Prawo upadłościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Prawo upadłościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (198 KB)
2 strony
459Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 12. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 12.

Na podmiocie gospodarczym ciąży obowiązek ogłoszenia upadłości.

Mogą to jednak zrobić również wierzyciele. Prawo Upadłościowe -

z 1.10.1934 r. Rozporządzenie Prezydenta RP.

Przesłanki upadłości wymienione w prawie to:

 zaprzestanie płacenia długów - podmiot utracił płynność

finansową, nie jest w stanie regulować zobowiązań

 długotrwałe wstrzymanie płacenia długów - tymczasowa utrata

płynności finansowej

 stan nadmiernego zadłużenia - niewypłacalność, brakuje majątku

na zaspokojenie zobowiązań

Podmiot gospodarczy powinien sam zgłosić wniosek o upadłość po

dwóch tygodniach od zaprzestania płacenia długów pod groźbą

osobistej odpowiedzialności. Wszystkie dotychczas poznane

podmioty podlegają prawu upadłościowemu. Można również

ogłosić upadłość osoby fizycznej (przedsiębiorstwa

jednoosobowego).

Nie mogą upaść (nie obowiązuje prawo spadkowe):

 PKP

 LOT

 lasy państwowe

 Polska Poczta

 państwowe przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, służby

sanitarnej

 Skarb Państwa

 gmina

Upadłość jest zobowiązany zgłosić likwidator, jeżeli stwierdzi ku

temu przesłanki. Nie zawsze opłacalne jest wnioskowanie o

upadłość: musi być co najmniej dwóch wnioskujących wierzycieli i

często trzeba wpłacić zaliczkę dla sądu (ok. 10.000 zł). W

gdańskiem istnieje podział terenu, są dwa sądy mogące ogłosić

upadłość: w Gdańsku i w Gdyni. Przesłanką upadłości spółdzielni

może być jedynie niewypłacalność (to wyjątek). Skutki upadłości

występują od chwili wystąpienia ogłoszenia upadłości przez sąd. Na

postanowienie sądu rejonowego przysługuje apelacja do sądu

wojewódzkiego, lecz skutki istnieją nawet przy orzeczeniu

nieprawomocnej. Skutki o upadłości liczą się od 0:00 dnia

ogłoszenia upadłości (biegną więc wstecz). Dłużnik traci zarząd nad

majątkiem, choć nie przestaje być właścicielem.

Na wspólnikach, likwidatorach, członkach zarządu ciąży obowiązek

zgłoszenia upadłości pod groźbą osobistej, solidarnej

odpowiedzialności finansowej członków zarządu wobec wierzycieli.

Można się zwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże się, że we

właściwym czasie ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie

układowe, albo gdy udowodni, że nie zgłoszenie i nie podjęcie

działań układowych było przez niego niezawinione lub nie

przyczyniło się do szkody wierzycieli. Ustawa z 1994 r. o ochronie

obrotu gospodarczego przewiduje odpowiedzialność karną za

doprowadzenie do upadłości, nawet nieumyślnie można odsiedzieć

3 latka.

Sąd ogłaszając upadłość wyznacza sędziego komisarza i syndyka

masy upadłościowej. Syndyk ma za zadanie spieniężyć majątek i

zaspokoić wierzycieli. Syndyk nie może objąć majątku znajdującego

się poza granicami RP. Upadłość, jej skutki dotyczą więc tylko

terytorium RP. Sąd nie ogłasza upadłości, gdy nie wystarczy

majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania sądowego,

chyba że wierzyciel zobowiązuje się pokryć postępowania sądowego

(dlatego często sąd żąda zaliczki).

Kolejność zaspokajania (art. 204 prawa upadłościowego), nie można

jej naruszyć:

1. koszty postępowania upadłościowego, wydatki połączone z

zarządem i likwidacją masy upadłościowej, renty, należności

alimentacyjne, koszty choroby, koszt pochówku, należności

pracowników (przejmowane czasem przez FGŚP)

2. należności powstałe wskutek czynności syndyka lub zarządcy

odrębnego majątku, należności z tytułu czynności, których

wykonania zażądał syndyk. Tu znajdują się wszystkie koszty

związane z działalnością syndyka, jego długi (za jego działania).

3. podatki i inne daniny publiczne oraz składki na ubezpieczenia

społeczne za ostatnie dwa lata

4. koszty ostatniej choroby i pogrzebu zmarłego na 6 miesięcy lub

wcześniej przed upadłością

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 12. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 12.

5. inne wierzytelności wraz z odsetkami dostawców, kontrahentów

itd.

6. odsetki niezaspokojone w powyższych kategoriach w kolejności,

w której zaspokajany powinien być kapitał

7. kary, grzywny sądowe

8. zobowiązania z tytułu darowizn

Gdy dla jakiejś grupy już zabraknie, dzieli się majątek w tej grupie

proporcjonalnie do zobowiązań.

Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, gdy nie ma

środków na jego przeprowadzenie. Wszystko wraca do stanu

poprzedniego poza tym, że długi narobione przez syndyka spadają

na przedsiębiorstwo.

Inne rozporządzenie Prezydenta RP z 1934 roku to Prawo o

Postępowaniu Układowym.

Podmiot gospodarczy przewidujący w sytuacji wyjątkowej

zaprzestanie płacenia długów może wnioskować o wszczęcie

postępowania ugodowego z wierzycielami. Przyczyny muszą być

wyjątkowe i niezależne od podmiotu gospodarczego. Podmiot musi

udowodnić, że okoliczności takie nastąpiły i wtedy dopiero sąd

rozpocząć może postępowanie ugodowe. Przykładem może być

wniesione embargo na bombki, a przedsiębiorstwo chciało

sprzedawać bombki do Iraku. Inne przyczyny obiektywne to

działanie sił przyrody: powódź, huragan, klęska nieurodzaju itd.

Może to być niespodziewane wprowadzenie ceł, podatków, w

przypadku osób fizycznych - choroba.

Po otwarciu przez sąd układu z wierzycielami przedstawia się

wierzycielom propozycje układowe. Może proponować rzeczy

następujące:

 odroczenie spłaty długów (prolongatę)

 rozłożenie spłaty długów na raty

 zmniejszenie sumy długów (dopuszczalne rozłożenie na raty

kwoty zredukowanej)

 wskazanie czy i w jaki sposób zobowiązanie ma być

zabezpieczone

Można sobie kombinować powyższe opcje, wierzyciele jednak

muszą zgodzić się na układ. Wierzyciele najczęściej godzą się na

układ, bo w przeciwnym wypadku nic nie zostaną. Jeżeli dłużnik

chce umorzenia większego niż 40% musi się zgodzić na to 80%

wierzycieli. Nie zawsze umorzenie jest dobre dla przedsiębiorstwa,

bo od kwoty umorzenia można zapłacić podatek dochodowy

(wchodzi do podstawy opodatkowania).

Bez zgody nadzorcy sądowego podmiot nie może dokonywać

czynności przekraczającej zwykły zarząd. Nadzorca dokonuje

zakreślenia ksiąg - w księdze handlowej oddziela to, co następowało

przed i po otwarciu postępowania układowego. Jeżeli jest ewidencja

komputerowa trzeba dokonać wydruku lub zgrać na streamer lub

dysk optyczny i zachować. Wierzyciele ustalają listę wierzytelności,

po ustaleniu tego zwołuje się zgromadzenie wierzycieli, głosują

wtedy za lub przeciw układowi. Można głosować pisemnie, nie

stawiać się osobiście. Po zliczeniu głosów w zależności od tego o

jakie kwoty dłużnik wnosił można sprawdzić, czy wierzyciele

zgodzili się na układ (większość 2/3 lub 4/5).

Gdy układ jest przyjęty zatwierdzany jest przez sąd. Sąd może nie

zatwierdzić układu, gdy postanowienie jest zbyt krzywdzące dla

wierzycieli głosujących przeciw. Musi nie zatwierdzić, gdy w

ostatnich 5 latach dłużnik nie wykonał postanowienia układu, układ

sprzeciwia się dobrym obyczajom lub porządkowi publicznemu,

przeciwny był organ założycielski w przedsiębiorstwach

państwowych, wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu (np.

nieprawidłowe zliczenie głosów). Każdy wierzyciel może wnieść o

anulowanie układu, gdy nie jest on realizowany, wtedy dłużnik musi

spłacać całość zobowiązań.

Układ w upadłości. W trakcie postępowania upadłościowego

dłużnik może wystąpić o postępowanie układowe. Jeżeli jednak nie

są zaspokojeni wierzyciele uprzywilejowani wymagana jest ich

zgoda (pracownicy, skarb państwa...).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument