Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (248 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień ekonomii: międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe; typy systemu kursu walutowego, dostosowania w bilansie płatniczym w systemie waluty złotej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

34. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY I FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Kurs walutowy – cena równowagi, po której są dokonywane transakcje wymienne pomiędzy dwiema walutami krajowymi na rynku walutowym. ( stosunek waluty zagranicznej do krajowej) - popyt na walutę krajowa wynika z chęci nabycia przez cudzoziemców krajowych towarów, usług i aktywów - podaż waluty krajowej wynika z chęci np. Polaków do zakupu zagr. towarów usług i aktywów (jeśli państwo nie interweniuje kurs równowagi ustala się w wyniku gry podaży i popytu) Typy systemu kursu walutowego a) Stałe(sztywne) - system waluty złotej( interwencja państwa nie występuje lub jest półautomatyczna) -kursy dostosowywane okresowo(o pewnej stopie uznaniowości[swobody]) Płynne -całkowicie płynne( tak jak system waluty złotej) -regulowane kursy płynne( tak jak dostosowywane okresowo) System waluty złotej: (nominalne kursy walutowe są stałe) - rząd każdego kraju ustala cenę złota wyrażoną w jednostkach waluty krajowej (parytet złota- cena złota w walucie krajowej ustalona przez rząd) - utrzymanie przez państwo wymienialności waluty krajowej na złoto- będzie kupować lub sprzedawać tyle złota, ile ludzi będą chcieli sprzedać lub kupić po cenie równej parytetowi - istnienie związku między krajową emisją pieniądza a stanem rezerw złota Państwo może dokonywać emisji banknotów tylko, gdy kupi złoto od ludności. Jeżeli ludzie wymieniają banknoty na złoto to zmienia się ilość tych papierowych banknotowo w obiegu( związek stuprocentowego pokrycia obiegu pieniężnego) - każdy banknot musi mieć swój odpowiednik w określonej ilości złota o tej samej wartości w skarbcu banku centralnego - zwiększenie podaży pieniądza ściśle zależy od utrzymania w skarbcu odp.ilości złota Są zatem 3 zasady: ustalanie parytetu, wymienialność, stuprocentowe pokrycie w złocie. USA : parytet 20,67 $ za uncję złota GB: parytet 4,25 funta za uncje 20,67 / 4,25 = 4,86------- kurs dolara wobec funta 4,86 $ za jednego funcika (w istocie złoto kosztuje tyle samo w obu krajach) (wzrost podaży pieniądza wzrasta tylko w takim tempie, w jakim wzrasta podaż złota) Dostosowania w bilansie płatniczym w systemie waluty złotej Punkt wyjścia: taka sama sytuacja gospodarcza w USA i GB charakteryzująca się: - równowagą wewnętrzną(pełne zatrudnienie) i równowagą zewnętrzną( nie ma nadwyżki ani deficyty w bilansie płatniczym) - stała podaż pieniądza, dany poziom rezerw złota w skarbcu, dany poziom cen

ZMIANA

-USA w pewnym momencie więcej importują z GB - powoduje to nadwyżkę w bilansie handlowym GB -następuje wzrost popytu globalnego na produkty brytyjskie (ma miejsce krótkookresowy keynesowski rozkwit gospodarczy) - w USA ma miejsce recesja i deficyt płatniczy

docsity.com

- ludzie wymieniają dolary na finty - nadwyżka podaży dolarów na rynku walut - wzrost kursu dolara do funta powoduje zakup złota w USA za dolary i sprzedaż go w Banku Anglii za funty -zmniejszenie względnej podaży dolarów w stosunku do funtów -nadwyżka w bilansie płatniczym GB powoduje wzrost rezerw złota w Banku Anglii - możliwość dostarczenia dodatkowych funtów - w USA spadek rezerw złota w banku centralnym ( deficyt handlowy jednych krajów oznacza nadwyżkę) Kraj z nadwyżką bilansu płatniczego: - wzrost krajowej podaży pieniądza -wzrost oficjalnych rezerw złota Kraj z deficytem -zmniejszenie rezerw złota i ograniczeni krajowego obiegu pieniądza GB(rozkwit) - ceny i płace nie dostosowują się od razu do wzrostu popytu - powolny wzrost cen powoduje spadek konkurencyjności gospodarki (łagodzone przez uzupełniające przepływy pieniężne) Nadwyżka bilansu płatniczego- wzrost ilości funtów z obiegu- powiększenie zasobów złota w Banku Anglii Zwiększona podaż pieniądza powoduje wzrost cen wewnętrznych przez normalny mechanizm obniżki stopy procentowej i wzrost popytu globalnego na dobra Wzrost cen spadek konkurencyjności zmniejszenie nadwyżki bilansu płatniczego Deficyt w USA spadają zasoby złota i podaż pieniądza- wzrost stopy procentowej obniżenie cen i płac wzrost konkurencyjności gospodarki ameryk. Eksportu System waluty złotej zapewnia automatyczne przywracanie równowagi w bilansach handlowych i płatniczych( system przywracania równowagi zależy od tempa, w jakim krajowe ceny i płace reagują na presję stwarzaną przez nadwyżkę podaży lub nadwyżkę popytu) System kursu dostosowywanego okresowo( z Breton Woods)- in. System dolarowy. Wszystkie kraje zgodziły się ustalić kurs swojej waluty wobec dolara (parytetu waluty krajowej wobec $$$$) - wymienialność waluty na dolary nie na złoto - kraje musiały kupować lub sprzedawać dolary ze swoich rezerw dewizowych lub z zasobów dolarowych - kraje musiały bronić stałego kursu swojej waluty wobec dolara - nie ma stuprocentowego pokrycia waluty krajowej, krajowy obieg pieniężny nie musiał być w jakikolwiek sposób związany z zasobami w rezerwach dewizowych banku centralnego - istnieje możliwość dodruku pieniędzy !!!!( reaguje się tak w przypadku zmniejszenia podaży pieniądza, na krótką metę zapobiega to wzrostowi bezrobocia)(system ten blokuje mechanizm dostosowawczy oparty na złocie) - ciągłe finansowanie deficytu dolarami może doprowadzić do wyczerpania zapasów a tym samym konieczności dewaluacji waluty( obniżenie parytetu wobec dolara) Płynne kursy walutowe - utrzymanie stałej równowagi przy braku jakiejkolwiek interwencji państwowej za pośrednictwem swych rezerw dewizowych

docsity.com

- rezerwy są niezmienione i nie występują mechanizmy zewnętrzne mogące zmienić rozmiary krajowej podaży pieniądza - wpływy zza granicy są równe odpływom( zrównoważony bilans płatniczy) Kurs oparty na parytecie siły nabywczej- ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziome konkurencje międzynarodową w krachach, w których występują wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów powoduje deprecjację nominalnego kursu walutowego. Natomiast w krajach, w których inflacja jest niższa będzie następować aprecjacja kursu. (parytet – stosunek wymienny 2 lub więcej walut, wzajemne powiązanie ich wartości) -Kursy walutowe dostosowują się do ścieżki parytetu siły nabywczej tylko w dłuższych okresach -może ten system w długim okresie rozwiązać problem ogromnych różnic krajowych stóp inflacji i tempa wzrostu krajowej podaży pieniądza w skali międzynarodowej (rachunek obrotów bieżących w bilansie płatniczym- zapis płatności z tytułu przepływu dóbr i usług oraz pozostałych transakcji bieżących pomiędzy krajem z zagranicą) Popyt i podaż waluty zależy od transakcji na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego(wymiana dóbr i usług za granicą) jak i transakcji na rachunku obrotów kapitałowych obejmujących przepływy aktywów między krajem a zagranicą (siła nabywcza- ilość towarów i usług, jakie można nabyć za dany nominał pieniądza; wzrost ogólnego poziom cen oznacza spadek siły nabywczej) Stopa zysku zależy od - porównania stóp procentowych oferowanych od aktywów wyrażonych w różnych walutach -od oczekiwanych zysków lub strat kapitałowych wynikających ze zmian kursów walutowych w okresie, w jakim aktywa te są utrzymane -Wzrost oprocentowania lokat w funtach może doprowadzić do wzrostu kursu funta szterlinga - kurs walutowy może się zmienić w momencie przepływu kapitałów lub, gdy pojawia się takie zagrożenie -wzrost kursu – inwestorzy spekulacyjni mogą dojść do wniosku, ze niedługo będzie się mógł znowu obniżyć- wystraszanie części inwestorów. - ograniczenie transakcji na rachunku obrotów kapitałowych(utrzymanie równowagi na rynku walutowym) -Rząd chce ograniczyć podaż pieniądza i obniżyć tempo inflacji -powolny proces dostosowań krajowych cen i płac przebiega powoli, to początkowym skutkiem zmniejszenia nominalnej podaży pieniądza jest spadek realnych zasobów pieniądza - powoduje to wzrost stopy procentowej i wzrost kursu walutowego, aby zapobiec masowemu napływowi kapitału na rachunek obrotów kapitałowych bilansu płatniczego Powoduje to: -zmniejszenie konkurencyjności gospodarki -spadek eksportu i wzrost stopy procentowej powoduje spadek koniunktury a następnie obniżkę cen i płac - niższa nominalna podaż pieniądza, niższe ceny i płace i wyższy nominalny kurs walutowy pozwala odbudować konkurencyjność gospodarki

Stałe a płynne kursy walutowe

Odporność na wstrząsy: -nominalne( gdy różne kraje mają różna stopę inflacji) - realne( gdy w gosp. Światowej pojawiają się wstrząsy np. wzrost cen ropy)

docsity.com

System kursów płynnych lepiej radzi sobie z różnicami w stopie inflacji. Kursy walut krajów o wysokiej inflacji musza się w dłuższym okresie czasu same obniżyć. W przypadku problemów realnych płynne kursy lepiej radziły sobie z gwałtownymi wstrząsami w gospodarce. Odporność na niestabilność: Często zarzuca się kursom płynnym i ich niepewność i ciągłe wahania, co hamuje rozwój handlu międzynarodowego i przeciwdziała inwestycjom. Wynika to jednak z naturalnej właściwości gospodarki, która cechuje się niepewnością i ryzykiem. W przypadku krajów o stałym kursie, będą one dążyły czasem do utrzymania stałego kursu kosztem niestabilnej polityki pieniężnej. Dyscyplina finansowa: Płynne kursy pozwalają na utrzymanie trwałych różnic krajowych stóp inflacji, czyli nie mogą zapobiec wejściu kraju na ścieżkę szybkiego wzrostu podaży pieniądza i wzrostu stopy inflacji. Stałe kursy walutowe lepiej radzą sobie z dyscypliną finansową głównie przez restrykcyjną politykę finansową. Wolność handlu i płatności: Płynne kursy walutowe lepiej cechują się mniejszymi praktykami protekcjonistycznymi(cła i inne bariery) , które mogłyby ograniczyć wolność i swobodę handlu i wymianę kapitału. Koordynacja polityki gospodarczej: W warunkach płynnych kursów walutowych przyjęcie bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej tylko w 1 kraju doprowadzi do gwałtownej aprecjacji kursu jego waluty ze względu na wysoki poziom krajowej stopy procentowej. Ta szybka utrata konkurencyjności pogłębi załamanie koniunktury w kraju. Niejednoczesne przejście poszczególnych krajów do bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej może prowadzić do gwałtownych wahań ich konkurencyjności w krótkim okresie. Skoordynowane zacieśnienie polityki pieniężnej oznaczać będzie , że wszędzie stopa procentowa będzie wysoka. Nie będzie powodów do tak dużych krótkookresowych wahań kursów walutowych, Dwa argumenty za koordynacja: - pozwala politykom uwzględnić koszty zewnętrzne, jakie poszczególne kraje przerzucają na siebie wzajemnie - może pozwolić rządom na uwiarygodnienie prowadzonej przez nie polityki gospodarczej -wymiana inf. zapobiega błędom wynikającym z założeń, co do reakcji polityków w innych krajach

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument