyśleniu koncepcji działania urządzenia, doborze

układów przetwarzania energii, materii i informacji, odpowiednim wykorzystaniu i kojarzeniu

właściwości materii oraz zjawisk fizycznych, opracowaniu struktur mechanizmów oraz

tworzeniu pożądanych sprzężeń i relacji pomiędzy obiektami.

Projektowanie ergonomiczne

Projektowanie, którego celem jest tworzenie ergonomicznie poprawnych obiektów

technicznych, wyróżniające się od tradycyjnego projektowania inżynierskiego położeniem

nacisku właśnie na ergonomiczną jakość projektowanego obiektu, traktowanego jako system

złożony z dwóch komponentów: ludzkiego i technicznego, nazwa się projektowaniem

ergonomicznym.

4. Podział projektów i charakterystyka w zależności od stopnia wprowadzania nowych rozwiązań.

Projekt oryginalny dotyczy wykonania wyrobu mającego funkcjonować według nowej

zasady. W takim przypadku, projektant musi pozwolić sobie na wyjątkowo nieskrępowane

myślenie, wziąć pod uwagę wszystkie pomysły przychodzące mu do głowy, aż wreszcie,

kierując się jakimiś sensownymi kryteriami, zdecydować się na jeden z nich. Na powstawanie

oryginalnych projektów duży wpływ mają nowe materiały o specjalnych właściwościach.

Niekiedy użycie nowego materiału może być inspiracją do zaprojektowania nowego

produktu, lecz często bywa tak, że nowy produkt wymaga stworzenia nowego materiału.

Nowe rozwiązania w technice lotniczej i rakietowej stały się możliwe po wynalezieniu super

wytrzymałych i bardzo lekkich materiałów kompozytowych, podobny wpływ ma rozwój

nowych stopów metalicznych, cermetów oraz tworzyw sztucznych.

Projekt adaptacyjny, czylirozwojowy - jest projektem, w którym poprawia się właściwości

użytkowe działającego dotąd urządzenia przez stosowne projektowanie wykorzystujące

postęp w inżynierii materiałowej. Od sposobu wykorzystania nowych materiałów w

projektowanych wyrobach zależą ich właściwości i atrakcyjność rynkowa.

Projektalternatywny jest projektem, w którym zmieniono skalę, wymiary lub jakieś

szczegóły rozwiązania bez zmiany funkcji lub sposobu jej osiągnięcia, np. zwiększenie

pojemności silnika spalinowego, cysterny na płyny itp.

5. Podział projektowania urządzeń w zależności od stopnia nowości opracowywanej konstrukcji

podpatrzone - naśladownicze, odtwarzające,

docsity.com

3

kompilacyjne - dobór i dostosowanie istniejących konstrukcji do pełnienia nowych,

innych zadań,

ewolucyjne - rozwój i doskonalenie istniejących konstrukcji,

innowacyjne - nowatorskie, oryginalne.

6. Podział projektowania urządzeń w zależności od sposobu podejścia do projektowania.

rutynowe,

intuicyjne,

metodologiczne, czyli oparte na działaniach logicznych, naukach podstawowych i

konstrukcyjnych,

eksperymentatorskie - tworzenie i weryfikacja informacji konstrukcyjnych za pomocą

prób i badań.

7. Podział projektowania urządzeń w zależności od sposobu ujęcia tematu. systemowe - rozwiązywanie tematu realizowane jest na tle rozwiązywania problemu

całościowego w ujęciu systemowym,

integralne - rozwiązuje problemy części całości ze względu na całość, do której ma

należeć,

cząstkowe - część traktuje się niezależnie od całości.

8. Podstawowe wymagania stawiane projektantowi urządzeń technicznych  duża wydajność,

 ekonomiczność,

 wytrzymałość,

 niezawodność,

 mała masa i zużycie materiału,

 odpowiednie gabaryty,

 niskie zapotrzebowanie na energię,

 zakres i koszt remontów,

 niski koszt wykonawstwa,

 duża trwałość,

 długie okresy międzyremontowe,

 wysoki poziom nowoczesności i automatyzacji,

 łatwość i bezpieczeństwo obsługi,

 wygodne sterowanie,

 łatwy demontaż i montaż,

 estetyka.

9. Wymień wymagania urządzenia technicznego.

funkcjonalność - poprawne spełnianie przez projektowane urządzenie funkcji, do których

zostało przeznaczone,

niezawodność i trwałość - uzyskanie żądanego prawdopodobieństwa niezawodnej pracy

przy danych obciążeniach w okresie nie krótszym od założonego,

sprawność – najwyższy stosunek energii użytecznej do wprowadzonej, czyli

zmniejszenie kosztów eksploatacji

docsity.com

4

lekkość - zmniejszenie masy materiałów konstrukcyjnych, ułatwienie transportu i

montażu,

taniość, dostępność materiałów i technologiczność - stosowanie najkorzystniejszych

technologii, umożliwiających wykonanie przy minimalnych kosztach,

łatwość eksploatacji - najprostsza w obsłudze eksploatacyjnej i zdolności do naprawy,

względy ergonomiczne i estetyczne - powinna być przystosowana do potrzeb

obsługującego człowieka, zaś estetyka wpływa na konkurencyjność wyrobu,

zgodność z obowiązującymi normami i przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Tak więc, poprawne zaprojektowanie urządzenia technicznego wymaga spełnienia

większej ilości wymagań, które można podzielić na następujące grupy:

eksploatacyjne - nadanie konstrukcji cech koniecznych z punktu widzenia właściwych możliwości eksploatacyjnych danego urządzenia technicznego,

ekonomiczne - ekonomiczność budowy samego urządzenia technicznego, procesu jego wytwarzania, eksploatacji i wycofywania z eksploatacji,

technologiczne – projektowane urządzenie techniczne musi stanowić odpowiednie rozwiązanie, ale technologia jego wytworzenia powinna zapewnić najniższą

pracochłonność i końcowy koszt,

produkcyjne - należy uwzględnić potrzeby zakładu produkcyjnego i mieć na względzie uproszczenie i potanienie produkcji, a więc również podłoże ekonomiczne.

10. Wymien i opisz elementy projektowania wyrobu.

• projektowanie konstrukcyjne, którego celem jest opracowanie kształtu i cech geometrycznych produktów zaspokajających ludzkie potrzeby,

• projektowanie materiałowe w celu zagwarantowania wymaganej trwałości produktu lub jego elementów wytworzonych z materiałów inżynierskich o wymaganych właściwościach

fizykochemicznych i technologicznych,

• projektowanie technologiczne procesu umożliwiającego nadanie wymaganych cech geometrycznych i właściwościowości poszczególnym elementom produktu, a także ich

prawidłowe współdziałanie po zmontowaniu, przy uwzględnianiu wielkości produkcji,

poziomu automatyzacji i komputerowego wspomagania, jak również przy zapewnieniu

najmniejszych możliwych kosztów tego produktu.

11. Wymień i opisz odmiany strategii projektowych.

Z punktu widzenia postawy metodologicznej można rozróżnić strategie:

strategia przyrostowa - polega na poszukiwaniu zazwyczaj drobnych ulepszeń w obrębie

istniejących już rozwiązań i jest charakterystyczna dla projektowania tradycyjnego.

strategia rozwiązania idealnego - polega na określeniu cech idealnego rozwiązania

projektowego, zwykle nierealnego w istniejących warunkach technicznych i

ekonomicznych, zbadaniu warunków realizacji koncepcji, zaś w wyniku przyjmowania

kolejnych niewielkich odstępstw od ideału - uzyskania realnego projektu. W rezultacie

docsity.com

5

Wykonawstwo

ProjektowanieKonstruowanie

Eksploatacja

Pomysł

Wyrób

otrzymuje się oryginalne projekty nowatorskie, stanowiące początek nowej, jakościowo

wyższej generacji urządzeń technicznych.

Z punktu widzenia wzorca poszukiwań można rozróżnić strategie:

rozwiązań pojedynczych - jest to mało efektywna metoda „prób i błędów”,

wyznaczania zbioru dopuszczalnych rozwiązań - jest to metoda efektywniejsza, gdyż

pozwala na wybór rozwiązania zadowalającego lub optymalnego (w określonym sensie)

oraz stosowanie programowania matematycznego, jeśli możliwa jest kwantyfikacja

wymagań.

12. Przedstaw na schemacie podstawowe działania techniczne oparte o proces projektowo-konstrukcyjny.

13. Przedstaw na schemacie ogólny schemat procesu projektowania

14. Wymień główne fazy projektowania Wspólne ich elementy powinny się pokrywać z głównymi fazami projektowania:

 fazą studialną,

 opracowaniem założeń do projektu,

 projektowaniem wstępnym,

 projektowaniem szczegółowym.

docsity.com

6

15. Co to jest projektowanie zadaniowe

Projektowanie zadaniowe zwane niekiedy tradycyjnym lub klasycznym, nadal dominujące w

znacznej liczbie pracowni projektowych, utożsamia przedmiot projektowania z przedmiotem

projektowanym. Jest ono działalnością opartą na doświadczeniu, polegającą na

rozwiązywaniu bardzo szczegółowych i wyraźnie zdefiniowanych problemów, tzw. zadań.

Projektowanie takie ma charakter służebny względem tych zadań. Zadaniem może być

zarówno osiedle mieszkaniowe, wolno stojąca willa, most, samochód, sprzęt wojskowy,

lekarstwo, koc elektryczny, rakieta międzykontynentalna, zabawka dziecięca lub system

irygacyjny itp.

16. Co to jest mechatronika

Wprowadzenie elektroniki i techniki komputerowej do sterowania systemów mechanicznych

stworzyło nowy interdyscyplinarny obszar zintegrowanych nauk technicznych, zwany

mechatroniką (mechatronics).

System mechatroniczny odbiera za pomocą czujników (sensorów) sygnały z otoczenia,

przetwarza je i interpretuje za pomocą przetworników (procesorów), a następnie stosownie do

sytuacji aktywnie reaguje na otoczenie za pomocą, najczęściej mechanicznych, urządzeń

wykonawczych (aktorów).

17. Co to jest wzornictwo przemysłowe (designing)

Wzornictwo przemysłowe (designing) jest dziedziną projektowania formy przemysłowej

wyrobu na podstawie wspomnianego systemu wartości( jakość, estetyka, niskie koszty i

krótkie czasy wytwarzania). W konkurencyjnej gospodarce rynkowej kryteria wzornicze są

nie tylko czynnikiem harmonizującym psychiczne i estetyczne potrzeby człowieka

współdziałającego z maszyną, lecz także czynnikiem adaptacji formy projektowanego

przedmiotu do wymagań rynku (brzydota źle się sprzedaje).

18. Co to jest projektowanie współbieżne

Projektowanie współbieżne,

zwane dalej skrótowo CE (ang. Concurrent Engineering) jest najnowszą dziedziną

równoległego, zintegrowanego i przewidującego skutki projektowania produkcji.

W projektowaniu tym podkreśla się systematyczny i zintegrowany charakter podejścia CE do

projektowania wyrobu, projektowania procesów wytwarzania i utrzymania gotowości,

akcentując orientację na jakość, koszt, czas i estetykę wyrobu w pełnym cyklu jego życia.

19. Róznice w charakterystyce cech tradycyjnego i współbieżnego podejścia do projektowania

 W projektowaniu współbieżnym rozwój produktu i procesów wytwarzania zmierza ku

zaspokojeniu wymagań klienta, bez którego nie ma rynku konkurencyjnych wyrobów.

 Optymalne dla klienta rozwiązanie wyrobu nie musi być najlepszym technicznym

rozwiązaniem, stanowiącym główny cel tradycyjnego projektowania.

docsity.com

7

 Procesy projektowania konstrukcji i technologii przebiegają równolegle w

autonomicznym, interdyscyplinarnym i samodzielnym zespole

20. Opisz na schemacie potencjał poprawy kosztów

21. Kryteria podziału form organizacyjnych projektowania.

22. Co to jest konstruowanie

Konstruowanie jest działaniem koncepcyjnym, w którym dąży się do spełnienia postawionych

wymagań w możliwie najlepszy sposób. Prawa rynku wymagają, aby współczesne wytwory

spełniały możliwie optymalnie liczne a często sprzeczne żądania i życzenia użytkownika,

zwane wymaganiami technicznymi. Od konstruktora zależy w dużej mierze stopień ich

zaspokojenia.

23. Wymagania stawiane konstrukcji w procesie konstruowania

 -funkcjonalna;

 -wytrzymała;

 -technologiczna;

 -z odpowiednich materiałów;

 -ekonomiczna;

 -zgodna z normami;

 -przyjazna dla człowieka i środowiska;

 -łatwa w eksploatacji.

docsity.com

8

24. Schemat działań zapewniających konkurencyjność produktów

25. Schemat sprzężenia działań konstrukcyjnych z ciągłą kontrolą kosztów

26. Schemat przepływu informacji o kosztach

docsity.com

9

27. Schemat niedokładności przewidywania kosztów na róznych etapach produkcji wyrobów

28. Co to jest optymalizacja i co jest rozwiązaniem zadania optymalizacji lub polioptymalizacji w projektowaniu.

Optymalizacja jest to dążenie do znalezienia wariantu ocenianego według ustalonego

kryterium wyboru, jako najlepszy spośród wariantów uznanych za dopuszczalne.

Zgodnie z tą definicją, optymalizacja polega na znalezieniu ekstremum funkcji, w której

zmiennymi są elementy podlegające optymalizacji. Zadanie to jest stosunkowo proste przy

małej ilości zmiennych oraz warunków, które ograniczają nasze zmienne. Wówczas proces

optymalizacji może się ograniczyć do porównywania parami różnych zmiennych według

ustalonego kryterium i wybrania najlepszego rozwiązania.

29. W jaki sposób przebiega proces formułowania i rozwiązywania problemu optymalizacji oraz co musi zawierać prawidłowe sformułowanie problemu

optymalizacji.

Proces – zjawisko fizyczne, proces technologiczny, system

ekonomiczny, planowanie produkcji, itp. Model – opis

matematyczny procesu, sformułowany pod kątem

optymalizacji,x – zmienna decyzyjna,

F(x) – ocena jakości (funkcja celu, kryterium jakości),X0 –

zbiór rozwiązań dopuszczalnych,

- rozwiązanie (optymalna wartość zmiennej decyzyjnej)

Prawidłowe sformułowanie problemu optymalizacji

musi zawierać:

 określenie warunków optymalizacji - będą one miarą spełnienia założonych celów,

 określenie parametrów optymalizacji - są to elementyopisu systemu nie zależne od

projektanta,

 określenie zmiennych projektowych - są to elementy opisu systemu zależne od

projektanta,

docsity.com

10

 określenie ograniczeń – wartości, które będąograniczały zakres wartości analizowanych

zmiennych projektowych.

30. Co nazywamy nadrzednym kryterium optymalizacji

Nadrzędnym kryterium optymalizacji nazywa się taką wielkość w stosunku do której żąda

się, by była ona ekstremalna, np. wyraża się życzenie, aby efektywność jakiegoś urządzenia

była maksymalna.

Wybór kryterium nadrzędnego zależy od rozwiązywanego problemu. Najczęstszym kryterium

optymalizacji jest koszt realizacji produkcji obiektu optymalizowanego. Jednak, ponieważ

zależy on od bardzo wielu czynników, których wpływ często bardzo trudno określić, w

projektowaniu kryterium kosztu jest zastępowane przez kryterium wymiarów i objętości.

Odpowiada ono w przybliżony sposób kryterium cenowemu, gdyż wymiary obiektu decydują

o ilości potrzebnych surowców, a więc w pośredni sposób określają one koszty. Kryterium to

jest poprawne dla elementów wykonanych z jednego materiału. Przy konstrukcjach

wykonanych z niejednorodnych materiałów pozwala tylko na orientacyjne określenie kosztów

minimalnych.

31. Co to sa zmienne projektowe i parametry optymalizacji.

Zmienne projektowe i parametry optymalizacji to wartości liczbowe lub funkcje, które

określają obiekt. Te spośród tych zmiennych, które podlegają pewnym ograniczeniom, czy to

technologicznym, czy też normowych i ich wielkości muszą być z góry ustalone, nazywa się

parametrami optymalizacji. Projektant nie ma żadnego wpływu na ich wartości. Pozostałe

wartości są natomiast jak najbardziej od niego zależne i noszą nazwę zmiennych

projektowych. Tworzą one pewien wektor o składowych {x1,…,xn} i określają punkt w

przestrzeni n-wymiarowej.

Zbiór zmiennych projektowych nosi też nazwę zmiennych decyzyjnych, które są podzbiorem

cech konstrukcyjnych, tzn. wielkości potrzebnych do fizycznego wykonania obiektu.

Zmienne decyzyjne dobiera się tak, aby jednoznacznie określały projektowany obiekt.

32. Czym jest projektowanie w holistycznym ujeciu. Całościowe (holistyczne) ujęcie procesu projektowania

Projektowanie- proces, który prowadzi działalność ludzką od stanu początkowego do stanu

końcowego, którym jest pożądany wynik.

Dla holistycznego ujęcia projektowania charakterystyczne jest to, że przedmiotem

projektowania mogą być przeróżne urządzenia od statków kosmicznych, komputerów,

systemów kierowania po procesy materiałowe, energetyczne, techniczne, informatyczne.

Wynikiem takiego podejścia może być nowa konstrukcja, zasada organizacji pracy,

sterowanie procesem. Możliwe dzięki etapom projektowania.

33. Co jest wynikiem projektowania Wynikiem projektowania może być nowa konstrukcja, technologia lub organizacja pracy oraz

sposób kierowania procesami. Ten szeroki zakres zastosowań jest związany z podejściem

systemowym.

docsity.com

11

34. Fazy projektowania holistycznego

Ten rodzaj projektowania obejmuje nie tylko rysunki i obliczenia ale to proces wieloetapowy

składający się z różnych działań i analiz tych etapów, które ostatecznie prowadzą do

końcowego efektu.

Składa się z trzech faz:

 projektowanie

 wykonanie obiektu

 eksploatacja (ewentualnie likwidacja)

35. Jaka jest róznica między podejsciem doswiadczalnym a analitycznym

Rozwiązania prodblemu projektowego podejściem doświadczalnym polega na budowie

urządzenia technicznego i jego testowaniu, jest to jednak bardzo kosztowne i czasochłonne.

W podejściu analitycznym szuka się rozwiązania stosując tylko aparat matematyczny. W

większości przypadków w rzeczywistości problemy są tak skomplikowane, że łączy się te

dwa podejścia w celu uzyskania jak największych korzyści.

36. Jaki jest zakres projektowania wspomaganego komputerowo.

37. Jakie sa czynniki wpływające na efektywność procesu projektowania

Projektowanie

Czynniki indywidualne Czynniki zewnętrzne

o wiedza o zdolności o system wartości o emocje

o motywacja

o zdefiniowa ne zadania

o dostępność informacji

o środki pracy

o środowisko pracy

o czas o struktura

organizacyj

na

CAD projektowanie

wspomagane

komputerowo rysowanie

obliczenia:

o „klasyczne” o „komputerowe”

- symulacja

komputerowa

- metoda elementów

skończonych

bazy danych

CAM wytwarzanie

wspomagane

komputerowo

CIM zintegrowany

system wytwarzania

wspomaganie procesów

decyzyjnych

docsity.com

12

38. Jaka jest struktura procesu projektowania.

39. . Przedstaw na diagramie wpływ prac konstrukcyjnych na koszty produkcji wytworu.

40. Przedstaw na schemacie przepływ informacji o kosztach.

Potrzeba poprzez projektowanie

szukamy rozwiązania;

stosujemy

modelowanie

przystępujemy do

wykonania;

odpowiadamy na

pytanie czy potrzeba

została zaspokojona

(jeśli wszystko zostało

dobrze wykonane to

tak)

symulacja procesu wytwarzania

i eksploatacja;

jeśli projekt okaże się błędny to

zbieramy informacje na temat

tego co zostało źle

zaprojektowane i ewentualnie

to zmieniamy;

przystępujemy raz jeszcze do

procesu projektowania

docsity.com

13

41. Podział metod optymalizacji w zależności od postawionego problemu.

42. Wymienic ograniczenia związane z konstrukcją

Rozpatrywane zmienne projektowe często nie mogą być dowolne. Narzucone są na nie pewne

ograniczenia. Szereg ograniczeń wynikających z wymagań normowych, technologicznych,

eksploatacyjnych i innych stawianych projektowanej konstrukcji, z matematycznego punktu

widzenia można podzielić na:

• nierównościowe: • równościowe: gdzie: oznacza funkcję wektora zmiennych projektowych. Oznacza to, że argumentami tych

ograniczeń są tylko zmienne decyzyjne.

43. Przedstaw schemat procesu poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument