Dwie główne cechy artykułów porozumienia w sprawie MFW - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Dwie główne cechy artykułów porozumienia w sprawie MFW - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (325 KB)
3 strony
951Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: cechy artykułów porozumienia w sprawie MFW; warunki i możliwości udzielania pożyczkek, dostosowania parytetów, “fundamentalne niezrównoważenie”.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Dwie główne cechy artykułów porozumienia w sprawie MFW:

1. Warunki i możliwości udzielania pożyczek MFW gotów był udzielać swym członkom pożyczek w walucie zagranicznej, aby mogli oni przetrwać

okresy, w których rachunek obrotów bieżących był w stanie deficytu, a rygorystyczna polityka

pieniężna lub fiskalna mogłaby mieć ujemne skutki dla zatrudnienia w kraju. Ustanowiona wspólnie

przez członków MFW pula złota i walut zaopatrywała Fundusz w zasoby, które mogły być użyte w tych

operacjach kredytowych.

Jak funkcjonował system pożyczkowy MFW? Dla wstępującego do Funduszu nowego członka

ustalono tzw. kwotę, która określała zarówno jego wkład do puli rezerw, jak i jego prawa do czerpania

z zasobów MFW. Każdy członek wnosił do Funduszu pewna ilość złota, równą co do wartości jednej

czwartej jego kwoty. Pozostałe trzy czwarte stanowił wkład w postaci narodowej waluty uczestnika.

Członek uprawniony był do użytkowania własnej waluty w celu okresowego zakupu z zasobów

Funduszu złota lub walut obcych na sumę równą wartości jego wkładu złota. Większą ilość złota lub

walut obcych ( do pewnej granicy) można było również pożyczyć z zasobów Funduszu, ale tylko pod

warunkiem ścisłej ( i rosnącej) kontroli polityki makroekonomicznej dłużnika. Tego rodzaju nadzór nad

polityką krajów członkowskich, które dużo pożyczają z zasobów Funduszu, nazywa się

uwarunkowaniami MFW.

2. Dostosowania parytetów . Ustalony dla każdego kraju kurs wymiany mógłby ulec zmianie – dewaluacji lub rewaluacji w stosunku

do dolara –tylko wówczas, gdyby MFW zgodził się z opinią, że bilans płatniczy danego kraju znajduje

się w stanie „fundamentalnego niezrównoważenia „.

Pojęcie „ fundamentalne niezrównoważenie” nie zostało zdefiniowane w artykułach porozumienia, ale

określenie to odnosiło się do krajów doznających stałych, niepomyślnych zmian w popycie na ich

produkty na rynku międzynarodowym. Bez przeprowadzenia dewaluacji kraje takie miałyby większe

bezrobocie i większy deficyt na rachunku obrotów bieżących, dopóki poziom cen krajowych nie

spadłby w dostatecznym stopniu, aby przywrócić równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Natomiast

dewaluacja mogłaby równocześnie poprawić stan zatrudnienia i rachunku obrotów bieżących i tym

samym pozwolić na uniknięcie długiego i bolesnego procesu dostosowawczego, w ciągu którego

rezerwy międzynarodowe mogłyby się wyczerpać.

docsity.com

Wprowadzono zasadą że Bank Światowy będzie udzielał kredytów bankom centralnym aby mogły one utrzymać

cenę $ na określonym poziomie.

Czy ta zasada właściwie funkcjonowała ?

Sytuacja była bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach a stabilne kursy wymagały stabilności

gospodarczej a tej stabilności nie było.

System zakładał podobieństwo wszystkich krajów a przecież nie tylko rozwój gospodarczy był inny, także

zniszczenia wojenne były zróżnicowane w krajach po II wojnie światowej.

Już w 1949 roku zdewaluowano funt angielski o 30 %.

Stabilne kursy były ciągle podważane i ostatecznie zostały przekreślone.

Po drugie – zapotrzebowanie na $ było ogromne. Do Europy wywieziono bardzo dużo dolarów . Aby USA nie

doprowadziło do utraty całego złota to zniesiono wymianę $ na złoto.

Do 1971r. była taka wymienialność a potem jej już nigdy nie odnowiono.

Zniesienie zasady wymienialności miało doprowadzić do wielkiego kryzysu ale nic takiego się nie stało.

Dolar także nie stracił autorytetu – Dlaczego?

Sądzono że zabezpieczeniem pieniądza jest złoto. To założenie okazało się błędnym.

Co jest zatem autentycznym zabezpieczeniem pieniądza.

Tym zabezpieczeniem jest siła ekonomiczna kraju, masa towarowa, surowcowa, jakość , technologie i struktura.

I tak zasady z Bretoon Woods zostały wyeliminowane ale instytucje tam utworzone zostały ( Międzynarodowy

Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Bank Odbudowy i Rozwoju.)

docsity.com

W innych warunkach zmieniły role i funkcje i dalej funkcjonują.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument