Egzamin zawodowy cz. praktyczna - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk
krol_karol
krol_karol8 marca 2013

Egzamin zawodowy cz. praktyczna - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk

PDF (655 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z architektury: egzamin zawodowy część praktyczna.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument
Microsoft Word - tech_architektury kraj_rozw.doc

Technik architektury krajobrazu

Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Tytuł:

Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu

willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego

drzewostanu, założenia nowych trawników oraz nasadzenia roślin na kwietnikach

zgodnie z dokumentacją.

Spis treści

1. Założenia

2. Zabiegi pielęgnacyjne dla istniejącego drzewostanu

3. Założenie nowych trawników

4. Urządzenie kwietników

5. Kosztorys założenia kwietników 1 i 2

1. Założenia

A. Charakterystyka ogrodu:

ogród willowy XIX-wieczny,

powierzchnia ogrodu - 1200 m2

gleba klasy IV o współczynniku pH ok. 6,5

projekt techniczny ogrodu (Załącznik 1)

B. Stan drzewostanu znajdującego się w ogrodzie:

wyniki inwentaryzacji drzewostanu (Załącznik 2)

drzewostan obejmuje 10 gatunków drzew rozmieszczonych zgodnie z projektem

technicznym ogrodu (Załącznik 1, 2),

stan zachowania korony i stan zachowania pnia drzew - określony w dokumentacji

z inwentaryzacji drzewostanu (Załącznik 2),

C. Charakterystyka kwietników:

oznaczone odpowiednio 1 i 2 na projekcie technicznym ogrodu (Załącznik 1),

szkic nasadzeń kwietników 1 i 2 (Załącznik 3),

wymiary powierzchni do nasadzenia roślin – 1,60m x1,00m (Załącznik 3)

docsity.com

Technik architektury krajobrazu

2

rośliny do obsadzenia kwietników (Załącznik 3):

o żeniszek meksykański – rozstawa sadzenia 25x25 [cm] o aksamitka rozpierzchła – rozstawa sadzenia 20x20 [cm]

rośliny należy rozmieścić w kwietniku według szkicu nasadzeń (Załącznik 3)

wykaz materiałów do obsadzenia kwietników: ziemia kompostowa, ziemia żyzna, woda

(Załącznik 3)

D. Trawniki:

rozmieszczone w ogrodzie zgodnie z projektem technicznym ogrodu (Załącznik 1),

E. Koszty materiałów do nasadzenia roślin na kwietnikach wraz z kosztem roboczogodziny –

według Załącznika 3,

F. Wielkości nakładów na 100 m2 terenu pod obsadzenia oraz na 100 m2 kwietników

zgodnie z Wyciągiem z Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 2-21 (Załącznik 4).

G. Prace rewaloryzacyjne do wykonania w ogrodzie:

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu znajdującego się w ogrodzie,

założenie nowych trawników w ogrodzie,

nasadzenie roślin na kwietnikach.

2. Zabiegi pielęgnacyjne dla istniejącego drzewostanu

Na podstawie analizy wyników inwentaryzacji drzewostanu znajdującego się w ogrodzie

stwierdzam:

drzewa nr 3, 4 i 5 należy usunąć,

drzewa 2 i 7 wymagają konserwacji ubytków,

korony drzew 1, 8, 9, 10 wymagają cięć sanitarnych,

w przypadku drzewa 8 należy usunąć odrosty korzeniowe.

Na ścieżkach należy położyć nową nawierzchnię. Po położeniu nowej nawierzchni należy

przygotować glebę, czyli uprzątnąć pozostawione po robotach budowlanych resztki

materiałów, wykosić chwasty i jednoroczne samosiewy, wyrównać powierzchnię, przekopać

glebę usuwając perz, korzenie chwastów wieloletnich i kamienie, a następnie posadzić nowe

drzewa i krzewy (w miejscach oznaczonych odpowiednio drzewa liściaste projektowane

i krzewy liściaste projektowane).

docsity.com

Technik architektury krajobrazu

3

3. Zakładanie nowych trawników

Na obszarze planowanych trawników ze względu na występowanie gleby ciężkiej należy

przekopać ją z gruboziarnistym piaskiem do głębokości 15 cm, a następnie rozrzucić

urodzajną ziemię i torf i zagrabić.

Potem rozrzucić nawozy mineralne i wysiać nasiona, przemieszać z wierzchnią warstwą gleby

oraz zwałować powierzchnię.

Ze względu na istniejące warunki planuję założenie trawników z wykorzystaniem trzech

rodzajów mieszanek traw:

mieszanka nr 1 wymagająca starannie przygotowanej gleby na trawniki dywanowe

stanowiące piękne tło dla rabat kwiatowych. Trawniki te powinny być koszone co 7-10

dni na wysokość 3-4 cm oraz w okresie suszy często zraszane,

mieszanka nr 2 na glebę bardziej zróżnicowaną, miejsca lekko zacienione na trawniki

parkowe o szybszym rozwoju zakładane na większych powierzchniach. Trawniki te

kosi się stosunkowo rzadko, 3-4 krotnie w okresie wegetacyjnym, a podlewanie ich na

ogół nie jest stosowane,

mieszanka nr 3 na trawniki przyuliczne trwałe o początkowo powolnym rozwoju,

odporne na zasolenie i zanieczyszczenie powietrza. Trawniki te kosi się również

stosunkowo rzadko, 3-4 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Do realizacji prac związanych z założeniem trawników należy użyć kosiarki, podkaszarki,

szpadla, ostrych grabi, wideł amerykańskich, glebogryzarki, szpadla, taczki, siewnika, walca.

Schemat przebiegu prac przy zakładaniu trawników

Uprzątnięcie pozostawionych po robotach budowlanych resztek materiałów

Skoszenie starej roślinności

Ręczne wyrównanie powierzchni

Ręczne przekopanie gleby z usunięciem perzu, korzeni chwastów wieloletnich i kamieni

Ręczne lub mechaniczne przekopanie gleby z gruboziarnistym piaskiem do głębokości 15cm

Rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej i torfu

Rozrzucenie nawozów mineralnych

Wysianie nasion, przemieszanie z wierzchnią warstwą gleby oraz zwałować powierzchnię

kierunek przebiegu prac

docsity.com

Technik architektury krajobrazu

4

Projekt urządzenia ogrodu z uwzględnieniem założenia trawników

docsity.com

Technik architektury krajobrazu

5

4. Urządzenie kwietników

Schemat przebiegu prac przy urządzaniu kwietników Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20cm

Wyrównanie powierzchni kwietnika

Wytyczenie wzoru kwietnika

Wyznaczenie miejsc sadzenia

Doniesienie i posadzenie roślin

Podlanie roślin

Do założenia kwietników należy użyć taczki, szpadla, grabi, miarki, sznurka.

5. Kosztorys założenia kwietników nr 1 i 2

Wykorzystując informacje podane w załączniku 4 obliczam ilość roślin. Z rozstawy 25x25cm

dla żeniszka wynika, że na 1m2 przypada 16 roślin, z rozstawy 20x20cm dla aksamitki wynika,

że na 1m2 przypada 25 roślin.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA W ZŁ

Lp. PODSTAWA wyceny lub

pozycja analizy

Opis kosztorysowy jednostka miary i ilości

CENA jednostkowa

(zł) Robocizna

R Materiał

M Praca sprzętu

S 1 2 3 4 5 6 7

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat IV z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm Obmiar=3,2 m2

R=3,2x0,8681=2,778r-g 10,00 27,78 M=

1. KNR 2-21 0412-04

ziemia żyzna 3,2x0,206=0,659m3 50,00 32,96 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 16 szt./m2 Obmiar=1,6m2

R=1,6x0,3581=0,573r-g10,00 5,73 M=

żeniszek 1,6x16,80=26,88szt. 1,50 40,32

2. KNR 2-21 0413-06

woda 1,6x0,04=0,064m3 1,20 0,08

kierunek przebiegu prac

docsity.com

Technik architektury krajobrazu

6

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA W ZŁ Lp.

PODSTAWA wyceny lub

pozycja analizy

Opis kosztorysowy jednostka miary i ilości

CENA jednostkowa

(zł) Robocizna

R Materiał

M Praca sprzętu

S 1 2 3 4 5 6 7

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 Obmiar=1,6m2

R=1,6x0,4173=0,668r-g10,00 6,68 M= aksamitka 1,6x26,25=42szt. 1,20 50,40

3. KNR 2-21 0413-07

woda 1,6x0,04=0,064m3 1,20 0,08 Suma 40,19 123,84 -

Do obsadzenia kwietnika nie wykorzystuje się ciężkiego sprzętu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument