Źródła prawa - Notatki - Prawo gospodarcze, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Źródła prawa - Notatki - Prawo gospodarcze, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics

PDF (127 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z prawa gospodarczego: źródła prawa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

1. Źródła prawa gospodarczego publicznego i prywatnego W UE – traktat TFUE, rozporządzenia, dyrektywy W Polsce- konstytucja, ustawy, rozporządzenia

Prawo gospodarcze – pojęcie • nie jest wyodrębnione w systemie prawa jako samodzielna gałąź prawa, jednak definicyjnie jest to: • ogół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami, a także władzą publiczną

Prawo gospodarcze –klasyfikacja Prawo gospodarcze publiczne Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze publiczne - ogół norm prawnych regulujących interwencję państwa i jego organów oraz aparatu w sferę gospodarczą

Prawo gospodarcze prywatne - regulacja wzajemnych stosunków prawnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie formalnej równości stron

Przepisy prawa gospodarczego można odnaleźć w ramach prawa: • konstytucyjnego (np. gwarancje dotyczące wolności gospodarczej) • międzynarodowego (umowy międzynarodowe dotyczące prowadzenia działalności

gospodarczej - np. liberalizacji handlu) • administracyjnego (liczne regulacje dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia

działalności gospodarczej oraz władczej ingerencji administracji w tę działalność), • karnego (zwłaszcza prawo karne skarbowe) • pracy • finansowego • cywilnego • handlowego • celnego • podatkowego • innych przepisach szczególnych (np. fitosanitarne czy weterynaryjne, etc.)

Źródła prawa gospodarczego - regulacje krajowe  konstytucja,  ustawy,  umowy międzynarodowe,  rozporządzenia,  akty prawa miejscowego

docsity.com

Źródła wspólnotowego prawa  prawo pierwotne  prawo wtórne

Między nimi istnieją relacje zbliżone do istniejącego w obrębie stosunku prawa konstytucyjnego do prawa zawartego w ustawach zwykłych oraz normach wykonawczych

Prawo pierwotne Trzy kategorie źródeł

• traktaty założycielskie • zasady prawne • prawo zwyczajowe

System jest nadrzędny wobec prawa wtórnego, które nie może być sprzeczne z prawem pierwotnym

Do prawa pierwotnego nie są zaliczane umowy międzynarodowe zawierane przez WE (art. 300 TWE). Zgodnie z orzecznictwem ETS, stanowią poziom pośredni między prawem pierwotnym a prawem wtórnym.

Traktaty założycielskie • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - przestał obowiązywać 23 lipca

2002 r. • Późniejsze traktaty: Jednolity Dokument Europejski z 28 lutego 1986 r., Traktat o Unii

Europejskiej (Maastricht 1992), Traktat amsterdamski (1997 r.), Traktat z Nicei (2001 r.), Traktaty akcesyjne (2004), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Obowiązywanie prawa pierwotnego • prawo pierwotne obowiązuje wprost państwa członkowskie, a także daje bezpośrednie

prawa podmiotom gospodarki rynkowej • czynnik bezpośredniego działania ma miejsce, jeżeli norma nie wymaga zastosowania

środków konkretyzujących i jest dostatecznie jasna (selfexecuting), zaś tworząc prawa podmiotowe nie narusza praw podmiotów trzecich.

Źródła wspólnotowego prawa Pierwotne źródła prawa unijnego, to traktaty tworzące EWWS, Euratom i EWG oraz inne podobne akty, w tym Traktat Akcesyjny na mocy którego, m.in..,Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej

Prawo wtórne • Podstawą wydawania tych aktów są traktaty lub upoważnienia do wydawania przepisów

wykonawczych przez Komisję • art. 249 TWE upoważnia do wydawania aktów prawa wtórnego • Mają one pierwszeństwo przed prawem krajowym i są obowiązujące dla państw

członkowskich • Muszą również zostać wprowadzone w życie w wyznaczonych terminach

docsity.com

Rozporządzenia • mają zastosowanie ogólne. Są we wszystkich częściach wiążące i obowiązuje bezpośrednio w

każdym państwie członkowskim • zbliżone są w ich kondycji prawnej do ustaw jako źródła prawa krajowego • podstawą do ich wydawania jest art. 249 [189] TWE • nie muszą być one w żaden sposób inkorporowane do krajowego systemu prawa • pierwszeństwo norm zawartych w rozporządzeniach przed normami prawa krajowego ―

prawo krajowe nie ma zastosowania, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem europejskim

Dyrektywy • wiążą odnośnie do zamierzonego celu w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, do

którego jest skierowana, zostawiając jednak władzom krajowym wybór formy i środków • zasadniczym ich celem jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa

państw członkowskich • do ich realizacji przewidziany jest jedynie odpowiedni termin, a w razie jego niedotrzymania

istnieją możliwości bezpośredniego powołania się na nią przez podmioty prawa • nie obowiązują, poza wyjątkami, podmiotów krajowych wprost • daje się zaobserwować praktyka, że pewna część dyrektyw sformułowana jest w sposób tak

szczegółowy, że właściwie nie pozostawia się miejsca na inicjatywę organów państw członkowskich

Decyzje • obowiązują we wszystkich częściach jedynie dla tych podmiotów, które określone są w ich

treści • ich adresatem może być zarówno państwo członkowskie, jak i osoba prawna lub fizyczna

Zalecenia i opinie • akty nie obowiązujące • pomiędzy zaleceniami i opiniami różnica nie jest zbyt ostra • pierwsze pochodzą głównie z inicjatywy wydających je organów, drugie są powodowane

wnioskami innych organów WE lub też państw członkowskich UE • zalecenia i opinie są najczęściej adresowane do państw członkowskich • mogą być jednakże kierowane do podmiotów prywatnych

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument